Ethiek & Fiscaliteit

1. Introductie

De afgelopen jaren zijn door de EU en de OESO diverse ontwikkelingen in gang gezet die zijn gericht op het bestrijden van het ontwijken van belastingen (BEPS-traject). Deze ontwikkelingen richten zich met name op het ontwijken door internationaal opererende ondernemingen. Bij deze ondernemingen raken deze ontwikkelingen niet alleen de bij die ondernemingen betrokken fiscalisten, gelet op de omvang en ingrijpendheid van de tot stand gekomen en nog komende regelgeving krijgen ook diverse groepen financiële specialisten daarmee te maken. Daarnaast hebben dergelijke ondernemingen en hun financiële specialisten in dit kader ook steeds vaker van doen met maatschappelijk ontwikkelingen en opvattingen omtrent hetgeen (nog) wel aanvaardbaar is en wat niet meer met betrekking tot de fiscale aspecten rondom de bedrijfsvoering. De onderhavige cursus beoogt voor de financials die daarmee te maken hebben inzicht te geven in die fiscale ontwikkelingen en hun gedachten daarover te kunnen vormen door de ethische kant daarvan onder het voetlicht te brengen.

2. Doelgroep

Afgestudeerd en ervaren RA’s; openbaar accountants, intern accountants, overheidaccountants, accountants in business, registercontrollers en andere financial professionals.

3. Modules

De cursus bestaat uit een viertal sessies waarbij de eerste drie in hoofdzaak staan in het teken van de fiscale ontwikkelingen zoals die tot uitdrukking komen in het BEPS-traject. In deze bijeenkomsten worden tevens de raakpunten aangestipt met de ethische kanten van de fiscale positie van ondernemingen. De vierde sessie staat geheel in het teken van de fiscale ethiek van belastingheffing. 

De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten van elk vijf uur onderbroken, met pauzes voor onder andere een eenvoudige maaltijd. De bijeenkomsten vinden plaats van 16.00u-21.00u. Data van de bijeenkomsten: 11 en 25 mei, 8 en 22 juni 2020.

4. Sprekers

De docenten zijn steeds afkomstig uit hun eigen discipline. 

5. Informatie

Programma 2020

Het programma vindt plaats in 2020 op de volgende data:

Module 1 

Informatie
- automatische informatie-uitwisseling (CRS/bijstandsrichtlijn/FATCA)
- country by country informatie (fiscaal/civiel)
- ubo-register
- trustkantoren
- mandatory disclosure
- wettelijke rechten/verplichtingen belastingplichtige
- wettelijke rechten/verplichtingen overheid
- algemene beginselen van behoorlijk bestuur

11 mei 2020

Module 2

Misbruik
- fraus legis
- misbruik van rechtleer
- antimisbruikbepalingen in belastingverdragen
- antimisbruikbepalingen in EU-richtlijnen
- antimisbruikbepalingen in nationale wetgeving

25 mei 2020

Module 3

Overige ontwikkelingen
- bronbelastingen
- digitale economie
- hybride entiteiten en hybride financieringen
- vaste inrichtingen
- transfer pricing
- rente-aftrekstructuren

8 juni 2020

Module 4

Ethiek
Aan de hand van stellingen, rechtspraak en praktijksituaties worden ethische kwesties samenhangend met de in de eerste drie sessies besproken onderwerpen uitgediept. 
Daarmee komt ook de poortwachtersfunctie van de externe en interne accountant en de accountant in business aan de orde.

22 juni 2020

Door wijzigingen in verband met onvoorziene omstandigheden kan de samenstelling van het programma enigszins gewijzigd worden. Deze veranderingen worden tijdig gecommuniceerd.

Locaties

  • Alle modules vinden plaats op bijzondere en inspirerende locaties op de Erasmus Universiteit Rotterdam, campus Woudestein.

  • Klik hier voor een routebeschrijving naar de campus van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

6. Inschrijven

De groepsgrootte is maximaal 25 personen. De colleges zijn interactief en er is ruimte voor onderlinge discussie.

Naar boven

7. Contact

Voor alle praktische zaken en nadere informatie omtrent de opleiding kunt u mailen naar de programma coördinator van deze opleiding Angelique Lieverst: feibv@ese.eur.nl.