Nieuwsarchief

Overzicht nieuwsberichten

 • Update 26 mei De inventarisatie van woon-werkverkeer onder onze coassistenten heeft vooral uitgewezen dat het in de praktijk lastig wordt om voor ieder van hen een alternatief te organiseren. Wel is op initiatief van de prodecaan onderwijs een aantal zaken in gang gezet. Lees meer hierover in de brief aan de coassistenten.
   
 • Update 26 mei De regeling omtrent de 'zachte knip' voor Ba3- en premasterstudenten is inmiddels vastgesteld. Dit houdt in dat er versoepeld wordt omgegaan met de doorstroom vanuit de bachelor naar de master Geneeskunde. De volledige regeling is hier te vinden.
   
 • Update 15 mei Vanaf vandaag zullen wij wekelijks op vrijdag een overzicht van de stand van zaken binnen de master publiceren. De ontwikkelingen volgen zich nu in rap tempo op en op deze manier blijven masterstudenten goed op de hoogte van het laatste nieuws. Voor de bachelor zal er geen wekelijks overzicht verschijnen; wel delen we hier relevante updates zodra deze bekend worden gemaakt door de opleiding.
   
 • Update 15 mei Vanuit het ministerie van OCW hebben we inmiddels toestemming gekregen en in navolging van de Ma2- en Ma3-studenten mogen nu ook alle Ma1-studenten vanaf 25 mei a.s. hun onderwijs dan wel coschappen hervatten. Hierover zijn de masterstudenten inmiddels geïnformeerd.
   
 • Update 8 mei De opleiding Geneeskunde in het Erasmus MC heeft het voornemen op 25 mei 2020 zoveel mogelijk coschappen en het bijbehorende voorbereidende onderwijs te hervatten. Hierover zijn de betreffende studenten (zie hier) en betrokken docenten/begeleiders in het Erasmus MC en de regio (zie hier) vanmiddag geïnformeerd.
   
 • Update 30 april Een aantal veelgestelde vragen over het blok Methoden van Onderzoek is toegevoegd aan de FAQ. Zie hier (onder Master > Methoden van Onderzoek).
   
 • Update 29 april Naar aanleiding van binnengekomen vragen van studenten over tentamens, tentamenplanning en scenario's voor de toekomst zal deze week nadere berichtgeving hierover volgen. Lees hier alvast het antwoord van de prodecaan op een van die vragen.
   
 • Update 7 april In overleg met de Examencommissie is op 6 april jl. besloten de mogelijkheden tot hervatting van de coschappen verder te verruimen, waarbij in eerste instantie de coassistenten die hun oudste of keuze coschap hebben onderbroken de gelegenheid wordt geboden te herstarten. Ook krijgen de studenten die al een keuze- of oudste coschap hadden aangevraagd toestemming om hun coschap te starten. Daarnaast mogen de studenten die al klaar waren met hun reguliere coschappen (serie B) een aanvraag doen om te starten met een keuze- of oudste coschap. De betreffende coassistenten en begeleiders hebben inmiddels een e-mail met nadere informatie en instructies ontvangen.
   
 • Update 6 april Vandaag start Erasmus Magazine met een serie vlogs, getiteld "Studenten op de IC", waarin studenten Geneeskunde die werken in studententeams in het Erasmus MC vloggen over hun ervaringen. De eerste vlog door tweedejaarsstudent Merve Rousian is vandaag gepubliceerd.
   
 • Update 30 maart De afgelopen week is er veel gebeurd en daarom hebben we besloten om deze week de gehele faculteit, dus alle docenten en studenten van het Erasmus MC, te informeren over de laatste stand van zaken via een digitale nieuwsbrief en een speciale "uitzending". Houd deze webpagina en de EUR-studentenmail in de gaten voor de aankondiging.
   
 • Update 27 maart De faculteit is bezig met het voorbereiden van meer multimediale berichtgeving om de informatievoorziening nog meer te richten op studenten. Wij begrijpen dat er heel veel vragen zijn en hopen op die manier daaraan tegemoet te komen. We zullen hierbij nauw samenwerken met de studentenorganisaties die erg enthousiast hebben gereageerd op onze plannen. Wordt na het weekend vervolgd!
   
 • Update 26 maart Het Onderwijscentrum (OWC) zal gesloten blijven tot minstens 1 juni a.s. en mogelijk nog langer. Momenteel is het OWC in gebruik als landelijk coördinatiecentrum voor coronapatiënten en beddencapaciteit.
   
 • Update 26 maart De aanmeldingsprocedure voor de minoren met een buitenlandse stage gaat volgens planning door per 1 april a.s. en loopt tot 1 mei. Ook de tweede wervingsronde voor vaste masteronderzoeks- en coschapplekken wordt deze maand afgerond. Solliciteren kan nog uiterlijk 1 april a.s. Check je EUR-studentenmail voor de beide oproepen.
   
 • Update 25 maart Voor de master Geneeskunde zijn de plannen bekendgemaakt rondom het onderwijs en de coschappen: deze worden 10 weken opgeschort en -- als de situatie dit dan althans toelaat -- hervat per 25 mei a.s. Voor studenten in de laatste drie of de laatste weken van resp. het keuzecoschap, oudste coschap of masteronderzoek worden uitzonderingen gemaakt. Hierover volgt aan de desbetreffende groep studenten uiterlijk 30 maart a.s. nader bericht.
 • Update 21 maart Voor de bachelor Geneeskunde zijn inmiddels verregaande plannen gereed om het onderwijs deels te hervatten. Hierover wordt doelgericht gecommuniceerd. De Examencommissie Erasmus MC heeft daarnaast aanvullende besluiten genomen over het masteronderzoek en het keuze- en oudste coschap binnen de master Geneeskunde. Na het weekend ontvangen studenten op wie deze besluiten van toepassing zijn individueel bericht. Wacht deze berichtgeving s.v.p. eerst af en stuur nu nog geen vragen hierover naar de opleiding. Houd de EUR-studentenmail in de gaten voor belangrijke updates.
   
 • Update 20 maart Op 19 maart is de Kamerbrief COVID-19 aanpak Hoger Onderwijs gepubliceerd. Een van de belangrijkste punten daaruit is het verschuiven van het Bindend Studieadvies. De uitvoering hiervan wordt overgelaten aan de hoger-onderwijsinstellingen zelf. Binnen het Erasmus MC speelt het BSa alleen bij de opleiding Geneeskunde (voor Nanobiology en Klinische Technologie is de TU Delft de verantwoordelijke penvoerder). De opleidingsdirectie Geneeskunde zal in samenspraak met direct betrokkenen (Examencommissie Erasmus MC, studieadviseurs) op een zorgvuldige manier kijken hoe we hiermee omgaan en hoe dit voor eerstejaarsstudenten Geneeskunde zal uitpakken. Goed overleg hierover vergt vanzelfsprekend tijd. We hopen jullie echter zo snel als mogelijk nader te informeren hierover.
   
 • Update 19 maart Er wordt naar gestreefd het onderwijs van de verschillende bachelor- en masteropleiding zo snel als mogelijk online aan te bieden. Achter de schermen wordt hier hard aan gewerkt door thema- en lijncoördinatoren, docenten, Examencommissie, onderwijskundig adviseurs en vele andere onderwijsbetrokkenen. Op 19 maart konden mede hierdoor de eerste digitale VO's voor het Community Project voor Ba3-studenten Geneeskunde starten met live interactie in Microsoft Teams. Aan het eind deze week zal tevens vrijwel al het onderwijs voor eerstejaarsstudenten in de research masters digitaal beschikbaar zijn en kunnen tweedejaarsstudenten verder gaan met hun onderzoeksprojecten. De focus van de meeste onderzoeksprojecten zal daarbij door de maatregelen meer theoretisch van aard zijn, omdat onderzoek in het lab momenteel niet mogelijk is door de sluiting van de faculteit en de onderzoekstoren.