Liefde in Bedrijf

1 Introductie

Liefde zal de komende jaren een steeds belangrijker thema worden binnen organisaties en een plek krijgen op de corporate agenda. Liefde als een belangrijke drijvende kracht waardoor mens, organisatie en maatschappij wel zullen varen.

Het Executive Program ‘Liefde in Bedrijf’ biedt u de nieuwste inzichten over het organiseren en besturen van een organisatie vanuit liefde. Met liefde wordt een samenspel tussen gevoel, handelen en ratio (verstand) bedoeld. Hierbij bepalen waarden – hetzij op persoonlijk dan wel op organisatieniveau – de lens waarmee naar de organisatie en belanghebbenden (stakeholders) gekeken wordt. Vooraanstaande sprekers uit de wetenschap en ‘thought leaders’ uit de bedrijfspraktijk delen hun meest actuele kennis, inzichten en ervaringen.

Wetenschappelijke inzichten en praktijkcasussen hebben aangetoond dat de werkende mens meer verlangt dan inkomen en goede arbeidsvoorwaarden. Steeds vaker komt het belang van liefde, geluk en emoties in organisaties naar voren. Zacht lijkt zacht maar is hard. Hierbij hoort een nieuw mechanisme van besturen, managen en leiddinggeven. Grootschalige inzet op externe prikkels blijkt slechts beperkt te werken in de motivatie en controle van medewerkers. Vertrouwen, vrijheid en verantwoordelijkheid blijken daarentegen factoren van belang. Dit leidt tot gelukkige werknemers en gelukkige organisaties die zorgen voor gelukkige klanten. Op hun beurt dragen gelukkige organisaties bij aan een gelukkige en duurzame maatschappij. Uiteraard spelen geld en economische afwegingen een rol bij gelukkige mensen, organisatie en maatschappij.

De belangrijke vraag is hoe een bedrijf liefdevol te organiseren en te leiden; én wat een liefdevolle organisatie eigenlijk is. De opvatting van liefde als concept beperkt zich daarin niet tot louter medewerkers onderling of tot de verhoudingen tussen de lagen en zogenaamde silo’s in de organisatie. Dit programma beziet de organisatie vanuit een holistisch perspectief, waarbij liefde in alle richtingen aan bod komt en waarin de mens altijd centraal staat.

Het vijfdaagse Executive Program bestaat uit vijf modules. Hierin komen onder meer aan de orde:

 • liefde als complex en gelaagd begrip, als drijfveer van de mens. Hoe liefde toe te passen in organisaties en in de economie?
 • hoe hanteer je liefde en de verschillende liefdesbegrippen in relatie tot het organiseren, leidinggeven en handelen van organisaties
 • wat zijn het rendement en de waarde van liefde voor de mens, de organisatie en de maatschappij 

Vanuit de holistische benadering van een organisatie komen in dit programma alle aspecten en daarbij betrokken stakeholders van een organisatie aan bod: van medewerkers en HR-beleid tot aan managers, bestuurders en klanten. En van partnerships in de waardeketen tot aan de eigenaren, aandeelhouders en financiële aspecten. Vanzelfsprekend is er ook aandacht voor de leiderschapsvraagstukken in de wereld van nu en in die van de volgende generatie.

2 Programma

Het programma bestaat uit vijf modules die worden gegeven in drie blokken. De eerste twee blokken bestaan uit twee aansluitende dagen, het derde blok is een losse dag. Voorafgaand aan ieder blok ontvangen deelnemers literatuur, artikelen of cases (leestijd per blok: twee tot maximaal vier uur). Er zijn geen opdrachten tussen de blokken. Module 1 en 2 vinden op een aansluitende maandag en dinsdag plaats met mogelijkheid tot overnachting. Dit geldt ook voor module 3 en 4. Bij module 1 en 3 is er namelijk een laatste spreker in de avond. De afsluitende module 5 is op een maandag.

De voertaal is Nederlands. Door onvoorziene omstandigheden kan het programma enigszins wijzigen. Eventuele veranderingen zullen tijdig worden aangegeven via www.esaa.nl/liefde.

Module 1

Liefde als conceptueel kader

In deze module wordt besproken wat we bedoelen met liefde als concept en wat de voordelen kunnen zijn van liefhebben en liefdevol handelen ten opzichte van wantrouwen en wantrouwend handelen. Ook besteden we aandacht aan hoe liefde als concept reeds in de management- en organisatiewetenschappen wordt gehanteerd.

 • Duiding van liefdesbegrippen zoals eros, storge, amor, caritas, philia en agapè en hun onderlinge relatie
 • Het belang van samenwerken, waarden en vertrouwen voor de economie
 • De wereld heeft liefde nodig

Module 2

Liefdevol organiseren

In deze module wordt besproken wat liefdevol organiseren inhoudt. Organisaties kunnen op verschillende manieren worden geleid. Van het klassieke principal-agent model en het stewardship model tot liefdevol organiseren. Door contracten, controle en regelgeving plaats te laten maken voor relaties en vertrouwen kunnen kostenbesparingen en productiviteitsgroei worden gerealiseerd.

 • Waarden en hun belang voor Liefde en geluk
 • Dialoog en respect als kernwaarden voor leiders

Module 3

Leiderschap en de liefde

In deze module staan de verschillende manieren van leiding geven centraal. Waar sommige leiderschapsvormen liefde helemaal niet meenemen, zoals bij transactioneel en autoritair leiderschap, rekenen andere leiderschapsvormen liefde wel tot hun kern; bijvoorbeeld bij spiritueel en dienend leiderschap. Dit brengt implicaties met zich mee voor de leider die overweegt liefdevol te leiden. Ondanks dat liefdevol leiderschap zeker niet altijd superieur is aan andere vormen van leiderschap, is het belangrijk te herkennen welke omstandigheden zich beter lenen voor liefdevol leiderschap dan voor alternatieve leiderschapsvormen.

 • Belangen dienen van medewerkers, overheid, communities en landen
 • Verstand en emoties in relatie tot welzijn, geluk en betrokkenheid op het werk
 • Maatschappelijk verantwoord leiden

Module 4

Liefdevol handelen – vertrouwen, waarden, wederkerigheid en waardering

Deze module is ‘zachter’ van aard dan de voorgaande modulen. Aan de orde komt hoe het individu liefdevol kan handelen. Belangrijke onderwerpen in deze module zijn vertrouwen, integriteit, waarden, wederkerigheid en waardering. Door middel van voorbeelden wordt duidelijk gemaakt hoe deze concepten ertoe doen op de werkvloer.

 • Ontmenselijking van de grote onderneming
 • Werk met liefde
 • De hefboom van luisteren

Module 5

Het rendement van liefde – voor de mens, voor organisaties en voor de maatschappij

In deze module worden de voorgaande onderwerpen samengevat en geïntegreerd. Aan de hand van cases wordt uitgelegd hoe organisaties verschillen in de mate waarin ze liefhebbend zijn en hoe er niet noodzakelijkerwijs maar één goede manier van leiden is. Er zijn ook organisaties die niet liefdevol, maar wel economisch succesvol zijn.

 • Integratie en reflectie
 • Het rendement van liefde

3 Doelgroep 

Het Executive Program ‘Liefde in Bedrijf’ is ontwikkeld voor directeuren, bestuurders, ondernemers, managers, beleidsmakers en hun adviseurs, die geïnteresseerd zijn om gefundeerd meer van het concept liefde te weten. Die willen verkennen wat ze hier professioneel mee kunnen binnen de context van de organisatie waarvoor zij werkzaam zijn en die meer grip op liefdevol leidinggeven willen krijgen. Bijvoorbeeld omdat zij leiding geven aan, en succes willen boeken met, hun organisatie in een snel veranderende wereld waarin nieuwe ordes en structuren ontstaan die vragen om een andere vorm van governance, organiseren, besturen en leidinggeven.

4 Sprekers 

Vooraanstaande denkers uit de wetenschap en ‘thought leaders’ uit het bedrijfsleven delen hun meest actuele kennis, inzichten en ervaringen. Tijdens de leergang laten zij zien hoe zij tegen liefde binnen organisaties aankijken, op welke wijze en met welke instrumenten er een balans tussen liefde voor alle stakeholders bereikt kan worden en hoe deze liefde zich vertaalt naar waarde en rendement.

In totaal zullen in deze leergang vijftien tot twintig sprekers optreden.

5 Programmaleiding

Drs. Guy van Liemt RM is bedrijfseconoom, Executive Director van EHERO (Erasmus Happiness Economics Research Organization) en Program Director van het Executive Program ‘Het Rendement van Geluk’. Hij heeft zitting in verschillende adviesraden, adviseert diverse grote ondernemingen en verzorgt lezingen onder meer over de rol van purpose en geluk binnen organisaties. Guy is in verschillende functies werkzaam geweest voor onder meer Procter & Gamble.

Dr. Emre Karali is assistant professor Strategisch Management aan de Özyeǧin University in Istanbul. Hij is bij de Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit, gepromoveerd op de relatie van routines en dynamische vaardigheden met verandering en innovatie. Daarnaast onderzoekt hij hoe organisaties liefdevol georganiseerd en bestuurd kunnen worden en hoe dit zich verhoudt tot specifieke kenmerken van organisaties.  

Henri Slob MSc is fiscaal econoom, onderzoeker en secretaris van het Erasmus Institute for Business Economics. Hij doet momenteel onderzoek naar liefde als handelingsprincipe voor het organiseren en besturen van organisaties in diverse bedrijfstakken en van diverse grootte.

6  Informatie 

Het programma biedt ruimschoots de gelegenheid om met de sprekers en deelnemers van gedachten te wisselen. Daarnaast is het mogelijk uw eigen casuïstiek in te brengen.

Data najaar 2020

Leergang module 1

maandag 26 oktober 2020

Leergang module 2

dinsdag 27 oktober 2020

Leergang module 3

maandag 9 november 2020

Leergang module 4

dinsdag 10 november 2020

Leergang module 5

maandag 30 november 2020

Data onder voorbehoud

Studiekosten 
Uw investering bedraagt 4.250 euro. Deze is vrijgesteld van BTW. Dit bedrag is inclusief diner tijdens de eerste twee blokken Tegen een additionele investering is het mogelijk om op de cursuslocatie te overnachten.

7 Inschrijven 

Het Executive Program ‘Liefde in Bedrijf’ kent een maximale groepsgrootte van vijftien deelnemers. U kunt zich aanmelden door het volledig ingevulde inschrijfformulier, voorzien van handtekening (digitaal) te sturen aan: 

8 Contact

Aartie Bhawaniebhiek

E-mailadres
Telefoon
010 - 408 14 15
Kamer
M5-34
Ruimte
Van der Goot | Building
Adres

Burgemeester Oudlaan 50
3062 PARotterdam
Nederland

Postadres                       

ESAA Erasmus Universiteit Rotterdam
Postbus 1738
3000 DR Rotterdam

 • De Erasmus School of Accounting & Assurance is als onderwijsinstelling erkend door de NBA en gerechtigd PE-uren toe te kennen aan onderwijsactiviteiten. Na afloop van de leergang ontvangen deelnemers een deelnamecertificaat. Het aantal PE-uren voor het Executive Program ‘Liefde en Geluk zijn niet los verkrijgbaar’ is 32.

EHERO

Het Executive Program ‘Liefde in Bedrijf’ is mede ontwikkeld door Erasmus Happiness Economics Research Organization (EHERO), het multidisciplinaire kennis- en onderzoeksinstituut op het gebied van geluk van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zijn missie is om bij te dragen aan een groter geluk voor een groter aantal mensen. EHERO onderneemt onderzoeks- en onderwijsactiviteiten om mensen en organisaties, zowel overheden, bedrijven als (semi)publieke instellingen, in staat te stellen beter geïnformeerde keuzes te maken. Zie voor meer informatiewww.ehero.nl.

EIBE

Voor dit Executive Program werkt EHERO samen met het Erasmus Institute for Business Economics (EIBE), het platform binnen de Erasmus Universiteit Rotterdam dat het bedrijfseconomische denken vernieuwt. Het doel is om vanuit de geest van Erasmus de aandacht voor en inzet van menswaardig organiseren en menswaardig leiderschap te bevorderen binnen de economie, wetenschap, bedrijfsleven en bij overheden. Zie voor meer informatie www.eibe-rotterdam.nl.