Ethiek & Fiscaliteit

1. Introductie

De afgelopen jaren zijn door de EU en de OESO diverse ontwikkelingen in gang gezet die zijn gericht op het bestrijden van het ontwijken van belastingen. Dit traject is vooral bekend geworden onder de naam BEPS ofwel de strijd tegen Base Erosion and Profit Shifting. Dit BEPS-traject richt zich met name op internationaal opererende ondernemingen omdat zij door verschillen tussen de fiscale stelsels van landen en door gebruik te maken van belastingverdragen veelal de mogelijkheid hebben hun belastingdruk te beperken. Het BEPS-traject voorziet nu in een omvangrijk en complex pakket van fiscale maatregelen om het ontgaan van belastingen tegen te gaan.
Aanvankelijk waren het vooral fiscalisten die zich met deze ontwikkelingen bezighielden maar nu het duidelijk is dat de reikwijdte van het door de EU en de OESO ingezette beleid zeer ingrijpend is, is het van groot belang dat de bedrijven en hun financiële specialisten, waaronder registeraccountants en registercontrollers, bekend zijn met de ingrijpende veranderingen en de gevolgen voor het bedrijfsbeleid kunnen beoordelen. Dit is te meer het geval  doordat veel van de maatregelen niet alleen internationaal opererende ondernemingen raken maar niet zelden ook nationale ondernemingen, eenvoudigweg omdat de regels geen onderscheid maken tussen beide typen bedrijven.
Daarnaast hebben  ondernemingen en hun financiële specialisten in dit kader ook steeds vaker te maken met maatschappelijke ontwikkelingen en opvattingen omtrent hetgeen vanuit een fiscaal perspectief (nog) wel aanvaardbaar is en wat niet (meer) met betrekking tot de bedrijfsvoering.
Het onderhavige Executive Program  beoogt voor financiële specialisten/niet-fiscalisten inzicht te geven in de bovenstaande ontwikkelingen teneinde  hun gedachten daarover te kunnen vormen door de ethische kant daarvan voor het voetlicht te brengen. Het Executive Program richt zich aldus op iedere financiële specialist/niet-fiscalist die met de bovenstaande problematiek te maken heeft in zijn of haar onderneming, dan wel op de een of andere manier in het kader van advisering of accountantscontrole hier tegenaan loopt.  

2. Doelgroep

Financial professionals: registeraccountants (openbaar accountants, intern accountants, overheidsaccountants, accountants in business), registercontrollers en andere financial professionals.

Naar boven

3. Programma editie 2023

Het Executive Program bestaat uit een viertal sessies waarbij de eerste drie in hoofdzaak in het teken staan van de fiscale regels zoals die tot stand zijn gekomen in het kader van het BEPS-traject. In deze drie bijeenkomsten worden tevens de raakpunten aangestipt met de ethische kanten van de fiscale positie van ondernemingen. De vierde bijeenkomst staat geheel in het teken van de fiscale ethiek van belastingheffing.

De vier bijeenkomsten van elk vijf uur worden onderbroken door een pauze van een uur voor een maaltijd. De sessies duren van 16.00u tot 21.00u. De cursusdata voor 2023 zullen vallen in mei 2023 en juni 2023. .

De groepsgrootte is maximaal 25 personen. De colleges zijn interactief en er is ruimte voor onderlinge discussie.

De opzet van de modules is als volgt:

1. Informatieverstrekking (mei 2023)
- automatische informatie-uitwisseling (Common Reporting Standard/EU-bijstandsrichtlijn/FATCA)
- country-by-country-reporting (fiscaal/civiel)
- transferpricing documentatie
- ubo-register
- trustkantoren
- mandatory disclosure
- wettelijke rechten/verplichtingen belastingplichtige
- wettelijke rechten/verplichtingen overheid
- algemene beginselen van behoorlijk bestuur

2. Misbruik en belastingen (mei 2023)
- fraus legis
- misbruik van recht- leerstuk
- antimisbruikbepalingen in belastingverdragen
- antimisbruikbepalingen in EU-richtlijnen
- antimisbruikbepalingen in nationale wetgeving

3. Overige ontwikkelingen (juni 2023)
- bron(staat)belastingen
- digitale economie
- hybride entiteiten en hybride financieringen
- vaste inrichtingen
- transferpricing
- rente-aftrekbeperkingen

4. Ethiek (juni 2023)
Aan de hand van stellingen, rechtspraak en praktijksituaties worden ethische kwesties samenhangend met de in de eerste drie bijeenkomsten besproken onderwerpen uitgediept. Daarmee komt ook de poortwachtersfunctie van de externe en interne accountant, de controller en de financiële adviseur aan de orde.

Naar boven

4. Docenten

Het programma wordt verzorgd door deskundige hoogleraren en andere docenten. Het programma staat onder leiding van Prof. Dr. P. Kavelaars.

5. Certificaat en PE-punten

Na afronding van het Executive Program ontvangt u een bewijs van deelname. U heeft dan tevens 16 PE-punten behaald.

6. Deelnamekosten

De kosten voor dit programma inclusief alle diners, drankjes, documentatie en parkeerkaarten tijdens de vier bijeenkomsten bedragen €2.150,-. Dit bedrag is vrijgesteld van BTW. Het is niet mogelijk om losse programmaonderdelen te volgen.

7. Inschrijven

Het programma staat open voor degenen met een afgeronde academische opleiding of een opleiding op HBO-niveau met aantoonbare praktijkervaring

U kunt het inschrijfformulier voor Ethiek en fiscaliteit hier downloaden.

Het formulier is digitaal invulbaar. Inschrijving vindt plaats door het ingevulde en ondertekende inschrijfformulier per mail aan ons te retourneren: lieverst@ese.eur.nl.

8. Contact

Voor alle praktische vragen en nadere informatie over het Executive Program kunt u zich richten tot Angelique Lieverst: lieverst@ese.eur.nl.

Naar boven

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen