Ranking & motivering

Decentrale selectie

1. Beoordeling

Kandidaten worden beoordeeld op elk van de genoemde criteria aan de hand van de vijf genoemde instrumenten. Bij de beoordeling van de instrumenten geldt het volgende:

 1. E-module
  Bij het maken van de E-module geef je aan wat jij zou doen in de geschetste situaties. Hierin is geen goed of fout, maar wordt gekeken of de module op tijd is gemaakt. De deadline voor het inleveren is 5 februari 23:59 uur CET.
 2. Voorbereidingsopdracht
  Bij de voorbereidingsopdracht wordt gekeken of je de opdracht tijdig en correct hebt ingeleverd (uiterlijk 5 februari 23:59 uur CET) en adequaat hebt uitgevoerd (voldaan/niet voldaan).
 3. Portfolio
  Voor het portfolio krijg je een z-score. Hierbij is de z-score een gemiddelde van de onderdelen Vooropleiding, Onderscheidende kwaliteiten en Motivatie.
 4. 5-vwo eindcijfers
  Voor de 5-vwo eindcijfers krijg je een z-score.
 5. Selectie dag
  Voor de opdrachten die je tijdens de selectie dag maakt, krijg je een z-score. De z-score wordt bepaald door je gemiddelde score voor de verschillende opdrachten. De weging per opdracht is afhankelijk van de duur van de opdracht.

Lever je de E-module, de voorbereidingsopdracht, het portfolio of de 5-vwo eindcijfers* ná 5 februari in? Dan ben je te laat. Je wordt niet uitgenodigd voor de selectie dag en je krijgt geen rangnummer.

Uitzonderingen:

 1. Kandidaten die niet beschikken over de 5-vwo eindcijfers van de vakken Nederlands, Engels, wiskunde, scheikunde, natuurkunde en biologie van het schooljaar 2022-2023. Zij worden beoordeeld aan de hand van de E-module**, de voorbereidingsopdracht***, het portfolio en de selectiedag.
 2. Kandidaten die gemiddeld gelijk aan of hoger scoren dan een 8,25 voor de 5-vwo eindcijfers voor de 6 vakken Nederlands, Engels, wiskunde, natuurkunde, scheikunde en biologie samen en voldaan hebben aan de E-module** en de voorbereidingsopdracht***, en een voldoende scoren voor het onderdeel motivatie van het portfolio. Deze kandidaten krijgen een plaatsbaar rangnummer.
 3. Kandidaten die het programma van de Junior Med School met goed gevolg hebben afgerond en voldaan hebben aan de E-module** en de voorbereidingsopdracht*** en  een voldoende scoren voor het onderdeel motivatie van het portfolio. Deze kandidaten krijgen een plaatsbaar rangnummer.

2. Ranking

Op 15 april in het jaar van deelname ontvang je via Studielink jouw rangnummer. Het rangnummer is gebaseerd op de z-scores voor de onderdelen portfolio, 5-vwo eindcijfers* en de selectiedag.

De opleiding geneeskunde in Rotterdam heeft 410 opleidingsplaatsen te verdelen. De laagste rangnummers gaan naar de kandidaten die een plaatsbaar rangnummer hebben gekregen. Zie boven punt 2 en 3 onder ‘Uitzonderingen’. De overgebleven rangnummers worden verdeeld op basis van de gemiddelde z-score. Hoe hoger de z-score hoe lager het rangnummer.

Z-score, wat is het?

Een z-score geeft aan hoeveel standaarddeviaties een observatie (de behaalde score) van het gemiddelde (van de scores van alle kandidaten) afzit. Kandidaten krijgen dus een plek ten opzichte van het gemiddelde, uitgedrukt in een standaardmaat. Een z-score geeft dus aan hoe een kandidaat scoort ten opzichte van de rest van de deelnemers. Een z-score van 0 geeft aan dat de kandidaat gelijk scoort aan het gemiddelde van de groep. Een z-score groter dan 0 geeft aan dat de kandidaat hoger scoort dan de deelnemers groep en een z-score lager dan 0 geeft aan dat de kandidaat lager scoort dan de deelnemers groep.

Een lage z-score betekent dus niet dat een kandidaat het slecht heeft gedaan maar geeft aan dat de kandidaat minder heeft gescoord dan de rest van de deelnemers groep.

 

* de 5-vwo eindcijfers lever je niet in als niet over deze cijfers beschikt. Bijvoorbeeld als je een andere vooropleiding hebt of, je je vwo-diploma eerder hebt behaald. Als dit op jou van toepassing is word je beoordeeld op de onderdelen 1, 2, 3 en 5.

** aan het onderdeel E-module is voldaan als deze op tijd (uiterlijk 5 februari 23:59 uur CET) is ingeleverd.

*** aan het onderdeel ‘voorbereidingsopdracht’ is voldaan als deze tijdig en correct is ingeleverd  (uiterlijk 5 februari 23:59 uur CET) en adequaat is uitgevoerd.

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen