1. Introductie

'Business Economics - The Next Level' is een uniek programma voor young business professionals die, in relatief korte tijd, zowel professioneel als op persoonlijk vlak willen accelereren.

Onder leiding van vooraanstaande hoogleraren, 'thought leaders', experts uit de praktijk en een certified coach krijgen deelnemers de mogelijkheid om 'state of the art' bedrijfseconomische inzichten te verbinden met persoonlijk leiderschap. Na het volgen van het programma is men 'de modellen voorbij' en nog beter in staat om de breedte en reikwijdte van de bedrijfseconomie te doorgronden en de eigen rol daarin te verstevigen.


Naast actuele vakinhoudelijke onderwerpen is er aandacht voor minder traditionele thema's als geluk en normen & waarden in relatie tot de organisatorische en persoonlijke prestaties. Ook de steeds belang-rijkere rol van big data en data-analyse komt aan bod.

Op het vlak van persoonlijke ontwikkeling en zelfinzicht, wordt aandacht geschonken aan drijfveren, emoties en zin- & betekenisgeving. Kennis hierover wordt onder andere ingezet voor vraagstukken op het gebied van teambuilding en de persoonlijke missie. Er wordt veel ruimte geboden voor reflectie en het inbrengen van eigen casuïstiek.

Naar boven

2. Achtergrond

De Erasmus Universiteit Rotterdam staat al meer dan honderd jaar bekend om haar toonaangevende opleiding Bedrijfseconomie. In de afgelopen decennia is deze opleiding geïntensiveerd, voornamelijk doordat de resultaten van wetenschappelijk onderzoek een vaste plaats in het onderwijsprogramma hebben gekregen.

Tegelijkertijd is de problematiek waarmee young professionals na hun afstuderen geconfronteerd worden, veelzijdiger geworden.

 

De moderne bedrijfseconoom moet innovatief en ondernemend zijn, in staat zijn om verder te kijken dan de modellen, bredere patronen en belangen herkennen en een ontwikkeld zelfinzicht hebben. Daarbij moet hij/zij onder andere rekening houden met aspecten van gedrag, irrationaliteit, opportunisme en mentale en emotionele filters. Ook spelen aspecten van organisatorische en persoonlijke dynamiek een belangrijke rol.

Ondertussen lijkt de wereld steeds sneller te gaan en staan professionals onder hoge druk. Tijd voor reflectie en voor het verwerven van nieuwe inzichten is schaars.

Dit relatief korte programma bestaat uit 11 separate programmadagen. Tijdens deze dagen bieden wij nieuwsgierige en gedreven academici de mogelijkheid om hun professionele en persoonlijke groei verder te ontwikkelen en theoretische kennis optimaal toe te passen in de complexe, dagelijkse werkelijkheid.

Naar boven

3. Doelgroep

Het programma 'Business Economics - The Next Level' is bedoeld voor deelnemers met een afgeronde bedrijfseconomische, bedrijfskundige of bestuurskundige masteropleiding en tenminste 3 jaar werkervaring. Zij hebben een open mind en de ambitie om hun professionele en persoonlijke groei te versnellen. Actieve en betrokken participatie is een vereiste.

Facts & Figures

  • Programma biedt bredere kijk op het bedrijfseconomische vak en eigen functioneren.
  • Naast vak inhoud ook persoonlijke ontwikkeling onder begeleiding van een certified coach.
  • Is bedoeld voor young professionals met tenminste 3 jaar werkervaring.
  • Aantal programmadagen: 11.
  • Maximaal aantal deelnemers: 25.

Naar boven

4. Doelstelling

Het programma is primair en actief gericht op het verwerven van professionele en persoonlijke groei waarmee de persoonlijke impact duurzaam wordt vergroot. Deelnemers worden in staat gesteld om bedrijfseconomische vraagstukken vanuit een breder en praktischer perspectief te benaderen. Zij worden uitgedaagd om zowel verworven kennis toe te passen als te zoeken naar hun eigen en organisatorische drijfveren voor succes. Het maken van opdrachten helpt erbij om het bewustzijn van hun handelen te vergroten.

5. Programma

Tijdens 11 separate dagen worden wetenschappelijke inzichten verbonden met actuele bedrijfsrelevante thema's. Uitgangspunt hierbij zijn de vier traditionele bedrijfseconomische pijlers: marketing, organisatie, finance en accounting.

Daarnaast is er in het programma bijzondere aandacht weggelegd voor minder traditionele onderwerpen als geluk en normen & waarden in relatie tot de organisatorische (en persoonlijke) prestaties. Ook de steeds belangrijkere rol van data en data-analyse komt aan bod.

De opzet en het gevarieerde aanbod aan werkmethodes van het programma zijn er op gericht om uit te dagen en oplossingsgerichte vermogens maximaal aan te spreken. Aan de hand van (eigen) cases en actieve werkvormen krijgt men vaardigheden aangereikt om een vraagstuk vanuit meerdere perspectieven te beoordelen.

Een uniek element van het programma is dat deelnemers onder begeleiding van een certified coach aangespoord worden in het zoeken naar hun eigen krachten, talenten, drijfveren en persoonlijke dynamiek, zodanig dat zij hun eigen toegevoegde waarde en impact kunt vergroten.

Alle deelnemers krijgen na afloop van het programma een persoonlijke feedback sessie met de coach.

De groep bestaat uit maximaal 25 deelnemers. Op die manier is er voldoende ruimte om iedereen optimaal te kunnen begeleiden en anderszijds is de groep groot genoeg om met en van elkaar te leren.

Module 1: Shared mission
Docenten: Prof.dr. Fred van Eenennaam, drs. Bert Iedema RA en drs. Guy van Liemt RM

Bedrijfseconomie gaat over economische vraagstukken van bedrijven en begint in de basis met de vraag: “Welk bedrijf willen we zijn, wat is de essentie van onze organisatie?” Het antwoord op deze vraag bepaalt de vormgeving van de organisatie en is het fundament van iedere beslissingen. In deze eerste module starten we met de ‘purpose’ vraag zoals die wordt verwoord door Simon Sinek in zijn beroemde Youtube filmpje. Enerzijds doen we dit vanuit het ondernemingsperspectief. Anderzijds maken we een begin met het toepassen van zelfkennis en emotionele intelligentie in de zakelijke context als basis voor persoonlijk succes.

Module 2:  Business model innovation
Docent: Prof.dr. Henk Volberda

Vernieuwing en verandering is aan de orde van de dag. Bedrijven worden hier dagelijks mee geconfronteerd. Degene die in staat is het best in te spelen op veranderende behoeftes zal de grootste slagingskans hebben. Succesvol veranderen draagt bij aan rendementsverbetering van een onderneming. Maar hoe herken je veranderingen op tijd en hoe zet je ze om in actie? In deze module wordt ingegaan op wat innovatie is en hoe bedrijven succesvol hun bedrijfsmodel kunnen innoveren.

Module 3: Performance acceleration through strategic alignment
Docent: Dr.ir. Marco de Haas

Bedrijessbtrategie is geen toeval, maar een weloverwogen keuze. Het ‘alignen’ van de strategie dient ook een weloverwogen keus te zijn. Anders blijft de strategie steken bij een prachtig papieren statement en komt er van de implementatie niets terecht.  Toch wordt strategic alignement door organisaties slechts moeizaam opgepakt, terwijl het een van de belangrijkste redenen is voor een kloof tussen de door de top geformuleerde strategie en de beleving in de rest van de organisatie. En dat terwijl er een sterk verband is tussen alignment en excellente prestaties. In deze module krijgt men inzicht in de factoren die mis-alignment aantoonbaar verklaren en wat je wel moet doen om alignment te bereiken.

Module 4:  Finance for entrepeneurs
Docenten: Drs. Helen Toxopeus en dr. Ronald Huisman

Ondernemingsfinanciering gaat over de bronnen van kapitaal voor de onderneming; welke kapitaalstructuur past bij de onderneming, hoe vergroten we aandeelhouderswaarde en hoe alloceren we kapitaal aan activiteiten? We herkennen dat veel ondernemingen eigenlijk alleen aan bankleningen denken als het gaat over financiering. Maar vaak is een ander financieringsinstrument of een mix van financieringsinstrumenten veel geschikter. De kapitaalstructuur moet aansluiten bij de activiteiten van de onderneming en het leidt tot een lagere kans op financiering als deze aansluiting niet goed is. Deze module biedt deelnemers inzicht in financieringsstructuren die zijn toegepast door verschillende ondernemingen en projecten en in de voor- en nadelen van verschillende financieringsvormen en aanbieders.

Module 5:  Autonomy, trust and leadership @ work
Docent: Dr. Martijn Burger

“Winst wordt afgeleid van bedrijfscultuur” kopte een recente publicatie van een grote financiële instelling. In het rapport wordt gepropageerd dat de traditionele hiërarchische inrichting van een organisatie in de huidige turbulente omgeving geen winnend model is. Autonomie en vertrouwen vormen de basis van de nieuwe organisatie. Maar is dit altijd effectief en wat betekent dit voor leiderschap? In deze module wordt ingegaan op hoe de structurering van organisaties en teams bijdraagt aan het verbeteren van het succes van een organisatie.

Module 6: Behavioral economics
Docenten: Prof.dr. Kirsten Rohde en dr. Arno Nuijten

De klassieke economie gaat uit van volledig rationele individuen. Onderzoek uit de psychologie en andere sociale wetenschappen laat echter zien dat mensen systematisch afwijken van rationaliteit. Dit is precies waar nudging op inspeelt. Nudging is een “motivatietechniek waarbij mensen op een positieve manier worden gestimuleerd om zich op gewenste wijze te gedragen”. Een subtiel duwtje in de rug. In deze module wordt ingegaan op hoe de verpakking en timing van een boodschap bedrijfseconomische beslissingen kan beïnvloeden. Specifieke aandacht wordt besteed aan psychologische valkuilen in complexe IT-projecten. Is met de juiste nudge een project beter op de rit te houden? 

Module 7: The power of mind and beliefs
Docenten: Prof.dr. Frans van der Meché en drs. Bert Iedema RA 

In aansluiting op de voorgaande module gaat deze module in op de onbewuste drijfveren die ten grondslag liggen aan besluiten. Er wordt stilgestaan bij de bouwstenen van de hersenen en de invloed op ons gedrag en de (on-) bewuste overtuigingen als diepere drijfveren van gedrag. Op actieve wijze worden deelnemers aangespoord om hun eigen overtuigingen, drijfveren en dilemma’s te verkennen als onderdeel van het persoonlijk ontwikkeltraject.

Module 8: Relevant reporting
Docenten: Prof.dr. Martin Hoogendoorn RA en prof.dr. Auke de Bos RA

Deze module is gericht op de relevantie van externe verslaggeving van ondernemingen in het huidige tijdperk. Hoe kan een onderneming goed communiceren met zijn stakeholders? Welke eisen stellen zij aan de financiële en niet-financiële informatieverschaffing? Heeft de jaarrekening zijn langste tijd gehad? En welke rol spelen governance en assurance hierbij? 

Module 9:  Impact of digitalization on the supply chain
Docenten: Drs. Christiaan van Someren en dr. Walther Ploos van Amstel

Supply chain management (SCM) heeft betrekking op het beheer van de keten van toeleverancier tot afnemer. Een slim ingerichte keten is van wezenlijk belang voor een organisatie. Digitalisering heeft een grote invloed op bedrijven en hun supply chain. Aan de ene kant biedt digitalisering kansen tot verdere optimalisatie. Tegelijkertijd staat door digitalisering de klant steeds meer centraal. Dit stelt weer de nodige eisen aan de supply chain. Hoe bewust zijn deelnemers van deze veranderingen, wat betekent het voor hun bedrijf en waar begint men?

Module 10: Decision support with data analytics
Docent: Prof.dr. Philip Hans Franses

De beschikbare hoeveelheid data groeit exponentieel en bevat informatie over gedragingen, voorkeuren en relaties op talloze gebieden. Beslissingen worden steeds vaker genomen op basis van data die worden samengevat in (econometrische) modellen. Hiermee wordt onzekerheid in een beslissing gereduceerd, en wordt het ook mogelijk om de kwaliteit van een beslissing achteraf goed te beoordelen. Er bestaan vele soorten data en daarmee ook een grote variatie aan modellen. Bij deze module worden de meest voorkomende data en modellen besproken. Deelnemers krijgen inzicht in hoe men data analytics kan inzetten voor waardecreatie voor hun organisatie.

Module 11: Building the future
Docenten: Prof.dr. Fred van Eenennaam en drs. Bert Iedema RA

De slotmodule staat in het teken van integratie aan de hand van de Dutch flower cluster case. Hierin komen alle voorgaande elementen inclusief leiderschap aan de orde. Qua sluitstuk van de persoonlijke dynamiek presenteren teams hoe zij - als team - een bijdrage leveren aan de missie van een organisatie en hoe zij tot consensus zijn gekomen zonder dat zij in conflict komen met (persoonlijke) values.

Naar boven

6. Docenten

Betrokken docenten zijn vooraanstaande hoogleraren, 'thought leaders' en experts uit de praktijk. Onder begeleiding van een certified coach krijgen deelnemers de mogelijkheid om 'state of the art' bedrijfseconomische inzichten te verbinden met persoonlijk leiderschap.

Voor een volledig overzicht van alle betrokken docenten klikt u hier.

7. Informatie & Inschrijven

Algemene informatie

Module 1 Shared mission
Module 2 Business model innovation
Module 3 Performance acceleration through strategic alignment
Module 4 Finance for entrepeneurs
Module 5 Autonomy, trust and leadership @ work 
Module 6 Behavioral economics
Module 7 The power of mind and beliefs
Module 8 Relevant reporting
Module 9 Impact of digitalization on the supply chain
Module 10 Decision support with data analytics
Module 11 Building the future


De eerste module en de laatste module starten om 09.00 uur en eindigen om 17.00 uur. De overige modules (2 t/m 10) duren van 13.00 – 21.00 uur.

Door wijzigingen in verband met onvoorziene omstandigheden kan de samenstelling van het programma enigszins gewijzigd worden. Deze veranderingen worden tijdig gecommuniceerd.

Studiekosten
De kosten voor dit gehele programma inclusief alle arrangementskosten bedragen € 8.995,-. Dit bedrag is vrijgesteld van BTW.  

Certificaat en PE-uren
Erasmus School of Accounting & Assurance (ESAA) is als onderwijsinstelling erkend door de NBA en daardoor gerechtigd om PE-uren toe te kennen aan onderwijsactiviteiten. Na afloop van het programma ontvangen deelnemers een deelnemerscertificaat. Het aantal PE-uren is 66

Aanmelding
Het programma 'Business Economics - The Next Level', kent een maximale groepsgrootte van 25 deelnemers. U kunt zich aanmelden via het inschrijfformulier.

Contact
Voor vragen, informatie of het maken van een afspraak kunt u contact met ons opnemen: 

Naam

:

Mevrouw Nita Ramsaransing

 


Van der Goot Building, Kamer M5-48

Postadres

:

ESAA Executive Programs
T.a.v. Business Economics - The Next Level
Postbus 1738
3000 DR Rotterdam

Bezoekadres

:

Burg. Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam

Telefoon

:

010 - 408 12 79

E-mail

:

esaa-nextlevel@ese.eur.nl

Klik hier voor een routebeschrijving naar de campus van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Naar boven