Masterclass Transfer Pricing

Intra-Group Pricing for Finance en Business Professionals

1. Introductie

Verricht uw onderneming transacties met groepsondernemingen? Bent u op de een of andere manier betrokken bij de bepaling of toepassen van de juiste verrekenprijzen voor deze intra-groep transacties (“transfer pricing” )? Wilt u meer weten over interne kostendoorbelastingen? Wat moet u doen om compliant te zijn met verrekenprijswetgeving en welke is documentatie vereist? Het onderwerp transfer pricing hebt u hoogstwaarschijnlijk niet of heel vluchtig in uw vooropleiding gehad. U wilt uw kennis over verrekenprijzen verbreden. U wilt wat meer weten over hoe collega’s in andere bedrijven met verrekenprijzen omgaan of hoe de belastingdienst georganiseerd is en wat hun speerpunten zijn ten aanzien van transfer pricing. U wilt in een kort tijdsbestek de belangrijkste tools van het bepalen van een arm’s length verrekenprijs tot u innemen zodat u de juiste vragen kan stellen. Dan is deze Masterclass bestaande uit vijf modules iets voor u.

Deelnemers worden in de gelegenheid gesteld om vooraf per mail (geanonimiseerde) casussen in te brengen. Deze worden doorgestuurd aan de inleiders. Als er geschikte casussen worden aangedragen, zullen deze worden behandeld.

Ter illustratie van de breedte aan mogelijkheden in wat intra-groep transacties zijn, ziet u hier enige voorbeelden:

 • Een producent levert goederen aan gelieerde verkoopmaatschappijen: wat is een zakelijke verrekenprijs voor de levering van goederen?
 • De moedermaatschappij levert hoofdkantoordiensten aan dochterondernemingen: welke service fee moet doorbelast worden en hoe moet die bepaald worden?
 • De moedermaatschappij verschaft een lening aan een dochtermaatschappij: wat is een zakelijke rente?
 • De Zwitserse onderneming verleent een licentie van de patenten aan een gelieerde productieonderneming: wat is een zakelijke royalty vergoeding?
 • Door business restructuring (bijvoorbeeld als gevolg van digitalisering, Brexit of een andere commerciële reden) worden functies, risico’s en/of activa van een groepsonderneming overgedragen aan een buitenlandse groepsonderneming: Moet de geherstructureerde groepsonderneming hiervoor een vergoeding ontvangen en daarover een exit tax betalen? Bovendien dien ook een nieuwe verrekenprijsbeleid bepaald te worden voor de gelieerde transacties na de herstructurering.

Hoe dan ook: transacties tussen gelieerde ondernemingen van een internationaal concern vormen een groot deel van de wereldwijde handel. Voor belastingdoeleinden dienen verrekenprijzen aan het arm’s length principe te voldoen. Het belang van zakelijk handelen en management en beheersing van zakelijke verrekenprijzen is de laatste jaren toegenomen. De fiscale en financiële positie van uw onderneming is gediend met een juiste toepassing van de relevante wet- en regelgeving, waarin ook een aansluiting met de economische werkelijkheid vereist is.

2. Waarom?

Het is belangrijk om te beseffen dat transfer pricing niet enkel voor (middel-)grote multinationale ondernemingen (“MNO’s”)  van belang is. Ook kleine MNO’s en semi-publieke organisaties moeten aan het arm’s length principe en documentatieverplichtingen voldoen. Onenigheid met de Nederlandse en buitenlandse fiscus over de vaststelling van de juiste (arm’s length) verrekenprijs kan leiden tot lange en kostbare belastingaudits, dubbele belastingheffing of reputatieschade. Daarom is het vaststellen van een arm’s length verrekenprijs van groot belang. Verder is een gedegen implementatie en controlemechanismen onmisbaar, alsook een duidelijk transfer pricing (geschil) management. Dit alles leidt tot het effectief realiseren van transfer pricing control. Ook wordt hiermee aan de compliance vereisten voldaan.

Het is dan ook geen verrassing dat het onderwerp ‘transfer pricing’ een zeer belangrijk belastingonderwerp is waar multinationale ondernemingen mee te maken hebben. Dit onderwerp is in de afgelopen jaren verschoven van de belastingafdeling in een onderneming naar een onderwerp dat door het bestuur sterk gecontroleerd wordt. Het ‘base erosion and profit shifting’ (BEPS) project van de OESO met als thema’s substance, transparantie en samenhang heeft het internationale belastingsysteem drastisch veranderd inclusief herziene verrekenprijs-standaarden. Deze standaarden worden (momenteel) geïmplementeerd in lokale wetgeving. De controle van de zakelijkheid van verrekenprijzen staat de komende jaren ook hoog op de agenda van belastingdiensten.

3. Thema's

De eerste vier modules zijn bedoeld voor finance professionals, bedrijfseconomen, controllers, treasurers, accountants en fiscale en juridische professionals die graag de basisprincipes van transfer pricing willen begrijpen. De modules bieden een inleiding tot transfer pricing uit een (bedrijfs-) economisch, fiscaal en juridisch oogpunt. Daarnaast gaan de modules in op het belang van en specifieke aandachtspunten bij het ontwerpen/implementeren/beheersing van een effectief verrekenprijs-beleid. De derde module betreft de naleving, risico en geschilmanagement in relatie tot transfer pricing, terwijl het vierde deel zich richt op de implementatie van transfer pricing binnen een MNO groep. Een vertegenwoordiger van de Nederlandse Belastingdienst gaat in op welke aspecten meegenomen moet worden om compliant te zijn met verrekenprijswetgeving. Module 5 gaat in op de verrekenprijsaspecten van financiële transacties, zoals leningen, financiële garanties en cash pooling.

Module 1: Inleiding tot Transfer Pricing

 • Wat is transfer pricing en wat is het belang van transfer pricing?
 • Internationale transfer pricing ontwikkelingen (bijvoorbeeld, het ‘Base Erosion & Profit Shifting’ (BEPS) project van de OESO, Verenigde Naties, EG-staatssteunzaken)
 • Wat is het arm’s length principe? Wat zijn gelieerde ondernemingen?
 • Wat zijn de bronnen van transfer pricing regelgeving?
 • Welke intra-groep transacties bestaan er (hoofdkantoordiensten, goederen transacties, licenties van immateriële activa, intra-groep lening, en financiële garanties) en wat zijn de bijbehorende verrekenprijsonderwerpen?
 • Vergelijkbaarheidsanalyse: hoe moet het arm’s length principe worden toegepast?
 • Het transfer pricing control raamwerk: het ontwerpen, implementeren en risicomanagement van verrekenprijs-beleid
 • Voorbeelden en case studie

Docenten:

 • Prof.dr. P. Kavelaars, Tax Partner bij Deloitte en hoogleraar Fiscale Economie aan de Erasmus School of Economics
 • Mr. Monique van Herksen, advocaat, partner bij Simmons & Simmons, en lid van de transfer pricing subcommittee van de Verenigde Naties.

Module 2: Verrekenprijsmethoden en intra-groep diensten

 • Welke verrekenprijsmethoden bestaan er en welke verrekenprijsmethode moet worden gekozen onder welke omstandigheden (voorbeelden en rechtszaken om methoden te illustreren)?
 • Hoe moet de geselecteerde verrekenprijsmethode worden toegepast: benchmarking analyse (hoe kom je aan de ‘peer group’ (vergelijkbare markttransacties / ondernemingen) , databases (hoe kom je aan je informatie over de ‘peer group’), financiële analyse en praktische kwesties?
 • Verrekenprijsaspecten inzake intra-groep diensten (bijvoorbeeld, het doorbelasten van hoofdkantoordiensten)
 • Voorbeelden en case studie

Docenten:

 • Drs. B. Damsma, Associate Partner Ernst & Young
 • Dr. C.S.J. Jie-A-Joen MBV, Simmons & Simmons en Erasmus School of Accounting and assurance

Module 3: Verrekenprijsdocumentatie en geschillenbeslechting

 • Transfer Pricing controleraamwerk
 • Verrekenprijsdocumentatie: Nederlandse en internationale documentatieverplichtingen
 • De rol van contracten
 • Organisatie van de Nederlandse belastingdienst m.b.t. verrekenprijzen (coördinatie groep verrekenprijzen) en verrekenprijsrisico's
 • Verplichte openbaarmaking (‘mandatory disclosure’)
 • Uitwisseling van fiscale rulings
 • Transfer Pricing audits: rechten en plichten belastingbetaler en belastingadministratie
 • Verrekenprijsrisico's
 • Transfer Pricing geschillen resoluties: onderling overlegprocedures, Europees Arbitrage Verdrag en advance pricing arrangement

Docent:

 • Dr. mr. N.G.H. Speet RA, Senior beleidsmedewerker bij het ministerie van Financiën

Module 4: Transfer Pricing implementatie

U bent aangekomen op het punt waar het ontworpen verrekenprijsbeleid moet worden geïmplementeerd. Dit moet uiteindelijk leiden tot zakelijke verrekenprijsposities in de jaarrekeningen en de fiscale aangiften van de verschillende MNO groepsentiteiten.

Bijvoorbeeld, voor de levering van machines door een producent aan gelieerde Europese verkoopmaatschappijen is 2% van de omzet een zakelijke bedrijfsresultaat (‘EBIT’) voor de gelieerde verkoopmaatschappijen. De 2% EBIT is gebaseerd op een benchmarking analyse waarbij vergelijkbare Europese verkoopondernemingen een EBIT-percentage behalen van 1% tot 3% met een mediaan van 2%. Je hebt nu de taak om deze verrekenprijsmethodiek te implementeren in de systemen van de MNO-groep. Vragen die gesteld moeten worden zijn:

 1. Welke management control (sturing en beheersing) moet worden georganiseerd om betrouwbare verrekenprijzen op te stellen en om betrouwbare (fiscale en commerciële) rapportages op te stellen?
 2. Hoe kan een 2% EBIT worden geconverteerd naar een verrekenprijs tussen de producent en de gelieerde Europese verkoopmaatschappijen?
 3. Indien een brutowinstmarge wordt bepaald om verrekenprijs vast te stellen, welke kosten moeten op de 2% EBIT bijgeteld te worden om de brutowinstmarge vast te stellen?
 4. Wat is de juridische titel van de transactie?
 5. Welke contracten moeten worden opgesteld tussen de producent en de verkoopmaatschappijen?
 6. Wat moet worden gedaan om dit beleid te implementeren, zodanig dat het resulteert in betrouwbare facturen en journaalposten?
 7. Hoe werkt dit beleid door in de belastingaangifte en wat is invloed op de belastbare winst?
 8. Wat zijn de relevante IT (technische infrastructuur, consolidatie pakket vereisten) aspecten?
 9. Welke monitoring aspecten zijn relevant? Moet er per kwartaal gemonitord worden of elk van de verkoopmaatschappijen zich binnen de bandbreedte van EBIT / sales ratio bevinden?
 10. Welke bedrijfsafdelingen moeten worden betrokken bij de implementatie? Wie is verantwoordelijk?
 11. Hoe moet het verrekenprijsbeleid in het ERP-systeem worden geïmplementeerd (bijvoorbeeld, segmentatie van financiële gegevens)?
 12. Wat is de link met het primaire verslagleggings- en administratiesysteem binnen de MNO groep.
 13. Een producent levert ook onderdelen aan de gelieerde verkoopmaatschappijen. Stel dat 2% EBIT een zakelijk verrekenprijsbeleid is vanuit een fiscaal oogpunt. Een 2% EBIT is dus een zakelijke vergoeding voor een verkoopmaatschappij. Dit moet ook vertaald worden naar een verrekenprijs voor de levering van onderdelen. Welke ‘price setting’ moet dan toegepast worden indien de verkoopprijs van een onderdeel nog niet vaststaat, omdat de gelieerde verkoopmaatschappijen de onderdelen alvast inkopen om voorraad in te slaan?

Deze module richt zich op de implementatie (operationele) aspecten van het TP beleid binnen een MNO groep, die uiteindelijk zal resulteren in een verrekenprijspositie in de jaarrekening en de fiscale aangiften van de verschillende groep entiteiten. Het verband tussen Transfer pricing en Management Control aspecten (gedrag) zal ook worden besproken.

Deze module wordt als volgt georganiseerd:

• Inleiding tot operationele en Management Control aspecten van Transfer Pricing

• Case studie

• Een vertegenwoordiger van een multinationale onderneming zal de praktische aspecten bespreken

Docenten:

 • Drs. Ruud Snoeker RA, verantwoordelijk docent Interne Beheersing Post-Master opleiding tot Registeraccountant
 • Mr. Dennis Hovinga, Head of Tax at ASM International N.V.

Module 5: Verrekenprijsaspecten van financiële transacties

In de praktijk leiden intra-groep financiële transacties, zoals intra-groepsleningen, cash pooling en financiële garanties, vaak tot geschillen met de belastingdienst. Deze module richt zich op de verrekenprijsaspecten van dergelijke transacties. De module gaat in op de belangrijkste onderwerpen van de OESO concept richtlijnen voor financiële transacties. De module bespreekt specifiek de verrekenprijsaspecten van intra-groep leningen, zoals hoe moet een zakelijke rente worden bepaald, wat is maximale schuldvermogen van een inlener, en wat moet gedaan worden om compliant te zijn met de richtlijnen. De praktische vraagstukken bij de prijsvorming van financiële transacties zullen ook worden besproken.

Docent:

 • Dr. Clive Jie-A-Joen MBV, Simmons & Simmons en Erasmus School of Accounting and assurance

4. Docenten

De docenten zijn topexperts op hun vakgebied. Hun deskundigheid garandeert een actueel programma van hoog niveau. Zij komen vanuit het bedrijfsleven, de wetenschap en de overheid en delen deze brede kennis met u.

5. Programma

Deze Masterclass bestaat uit vier introductiemodules en een specifieke module inzake verrekenprijsaspecten van financiële transacties van telkens een dagdeel. Elke module vindt plaats op een woensdag of donderdag en begint om 15:30 uur en eindigt om 20:30 uur.

De data voor de start in het najaar van 2019 worden z.s.m. bekend gemaakt.

Module 1. Inleiding tot Transfer Pricing.
Sprekers: Prof. dr. P. Kavelaars; Mr. Monique van Herksen

Module 2. Verrekenprijsmethoden en intra-groep diensten.
Sprekers: Drs. B. Damsma; Dr. C.S.J. Jie-A-Joen.

Module 3. Verrekenprijsdocumentatie en geschillenbeslechting.
Spreker: Dr.mr. N.G.H. Speet RA

Module 4. Transfer Pricing implementatie.
Sprekers: Drs. Ruud Snoeker RA; Mr. Dennis Hovinga

Module 5. Verrekenprijsaspecten van financiële transacties.
Spreker: Dr. C.S.J. Jie-A-Joen.

Door wijzigingen in verband met onvoorziene omstandigheden kan de samenstelling of de data van het programma enigszins gewijzigd worden. Deze veranderingen worden tijdig gecommuniceerd.

6. Doelgroep

Bent u financieel directeur, controller, finance of tax professional? En heeft u te maken met transfer pricing, maar wilt u graag uw kennis aanvullen zodat u uw taak nog beter kunt verrichten? Deze Masterclass is dan uitermate geschikt voor u.

7. Praktische informatie

Locatie
Faculty Club (Tinbergen gebouw), campus Woudestein, Erasmus Universiteit Rotterdam.

Kosten
De kosten voor deze masterclass, inclusief parkeerkaart, eten en drankjes, bedragen € 645 per module. Indien u kiest om de vijf introductiemodules te volgen dan betaalt u € 2.950. Deze bedragen zijn vrijgesteld van BTW. 

8. Contact 

Voor vragen over deze Masterclasses kunt u contact opnemen met de Program Coordinator:

Henri Slob

E-mailadres
Telefoon
010-4081297
Kamer
Van der Goot Building, Kamer M5-05
Adres

Burgemeester Oudlaan 50
3062 PARotterdam
Nederland

Postadres                       ESAA Erasmus Universiteit Rotterdam
Postbus 1738
3000 DR Rotterdam
 • De Erasmus School of Accounting & Assurance is als onderwijsinstelling erkend door de NBA en gerechtigd PE-uren toe te kennen voor deelname aan haar opleidingen. Voor dit programma ontvangt u per module 4 PE-uren.