REGLEMENT GEBRUIK INTERNET- EN ICT-FACILITEITEN VOOR STUDENTEN VAN DE ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM (2015)

 

De Erasmus Universiteit Rotterdam (hierna: de “EUR”) biedt Studenten de mogelijkheid gebruik te maken van de internet- en ICT-faciliteiten van de EUR ten behoeve van hun studie. Daarbij worden onder meer een instellingsgebonden mailbox en mogelijkheden tot opslag van bestanden en persoonlijke studiegegevens voor persoonlijk gebruik beschikbaar gesteld.

Aan het gebruik van deze door de EUR aangeboden internet- en ICT-faciliteiten zijn regels verbonden.

Dit Reglement treedt op 1 september 2015 in werking nadat de Universiteitsraad hierover advies heeft uitgebracht op 14 juli 2015.

Artikel 1 - Begripsbepalingen

In dit Reglement worden de navolgende begrippen met een hoofdletter gebruikt. Onder deze begrippen wordt het volgende verstaan:

Beheerder De decaan, directeur of het hoofd van het betreffende organisatieonderdeel van de EUR.
College van Bestuur Het College van Bestuur van de Erasmus Universiteit Rotterdam.
De EUR De Erasmus Universiteit Rotterdam.
Gastvrijheidsovereenkomst Een Schriftelijke overeenkomst, tussen de EUR en een natuurlijk persoon die onder voorwaarden in de gelegenheid wordt gesteld binnen de EUR werkzaamheden te verrichten die uitsluitend of in overwegende mate in hun eigen belang zijn, en zonder dat daarbij een dienstverband wordt gesloten.
ICT-Faciliteiten Communicatie-, computer-, en netwerkfaciliteiten binnen de EUR, waaronder telefoonvoorzieningen, voorzieningen in de vorm van het EURnet en alle daarmee gekoppelde apparatuur en bijbehorende software, de verbindingen met andere netwerken, zoals internet, evenals computer- en audiovisuele voorzieningen die al dan niet verbonden zijn met het EURnet in zalen en ruimten binnen de EUR, evenals diensten die aan de Medewerkers worden aangeboden en die deze in staat stellen te communiceren via het EURnet en daarmee in verbinding staande netwerken.
Reglement Het ‘Reglement gebruik internet- en ICT-faciliteiten voor Studenten van de Erasmus Universiteit Rotterdam (2015)’.
Schriftelijk Op schrift of ‘langs elektronische weg’ als bedoeld in artikel 6:227a van het Burgerlijk Wetboek.
Student Natuurlijk persoon die staat (of stond) ingeschreven voor een opleiding bij de EUR en hiervoor collegegeld betaalt(de) aan de EUR. Voor wat betreft de reikwijdte van dit Reglement worden aan de categorie Studenten gelijkgesteld alle overige natuurlijke personen die gebruik maken van internet of ICT-faciliteiten van de EUR en die geen Gastvrijheidsovereenkomst hebben getekend, waaronder gaststudenten, of gastdocenten.
Systeembeheerder Medewerker die in het kader van beheerswerkzaamheden vanuit zijn functie beschikt over verregaande bevoegdheden binnen ICT-systemen.
Toegangscode het samenstel van een gebruikers- of login-naam en de bijbehorende (geheime) autorisatiecode of wachtwoord.


Artikel 2 - Uitgangspunten

 1. Het Reglement stelt regels ten aanzien van het gebruik van internet en ICT-faciliteiten door Studenten. Doel van deze regels is de goede orde te bepalen ten aanzien van:

  • systeem- en netwerkbeveiliging, inclusief beveiliging tegen schade en misbruik;
  • tegengaan van seksuele intimidatie, discriminatie en andere strafbare feiten;
  • bescherming van persoonsgegevens die worden verwerkt binnen de EUR, zoals van medewerkers van de EUR, Studenten en ouders;
  • bescherming van vertrouwelijke informatie van de EUR, van medewerkers van de EUR of van Studenten;
  • bescherming van de intellectuele eigendomsrechten van de EUR en derden waaronder het respecteren van de licentie-afspraken die van toepassing zijn binnen de EUR;
  • kosten- en capaciteitsbeheersing.

 2. Beperkt privégebruik van de internet en ICT- faciliteiten is toegestaan. Gebruik, privé of ten behoeve van studie, mag niet storend zijn voor de goede orde bij de EUR en mag geen overlast veroorzaken bij anderen, inbreuk maken op rechten van de EUR of derden of een storende invloed hebben op de goede werking, waaronder de beschikbaarheid, van het netwerk of andere ICT-faciliteiten van de EUR.
 3. Dit Reglement geldt voor iedereen die valt binnen de categorie ‘Studenten’ zoals omschreven in artikel 1 van dit Reglement. Dit Reglement is niet van toepassing op natuurlijke personen op wie het ‘Reglement gebruik internet en ICT-faciliteiten voor medewerkers aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (2015)’ van toepassing is.
 4. Dit Reglement is ook van toepassing indien gebruik wordt gemaakt van netwerkvoorzieningen van andere instellingen waarbij toegang wordt verkregen op basis van de inloggegevens van de EUR (eduroam).
 5. De EUR streeft in het kader van handhaving van dit Reglement naar maatregelen die inzage in persoonsgegevens van individuele Studenten zo veel mogelijk beperken. De EUR zal waar mogelijk slechts geautomatiseerd controleren of filteren zonder daarbij zichzelf of andere personen inzage te geven in gedrag van individuele personen.

Artikel 3 - Intellectueel eigendom en omgang met vertrouwelijke gegevens en informatie

 1. De Student maakt geen inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van de EUR en derden en respecteert de licentie afspraken zoals die van toepassing zijn binnen de EUR.
 2. De zeggenschap over de informatie van de EUR berust bij EUR. De Student heeft geen zelfstandige zeggenschap over de informatie behalve als hem die expliciet Schriftelijk is toegekend door de EUR.
 3. Indien de Student in het kader van zijn studie of het uitvoeren van taken voor de EUR toegang krijgt tot vertrouwelijke informatie, waaronder persoonsgegevens, dient de Student die informatie strikt vertrouwelijk te behandelen.
 4. De Student besteedt bijzondere aandacht aan het treffen van maatregelen zoals in dit Reglement genoemd, indien in het kader van het uitvoeren van deze taken de verwerking van vertrouwelijke informatie, waaronder onderzoeksgegevens en/of persoonsgegevens, buiten de EUR noodzakelijk is zoals via e-mail, in niet- instellingsgebonden cloud-toepassingen, op externe opslagmedia of eigen apparatuur of opslagmedia, zoals USB-apparaten of tablets. De EUR kan nadere voorwaarden stellen aan de toelaatbaarheid en/of wijze waarop opslag, versturen, of het delen van berichten en bestanden plaatsvindt. De Student dient zich te houden aan de nadere voorwaarden.
 5. Indien de EUR met betrekking tot het waarborgen van de vertrouwelijkheid en de intellectuele eigendomsrechten voorschriften heeft opgesteld, dient de Student deze strikt na te leven.

Artikel 4 - Gebruik van communicatie- computer- en netwerkfaciliteiten

 1. De communicatie-, computer- en netwerkfaciliteiten, zoals openbare computers, draadloze en bedrade netwerkaansluitingen, e-mail en internettoegang, opslagcapaciteit, printers en elektronische leeromgevingen, worden aan de Student beschikbaar gesteld ten behoeve van de studie, onder meer voor het maken van opdrachten, verslagen en scripties, het bijhouden van de studievoortgang, het raadplegen van bronnen en het communiceren met docenten en medestudenten.
 2. Het aansluiten van eigen apparatuur en toepassingen op de faciliteiten van de EUR is toegestaan zolang dit gebruik voldoet aan de regels van dit Reglement. Het veranderen van instellingen in apparatuur en toepassingen beschikbaar gesteld door de EUR is alleen toegestaan na overleg met, en aparte toestemming van de Systeembeheerder, na overleg met de Beheerder verantwoordelijk voor de ICT-voorzieningen binnen de EUR. Het is mogelijk dat aan deze toestemming nadere voorwaarden worden verbonden. De Student dient zich te houden aan de nadere voorwaarden. Het aansluiten van eigen netwerkapparatuur waarmee de verbinding kan worden gedeeld met derden op de bedrade of draadloze netwerkaansluitingen, zoals het toevoegen van een routeringsfunctionaliteit, is te allen tijde verboden, behalve in de woonruimte van Studenten.
 3. Indien bepaalde faciliteiten alleen toegankelijk zijn met behulp van een gebruikersnaam en een wachtwoord, dan wordt daarvan gebruik gemaakt.
 4. De persoonlijk aan de Student toegekende Toegangscode en eventuele authenticatiemiddelen - zoals smartcards en tokens - zijn strikt persoonlijk en mogen niet worden gedeeld. De Student dient te allen tijde zorgvuldig om te gaan met zijn Toegangscode en eventuele authenticatiemiddelen, en is verantwoordelijk voor het (verdere) gebruik dat daarvan wordt gemaakt. De Student dient alle redelijke maatregelen ter beveiliging van zijn Toegangscode en eventuele authenticatiemiddelen te treffen. De Student stelt bij constatering van misbruik daarvan de Systeembeheerder hiervan onverwijld in kennis.
 5. Bij een vermoeden van misbruik kan de Systeembeheerder besluiten per direct het betrokken account ontoegankelijk (laten) maken.
 6. Ten aanzien van het gebruik van de communicatie-, computer- en netwerkfaciliteiten is het de Student met name niet toegestaan:

  1. zich toegang (trachten) te verschaffen tot gegevens van andere gebruikers en tot programmabestanden van computersystemen of deze te wijzigen of te vernietigen, behoudens uitdrukkelijk daartoe verleende Schriftelijke toestemming;
  2. zich toegang (trachten) te verschaffen tot computersystemen voor zover dit systemen betreft waarvoor geen expliciete toegangsmogelijkheid voor de Student is gecreëerd;
  3. acties te ondernemen die de integriteit en continuïteit van de faciliteiten ondermijnen;
  4. d. pogingen te ondernemen voor de faciliteiten hogere privileges te bemachtigen dan de toegekende privileges;
  5. pogingen te ondernemen om systeem- of gebruikers-autorisatiecodes (zoals wachtwoorden) op enigerlei wijze en in enigerlei vorm te bemachtigen;
  6. voor anderen bestemde (e-mail) berichten te lezen, kopiëren, wijzigen of uit te wissen;
  7. de door de EUR ter beschikking gestelde programmatuur, databestanden en documentatie te kopiëren of ter beschikking te stellen aan derden, behoudens daartoe verleende Schriftelijke toestemming;
  8. opzettelijk, of door verwijtbaar handelen of nalaten computer-"virussen" op en via de ICT-faciliteiten te introduceren.
 1. De Student is verplicht zich te houden aan algemene instructies die door of namens de EUR worden gegeven voor het gebruik van ICT-faciliteiten. Instructies en aanwijzingen die tijdens het gebruik van ICT-faciliteiten door de verantwoordelijke Beheerder van de ICT-voorzieningen binnen de EUR worden gegeven, dienen direct te worden opgevolgd.
 2. De EUR kan aan het gebruik van de communicatie-, computer- en netwerkfaciliteiten aanvullende gebruiksregels en voorwaarden stellen, zoals met betrekking tot de kwaliteit van wachtwoorden en andere beveiligingsaspecten. De Student dient zich te houden aan de nadere voorwaarden.

Artikel 5. Beveiliging door de EUR én de Student

 1. De EUR hanteert een streng informatiebeveiligingsbeleid, en neemt adequate technische en organisatorische maatregelen om de infrastructuur te beveiligen tegen verlies, diefstal, criminele activiteiten, verlies van vertrouwelijkheid, schending van privacy-rechten en schending van intellectuele eigendomsrechten.
 2. De EUR verwacht ook van Studenten een verantwoordelijke en proactieve instelling om de eigen computer en andere apparatuur, zoals smartphones of tablets, adequaat te beveiligen. De Student is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de eigen apparatuur en de op deze apparatuur opgeslagen gegevens.

  In dat kader dient de Student indien deze met eigen apparatuur gebruikt maakt van de ICT-faciliteiten van de EUR, onder meer:

  • de apparatuur te voorzien van een adequate virusscanner en firewall;
  • de apparatuur up-to-date te houden wat betreft software-instellingen;
  • regelmatig reservekopieën te maken van de relevante data.

Artikel 6 - Privégebruik en overlast

 1. Privégebruik van de internet en ICT- faciliteiten is alleen toegestaan zoals bepaald in artikel 2 lid 2 van dit Reglement.
 2. Onder storend en/of overlast veroorzakend gebruik, zoals bedoeld in artikel 2, lid 2 van dit Reglement wordt in ieder geval verstaan:

  • het in openbare ruimtes raadplegen van internetdiensten met een pornografische, racistische, discriminerende, beledigende of aanstootgevende inhoud of het verzenden van berichten met een dergelijke inhoud;
  • het verzenden van berichten met een (seksueel) intimiderende inhoud of van berichten die (kunnen) aanzetten tot discriminatie, haat en/of geweld;
  • het versturen van ongevraagde berichten aan grote aantallen ontvangers tegelijk, kettingbrieven of het verspreiden van kwaadaardige software (malware);
  • filesharing- of streamingdiensten te gebruiken wanneer dit overmatig veel dataverkeer genereert, zodanig dat het een storende invloed heeft op de goede werking, waaronder de beschikbaarheid, van het netwerk of andere ICT-faciliteiten van de EUR;
  • films, muziek, software en overig auteursrechtelijk beschermd materiaal te downloaden van enige illegale bron of wanneer de Student weet, of moet weten, dat dit in strijd met auteursrechten is;
  • films, muziek, software en overig auteursrechtelijk beschermd materiaal te verspreiden naar derden dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van de rechthebbenden.

 3. De Student die in zijn woonruimte gebruik maakt van een internet of ICT-faciliteit van de EUR wordt daar geen beperkingen opgelegd aan het gebruik, behoudens voor zover noodzakelijk om de technische integriteit en de veiligheid van het netwerk te kunnen bewaren, of om de gevolgen van congestie te beperken. Indien de EUR ingrijpt om de gevolgen van congestie te beperken, zullen gelijke soorten verkeer gelijk worden behandeld. De overige bepalingen in dit Reglement zijn onverkort van toepassing voor Studenten die in hun woonruimte gebruik maken van een netwerkfaciliteit van de EUR.
 4. Gebruik van de faciliteiten voor commerciële doeleinden, anders dan in opdracht van, of ten behoeve van de EUR, is alleen toegestaan met toestemming van de Systeembeheerder. Het is mogelijk dat aan deze toestemming nadere voorwaarden worden verbonden. De Student dient zich te houden aan de nadere voorwaarden.

Artikel 7 - Monitoring en controle

 1. Controle van gebruik van de faciliteiten vindt slechts plaats in het kader van handhaving van de regels uit dit Reglement ten behoeve van de goede orde op de EUR en de bewaking van de technische integriteit en de veiligheid van het netwerk en de computerfaciliteiten van de EUR. Eventueel verboden gebruik van de faciliteiten wordt zo veel mogelijk langs technische weg onmogelijk gemaakt.
 2. Ten behoeve van de in het eerste lid genoemde controle kunnen geautomatiseerd gegevens worden verzameld. Deze gegevens zijn alleen toegankelijk voor de direct verantwoordelijke Systeembeheerder en worden in beginsel alleen in geanonimiseerde vorm aan overige Beheerders en andere verantwoordelijken beschikbaar gesteld, om tot nadere technische maatregelen te kunnen besluiten.
 3. In het bijzonder kan bij overlast, veroorzaakt door, of met, apparatuur van Studenten, worden overgegaan tot uitschakeling van de netwerktoegangsmogelijkheden. Indien mogelijk wordt de Student vooraf gewaarschuwd, zodat hij de gelegenheid heeft de overlast te staken. Wanneer dit wegens de vereiste spoed niet voorafgaand aan het nemen van de maatregel mogelijk is, doet men zo snel mogelijk melding van de maatregel.
 4. Bij vermoeden(s) van overtreding van de regels kan controle worden uitgevoerd op het niveau van individuele verkeersgegevens van het gebruik van de internet en ICT-faciliteiten. Slechts bij zwaarwegende redenen vindt controle op de inhoud plaats.

Artikel 8 - Procedure bij gericht onderzoek

 1. Van gericht onderzoek is sprake wanneer verkeersgegevens of andere persoonsgegevens betreffende een specifieke Student worden vastgelegd in het kader van een onderzoek naar aanleiding van een zwaarwegend vermoeden van een overtreding van de voorwaarden en/of uitgangspunten zoals beschreven in dit Reglement door die Student.
 2. Gericht onderzoek vindt uitsluitend plaats na Schriftelijke opdracht van de Beheerder, welke toestemming de redenen bevat waarom deze wordt verleend. Het College van Bestuur ontvangt een afschrift van de opdracht voor het onderzoek en een vastlegging van de resultaten van het onderzoek.
 3. Gericht onderzoek beperkt zich in eerste instantie tot verkeersgegevens van het gebruik van de internet en ICT-faciliteiten. Als gericht onderzoek nader bewijs oplevert, kan de EUR na Schriftelijke en met redenen omklede toestemming van het College van Bestuur overgaan tot het kennisnemen van de inhoud van communicatie of opgeslagen bestanden. Indien het onderzoek geen aanleiding geeft tot verdere maatregelen wordt de vastlegging vernietigd.
 4. Gericht onderzoek naar de beveiliging of integriteit van randapparatuur mag in afwijking van het voorgaande lid door de Systeembeheerder worden uitgevoerd op basis van concrete aanwijzingen, zonder aparte toestemming van het College van Bestuur. De resultaten van dit onderzoek worden alleen gedeeld met de Student met het doel de beveiliging of integriteit van de randapparatuur te verbeteren. Bij herhaling zal de procedure uit het tweede lid van dit artikel worden gevolgd.
 5. De Student wordt zo spoedig mogelijk Schriftelijk geïnformeerd door de decaan van de betreffende faculteit over de aanleiding, de uitvoering en het resultaat van het onderzoek. De Student wordt in de gelegenheid gesteld uitleg te geven over de aangetroffen gegevens. Uitstel van het informeren mag alleen als informeren het onderzoek daadwerkelijk zou schaden.
 6. Systeembeheerders verschaffen zich slechts toegang tot accounts of computers van de Student als de Student daarvoor zijn toestemming heeft gegeven. Toegang zonder deze toestemming is slechts toegestaan in dringende gevallen of bij een duidelijk vermoeden van schending van dit Reglement, zoals nader bepaald in dit artikel. De Student zal in dat geval achteraf worden geïnformeerd.

Artikel 9 - Consequenties van overtreding

 1. Bij het niet opvolgen van instructies of aanwijzingen op basis van dit Reglement, handelen in strijd met dit Reglement of de algemeen geldende wettelijke regels, kan het College van Bestuur afhankelijk van de aard en de ernst van de overtreding disciplinaire maatregelen treffen. Hieronder vallen onder andere een waarschuwing, berisping, een tijdelijke afsluiting of beperking van de EUR ICT-faciliteiten en toepassingen (maximaal een jaar) en in extreme gevallen een beëindiging van de inschrijving als Student. Er worden geen disciplinaire maatregelen getroffen zonder dat de Student gelegenheid heeft gekregen zijn/haar zienswijze naar voren te brengen.
 2. Behalve een waarschuwing kunnen geen disciplinaire maatregelen worden opgelegd indien de controle slechts heeft plaatsgevonden op basis van een langs geautomatiseerde uitgevoerde verwerking van persoonsgegevens (zoals een constatering op basis van een automatisch filter of een blokkade).
 3. In aanvulling op het voorgaande leden is het mogelijk dat de EUR bij (geautomatiseerde) constatering van overlast een tijdelijke blokkade van de betreffende faciliteit invoert. Deze blokkade zal maximaal een week worden gehandhaafd of korter als de oorzaak naar tevredenheid van de Systeembeheerder is weggenomen. Indien na een week geen verbetering is geconstateerd door de Systeembeheerder, kan deze besluiten tot een langere blokkade. Bij herhaling van de oorzaak kunnen disciplinaire maatregelen worden genomen.

Artikel 10 - Intrekking van het oude Reglement

Dit Reglement treedt in plaats van het ‘Reglement voor gebruik van computer- en netwerkfaciliteiten van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)’.

Artikel 11 - Slotbepalingen

 1. Dit Reglement treedt in werking op 1 september 2015.
 2. Dit Reglement kan door het College van Bestuur worden gewijzigd. Wijzigingen worden alleen bij het begin van een collegejaar doorgevoerd, behalve in dringende gevallen of wanneer de EUR door omstandigheden van buitenaf gedwongen is tot een snellere invoering.
 3. Wijzigingen worden alleen ingevoerd nadat de Universiteitsraad (U-Raad) om voorafgaand advies is gevraagd. Het College van Bestuur zal feedback van Studenten mee in overweging nemen alvorens de wijzigingen in te voeren.
 4. In gevallen waarin dit Reglement niet voorziet, beslist het College van Bestuur.