Actualiteiten voor RA-Executives

1. Introductie

Het beroep van registeraccountant staat borg voor veel dynamiek. Daardoor is vaak weinig tijd beschikbaar voor actualisering van kennis. Toch is juist de actualisering van kennis een essentiële voorwaarde voor het goed functioneren van de accountant. In deze opleiding worden afgestudeerde RA’s in korte tijd op de hoogte gebracht van de recente ontwikkelingen op het vakgebied. De docenten zijn topexperts op hun vakgebied. Hun deskundigheid garandeert een actualiteiten programma van hoog niveau.

2. Doelgroep

Afgestudeerd en ervaren RA’s; openbaar accountants, intern accountants, overheidsaccountants en accountants in business.

3. Data

Module

Modulenaam

Spreker

Datum

Tijd

1

Externe verslaggeving

Prof.dr. M.N. (Martin) Hoogendoorn RA

Datum nader vast te stellen.

16:00-20:15 uur

2

Accountantscontrole, Interne beheersing
en Governance

Prof. J.C.A. (Hans) Gortemaker RA

Datum nader vast te stellen.

16:00-20:15 uur

3

Fiscaliteit

Prof.dr. P. (Peter) Kavelaars

Datum nader vast te stellen.

16:00-20:15 uur

4

Digitale ontwikkelingen

Prof.dr. E.W. (Egon) Berghout RE CISA

Datum nader vast te stellen.

16:00-20:15 uur


 

4. Inhoud modules

Externe verslaggeving

In deze module wordt ingegaan op de meest recente wijzigingen in de wet- en regelgeving voor de jaarrekening. We gaan in op de nieuwe Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving die van kracht zijn voor de jaarrekening. Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder andere nieuwe regels inzake de omrekening van vreemde valuta, eigen vermogen versus vreemd vermogen, voorzieningen, de verantwoording van omzet, onderhanden projecten en belastingen naar de winst. Ook gaan we in op de nieuwe IFRS-standaarden voor de jaarrekening.

Accountantscontrole, Interne Beheersing en Governance 

De oude Grieken spraken er al over: “alles stroomt en is in beweging”. Vandaag de dag geldt dit zeker voor de assurance-functie. Een goed voorbeeld betreft de betrokkenheid van de accountant bij het jaarverslag. Integrated reporting heeft consequenties voor de onderneming, de stakeholders en voor de accountant. De onderneming maakt duidelijk waarom zij “op aarde is”, wat de kansen en bedreigingen zijn en hoe deze in de greep worden gehouden. De accountant kan in de adviesfunctie en de assurance-functie een rol spelen. Ook nieuwe vormen van communicatie dienen zich aan. Welke eisen stellen commissarissen, toezichthouders en bestuurders aan de rapportering door de accountant? Op welke wijze vindt het overleg plaats met de toezichthouders? Risicogericht samenstellen is een aandachtsgebied binnen de MKB-praktijk. Ook de nieuwe regelgeving kent dilemma’s. Ingegaan zal worden op recente ontwikkelingen die de professie raken.

Fiscaliteit

In deze module wordt ingegaan op de ontwikkelingen met betrekking tot de belastingheffing van ondernemingen, waarbij het tegengaan van het ontwijken van belastingen een belangrijke rol speelt. Daarnaast wordt aandacht geschonken aan ontwikkelingen op het terrein van het internationaal- en Europeesrechtelijke fiscale terrein (jurisprudentie/ontwikkelingen belastingverdragen) en het fiscaal verdragsbeleid. Tot slot wordt met name aan een aantal nationaalrechtelijke ontwikkelingen aandacht geschonken betreffende fiscale winstbepaling, renteaftrekbeperkingen, deelnemingen en fiscale eenheid.

Digitale ontwikkelingen

De digitale ontwikkelingen in de accountancy gaan momenteel razendsnel en hebben een aanzienlijke impact op controle- en advieswerkzaamheden. In deze module behandelen we de laatste ontwikkelingen op het gebied van IT-auditing en kijken naar de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van digitale veiligheid, mogelijkheden en onmogelijkheden van het gebruik van nieuwe tools in de accountantscontrole en de eerste ervaringen met de nieuwe privacywetgeving. Tevens kijken we, mede op basis onlangs aangenomen Europese cybersecurity act, vooruit naar wat we de komende tijd aan beveiligingsbeleid en certificeringen kunnen verwachten.

5. Sprekers

 • Prof.dr. M.N. (Martin) Hoogendoorn RA

  Martin Hoogendoorn is hoogleraar Externe Verslaggeving aan de Erasmus Universiteit Rotterdam voor de Post-Master opleidingen voor accountants en controllers. Hij heeft een aanzienlijk aantal publicaties op zijn naam staan. Hij is raad-plaatsvervanger bij de Ondernemingskamer en bijzonder adviseur jaarrekeningenrecht van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Bij de NBA is hij voorzitter van de Signaleringsraad. Hij was eerder voorzitter van de Raad voor de Jaarverslaggeving en van de redactie van het MAB. Bij EY was hij partner vaktechniek en als zodanig direct betrokken bij de toepassing van nationale en internationale regelgeving.

 • Prof. J.C.A. (Hans) Gortemaker RA

  Hans Gortemaker is hoogleraar Accountancy (in het bijzonder controleleer) aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en voormalig partner (later adviseur) bij PWC. Aan de Erasmus Universiteit is hij hoogleraar aan de Post-Master opleiding tot Registeraccountant; ook vervulde hij daar diverse bestuurlijke functies. Hij was voorzitter van de Beroepsgroep Accountants PricewaterhouseCoopers voor achtereenvolgens Nederland en Continentaal Europa en Lid van de International Board PricewaterhouseCoopers. Hij vervulde internationale functies op accountancygebied: IAASB, Committee on Auditing (European Commission) en de European Contact Group. Tevens bekleedt hij functies in het kader van bestuur en toezicht. Ook is hij is lid van de Raad van Toezicht van NEMACC (MKB kenniscentrum, samenwerking NBA/EUR).

 • Prof.dr. P. (Peter) Kavelaars

  Peter Kavelaars is hoogleraar Fiscale Economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en buitengewoon hoogleraar Fiscaal Recht en Economie aan de University van Curaçao. Hij was tot 1 juni 2019 directeur/partner van het Wetenschappelijk Bureau bij Deloitte Belastingadviseurs en is sindsdien off-councel bij Deloitte. Eerder was hij tevens als hoogleraar werkzaam aan de Universiteit van Leiden. Hij publiceert zeer regelmatig in fiscale vakbladen en is bij diverse tijdschriften betrokken als (hoofd)redacteur. Daarnaast is hij (mede-)eindredacteur of (mede-)auteur van diverse boeken. Ook wordt hij regelmatig geïnterviewd door de media over actuele thema’s. Hij was lid van de door de Staatssecretaris van Financiën ingestelde commissie 'Herziening Inkomstenbelasting', was actief bij het Centre for European Policy Studies, was lid van de wettelijke commissie Pensioenen en werkte mee aan een internationaal vergelijkend onderzoek voor het Ministerie van Financiën naar de fiscale concurrentiepositie van Nederland.

 • Prof.dr. E.W. (Egon) Berghout RE CISA

  Egon Berghout is wetenschappelijk directeur van de opleiding IT Auditing & Advisory van de Erasmus Universiteit en daarnaast directeur van het Information Management Institute. Hij is gespecialiseerd in efficiency- en effectiviteitsproblemen in de informatievoorziening, zoals investeringsbeslissingen, risicomanagement en uitbestedingsvraagstukken. Op dit gebied heeft hij vele organisaties geadviseerd en is hij auteur van een groot aantal publicaties. Hij is tevens werkzaam als (digitale en financiële) toezichthoudervoorzitter en verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen en TIAS.

Naar boven

6. Informatie

Studiekosten

De kosten voor dit exclusieve programma inclusief alle diners, drankjes en documentatie tijdens de 4 modules bedragen €2.000,-. U kunt ook één of meer losse modules kiezen. In dat geval zijn de kosten €600,- per module. Deze bedragen zijn vrijgesteld van BTW.

Locaties

 • De modules worden bij voorkeur gegeven op locaties op de Erasmus Universiteit Rotterdam, Campus Woudestein, en als dit niet mogelijk is op een andere fysieke locatie in of nabij Rotterdam.

 • Klik hier voor een routebeschrijving naar de campus van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

7. Inschrijven

De groepsgrootte is maximaal 25 personen. De colleges zijn interactief en er is ruimte voor onderlinge discussie.

Inschrijfformulier: Actualiteiten voor RA-Executives

Naar boven

8. Contact

Voor alle praktische zaken en nadere informatie omtrent de opleiding kan men zich richten tot de Program Coordinator:

Elja de Jong MSc

E-mailadres
esaa-acc@ese.eur.nl
Kamer
M5-21
Ruimte
Van der Goot
Adres
Burg. Oudlaan 50, Van der Goot Building
3062 PA
ROTTERDAM
Postadres                       ESAA Erasmus Universiteit Rotterdam
Postbus 1738
3000 DR Rotterdam

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen