Stand van zaken master

Update ontwikkelingen binnen de master Geneeskunde n.a.v. Coronavirus COVID-19 maatregelen (d.d. 19 oktober 2020):

WatToelichting
VideoboodschappenVanaf vandaag zetten we alle videoboodschappen online. Deze zijn hier te vinden. Prodecaan Maarten Frens spreekt in zijn meest recente videoboodschap de coassistenten toe en gaat in op de (gelukkig!) minimale invloed van de recent aangescherpte maatregelen vanuit de overheid op de coschappen. 
Buitenlandse stages vanaf 1 januari 2021We handhaven de regel om buitenlandse (onderzoeks)stages in het algemeen niet toe te staan gedurende het gehele collegejaar 2020-2021. Wel willen we, onder strikte voorwaarden en op individuele basis, kijken naar de (on)mogelijkheden van specifieke locaties en bestemmingen, met inachtneming van de reisadviezen vanuit het ministerie van Buitenlandse Zaken. Studenten kunnen bij het voorbereiden van hun plannen het beste een afspraak maken met de coördinator Internationalisering. Zie hier voor meer informatie.
Update stand van zaken onderwijsOp 30 september is in het Corona Coördinatie Team (CCT) van het Erasmus MC vastgesteld dat de eerder deze week afgekondigde aangescherpte maatregelen van de overheid op dit moment géén consequenties hebben voor het onderwijs dat wij geven. Onderwijs wordt in de landelijke richtlijnen expliciet uitgezonderd. Dat betekent dat -- zoals eerder hier gemeld -- de coschappen, stages en het fysieke onderwijs onder de huidige omstandigheden gewoon door kunnen gaan. Voor extracurriculaire activiteiten blijft gelden dat daar expliciet toestemming voor  gegeven moet worden door de prodecaan. De maximale groepsgrootte wordt daar hoe dan ook 30. Geplande diploma-uitreikingen (dit betreft met name de master Geneeskunde) kunnen onder die voorwaarde doorgaan.
Vooralsnog geen wijzigingen in onderwijsNaar aanleiding van de persconferentie van vanavond het volgende: de beperkingen wat betreft maximale groepsgrootte gelden niet in het onderwijs. We zullen er alles aan doen om coschappen en onderzoeksstages door te laten gaan. Fysiek onderwijs gaat vooralsnog door waar dit mogelijk is. Mochten er hierin wijzigingen optreden, dan zullen wij dit per ommegaande laten weten.
Witte Jas Ceremonie: herziening en alternatieve invulling

De laatst gehouden Witte Jas Ceremonie was op 20 januari jl. Alle ingeplande ceremonies daarna hebben we helaas moeten annuleren. Op dit moment zijn we bezig met een alternatieve invulling ervan. Hierbij wordt rekening gehouden met de studenten die reeds begonnen zijn met de coschappen en de WJC nog dienen bij te wonen en de studenten die later dit jaar nog moeten starten. De opleidingsdirectie Geneeskunde heeft toegezegd de huidige regel in de OER te herzien wat betreft de verplichte deelname aan de WJC (dan wel het doen van een vervangende opdracht) alvorens te mogen doorstromen naar de serie 2-coschappen.

Houd je aan de coronaregels!Vandaag hebben we een mailing rondgestuurd en nogmaals de coronaregels in het Onderwijscentrum en het Erasmus MC als geheel onder de aandacht gebracht van studenten. Prof.dr. Ernst Kuipers, voorzitter van de Raad van Bestuur van het Erasmus MC, deed dit eerder al via deze videoboodschap.
Richtlijnen en procedure bij quarantineStudenten die in quarantaine moeten vanwege een positieve COVID-19 test of in quarantaine moeten vanwege contact met een op COVID-19 positief getest persoon en hierdoor (een deel van hun) coschappen missen vallen onder de facultaire richtlijnen. In artikel 4.6.4 (Omgaan met afwezigheid) wordt beschreven wat hier de richtlijnen en procedures voor zijn.
Stilteruimtes en studieplekken weer toegankelijk vanaf 29 augustus a.s.Vanaf zaterdag 29 augustus a.s. is het weer mogelijk om gebruik te maken van de stilteruimtes en zelfstudieplekken in het Onderwijscentrum (OWC). Dit is mogelijk van maandag t/m vrijdag van 8.00-21.45 uur en op zaterdag van 9.00-17.00 uur.

Let wel op: ook hier is de Erasmus MC-brede richtlijn van toepassing om uitsluitend gebruik te maken van deze plekken indien dit strikt noodzakelijk is. D.w.z.: studenten die te kampen hebben met bijvoorbeeld gebrekkige IT-faciliteiten, niet beschikken over de juiste software of met persoonlijke omstandigheden kunnen deze plekken gebruiken. Heb je thuis of in je studentenkamer echter een goede studeerplek, dan is ons dringende verzoek dan ook om daar gebruik van te maken i.p.v. naar het Onderwijscentrum te komen.

De reden hiervoor is dat wij binnen het Erasmus MC de opdracht hebben om m.n. de Passage zo min mogelijk te belasten met niet aan patiënt- of bezoekersgerelateerde doorloop van personen. Wij vragen je dan ook vriendelijk, doch dringend om je aanwezigheid in de Passage dus tot een minimum te beperken.

Studenten die aan een van de andere faculteiten van de EUR studeren, dienen voorlopig uitsluitend gebruik te maken van de faciliteiten op hun eigen faculteit of elders op campus Woudestein.

Mocht je voor een korte tijd gebruik moeten maken van de zelfstudiefaciliteiten in het OWC, dan is het tijdsblok tussen 19.00 en 21.45 uur daarvoor het meest geschikt.

Bij het volgen van deze richtlijn is ook de persoonlijke verantwoordelijkheid weer van groot belang zoals bij andere corona-gerelateerde richtlijnen. Bij dezen doen wij dan ook een dringend beroep op alle studenten om deze verantwoordelijkheid te nemen. De coronaregels zijn te vinden op de facultaire coronanieuwspagina
Inschrijving voor het masteronderzoek

Studenten zijn zèlf verantwoordelijk voor hun inschrijving voor het masteronderzoek. Hiervoor moet in OSIRIS een Zaak aangemaakt worden. Wij verwachten dat de studenten zich voor het masteronderzoek ingeschreven hebben (d.w.z.: het onderwerp is goedgekeurd) vóórdat het VO Masteronderzoek gegeven wordt. Tijdens dat VO wordt (door collega-studenten en docenten) immers feedback gegeven op het betreffende onderzoeksvoorstel.

Start onderwijs Methoden van Onderzoek

Het onderwijsblok Methoden van Onderzoek start zoals gepland op 17 september a.s. De colleges worden online gegeven. Als de corona-maatregelen het toelaten, worden de VO’s Ethiek en Masteronderzoek fysiek verzorgd. Mocht een fysieke bijeenkomst niet mogelijk blijken, dan is er voor het VO Ethiek een alternatief in de vorm van een video; het VO Masteronderzoek zal dan vervallen. Het onderwijs van Methoden van Onderzoek dient een student éérst gevolgd te hebben voordat gestart mag worden met het masteronderzoek.

De overige startdata voor Methoden van Onderzoek zijn 15 februari 2021 en 7 juni 2021.

Alternatieve route (buitenom) vanaf de Westzeedijk naar COVID-testlocatieOm te voorkomen dat studenten met klachten door het ziekenhuis gaan lopen, is er een alternatieve route (buitenom) vanaf de Westzeedijk naar de testlocatie in Ba-012. Zie deze video voor een toelichting en lees hier meer over de testmogelijkheden in het Erasmus MC.
Testmogelijkheden in het Erasmus MC en professioneel gedragMet het oog op het snel oplopende aantal besmettingen in de regio Rotterdam-Rijnmond roepen wij alle studenten aan het Erasmus MC op zich tijdig te laten testen. Dit kan sinds vandaag ook (kosteloos!) in het Erasmus MC. Daarnaast doen wij een beroep op ieders professioneel gedrag in dezen. Lees hier meer over testmogelijkheden en consequenties bij risicovol gedrag.
ArtsenbuluitreikingDe artsenbuluitreikingen zullen worden herstart vanaf de maand oktober. De reguliere uitreiking wordt standaard gehouden op de laatste vrijdag van de maand (behalve in december, dan is het op vrijdag in de tweede of derde week van de maand). Op 8, 9 en 16 oktober worden tevens inhaalsessies georganiseerd voor kandidaten die in de periode maart t/m september 2020 hadden zullen deelnemen. Alle betrokken kandidaten zijn inmiddels voor hun sessie uitgenodigd. Vanwege de coronamaatregelen vindt de uitreiking overigens wel in aangepaste vorm plaats.
Regeling verdeling instroommomenten coschappenDe herziene regeling voor de verdeling van de instroommomenten in de coschappen is onlangs goedgekeurd door de GV en hier te vinden.
Oogheelkunde en vakanties

Door de COVID-crisis kon het coschap Oogheelkunde de afgelopen periode geen doorgang vinden. In plaats daarvan hebben wij een alternatief programma moeten organiseren, waarbij we er alles aan hebben gedaan om dit met zo min mogelijk studievertraging voor jullie te laten plaatsvinden. We hebben de oogartsen bereid gevonden om een extra week onderwijs te organiseren; dit betreft onderwijs dat anders dagelijks tijdens het coschap zou zijn aangeboden en dat essentieel is om de competenties voor Oogheelkunde te verwerven. E.e.a. is in de Coronatijd gecommuniceerd in de veronderstelling dat er geen vakanties konden worden geboekt naar het buitenland en dat we jullie van dienst zouden zijn om dit zo gecomprimeerd aan te bieden. Lees hier meer.

Buitenlandse stagesBuitenlandse stages in het kader van masteronderzoek of coschappen zullen in ieder geval tot en met 31 december 2020 niet worden toegestaan. Dit geldt zowel voor inkomende als uitgaande stages in het Erasmus MC. Dit besluit is genomen met het oog op de onzekerheid in de komende periode: er is een grote kans op een tweede golf van besmettingen als het coronavirus opnieuw opvlamt in de herfst en de winter. Indien dit inderdaad het geval is, dienen studenten dan mogelijk opnieuw uit het buitenland te moeten worden teruggehaald of naar huis te worden gestuurd, met alle (financiële) consequenties van dien. Studenten die reeds een buitenlandse stages hadden georganiseerd en daarbij kosten hebben gemaakt, ontvangen nader bericht over eventuele financiële vergoedingen.
Masteronderzoek op locatieStudenten mogen vanaf 15 juni a.s. weer op locatie masteronderzoek doen. Dit mag echter alleen in overleg met de begeleiders en binnen de regels en beperkingen die gelden voor de herstart van het onderzoek. Het bericht aan alle masterstudenten is hier te vinden.
Herstart masterVanuit het ministerie van OCW is inmiddels toestemming gegeven om alle jaren van de master te hervatten. Dit betekent dat per 25 mei a.s. masterstudenten hun onderwijs dan wel coschappen mogen herstarten.
Afstemming met affiliaties

Er vindt afstemming plaats met de verschillende affiliaties om zo veel mogelijk coschapplaatsen te scheppen voor de studenten met de eventuele benodigde huisvesting. Daarnaast wordt er hard gewerkt aan het realiseren van vervangende coschapplaatsen voor affiliaties waar studenten (nog) niet terecht kunnen. De indeling is de afgelopen week zoveel als mogelijk definitief gemaakt. We realiseren ons dat de keerzijde van de medaille is dat je laat hoort waar je vanaf 25 mei start.

Onderwijs dat niet online kanHet onderwijs dat niet online kan worden gegeven, is in kaart gebracht en er wordt nu gekeken hoe dit -- rekening houdend met de beperkingen die de COVID-19 maatregelen met zich meebrengen -- eventueel binnen het Erasmus MC toch kan worden gegeven, eventueel met aanpassingen.
RoosterHet rooster dat vasthangt aan deze complexe puzzel wordt op dit moment bekeken en er wordt gezocht naar mogelijkheden om dit waar mogelijk passend te maken voor studenten en docenten, wetende dat er rekening gehouden moet worden met complexe kaders omtrent bijvoorbeeld het zo veel mogelijk beperken van contact en reisbewegingen. We proberen het zo te roosteren dat studenten niet meer dan maximaal twee dagen per week naar het Erasmus MC hoeven te komen.