ERNA DOMEIN

KORTE BESCHRIJVING DIENST

De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) biedt aan afdelingen binnen de EUR, studentenverenigingen en aan de EUR gelieerde organisaties de mogelijkheid om een eigen domein onder de volgende TLD's (toplevel domains) : .NL, .COM, .ORG, .NET, .INFO, .BIZ, .EU te registreren.

TOP-LEVEL DOMEIN.NL

Het .nl Top-Level Domain (TLD) is de meest gangbare domeinregistratie voor organisaties die (deels) in Nederland zijn gevestigd. Hoewel sinds 29 januari 2003 het ook voor particulieren mogelijk is om een .nl domein te registreren, is de registratieprocedure bij de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) voorbehouden aan bovengenoemde doelgroep.

OVERIGE TOP-LEVEL DOMEINEN

Naast het welbekende .com TLD wordt er steeds vaker gebruik gemaakt van domeinen ondergebracht in de TLD's .org, .info, .net en .biz. Ook de Erasmus Universiteit Rotterdam biedt u de mogelijkheid uw organisatie of afdeling te profileren op het internet onder één of meerdere van deze TLD's.
Voor domeinaanvragen onder deze TLD's is een registratiecontract niet nodig; u hoeft alleen maar het aanvraagformulier ingevuld naar ons op te sturen.

HOE WERKT HET?

 • U download de relevante formulieren en print ze uit. Voor domeinaanvragen en/of -verhuizingen dient u voor ieder domein een apart registratiecontract in te vullen.
 • De ingevulde formulierenj voor aanvraag, mutaties of opzegging stuurt u naar:

Erasmus Universiteit Rotterdam
SSC ICT - Domeinregistratie
t.a.v. Cees Boelhouwers (H01-08)
Burg. Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam

 • U ontvangt een bevestiging van uw opdracht per e-mail of per telefoon.
 • U ontvangt een bericht betreffende de afhandeling van uw opdracht.

Formulieren worden geacht te zijn ondertekend en dienen origineel te zijn; kopiën, faxen of anderszins gereproduceerde stukken kunnen derhalve niet in behandeling worden genomen.

HIER MOET U ZELF VOOR ZORGEN

Voor het aanvragen of verhuizen van een .nl domein zijn de volgende bescheiden benodigd :

 • Een ingevuld en door de domeinaanvrager ondertekend registratiecontract
 • Een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de aanvrager.
 • Een ingevuld en door de domeinaanvrager/domeinhouder ondertekend aanvraagformulier c.q. verhuisformulier.
 • Opzeggingen en mutaties ALLEEN via schriftelijke opdracht op basis van één van onderstaande formulieren.

FORMULIEREN VOOR OPHEFFING, VERHUIZING OF OVERDRACHT VAN DOMEINNAMEN

Het volgende is alleen van toepassing voor domeinen onder het .NL TLD. Voor overige domeinen is een schriftelijke opdracht voldoende. Voor opheffing van een domeinnaam, verhuizing van een domeinnaam naar een andere provider of overdracht van een domeinnaam naar een andere houder zijn de volgende formulieren beschikbaar.
Rechts klikken en doel opslaan als, save target as!

Registratiecontract (ook invullen bij verhuizen) domeinnaam

Aanvraagformulier verhuizing domeinnaam naar een andere provider
Aanvraagformulier verhuizing meerdere domeinnamen naar een andere provider

Aanvraagformulier overdracht domeinnaam naar een andere houder
Aanvraagformulier overdracht meerdere domeinnamen naar een andere houder

Aanvraagformulier opheffing domeinnaam
Aanvraagformulier opheffing meerdere domeinnaam

Voor een domeinregistratie via de EUR worden de volgende kosten doorbelast:

Eénmalige kosten domeinaanvraag : € 79,41
Abonnementskosten : € 68,07 (per kalenderjaar)
De abonnementskosten worden per heel kalenderjaar doorbelast *

* Bij opzegging van de domeinen vindt geen restitutie van reeds betaalde abonnementsgelden plaats.

Mutatiekosten : € 35
Onder mutaties wordt verstaan :

 • Wijzigen van een domeinnaam
 • Verhuizing van een domeinnaam naar de Erasmus Universiteit (ERNA)
 • Overdracht van een domeinnaam naar een andere houder

Prijzen excl. 19% BTW

VOORWAARDEN

De registratie van een domein onder het .nl TLD is onderhevig aan de voorwaarden zoals beschreven in het reglement van SIDN (Stichting Internet Domeinregistratie Nederland).
Voornoemd reglement kunt u hier vinden.

Voor ieder domein dat u onder dit TLD registreert via de EUR geldt dat deze geregistreerd dient te worden voor een periode van tenminste één jaar.Voor alle domeinregistraties geldt dat zij stilzwijgend zullen worden verlengd. Bij opzegging dient u een opzegtermijn van drie maanden in acht te houden. Het DNS-beheer en/of mailrelaying voor bij de universiteit ondergebrachte domeinen wordt niet gemandateerd en/of gedelegeerd.