Informatie voor studenten

Toegang tot ICT-voorzieningen van de EUR

EUR-studenten krijgen voor de duur van de studie de beschikking over een aantal ICT-voorzieningen van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR). Om gebruik te kunnen maken van deze voorzieningen krijgen alle studenten bij eerste inschrijving de zogenaamde ERNA-toegangscode (username/password combinatie) uitgereikt. Met deze ERNA-code krijgen studenten o.a. toegang tot het EURnet (netwerk van de Erasmus Universiteit) en het Internet via:

  • de “vaste”, wireless en plugin studentwerkplekken in het G-gebouw
  • de “vaste” studentwerkplekken (PC-zalen) bij faculteiten en Universiteitsbibliotheek
  • het plug-in en het wireless of WI-FI netwerk van de EUR (EUR-HotspOts)

Tevens krijgt de student op basis van de genoemde ERNA-code de beschikking over een persoonlijk 24EUR7-account (mailbox, agenda).

Authenticatie- en autorisatiegegevens

Bij eerste inschrijving aan de EUR worden aan alle studenten, na identificatie, authenticatie-gegevens toegekend. Dit betreffen gegevens waarmee de student toegang krijgt tot een veelheid aan internet en intranet services en diensten. Deze services en diensten bestaan o.a. uit het eerder genoemde 24EUR7-account, het online onderwijssysteem, het online verkiezingensysteem (o.a. u-raad en faculteitsraden), bibliothecaire informatieservices etc. Zie onze portal: http://www.myeur.nl/
De volgende gegevens zult u aantreffen op het geleidebiljet bij uw collegekaart:

  • Emailadres: Het adres waarmede u bereikbaar bent via de elektronische post.
  • ERNA-username: De naam waaronder u op het EURnet en de hierop aanwezige diensten en services bekend bent o.a. het wireless netwerk, de PC-zalen van de Faculteiten en Universiteitsbibliotheek, digitale leeromgeving, databanken van de UB etc.
    Met deze username kunt u ook inloggen op 24EUR7.
  • ERNA-password: Het initiële password dat dient te worden gebruikt in combinatie met bovengenoemde usernames. U wordt dringend verzocht dit initiële password bij eerste gebruik te wijzigen!

M.b.v. de ERNA-username/password combinatie heeft u toegang tot een veelheid aan services en diensten. De informatie die u via deze diensten kunt raadplegen en bewerken (wijzigen) is vaak van privacygevoelige aard, vertrouwelijk en persoonlijk. Met klem wordt u er in dit verband op gewezen dat strikte geheimhouding van het ERNA-password geboden is (klik hier voor het reglement). U mag uw ERNA-username/password dus NIET “uitlenen”.

Gebruik van de Voorzieningen

24EUR7 is bereikbaar via het internet. Op de campus zijn diensten op het EUR-net en op het Internet bereikbaar via de “vaste” werkplekken in de PC-zalen van de faculteiten en de Universiteitsbibliotheek, via het wireless netwerk of EUR-HotSpots en vanaf de thuiswerkplek.
Voor toegang tot de EUR-HotSpots dient de student zelf te zorgen voor een laptop.

Rechten en plichten

Het gebruik van de computer- en netwerkvoorzieningen van de EUR en de ERNA-faciliteiten is onderworpen aan de regels voor het gebruik van computer- en netwerkfaciliteiten van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Een exemplaar van dit reglement ligt ter inzage bij alle balies van de facultaire steunpunten. De integrale tekst van dit reglement is in elektronische vorm beschikbaar vanaf de ERNA website: klik hier voor het reglement.

Opname in Online adressysteem

Ter ondersteuning van de mogelijkheden van elektronische communicatie tijdens de studie en in het onderwijs stelt de EUR een online directory beschikbaar op het Intranet, de EUR Directory Service. Deze directory bevat van personeelsleden van de EUR o.a. naam, titulatuur, telefoon- en faxnummer, afdelingsnaam, kamernummer en e-mail adres. Gelet op het belang van het gebruik van e-mail binnen de EUR in het kader van studie en onderwijs, hecht de EUR er grote waarde aan dat ook een beperkt aantal gegevens van studenten opgenomen zijn in de directory service. Voor studenten worden opgenomen naam, titulatuur, e-mailadres en studierichting. Gelet op de wettelijke voorschriften dient de student expliciet toestemming te geven tot de opname van zijn/haar gegevens in de EUR Directory Service. De mogelijkheid om dit aan te geven wordt u geboden via het inschrijfformulier.

Vragen en Informatie

Voor nadere informatie en vragen over gebruik van genoemde voorzieningen kunt u terecht bij: