Besturen van Netwerken | Masterclass

Ook voor Commissarissen en Toezichthouders is het Besturen van Netwerken een uitdaging

Zonder samenwerking staan de overheid en de publieke taak stil. Klinkt logisch, maar in de praktijk blijkt de aansturing en verantwoording vaak lastig. Er zijn veel voorbeelden bekend waarbij overheden er niet in slaagden grip te houden op een organisatie die zij nodig hadden voor het bereiken van maatschappelijke doelstellingen. De Masterclass Besturen van Netwerken van de Erasmus Governance Institute zorgt voor (hernieuwde) grip op deelnemingen, maatschappelijke organisaties en netwerken.

Een groep professionals in een meeting op kantoor

Waarom deze Masterclass?

De overheid werkt voortdurend samen met andere partijen: in netwerken, concernverhoudingen, gemeenschappelijke regelingen of andere partnerships. En dan ook nog op diverse terreinen en op alle niveaus. Denk maar aan al die onderwijsinstellingen, drinkwatervoorzieningen, zorgaanbieders, regionale milieudiensten, trein- en busvervoerders en zo verder. Overheden werken vanuit inhoud en beleid en staan niet altijd voldoende stil bij wat de impact van hun handelen is op mensen, organisaties en netwerken, zo bleek uit cases van onder meer het Slotervaart Ziekenhuis, AEB, De Nieuwe Kuip, de Uithoflijn, Jeugdzorg en De Hoekse Lijn.

De Masterclass Besturen van Netwerken maakt deelnemers bewust van deze rollen en biedt hen de afwegingen voor een positiebepaling, zicht op de waarborgen die voor alle partijen noodzakelijk zijn en heel concrete concepten om het handelingsrepertoire uit te breiden. Na afsluiting van de masterclass hebben de deelnemers hun kennis op essentiële onderdelen vergroot en hun inzicht verdiept ten aanzien van:

 • Een goed inzicht in de netwerken en samenwerkingsrelaties (publiek, privaat en non-profit) en publieke of maatschappelijke waardecreatie
 • Modellen en toepassingen van handreikingen en oplossingen uit theorie en praktijk en het vergelijken daarvan met de eigen werkcontext/discussie/reflectie
 • Het op hoofdlijnen toetsen van stakeholder-analyses, communicatieplannen en netwerken op beheersbaarheid, werking, geschiktheid en validiteit
 • Doorzien op welke wijze het eigen handelen daarbij van invloed is: handelen om vertrouwen te creëren, interventies en hun werking
 • Bewustwording van onderhandelingsstijlen en communicatiestijlen

De belangrijkste informatie van deze Masterclass op een rij

Investering
De investering voor deelname aan de Masterclass Besturen van Netwerken bedraagt € 3.500,-. Deze kosten zijn vrijgesteld van BTW, en dekken voor alle drie de programmadagen de literatuur en de arrangementskosten.

Locatie
De Masterclass vindt plaats op de campus van de Erasmus Universiteit Rotterdam of in een congreshotel in de omgeving daarvan. De exacte locatie communiceren wij in een later stadium.

Groepsgrootte
Om voldoende ruimte voor interactie en vraagstukken van deelnemers te garanderen, is de maximale groepsgrootte voor de Masterclass Besturen van Netwerken bepaald op 16 deelnemers.

De Masterclass Besturen van Netwerken van de Erasmus Universiteit Rotterdam bestaat uit vijf modules die in drie plenaire bijeenkomsten van in totaal drie dagen worden behandeld.

Centraal in deze Masterclass staat een drietal bestuurskundige topics:

 • De waardecreatie van Moore & Bryson
 • De netwerktheorieën van Kenis
 • Het concept van samenwerking van Bardach

Die laatste betoogt dat samenwerking tussen overheden en andere professionele organisaties draait om drie zaken:

 • Veelvuldig overleg (onderhandelen)
 • Goed onderling vertrouwen
 • Pragmatische aanpak

Deze drie aspecten zijn voor alle drie de dagen richtinggevend en vormen de ruggengraat van het programma.

Gedurende de eerste dag staan de strategische en bestuurskundige disciplines centraal. Op deze dag wordt vooral gekeken naar de sturing van stichtingen, netwerken en gemeenschappelijke regelingen. Er wordt een breed stakeholderbewustzijn gecreëerd waardoor netwerken ontstaan en de verschillende rollen die de overheid daarbij kan innemen. Aan de hand van de laatste inzichten omtrent sturing in complexe context worden praktische voorbeelden en modellen gepresenteerd die u kunt toetsen en toepassen in de praktijk van uw eigen bedrijf/organisatie.

Het is al lastig om in de eigen organisatie een goede controlfunctie en effectief risicomanagement te realiseren: hoe doe je dat bij organisaties die zelfstandig zijn maar waarmee wél moet worden samengewerkt? Op de tweede dag staat in de modules 3 en 4 de bedrijfskundige invalshoek centraal en gaat het om beïnvloeding van control- en riskmanagement over de grens van de eigen organisatie heen.

Op de laatste dag wordt ingegaan op de relationele kant van sturing. In module 5 staat misschien wel de lastigste vraag van allemaal centraal: HOE doe IK dat allemaal? Wat is mijn handelingsrepertoire in bestuurlijke relaties en hoe ben ik daarin effectief? Met behulp van het Harvard-model wordt bekeken hoe de theorie zich vertaalt in onderhandelingen en welke invloed vertrouwen heeft in de relaties van netwerken.

In de Masterclass Besturen van Netwerken van de Erasmus Universiteit Rotterdam wordt gebruikgemaakt van blended learning. Dat wil zeggen dat we zowel digitaal onderwijs als contactonderwijs gebruiken. Iedere contactdag wordt voorafgegaan door een videocollege, dat een eerste inzicht geeft in de theorie, en groepsopdrachten waarbij met behulp van de verkregen theoretische inzichten uit het videocollege een case wordt geanalyseerd en uitgewerkt. Vervolgens wordt deze analyse per casegroep in een Zoom-bijeenkomst met de docent besproken.

Aan u als deelnemer vragen wij om voorafgaand aan de eerste dag een persoonlijk leerdoel te formuleren, waarvan de ontwikkeling in een portfolio wordt bijgehouden dat na afloop onder begeleiding wordt geëvalueerd. Hierbij wordt veel aandacht besteed aan de koppeling tussen de binnenkant (interne besluitvorming binnen de eigen overheidsorganisatie) en de buitenkant (netwerken van publieke, private en non-profit-partners in samenwerkingsrelaties):

 • Wanneer neem je als overheid de lead in een dossier en wanner is het beter om dat niet te doen?
 • Is de stip op de horizon altijd een goede strategie of moet het netwerk gaandeweg de eigen weg vinden?
 • Waarom worden partners en netwerken als risico gezien terwijl men zonder hen helemaal niet kan werken?
 • Hoe verander je dat in de samenwerking en in de sfeer van borging van ieders belang?
 • Hoe creëer je inzicht in de risico’s en beperk je die door het netwerk als geheel eraan te binden?
 • Hoe bouw je aan vertrouwen en resultaat?

De docenten en sprekers van de Masterclass Besturen van Netwerken bekleden vooraanstaande posities bij de overheid en in het bedrijfsleven en zijn stuk voor stuk deskundigen op hun vakgebied.

Prof. dr. G.D. (Goos) Minderman is spreker bij modules 1 en 2  | was tussen 2007 en 2017 hoogleraar Public Governance aan de Vrije Universiteit | doceert nu Value Management aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, de University of Stellenbosch (SA) en de George Mason University (Arlington, VA/USA) | is daarnaast voorzitter van de Raad van Commissarissen Volkshuisvesting Arnhem en van Parteon (Zaanstreek) | vervult ook de rol van voorzitter van de Vluchtelingenorganisatie van de Europese Raad van Kerken (CCME)

Drs. P.W. (Peter Willem) van Lindenberg is spreker bij modules 3 + 4  | is Algemeen Directeur van Bisnez | bekleedt diverse toezichthoudende rollen | treedt met regelmaat op als universitair docent | was de afgelopen jaren actief als interim-CFO voor de gemeenten Rotterdam, Amsterdam en Groningen | gaf leiding aan diverse complexe verandertrajecten in de publieke sector

Mr. L. (Liesbeth) van Laak is spreker bij module 5 | bekleedt de functie van Managing Director aan het Erasmus Governance Institute | vervult daarnaast de rol van trainer in de Beroepsopleiding Advocaten | is verbonden aan EY | faciliteert Highest Performing Teams voor EY | doet ook zelfevaluaties van Raden van Commissarissen en Raden van Toezicht |ondersteunt Raden en Besturen om (nog) beter te functioneren

Programmaleiding is in handen van mr. Claudia Mangal (Program Manager). De coördinatie is in handen van Marina de Bruijn en Leonie Giezeman (Program Coordinators).

De Masterclass bestaat uit vijf modules die plaatsvinden tijdens drie contactdagen. Aan de contactdagen gaan videocolleges en online case-besprekingen vooraf. Van de deelnemers wordt honderd procent aanwezigheid verwacht, zowel voorafgaand aan de contactdagen als tijdens de driedaagse Masterclass zelf.

Qua studiebelasting delen wij per module literatuur en filmpjes ter voorbereiding. U kunt hierbij rekenen op een dagdeel voorbereiding en verwerking van informatie per module. 

De Masterclass Besturen van Netwerken staat voor 2023 gepland op 28 september, 13 oktober en 9 november 2023 (contactdagen)

De zoomsessies staan gepland op:

 • 20 september 2023 om 09.00 uur
 • 4 oktober 2023 om 09.00 uur
 • 1 november 2023 om 09.00 uur

De Masterclass Besturen van Netwerken richt zich op personen die een rol hebben in netwerken zoals:
•    Verantwoordelijke contactpersonen of procesmanagers ten aanzien van deelnemingen van maatschappelijke organisaties en/of netwerken
•    Beleidsmanagers of adviseurs die extern de overheid vertegenwoordigen in netwerken
•    Management van overheden: niveau Directeur of Plaatsvervangend Directeur en bij grotere gemeenten een Afdelingshoofd
•    Griffiers
•    Directeuren/Voorzitters van Rekenkamers
•    Directeuren en Managers van de verbonden partijen, gemeenschappelijke regelingen en vennootschappen
•    Adviseurs, Kwartiermakers
•    Controllers en Auditors
 

Na succesvolle afronding van het programma - inclusief casestudie - ontvangt u een deelnamecertificaat vanuit het Erasmus Governance Institute (EGI), verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Leonie Giezeman en Marina de Bruijn

Program Coordinators

E-mailadres
egi.com@ese.eur.nl
Telefoonnummer
010 - 408 23 88 / 010 - 408 26 81
Adres
Burgemeester Oudlaan 50 | Van der Goot Building, Kamer M5-08
3062 PA
Rotterdam

Up-to-date blijven als Commissaris/Toezichthouder? Bekijk onderstaande Masterclasses!

Kunstmatige Intelligentie voor Commissarissen en Toezichthouders

Diverse grafieken met data

Audit Committee Vraagstukken voor Commissarissen en Toezichthouders

Professional gebruikt de calculator op zijn smartphone om iets uit te rekenen

Financieel Management voor Commissarissen en Toezichthouders

Glas met muntstukken waaruit een klein plantje groeit

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen