Finance & Risk Management voor Woningcorporaties

1. Introductie
2. Kenmerken van het programma
3. Bijeenkomsten
4. Doelgroep
5. Docenten
6. Data bijeenkomsten
7. Inschrijven en collegegeld
8. Leiding

1. Introductie

Wat mag u van het programma verwachten?

Woningcorporaties vallen onder het regiem van de nieuwe Woningwet en zijn daarmee in hun financieel presteren sterk afhankelijk van het sociale deel van hun voorraad. Bovendien zijn de eisen die aan de financiële verantwoording worden gesteld, beduidend aangescherpt en is in verband daarmee het toezicht zowel intern als extern nauwer geregeld. In dat verband is bekend dat er een onafhankelijke controllingfunctie moet zijn met uitzondering van die bij kleine woningcorporaties. De scheiding of splitsing van DAEB en niet-DAEB en de vorm waarin, speelt een belangrijke rol in de strategie van woningcorporaties.

Kortom de sector is beleidsmatig sterk in ontwikkeling, waarbij financiële vraagstukken een cruciale rol spelen. Dit betekent dat hoge interne- en externe eisen worden gesteld aan het 'in control' zijn van de organisatie. Dat houdt in het op orde krijgen en houden van bedrijfsprocessen, efficiënte sturing op bedrijfsmiddelen, kennen en beheersen van financiële en niet- financiële risico's en dat binnen de context van een goed ontwikkeld Corporate Governance.

Daarom is het Executive Program Finance & Risk Management voor Woningcorporaties ontwikkeld. In acht bijeenkomsten bieden ervaren wetenschappers en bekende sprekers uit de praktijk u wetenschappelijke kennis en instrumenten die betrekking hebben op verschillende financiële vraagstukken en de daaraan verbonden risico’s waarmee een corporatie te maken krijgt. De waarde van de opleiding is juist dat de wetenschappelijke kennis kan worden toegepast op de praktijk en dat het geen boekenwijsheid blijft. Ook de interactie tussen docent en cursisten en de onderlinge discussies verrijken de leerstof.

Naar boven

2. Kenmerken van het programma

Aantal en frequentie bijeenkomsten

Start 2x per jaar, aanvang in april en oktober met 8 wekelijkse bijeenkomsten op donderdagen. 
Door de modulaire opbouw zijn de bijeenkomsten ook afzonderlijk te volgen.

Aanvang en einde bijeenkomsten

16.00 - 21.00 uur (incl. maaltijd 18.00 - 18.45 uur)

Opleidingsniveau

Bij voorkeur HBO + of Academische opleiding (met financieel-economische specialisatie)

Locatie

Erasmus Universiteit Rotterdam

Werkvorm

Interactief, case-gericht

Naar boven

3. Bijeenkomsten

Eerste bijeenkomst: Risk Management
11 oktober 2018

Het onderwerp Risicomanagement is actueel en kent mede door de regelgeving de laatste jaren een toenemende belangstelling. Van corporaties wordt verwacht dat zij risicomanagement op een gestructureerde manier inbedden in de sturing, beheersing en verantwoording. U krijgt uitleg over veel gehanteerde methoden en technieken en inzicht in de betekenis van risicomanagement voor uw corporatie. De belangrijkste uitdaging is daarbij om risicomanagement te borgen in de reguliere beleidscyclus. De docent presenteert hiervoor een praktisch model waarmee u direct in de praktijk aan de slag kunt.

Tijdens het tweede deel van de themabijeenkomst wordt dieper ingegaan op de kwantitatieve toepassing van risicomanagement in de sturing van een corporatie. Het onderwerp asset liability management, een methodiek om financiële risico's te bepalen, wordt uitgebreid behandeld. Binnen de corporaties heeft u echter niet alleen met het identificeren en beheersen van financiële risico's te maken, ook de invloed van maatschappelijke prestaties die bepaald hoe en waarin u investeert. In de bijeenkomst wordt dan ook niet alleen ingegaan op de risico's verbonden aan het financieel management van een corporatie, maar ook die relevant zijn in de strategische sturing. Er wordt een aantal uitdagingen voor de corporatiesector behandeld vanuit risicoperspectief. Aan de hand van cases wordt de theorie verder inzichtelijk gemaakt.

Tweede bijeenkomst: Project Control
18 oktober 2018

Deze bijeenkomst is specifiek gericht op projecten waarbij de kern is het onderkennen van de risico's en de sturing- en beheersing van projecten. Maar ook hoe dat financieel is ingebed en effect heeft op de totale bedrijfsvoering. Aan de orde komen vragen als hoe zijn de bevoegdheden en verantwoordelijkheden vastgelegd en worden modellen geïnventariseerd om procesmatig te sturen. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de wijze waarop die sturing kan worden gemeten, aan de hand van kengetallen. Stil wordt gestaan bij het rendement dat aan een project wordt opgelegd zoals bijvoorbeeld bij de verkoop van huurwoningen en de gevolgen daarvan voor de financiële positie van een woningcorporatie. De docent verduidelijkt een en ander aan de hand van cases. U kunt ook uw eigen casus inbrengen.

Derde bijeenkomst: Performance Management
25 oktober 2018

Deze bijeenkomst start met de behandeling van performance managementsystemen waarbij het gaat om het beantwoorden van vragen als:
• hoe worden prestaties gemeten en beïnvloed?
• welke processen zijn kwetsbare processen?
• hoe groot kunnen de gevolgen zijn als het misgaat in een proces?
• welke maatregelen zijn er om deze processen 'in control' te houden of te krijgen?
• waar liggen de verantwoordelijkheden en bevoegdheden binnen de organisatie?
• in hoeverre is de invloed van de cultuur bij een woningcorporatie op risicomanagement een zegen of een last?

Aandacht wordt besteed aan theorieën op het gebied van menselijk gedrag. De docent laat ook zien waar bij de besturing van een organisatie de zwakke plekken liggen en welke harde- en soft controls er zijn om de prestaties te meten en te beheersen. Hierbij wordt ingegaan op de kritische succesfactoren en hoe kritische prestatie-indicatoren passen binnen de managementcyclus. Aandacht wordt ook besteed aan de kwaliteit van de organisatie als het gaat om het 'in control' zijn van bedrijfsprocessen.

Vierde bijeenkomst: Internal Control
1 november 2018

Vanuit de jaarverslaggevingsvereisten wordt uitgebreid aandacht besteed aan de wijzigingen in de jaarverslaggeving voor woningcorporaties (herziene RJ 290). De docent vertrekt vanuit de behandeling van de basisprincipes van de jaarverslaggeving. De docent gaat in op de gevolgen van die wijzingen voor de praktijk. Meer specifiek wordt ingegaan op waarderingsaspecten. Aan de orde komen de waardering van het bedrijfsmatig- en maatschappelijk onroerend goed alsmede het zorgvastgoed. Ingezoomd wordt op de historische kostprijs, de bedrijessbaarde en de marktwaarde in verhuurde staat waarbij het Handboek Basis en Full worden besproken en toegelicht met een aantal voorbeelden. Onderdeel van het college vormt ook de Verantwoordingsinformatie. Verder komen aan de orde de scheiding en splitsing van DAEB/niet-DAEB-bezit onderscheiden naar de administratieve- en juridische scheiding en de hybride variant. Tot slot behandelt de docent het vraagstuk van de financiële planning.

Vijfde bijeenkomst: Treasury Management
8 november 2018

De docent stelt niet alleen het belang van (het inrichten van) internal control voor uw organisatie aan de orde maar ook de waarde die deze heeft voor individuele medewerkers. In dat verband wordt aandacht besteed aan het beschrijven van processen en het up-to-date houden van deze processen in een omgeving die steed meer wordt gekenmerkt door automatisering. De docent laat zien welke accounting informatie systemen voor dit doel geschikt zijn en hoe deze systemen zijn te gebruiken in uw organisatie. Ook wordt stilgestaan bij het fenomeen big data en het gebruik daarvan.

Zesde bijeenkomst: Financial Management
15 november 2018

Behandeld worden voor u relevante financieringstheorieën en financieringsvraagstukken. Toegespitst op de praktijk wordt stilgestaan bij de wijze van financiering, de kredietwaardigheid van een woningcorporatie en het afdekken van risico's. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen eigen en vreemd kapitaal, DAEB en niet-DAEB financiering en de effecten van investeringsbeslissingen op de lange termijn draagkracht van een woningcorporatie. Ook financieringsvraagstukken op het gebied van wonen en zorg worden in die context besproken.

Zevende bijeenkomst: Financial Accounting
22 november 2018

Deze bijeenkomst staat in het teken van twee onderwerpen: Treasury Management en Fiscaliteiten. Tijdens het middagcollege (16.00-18.00 uur) wordt onder meer de beheersing van in- en uitgaande geldstromen, de interactie van investeringsbeslissingen op die geldstromen en het beleggen van kasstromen aan de orde gesteld. Met in het verlengde daarvan het beheer van financiële risico's onherroepelijk verbonden. Bij dat laatste wordt aandacht besteed aan het instrument rentederivaten. Verder wordt u gewezen op de betekenis die een rating voor een woningcorporatie kan hebben.

Tijdens het avondcollege (18.45-21.00 uur) wordt een voor woningcorporaties gaandeweg belangrijker onderwerp als fiscale planning behandeld. Dit gebeurt op basis van een drietal fiscale instrumenten: Vennootschapsbelasting, overdrachtsbelasting en omzetbelasting. De ervaren docenten laten u de invloed van deze instrumenten op de financiële huishouding van een woningcorporatie zien en hoe deze fiscaliteiten te optimaliseren. Bij de vennootschapsbelasting wordt na een korte algemene beschouwing aandacht besteed aan het belastingvrij overdragen van vastgoed binnen de interne organisatie van woningcorporaties.
De afdracht van BTW is zoals bekend een belangrijke fiscale post. Uitdaging is om optimaal te sturen op BTW-inkomsten en uitgaven maar ook op het vooraf inschatten van de gevolgen van BTW-belaste inkomsten en uitgaven. De verkoop van nieuw en bestaande huurwoningen dient hierbij als voorbeeld. De overdrachtsbelasting zal zich met name toespitsen op de zogeheten interne reorganisatievrijstelling en op de samenloop(vrijstelling) met de omzetbelasting.

Achtste bijeenkomst: Corporate Governance
29 november 2018

Tijdens deze bijeenkomst wordt ingegaan op het belang van Corporate Governance, aan welke eisen dat moet voldoen (stakeholders) en hoe dat in te richten. Hierbij komt ook de rol van de controller ter sprake en de vanuit de regelgeving opgelegde onafhankelijke controllingfunctie. Tevens geven de docenten aan wat de impact is van Corporate Governance op de organisatie, hoe de relatie zou moeten zijn tussen directie/bestuur, afdeling Control, de Raad van Commissarissen en de gemeente(n).

Naar boven

4. Doelgroep

Wie kunnen deelnemen?

U dient bij voorkeur te beschikken over een met succes afgeronde HBO of universitaire opleiding met een financieel-economische richting als specialisatie. Het executive program is bedoeld voor:

 • (assistent) controllers;
 • hoofden- en medewerkers van de afdeling financiën;
 • overige financieel specialisten;
 • bestuursleden met een financiële portefeuille;
 • leden van de Raad van Commissarissen;
 • ambtenaren Rijk, provincies en gemeenten met als portefeuille de (sociale) huursector;
 • overige bij de woningcorporaties betrokkenen.

Naar boven

5. Docenten

Wie zijn uw docenten voor welke bijeenkomsten?

 • Risk Management
  drs. F. Vermeij, managing director Real Estate Management, Ortec Finance en drs. F.J.M. van Egeraat RC FRM, partner en senior adviseur Accent Organisatie Advies.
 • Project Control
  drs. M.R. Diddens MBA Associate & Senior Consultant bij Accent Organisatie Advies B.V. en drs. D. Wijnbelt MRE, directeur Ontwikkeling & Zakelijk Beheer woningcorporatie Eigen Haard.
 • Performance Management
  dr. S.W.M.G. Cloudt bc docent Organisatiewetenschappen bij Tilburg University en drs. A.H. Grashof, vennoot Woonlab.
 • Internal Control
  prof.dr. A.C.N. van der Ven RA, hoogleraar Bestuurlijke Informatievoorziening Tias School for Business and Society.
 • Treasury Management
  prof.dr. J.J.A. Leenaars RA, hoogleraar Accountancy aan de Vrije Universiteit Amsterdam.
 • Financial Management
  drs. A. Chr. Pureveen RA, CFO Woonzorg Nederland en drs. V. Burger, Partner, sectormanager wonen, senior adviseur woningcorporaties bij Finance Ideas.
 • Financial Accounting
  drs. A. Verwoert RA, partner BDO Audit & Assurance Publieke Sector
 • Corporate Governance
  prof.dr. A.C.N. van der Ven RA, hoogleraar Bestuurlijke Informatievoorziening Tias School for Business and Society en drs. J. van der Moolen, oud-directeur Centraal Fonds Volkshuisvesting en zelfstandig adviseur.

Naar boven

6. Data en locatie bijeenkomsten

2018

Op donderdag 11 oktober 2018 gaat het programma weer van start. De data van de bijeenkomsten zijn verder:

 • 11, 18 en 25 oktober
 • 1, 8, 15, 22 en 29 november

De bijeenkomsten vinden plaats van 16.00 uur tot 21.00 uur (incl. maaltijd) op de campus van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Naar boven

7. Inschrijven en collegegeld

Inschrijving

Inschrijving vindt plaats door het inschrijfformulier aan ons te retourneren.

Collegegeld

Het collegegeld bedraagt: €4.500,- (geen BTW verschuldigd en incl. cursusmateriaal, maaltijd, koffie, thee en frisdrank).

Indien u zich niet voor de volledige opleiding wilt inschrijven, kunt u ook één of meer modules kiezen. In dat geval bedraagt het collegegeld: €595,- per bijeenkomst.

Naar boven

8. Leiding

Drs. J.H. Mersmann is Program Director en als zodanig eindverantwoordelijk voor het Executive Program ‘Finance & Risk Management voor Woningcorporaties’. De Program Director is in principe bij alle bijeenkomsten aanwezig. Hij is bereikbaar voor vragen en/of opmerkingen over de inhoud van het programma via esaa-woningcorporaties@ese.eur.nl

Contactgegevens:

Voor alle praktische zaken over het executive program kunt u zich richten tot de Program Coordinator.

Mirella Stander

E-mailadres
Telefoon
010 - 408 97 35
Kamer
Van der Goot Building, Kamer M5-40
Spatie
Van der Goot building | Building
Adres

Burgemeester Oudlaan 50
3062 PARotterdam
Nederland

Postadres                       ESAA Erasmus Universiteit Rotterdam
Postbus 1738
3000 DR Rotterdam
 • PE-uren

  Erasmus School of Accounting & Assurance is als onderwijsinstelling erkend door de NBA en is daardoor gerechtigd PE-uren toe te kennen aan onderwijsactiviteiten. Het aantal PE-uren voor de leergang Finance & Risk Management voor Woningcorporaties bedraagt in totaal 40. Mocht u een of meerdere losse modules volgen dan bedraagt het aantal PE-uren 5 per module.