Certified Pensioenexecutive Opleiding

Inhoud van deze pagina:

 1. Introductie en doelgroep
 2. Programma
 3. Docenten
 4. Opleidingsinformatie
 5. Raad van Advies
 6. Wat anderen over ons zeggen
 7. Inschrijven
 8. Contact

1.  Introductie en doelgroep

De Erasmus School of Accounting & Assurance biedt een leergang aan voor ervaren professionals in de pensioensector.

Diverse ontwikkelingen in de financiële crisis hebben tot aandacht voor de kwaliteit van pensioen­beheer geleid. Mede daarom is opnieuw gekeken naar de deskundigheidsvereisten voor dergelijke ‘pensioen executives’. Bij deskundigheid gaat het om kennis, vaardigheden en professioneel gedrag. Hoewel deze nauw met elkaar samenhangen, behoeven ze ook afzonderlijk versterking. Daarbij kunnen docenten helpen de brug te slaan van wetenschappelijke literatuur naar toepassing in de praktijk.

Hier vindt u extra informatie over het beroep pensioenexecutive.

Naar boven

2.  Programma

De Certified Pensioenexecutive opleiding brengt verdieping aan in uw pensioenkennis. De nieuwste wetenschappelijke inzichten uit diverse pensioenrelevante vakgebieden staan centraal. Deze worden door deskundigen gepresenteerd zodat u met hen kunt reflecteren op de ‘waarom-vragen’ en daarover kunt discussiëren met andere ervaren pensioenprofessionals.

Het programma kenmerkt zich door de volgende opzet:

 • De colleges zijn gebaseerd op zorgvuldig geselecteerde wetenschappelijke literatuur.
 • De colleges worden verzorgd door academisch gekwalificeerde docenten.
 • Er is ruim aandacht voor de toepassing van de aangeboden kennis in uw pensioenpraktijk.
 • De ‘waarom’-vragen staan centraal en staan in relatie tot het inhoudelijk reflecteren op het Nederlandse pensioenstelsel.
 • Er zijn enkele toepassingscolleges ingericht, zoals over asset-allocatie, en over teamwerk en leiderschap.

De Certified Pensioenexecutive opleiding bestaat uit 19 tweewekelijkse interactieve colleges, verspreid over een jaar. De te bespreken literatuur wordt ruim voor elk college beschikbaar gesteld via de elektronische leeromgeving Blackboard. Na afloop van elk blok wordt een tentamen afgenomen. Bij voldoende resultaten op de tentamens ontvangt u het diploma dat tijdens een feestelijk slotseminar wordt uitgereikt.

Het programma is geschikt voor professionals in de pensioensector zoals pensioenfondsbestuurders, pensioenverzekeraars, directeuren en senior-medewerkers van bestuursbureaus, pensioenuitvoerders, toezichthouders en adviseurs. Voor de instroomeisen treft u nadere informatie aan onder 4. Opleidingsinformatie.

Het programma is opgedeeld in de volgende collegeblokken:

 • Financiële markten
  • Programma en pensioenmarkten
  • Reguliere asset classes en hun kenmerken
  • Duurzaam beleggen
  • Derivaten en alternatieve asset classes
 • Balansbeheer en risicomanagement
  • ALM en de ALM-studie
  • Risicomanagement
  • Asset-allocatie
  • Fiduciair management en custodians
 • Besluitvormingsprocessen in organisaties en markten
  • Individuele besluitvorming: behavioural finance en pensioenbewustzijn
  • Pension fund governance
  • Macrobeleid: herverdelingseffecten binnen/door pensioenregelingen
  • Besluitvorming in Europa
 • Juridische aspecten, verslaggeving en toezicht
  • Pensioenwetgeving
  • Gedragstoezicht op pensioenuitvoerders
  • Prudentieel toezicht DNB
  • Het pensioenfonds als entiteit, verslaglegging
 • Vaardigheden
  • Van kennis naar inzicht en oordeelsvorming
  • Teamwork en leadership

Naar boven

3. Docenten

Het docentencorps bestaat grotendeels uit hoogleraren en uit gepromoveerde professionals uit de pensioensector. Daarnaast verlenen erkende praktijkexperts hun medewerking aan de toepassingscolleges.

Jan Bonenkamp (1979) is werkzaam als ALM specialist bij APG. Daarvoor heeft hij gewerkt op het Centraal Planbureau. Jan heeft algemene economie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is gepromoveerd aan de Universiteit van Tilburg op een proefschrift over de economische meerwaarde van collectieve pensioenen.

Pieter van Foreest (1969) is hoofd Client Risk Management bij APG. Daaraan voorafgaand was hij (senior) risk manager bij DNB en AEGON. Pieter is gepromoveerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam/Tinbergen Insituut en beschikt over het Financial Risk Manager certificaat.

Monique Goossens (1962) is directeur/eigenaar van SecValeur, een adviesbureau gespecialiseerd in de operationele aspecten van het beleggingsproces. SecValeur doet projecten voor institutionele beleggers op gebied van o.a. Custody, Securities Lending, Collateral Management, Service Level Agreements, operationele risico’s. Monique heeft diverse functies bekleed bij KAS BANK, Deloitte en Mn-Services.

Anne Gram (1965) is onafhankelijk beleggingsexpert en adviseur van pensioenfondsbesturen en beleggingscommissies. Zij is sinds 20 jaar werkzaam in de beleggingswereld als o.a. Directeur Beleggingen, Chief Investment Officer en portfolio manager en is daarnaast lid van de Raad van Toezicht VEB.

Paul Hilbers (1956) is sinds 1 november 2009 Divisiedirecteur Toezicht beleid bij De Nederlandsche Bank. Daarvoor was hij ruim 15 jaar in dienst bij het Internationaal Monetair Fonds in Washington. Hij studeerde wiskunde en econometrie en is gepromoveerd in de internationale economie. Hilbers is tevens deeltijd hoogleraar Toezicht Financiële Sector aan de Nyenrode Business Universiteit.

Martin Hoogendoorn (1959) is hoogleraar Externe Verslaggeving aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Martin was werkzaam als partner vaktechniek bij Ernst & Young Accountants en als zodanig direct betrokken bij de toepassing van nationale en internationale regelgeving, waaronder de toepassing van IFRS. Tot 1 januari 2007 was Martin voorzitter van de Raad voor de Jaarverslaglegging. Daarnaast bekleedt Martin nog diverse nevenfuncties, waaronder raad-plaatsvervanger bij de Ondernemingskamer.

Michel de Jonge (1971) is sinds 2008 werkzaam bij PGGM, en vertegenwoordigt zijn werkgever in Brussel; Samen met andere grote Nederlandse pensioenuitvoerders en de Pensioenfederatie heeft hij sindsdien een gezamenlijke EU lobby-agenda ontwikkeld. Sinds 2012 werkt Michel als projectsecretaris aan het project EU TTYPE welk tot doel heeft oplossingen te bieden voor grensoverschrijdende pensioenmobiliteit in Europa.

 

Rob Kamphuis (1966) is Senior Investment Consultant bij Willis Towers Watson (WTW). In deze rol staat hij institutionele beleggers bij bij de inrichting, uitvoering, monitoring en evaluatie van hun beleggingsbeleid. Binnen WTW Nederland is zijn specifieke aandachtsgebied Investment Organisational Effectiveness (IOE). IOE houdt zich bezig met organisational design, business transformation en investment governance. Voor WTW werkte Rob in verschillende rollen bij F&C Netherlands en ABN AMRO Asset Management.

Niels Kortleve (1965) is sinds 1998 werkzaam bij PGGM. Sinds 2010 werkt hij als innovatiemanager aan de integratie van pensioen, zorg, wonen en werk, en aan pensioencommunicatie. Daarnaast is hij actief in de internationale belangenbehartiging van de pensioensector. Niels is betrokken bij Pensioenfederatie, PensionsEurope, EIOPA en Netspar.

Fieke van der Lecq (1966) is algemeen econoom en bedrijfseconoom. Momenteel is zij APG-hoogleraar Pensioenmarkten aan de Erasmus School of Economics en bestuurder, intern toezichthouder of adviseur bij enkele andere organisaties.

René Maatman (1960) is hoogleraar Vermogensbeheer en pensioenvraagstukken aan de Radboud Universiteit Nijmegen en advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek, alwaar hij zich concentreert op de pensioenpraktijk. Hij is lid van de Commissie Kapitaalmarkten van de AFM.
Maatman was tot 1 mei 2012 lid van het bestuur van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Van 1992-2008 was hij werkzaam als hoofd juridische en fiscale zaken van ABP. Hij was lid van de Monitoring Commissie Corporate Governance (‘Commissie Frijns’). In 2004 promoveerde hij op het proefschrift ‘Het pensioenfonds als vermogensbeheerder’. Hij publiceert regelmatig op het gebied van governance, pensioenvraagstukken en financieel toezicht. 

Martin Martens (1970) is sinds 2006 werkzaam bij de Quantitative Strategies afdeling van Robeco. Sinds 2008 is hij co-hoofd van de afdeling. In die hoedanigheid is hij verantwoordelijk voor Fixed Income en allocatie onderzoek. Daarnaast werkt Martin 1 dag per week bij Finance / Erasmus School of Economics.

Jan van Miltenburg (1967) is Manager Toezicht op Pensioenuitvoerders bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Daarvoor heeft hij o.a. als jurist bij Fortis Nederland en als acceptant bij AMEV Interlloyd gewerkt.

Anton van Nunen (1950) is directeur/eigenaar van het adviesbureau Van Nunen & Partners, dat herstructureringen heeft doorgevoerd bij grote pensioenfondsen en –verzekeraars onder andere aan de hand van het door Anton ontwikkelde concept fiduciair management. Daarnaast treedt Anton op als adviseur van de beleggingscomités van diverse pensioenfondsen en is hij verbonden als directeur Strategisch Pensioen Management aan Syntrus Achmea Vermogensbeheer.

Alwin Oerlemans (1965) is Directeur Institutional Business Development bij APG en voorzitter van het Personeelspensioenfonds APG. Voorheen was hij werkzaam bij NIBC, het Ministerie van Financiën en de Universiteit van Maastricht. Hij publiceert regelmatig over o.a. risicomanagement voor pensioenfondsen en oplossingen in pensioenontwerp en vermogensbeheer.

 

Nienke Platenburg (1960) is gespecialiseerd in vraagstukken rondom deskundigheid, geschiktheid en effectiviteitsbevordering. Zij richt zich daarbij op de pensioensector waarin zij sinds 1987 werkzaam is. Na 9 jaar bij Aegon in dienst te zijn geweest, is zij het adviesvak ingegaan. Voor menig pensioenfonds heeft zij deskundigheids- en effectiviteitstrainingen, en evaluatietrajecten verzorgd. Ze heeft een licentie als practitioner van Insights Discovery en is geaccrediteerd voor het uitvoeren van ontwikkel- en selectieassessments. Voor meer informatie: www.mnks.nl

Bart Oldenkamp (1969) is Managing Director Strategy Business Development Integrated Client Solutions bij ING Investment Management, niet-uitvoerend bestuurslid bij het Spoorwegpensioenfonds en wetenschappelijk directeur van het Certified Pensioenexecutive programma. Hij is mede-auteur van een aantal publicaties over risicomanagement en het strategisch gebruik van derivaten.

Fred van Raaij (1944) is emeritus hoogleraar economische psychologie aan de Universiteit van Tilburg. Hij was van 1979 tot 2000 verbonden aan de faculteiten Economie en Bedrijfskunde van de Erasmus Universiteit. Zijn onderzoeksinteresses zijn het financiële gedrag van consumenten (sparen, lenen, beleggen, pensioenen, hypotheken en verzekeringen) en marketingcommunicatie.

Marc Schauten (1966) is universitair docent bij de sectie Finance van de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij is in 2008 gepromoveerd op het proefschrift ‘Valuation, Capital Structure Decisions, and the Cost of Capital’ en doet onderzoek op het terrein van ‘Corporate Finance’. Eerder was Schauten universitair docent bij de sectie Finance van de Erasmus Universiteit Rotterdam, directeur van het Erasmus Center for Financial Training en bedrijfskundig adviseur voor de Nationale Investeringsbank N.V. te Den Haag.

Bert Scholtens (1959) is bijzonder hoogleraar op de J.L. Bouma-leerstoel in the Economics of Sustainability aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij onderzoekt energie en duurzaamheid vanuit een financieel perspectief. Bert heeft deel uitgemaakt van de Commissie Frijns op het gebied van Beleggingsbeleid en Risicomanagement van Pensioenfondsen.

Olaf Sleijpen (1970) is divisiedirecteur Toezicht Pensioenfondsen en beleggingsondernemingen bij De Nederlandsche Bank N.V. en bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Maastricht (“European Economic Policy”). Voorheen was Olaf werkzaam bij APG Groep als directeur Institutional Clients van APG en lid van de directieraad van Cordares Holding. Hij studeerde economie aan de Universiteit van Maastricht en promoveerde aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Sandra Smits (1967) is gespecialiseerd in het begeleiden van vraagstukken rondom o.a. deskundigheidsbevordering en (groeps)evaluaties. Met haar bedrijf ‘Mens&Kennis’ heeft zij voor menig pensioenfonds deskundigheidstrainingen verzorgd. Zij hanteert daarbij de visie dat mensen en kennis niet los staan van elkaar, maar in balans moeten zijn. Voor meer informatie: www.mnks.nl

Dr. Onno Steenbeek (1967) is directeur ALM en Risk van de Algemene Pensioengroep (APG). Een dag per week is Onno daarnaast verbonden aan de Sectie Finance van de Erasmus School of Economics.

Wim Thijssen (1960) is werkzaam bij Thijssen Pensioen Advocaten te Heemstede, een in het pensioenrecht gespecialiseerd advocatenkantoor. Hij heeft in de verzekeringswereld gewerkt voordat hij advocaat werd. Wim publiceert en doceert met regelmaat over pensioengerelateerde onderwerpen en is verbonden aan diverse (pensioen)vakverenigingen.

Janneke Toussaint (1980) schreef haar proefschrift aan de TU Delft. Sindsdien is Janneke werkzaam bij de AFM als Senior Strategisch Beleidsadviseur voor de afdeling Strategie, Beleid en Internationale Zaken. Ze adviseert zowel Nederlandse als Europese beleidsmakers omtrent financieel toezicht en regulering. Daarbij gebruikt ze inzichten uit de gedragseconomie.

Sinds 2011 is Janneke betrokken bij EIOPA. Zij was voorzitter van het Occupational Pensions Committee project, dat leidde tot het rapport Good practices information provision. Momenteel leidt zij een project waarin onderzocht wordt welke regelgeving van toepassing is op beleggingsbeslissingen en hoe hierop toezicht wordt gehouden in verschillende landen.

 

Martijn Vos is partner van Ortec Finance en hij is als directeur van de Business Unit Pension Risk Management verantwoordelijk voor de modellen en advisering aan pensioenfondsen en verzekeraars in Nederland en de grote pensioenfondsen in Europa. Martijn is sinds 1995 werkzaam bij Ortec Finance. Hij behaalde zijn doctoraal Econometrie aan de Erasmus universiteit; in 2001 is hij na afronding van de VBA opleiding opgenomen in het register van beleggingsanalisten (RBA). In 2003 werd hij lid van het Management Team. Daarnaast is Martijn voorzitter van de commissie Pensioenen van het Koninklijk Actuarieel Genootschap.

Ed Westerhout (1965) is als universitair hoofddocent macro-economie werkzaam bij de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast is hij verbonden aan het programma pensioenen van het Centraal Planbureau. Hij is gepromoveerd op het proefschrift “ Imperfect Asset Substitutability, Capital Income Taxation, and the EMU” aan de Universiteit van Amsterdam. Ed is gespecialiseerd in de economie van de vergrijzing en eigenaar van het bedrijf “Rekenen Aan Vergrijzing”.  Juni 2014 verschijnt zijn boek “Economen kunnen niet rekenen” bij uitgeverij Amsterdam University Press.

Remco Zwinkels is associate-professor aan de Vrije Universiteit Amsterdam en is afgestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam/Tinbergen Instituut. Daarnaast is hij gepromoveerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen en specialiseert in 'behavioral finance'. Eerder was hij het hoofd van de sectie Finance aan de Erasmus School of Economics.

Naar boven

4. Opleidingsinformatie

Gelet op de ontwikkelingen in de pensioensector en de behoefte aan een professionele leergang gericht op ‘kennis en kunde’ heeft ESAA de Certified Pensioenexecutive opleiding ontwikkeld. Het programma richt zich primair op 'waarom'-vragen. Met ‘pensioenexecutives’ worden primair pensioenfonds­bestuurders, de directie en medewerkers van bestuursbureaus bedoeld, alsmede degenen die vanuit verzekeraars pensioenregelingen uitvoeren. De opleiding staat daarnaast open voor andere professionele dienstverleners die een bestuurlijke, uitvoerende of toezichthoudende functie in de pensioensector vervullen, zoals vermogensbeheerders.

Een vast onderdeel van het programma betreft een afstudeeropdracht en een casus. 

Startdatum
Het Certified Pensioenexecutive programma start jaarlijks in september en bestaat uit 19 colleges die tweewekelijks plaats vinden op woensdag van 15h00 tot 21h00. De leergang die start op 6 september 2017 heeft inmiddels een maximum aantal deelnemers bereikt. In september 2018 gaat een nieuwe leergang van start, inschrijven hiervoor is al mogelijk. Het rooster van 2018 wordt later geplaatst.

Klikt u hier voor het rooster van de leergang die start per 6 september 2017.

Instroomeis
De instroomeis is gesteld op een economiestudie op minimaal HBO-niveau en/of een voltooide pensioenopleiding voor geschiktheidsniveau B (zoals aangeboden door SPO  en door de Willis Towers Watson Academy) of de Masterclass Adviseur Collectieve Pensioenen (MACP). Daarnaast dient u over minimaal 2 jaar relevante werkervaring in de pensioensector te beschikken. Over mogelijke uitzonderingen op deze instroomeis beslist de wetenschappelijk directeur, dr. K.P.B. Oldenkamp.

Onderwijsvorm
De interactieve colleges worden in het Nederlands gegeven. Het studiemateriaal is deels in het Engels.

Studiebelasting
In de weken tussen de colleges wordt gerekend op 4 uur zelfstudie.

Locatie
De colleges vinden plaats in de Faculty Club, op de 17e etage van het Tinbergen gebouw gelegen op de Erasmus campus Woudestein. De Faculty Club biedt een schitterend uitzicht over de stad Rotterdam.

Diploma
Na het behalen van de vier tentamens, ontvangt de deelnemer een diploma met bijbehorende titel ‘Certified Pensioenexecutive’ die verbonden is aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Personen die dit diploma behalen, zijn gerechtigd om de titel ‘CPE’ te gebruiken.

Studiekosten
Het collegegeld bedraagt €10.500 inclusief lesmateriaal (deze wordt beschikbaar gesteld via de digitale leeromgeving), koffie/thee en broodmaaltijden rondom de colleges.

De Erasmus School of Accounting & Assurance is als onderwijsinstelling erkend door de NBA en is daardoor gerechtigd PE-uren toe te kennen aan onderwijsactiviteiten. Het aantal PE-uren voor het programma Certified Pensioenexecutive bedraagt in totaal 93 PE-uren.

Naar boven

5. Raad van Toezicht

Aan het Programma is een Raad van Toezicht verbonden. Deze Raad geeft adviezen met betrekking tot de kwaliteit en de verdere ontwikkeling van het programma.

De leden van de Raad van Toezicht zijn:

 • Mw. Mr. Y.M.M. (Yvonne) den Bakker, Voorzitter Stichting Pensioenfonds General Electric Nederland en Benefit Services Leader bij General Electric.
 • Dhr. Prof. dr. K.P. (Kees) Goudswaard, hoogleraar Toegepaste economie en bijzonder hoogleraar Sociale zekerheid aan de Universiteit Leiden.
 • Dhr. Drs. H. (Harold) Herbert, directeur Verbond van Verzekeraars
 • Dhr. Drs. B.A.A.M. (Toine) van der Stee, bestuur Pensioenfederatie en directeur Blue Sky Group
 • Dhr. Drs. M. (Mark) de Wijs, directeur SPO Pensioenopleidingen, Voorzitter visitatiecommissie Opf MN Services en lid Raad van Advies Masteropleiding Onderwijswetenschappen aan de Open Universiteit.

Naar boven

6. Wat anderen over ons zeggen


Onderstaand treft u de ervaringen van onze (oud-)deelnemers:

'De opleiding gaf mij de gelegenheid vanuit een generalistische blik verdieping aan te brengen in mijn pensioenkennis. De inspirerende docenten en betrokken medecursisten maakten de 'investering' meer dan goed. Een aanrader voor iedereen die echt wil begrijpen hoe pensioen werkt.'
Deelnemer Joos Nijtmans, Bestuurssecretaris Pensioenfonds, leergang januari 2014

'- Voor professioneel pensioenbeheer zeg je na A en B ook C(PE);
- de CPE aan Erasmus is  verbredend en verdiepend maar zeker ook leuk om te volgen;
- met de academische aanpak van CPE stel je de juiste vragen op het juiste moment. '
Deelnemer Michael Lipsch, Fund Manager en lid deelnemersraad Pensioenfonds, leergang september 2013

‘Je krijgt een wetenschappelijke basis, waarmee je ontwikkelingen beter kunt plaatsen.’
Deelnemer Margreet Roevros-Couprie, senior account manager Pensioenuitvoeringsinstantie, leergang januari 2012

‘Het Certified Pensioenexecutive-programma biedt een brede verdieping voor een volwaardige pensioenfondsbestuurder.’
Deelnemer Kees Scheepens, pensioenfondsbestuurder, leergang januari 2012

Sommige mensen vragen zich af hoe ESAA CPE zich verhoudt tot het EP programma van Nyenrode. We vroegen het aan deelnemers die beide programma’s hebben gevolgd:

‘Nyenrode EPP was warm, comfortabel; eerder flirten met actualiteit en materie, vooral gericht op het adapteren van een kritische attitude, en opinievorming en –ontwikkeling. Deze course heeft vooral mijn houding en gedrag positief beïnvloed. Erasmus CPE schuurt, daagt uit, plaatst je constant buiten je comfort zone. De materie in, maar veel meer nog er boven, alles vanuit academisch perspectief. Ik ben over de hele breedte gegroeid, maar veel meer nog gelouterd; hoe meer je leert, hoe meer je je er bewust van wordt dat we zo weinig weten. Beide opleidingen zijn in mijn ogen absoluut geen substituten van elkaar, ze zijn uniek en “onuitwisselbaar”. Ze zijn wel in hoge mate complementair. Ik had geen van beide willen missen, maar mijn persoonlijke favoriet is CPE.’
Deelnemer John Spruijt, pensioendeskundige en pensioenfondsbestuurder, leergang januari 2013

Verder delen wij graag de ervaringen met u van een tweetal alumni, t.w. een Senior Accountmanager en een Pensioenfondsbestuurder.

Naar boven

7. Inschrijven

De leergang die start op 6 september 2017 heeft inmiddels een maximum aantal deelnemers bereikt. In september 2018 gaat een nieuwe leergang van start, inschrijven hiervoor is al mogelijk.

Het programma is ontworpen voor deelname door 25-30 personen maximaal. Op deze wijze wordt de mogelijkheid geboden om met deskundigen te reflecteren en met collega’s uit uw vakgebied ervaringen uit te wisselen. De inschrijving voor dit programma is geopend. Gezien het beperkte aantal plaatsen raden wij u aan niet te lang te wachten met inschrijven.

Uw inschrijfformulier kunt kunt u mailen naar de programma coördinator mevrouw J. van der Velden, jvandervelden@remove-this.ese.eur.nl. Na ontvangst zal zij uw inschrijving nader verwerken.

U kunt uw inschrijfformulier ook per post sturen naar:
ESAA - Van der Goot Buildling, kamer M5-32 - t.a.v. mevrouw J. van der Velden - Postbus 1738 - 3000 DR Rotterdam.

Naar boven

8. Contact

Voor alle praktische zaken en nadere informatie over de opleiding Certified Pensioenexecutive kunt u zich richten tot de programma coördinator van de opleiding:

Naam

:

Mevrouw Jolanda van der Velden

Postadres

:

ESAA
Postbus 1738
Van der Goot Building, Kamer M5-32
3000 DR Rotterdam

Bezoekadres

:

Burg. Oudlaan 50
Van der Goot Building, Kamer M5-32
3062 PA Rotterdam

Telefoon

:

010 - 408.15.06

E-mail

:

jvandervelden@remove-this.ese.eur.nl

Naar boven