Masterclass voor Finance Professionals

Inhoud van deze pagina

 1. Introductie
 2. Programma
 3. Modulevoorzitters
 4. Programmaleiding
 5. Doelgroep
 6. Informatie
 7. Inschrijven
 8. Contact

1. Introductie

Deelname aan de Masterclasses van ESAA is meer dan alleen het opdoen van kennis en inzichten vanuit de wetenschap. Er is volop ruimte voor het inbrengen van eigen casuïstiek, interactie en reflectie. Deelnemers worden uitgedaagd om hun manier van denken en doen te spiegelen aan state-of-the-art kennis, gebracht door betrokken hoogleraren, experts en ‘thought leaders’. Deelnemers staan open voor verdieping en zien de toegevoegde waarde van het delen van kennis en ervaringen.

Deze Masterclass van de Erasmus Universiteit Rotterdam is speciaal ontwikkeld voor de finance professional die zijn vaktechnische kennis wil verbreden en verdiepen met onderwerpen die in toenemende mate van belang zijn voor zijn functie-uitoefening.

2. Programma

Module 1 – Big data en data-analytics

Dinsdag 10 oktober 2017
Modulevoorzitters: prof.dr. Auke de Bos RA en prof.dr. Peter Eimers RA

Vrijwel iedere accountant heeft zijn werkhistorie ervaring met data analytics, dus is er niets nieuws onder de zon? Daar waar het vroeger ging over data analytics op het niveau van het (sub)grootboek, is het nu mogelijk om alle transactiedata te betrekken en waar mogelijk ook de koppeling met externe databronnen. In deze module worden de deelnemers meegenomen in de ontwikkelingen van de nieuwe technologie en dan specifiek data analytics, met een uitbreiding naar process mining en big data.

Thema's en leerdoelen

 • welke ontwikkelingen de driver zijn voor een nieuwe kijk op data analytics
 • welke kansen en randvoorwaarden er zijn voor de toepassing van vergaande data analytics met process mining en big data
 • welke overeenkomsten en verschillen er zijn voor toepassing door accountants in de openbare praktijk en accountants in business/controllers

Deze module wordt aangeboden in samenwerking tussen ESAA en de Vrije Universiteit.

Module 2 –  Cybersecurity en ICT

Dinsdag 7 november 2017
Modulevoorzitter: prof.dr. Egon Berghout CISA EMITA

Moderne financieel professionals hebben te maken met een groot aantal digitale vraagstukken. Men moet de aantrekkelijkheid van fundamenteel nieuwe technologische toepassingen inschatten, risico’s van complexe veranderingen beheersen en de vernieuwingen ten aanzien van compliance bijhouden. In deze module wordt in een kort tijdsbestek een overzicht gegeven van de belangrijkste  actuele thema’s op het gebied van informatietechnologie van dit moment. Er wordt ingegaan op nieuwe bouwstenen, toepassingen, methoden en regelgeving en de module bevat zodoende de kennis die men nodig heeft om te kunnen communiceren met de door hem ingeschakelde specialisten, maar evenzo met cliënten of binnen de eigen organisatie.

Thema's en leerdoelen

 • Overzicht en inzicht in de belangrijke actuele en toekomstige ontwikkelingen in de IT, zoals XBRL, cloud computing, process mining, big data, block-chain etc. (prof.dr.ir. Jan van den Berg , Wetenschappelijk Directeur Cyber Security Academy);
 • IT en grootschalige veranderprojecten (dr. Arno Nuijten);
 • Actuele thema’s in IT-auditing, Enterprise Control of IT, veranderende wetgeving, algemene verordening gegevensbescherming (prof.dr. Egon Berghout EMITA CISA).

Naar boven

Module 3 –  Integriteit

Dinsdag 28 november 2017
Modulevoorzitter: prof.dr. Justus Veenman

Aandacht voor integriteit wordt belangrijker door zeker drie verschijnselen: (1) er komen steeds weer schendingen aan het licht, (2) er is een algemene roep om meer fatsoen, en (3) het belang van vertrouwen wordt benadrukt; integriteit wordt gezien als basisvoorwaarde. Ook, of misschien wel juist, finance professionals hebben ermee te maken.

Integriteit speelt op systeemniveau, organisatieniveau en individueel niveau. Functioneert het financiële systeem wel zodanig dat het bijdraagt tot instandhouding van het economische systeem? Hebben organisaties voldoende voorzieningen getroffen om integer gedrag te bevorderen? Bestaan er spanningen tussen professionele en persoonlijke integriteit? Dit zijn de kernvragen van deze Masterclass.

Thema's en leerdoelen

 • De achtergronden van toenemende aandacht voor integriteit.
 • De aard van integer handelen.
 • De integriteitseisen voor het financiële systeem.
 • De voorwaarden waaraan een integere organisatie moet voldoen.
 • De mogelijke spanning tussen persoonlijke en professionele integriteit.
 • Zelfstandig reflecteren op de aard en inhoud van integriteit.
 • Het doorzien van het belang van niveauverschillen.
 • Het praktisch kunnen omgaan met integriteitskwesties.

Module 4 –  Waarde: Creatie, bepaling en communicatie

Dinsdag 12 december 2017
Modulevoorzitter: prof.dr. Maarten Pronk

Waarde is een belangrijk begrip voor finance professionals. Waardecreatie is essentieel voor een onderneming, want een onderneming kan niet voortbestaan als zij geen waarde creëert. Het communiceren van het potentieel van een onderneming om waarde te creëren is ook heel belangrijk, want alleen als de externe financiers overtuigd zijn van de kansen op waardecreatie, kan tegen aantrekkelijke condities voldoende kapitaal verkregen worden om de plannen te realiseren. Een finance professional wordt daarnaast regelmatig geconfronteerd met de noodzaak om de waarde van een onderneming te bepalen, bijvoorbeeld om te voorkomen dat er teveel betaald wordt bij een overname. Maar ook bij het opstellen van een jaarrekening kan het bepalen van de waarde van een bedrijf(sonderdeel) belangrijk zijn, zoals bij een goodwill impairment test. De bepaling, creatie en communicatie van waarde staan daarom centraal tijdens deze module. De achtergrond van de sprekers zorgt ervoor dat deze onderwerpen vooral vanuit een praktisch perspectief besproken worden en dat er veel ruimte voor interactie is.

Thema’s en leerdoelen

Het doel van deze module is het verkrijgen van antwoorden op de volgende vragen:

 • Hoe kan de waarde van een onderneming bepaald worden?
 • Hoe kan een onderneming waarde creëren en hoe kan geïdentificeerd worden welke ondernemingen de beste mogelijkheden tot waardecreatie hebben?
 • Hoe kan een onderneming haar waarde en haar mogelijkheden tot waardecreatie goed communiceren?

Naar boven

3. Modulevoorzitters

Prof.dr. Peter W.A. Eimers RA is hoogleraar Auditing aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Vanuit de VU leidt hij het Executive programma Digital Auditing. Daarnaast is Peter bij PwC partner in de publieke sector, tot voor kort was hij PwC's Chief Methodology Leader. Peter is lid van de wereldwijde IAASB Data Analytics Working Group en was tot eind 2016 voorzitter van het Adviescollege Beroepsreglementering van NBA. Hij is leading op het gebied van de toepassing van data analytics in de accountantscontrole.

Prof.dr. Auke de Bos RA is hoogleraar aan de Erasmus Universiteit en partner bij EY en eindverantwoordelijk voor het directoraat vaktechniek. Hij is verantwoordelijk voor het vak Financial Auditing van de accountantsopleiding aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Prof.dr. E.W. Berghout EMITA CISA is wetenschappelijk directeur van de opleiding IT-Auditing & Advisory van de Erasmus Universiteit, hoogleraar Bestuurlijke Informatiekunde aan de Rijksuniversiteit Groningen en managing partner van het Information Management Institute. Hij heeft Bestuurlijke Informatiekunde gestudeerd aan de Universiteit van Tilburg en is gepromoveerd aan de Technische Universiteit Delft. In het verleden is hij werkzaam geweest bij Philips, adviesbureau M&I/Partners en de London School of Economics and Political Science. Hij is een bekende onderzoeker op het gebied van IT Governance en IT Auditing en een veelgevraagd adviseur op het gebied van het verbeteren van de inzet van IT in moderne organisaties. Hij heeft een ruime ervaring in het postdoctorale onderwijs bij diverse IT Auditing-opleidingen en ook bij opleidingen voor accountants en controllers in Rotterdam, Groningen en Tilburg.

Prof.dr. Justus Veenman is emeritus-hoogleraar Economische Sociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij publiceerde talrijke boeken en artikelen over sociale ongelijkheid in het onderwijs en op de arbeidsmarkt, en gaf o.a. college in onderzoeksmethoden. Daarnaast vervulde hij een groot aantal bestuurlijke functies binnen de Economische Faculteit, o.a. als vakgroepdirecteur, directeur onderzoek en prodecaan.

Na zijn emeritaat werd hij zelfstandig adviseur en trainer, en ondersteunde als zodanig de EUR Holding BV bij de inrichting van het integriteitsbeleid. Daarbij ontwierp hij een instrument voor integriteitsrisico-analyse en, samen met Mr. S. Krijger, een drietal dilemmaspellen.

Prof.dr. Maarten Pronk is hoogleraar Externe Verslaggeving aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en director vaktechniek bij EY. Eerder werkte hij vijf jaar als waarderingsdeskundige bij PwC en is hij verbonden geweest aan de Universiteit van Tilburg. Maarten heeft publicaties over de communicatie van financiële informatie in toonaangevende onderzoekstijdschriften en in andere bladen.

4. Programmaleiding

Prof.dr. Martin Hoogendoorn RA is hoogleraar Externe Verslaggeving aan de Erasmus Universiteit Rotterdam voor de Post-Master opleidingen tot Registeraccountant en Registercontroller. Tot 1 juli 2014 was hij partner vaktechniek bij Ernst & Young Accountants. Hij heeft diverse artikelen en boeken op zijn naam staan. Voorts is hij raad-plaatsvervanger bij de Ondernemingskamer en bijzonder raadsadviseur jaarrekeningenrecht bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Tot 1 januari 2007 was hij voorzitter van de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Prof.dr. Maarten Pronk is hoogleraar Externe Verslaggeving aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en director vaktechniek bij EY. Eerder werkte hij vijf jaar als waarderingsdeskundige bij PwC en is hij verbonden geweest aan de Universiteit van Tilburg. Maarten heeft publicaties over de communicatie van financiële informatie in toonaangevende onderzoekstijdschriften en in andere bladen.

Naar boven

5. Doelgroep

Deze Masterclass is gericht op ervaren professionals met een academische vooropleiding, zoals:

 • registeraccountants (zowel werkzaam bij accountantskantoren, in het bedrijfsleven of de overheid)
 • (register)controllers
 • CFO’s
 • financieel directeuren

6. Informatie

U kunt zich inschrijven voor alle modules gezamenlijk, maar ook voor individuele modules. Elke module vindt plaats op een dinsdag van 14.00 – 21.00 uur, inclusief diner.

Locatie

Alle modules vinden plaats op de Erasmus Universiteit Rotterdam, campus Woudestein.

Klik hier voor een routebeschrijving.

Kosten

De gehele Masterclass van 4 modules kost € 3.550,- vrij van btw*.
Een losse module kost € 950,- vrij van btw*.

(*) De genoemde prijzen zijn inclusief diner en parkeerkaart.

Naar boven

7. Inschrijven

De groepsgrootte is maximaal 18 personen. De modules zijn interactief en er is ruimte voor onderlinge discussie.

Download hier het inschrijfformulier

8. Contact

Voor alle praktische zaken en nadere informatie omtrent de opleiding kan men zich richten tot:

Roxanne Silva MSc.

E-mailadres
silva@ese.eur.nl
Telefoon
010-4082244
Kamer
M5-21
Ruimte
Van der Goot building | Building
Adres

Postbus 1738
3000 DRRotterdam
Nederland

 • De Erasmus School of Accounting & Assurance is als onderwijsinstelling erkend door de NBA en gerechtigd PE-uren toe te kennen voor deelname aan haar opleidingen. Elke module levert 6 PE-uren op. De gehele Masterclass levert in totaal 24 PE-uren op.