Opbouw Financieel Forensisch Deskundige

Modulaire opbouw Financieel Forensisch Deskundige

De opleiding Financieel Forensisch Deskundige (FFD) is een postinitiële opleiding gericht op de bestrijding van financieel economische criminaliteit (FEC). De opleiding omvat een collegereeks van 12 weken, waarbij de colleges om de week worden gegeven, rekening houdend met vakantieperiodes. Na afloop van de collegereeks wordt de studenten gevraagd een paper te schrijven over een relevant onderwerp. Het paper wordt verdedigd ten overstaan van een examencommissie. Na de succesvolle verdediging van de paper wordt een diploma uitgereikt.

De opleiding is ingedeeld in drie modules te weten:

 • Accountancy en bedrijfseconomie
 • Rechten
 • Overige onderwerpen

Inschrijving per module is in beginsel mogelijk.

De opleiding FFD is vooral opgezet om vanuit een academisch perspectief met elkaar na te denken over de gevolgen van FEC. De discussie tussen de studenten, die veelal vanuit verschillende werkachtergronden komen, is een essentieel onderdeel van de opleiding.

Module Accountancy en bedrijfseconomie

Vijf bijeenkomsten

In deze module worden onderwerpen aan de orde gesteld die verband houden met het financieel administratief onderzoek na een vermoeden van FEC. Vormen van FEC laten in de meeste gevallen sporen na in de financiële administratie. Grondig onderzoek daarvan draagt bij aan het ondersteunen van bewijs. Vormen van FEC leiden ook in veel gevallen tot financiële schade. Om die reden wordt aandacht geschonken aan de analyse van cash flows en de berekeningsmethode van vermogens- en bedrijfsschade. Tenslotte worden nieuwe vormen van FEC tegenwoordig gepleegd door gebruik te maken van geavanceerde ICT technieken. De ICT aspecten van FEC worden om die reden tijdens een hele collegedag aan de orde gesteld.

Module rechten

Vier bijeenkomsten

Het financieel forensisch onderzoek is in beginsel een juridisch georiënteerd onderzoek. Een forensisch onderzoek richt zich op het vinden van de waarheid, het is feiten georiënteerd en gaat vooraf aan een mogelijke juridische procedure in een rechtbank. Dat laatste hoeft in de praktijk niet altijd het geval te zijn omdat veel ondernemingen ervoor kiezen een rechtsgang te vermijden door met de overheid of een tegenpartij tot een schikking te komen.

Het is evident dat het onderzoek veel juridische aanknopingspunten heeft. In de eerste plaats vanuit het strafrecht, maar ook vanuit andere rechtsdomeinen zoals privaatrecht, arbeidsrecht en bestuursrecht. Tijdens de colleges in deze module wordt veel aandacht gegeven aan juridische regels ten aanzien van bewijs, aansprakelijkheid, consequenties in de sfeer van arbeidsrecht en privacy. De positie van toezichthouders wordt besproken in het kader van het bestuursrecht. In veel colleges wordt de stof toegelicht aan de hand van recente jurisprudentie, waardoor er een nauwe aansluiting blijft bestaan met de dagelijkse praktijk.

Module overige onderwerpen

Drie bijeenkomsten

De opleiding FFD is een multidisciplinaire opleiding waar verschillende domeinen van wetenschap met elkaar worden verbonden. Naast de hiervoor genoemde domeinen zijn ook de volgende wetenschappen relevant in het onderzoek naar aanleiding van FEC:

 • Psychologie
 • Criminologie
 • Financiële ethiek

Het doel van deze colleges is om aandacht te vragen voor de gedragsaspecten die zijn verbonden met FEC. Hierbij gaat het zowel om de vraag wat zich in het brein van de fraudeur afspeelt (psychologie) en welke invloed er uitgaat van een organisatiecultuur die mogelijk leidt tot financieel disfunctioneel gedrag (criminologie). Ook komt de ethische vraag aan de orde, waarbij het in de kern gaat om de vraag waar de grens ligt tussen ‘goed’ en ‘kwaad’ en hoe vanuit verschillende ethische theorieën naar dit vraagstuk kan worden gekeken.

In deze module worden tenslotte enkele bijzondere onderwerpen toegelicht die van belang zijn in het onderzoek naar FEC, te weten:

 • Witwassen
 • Corruptie
 • Interviewtechnieken

Zowel witwassen als corruptie zijn bijzondere verschijningsvormen van FEC. Anders dan ‘fraude’ zijn deze onderwerpen wel in het wetboek van strafrecht opgenomen en bestaan er delictomschrijvingen voor. Maatschappelijk staan de beide thema’s in toenemende mate in de belangstelling, hetgeen rechtvaardigt om er specifiek aandacht voor te vragen. Tenslotte wordt nog aandacht geschonken aan de techniek van interviewen of verhoren. Dit college sluit nauw aan bij de inleiding over psychologie. De studenten zien aan de hand van voorbeelden uit de praktijk welke technieken niet en welke wel effectief zijn tijdens het interviewen van mogelijke verdachten van FEC.

Verbinding tussen de drie modules

Alle onderwerpen die in de opleiding aan de orde komen hebben een nauw raakvlak met FEC. De rode draad tussen alle onderwerpen is steeds FEC in het algemeen of bijzondere onderdelen van FEC, dan wel aspecten van het onderzoek naar aanleiding van FEC. Tijdens de colleges bestaat er een ruime mogelijkheid om met elkaar in discussie te gaan en om een gepresenteerd onderwerp vanuit verschillende perspectieven te bespreken. Door de heterogeniteit van de studenten krijgt de onderlinge discussie diepgang en verscheidenheid. Uiteindelijk is het doel dat de student na afloop van de opleiding een breed beeld heeft over FEC als fenomeen en over het onderzoek naar aanleiding van FEC in het bijzonder.

 

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen