Beoordeling coschappen

De beoordeling van het coschap gebeurt op basis van zes CanMEDS-rollen. In het coschap Sociale Geneeskunde wordt ook de rol van Gezondheidsbevorderaar meegenomen. Bij de verschillende rollen kunnen de volgende waarderingen worden gegeven: Boven niveau - Op niveau - Twijfelachtig - Onder niveau. De waardering ‘twijfelachtig’ geldt wel als voldoende, maar betekent dat er wel aspecten zijn waar u enige twijfel over heeft.
Bij de eindbeoordeling krijgt de examinator het eindcijfer te zien, dat is gebaseerd op de beoordeling van de observaties en op het ingevulde beoordelingsformulier 'Professioneel gedrag'. In onderstaande tabel is de berekeningssystematiek weergegeven:

Berekeningssystematiek

In het geval dat alle rollen ‘op niveau’ zijn, geeft EPASS het cijfer 6,5. In het geval dat niet alle rollen ‘op niveau’ zijn, worden door EPASS de volgende aanpassingen gedaan aan het cijfer 6,5 en wordt op basis daarvan een cijfer gegeven:

  • Indien rol ‘medisch deskundige’ boven niveau = +1 punt;
  • Per rol, anders dan ‘medisch deskundige’, boven niveau = + ½ punt;
  • Per rol, anders dan ‘medisch deskundige’, beneden niveau = – ½ punt;
  • Per rol ‘twijfelachtig’ = - ¼ punt.

Het resultaat van één of meerdere rollen ‘twijfelachtig’ kan niet resulteren in een onvoldoende beoordeling, in dat geval is het resultaat van de berekening dat het cijfer 5,5 (afgerond 6) wordt.
Indien de rol medisch deskundige ‘beneden niveau’ is of twee of meer andere rollen ‘beneden niveau’ zijn, is het cijfer een 5.


De examinator valideert de eindbeoordeling met het berekende cijfer. Voorafgaand aan de vaststelling wordt de beoordeling besproken met de student en toegelicht. Tijdens dit gesprek wordt niet onderhandeld met de student over het cijfer. De reden om dit gesprek voorafgaand aan de beoordeling te laten plaatsvinden is bedoeld vanuit zorgvuldigheidsoogpunt; een student heeft recht op een toelichting bij de beoordeling.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen