Integriteitsceremonie

Deze pagina bevat hoofdzakelijk informatie over de Integriteitsceremonie voor bachelorstudenten. Voor informatie over de Witte Jas Ceremonie, kun je hier terecht.

Integriteitsceremonie

In de opleiding Geneeskunde in Rotterdam heeft professioneel gedrag en attitudevorming nadrukkelijk aandacht gekregen naast kennis en technische en sociale vaardigheden. Daarbij paste ook de beslissing van het onderwijsmanagement om een aantal ceremonies in te voeren: de Integriteitsceremonie voor de eerstejaars Geneeskundestudenten en de Witte Jas Ceremonie voor de studenten die beginnen met hun coschappen. Het idee achter deze ceremonies is om momenten tijdens de studie ‘in te bouwen’ waarop studenten bewust stilstaan bij hun leerproces en ontwikkeling tot professioneel en integer arts. Het bijwonen van deze ceremonies is dan ook een verplichting voor de studenten.

Bachelorverklaring

Bij de Integriteitsceremonie legt iedere student de Bachelorverklaring af, waarin hij/zij verklaart dat hij/zij zich tijdens de Opleiding Geneeskunde gedraagt zoals van een goede student mag worden verwacht. Voorafgaand aan de Bachelorverklaring maakt de student een digitaal zelfportret. De Bachelorverklaring wordt ook uitgesproken door de decanen en opleidingsdirecties, als symbool voor de belofte die zij, namens de gehele opleiding Geneeskunde en Klinische Technologie, doen aan alle eerstejaarsstudenten en andersom.

De opleiding Geneeskunde in Rotterdam is erop gericht om van studenten een goede Erasmusarts of goede technisch geneeskundige te maken. Goed in meerdere betekenissen:

  • een arts of technisch geneeskundige met kennis van zaken, professionele houding en  communicatieve capaciteiten, maar ook
  • een arts of technisch geneeskundige die zich bij alles wat hij doet of laat bewust is van waarden en normen, en ethisch onderbouwde keuzes maakt.

In Rotterdam is ervoor gekozen om in het begin van de studie Geneeskunde alle studenten een zogenaamde Bachelorverklaring te laten onderschrijven. Deze verklaring kan beschouwd worden als een intentieverklaring tot professioneel gedrag als arts-in-opleiding. De decaan en de opleidingsdirecteuren van hun kant verklaren zich verantwoordelijk voor een professionele artsopleiding. De Bachelorverklaring wordt uitgesproken in het kader van een officiële ceremonie, de Integriteitsceremonie, waarbij alle eerstejaarsstudenten Geneeskunde aanwezig zijn. De ceremonie zal een plechtig en feestelijk karakter hebben. Er is nadrukkelijk een rol weggelegd voor studenten. Zo wordt er een selectie getoond van de ‘zelfportretten als dokter’ die de studenten kort ervoor gemaakt hebben. Er zijn diverse hoogleraren en docenten van de medische faculteit in Rotterdam en van de TU Delft.

De inhoudelijke verantwoordelijkheid voor de ceremonie ligt bij de afdeling Medische Ethiek. De Afdeling Onderwijs/Onderwijsbeleid  en  -advies draagt zorg voor de organisatie van het geheel. Voor meer informatie over de Integriteitsceremonie of over meer praktische aangelegenheden kan contact worden opgenomen via erasmusarts@erasmusmc.nl.

Dit jaar zal de Integriteitsceremonie worden gehouden op maandag 2 december 2019.