Advanced Program Advisory | Post-Master

Professional neemt deel aan de opleiding Advanced Program Advisory

Om als adviseur succesvol te zijn, dien je anno nu over meer te beschikken dan inhoudelijke vakkennis alleen. Sterker nog, de toenemende complexiteit van vraagstukken, hot topics als inclusiviteit en groepsdynamica vragen om specifieke vaardigheden. Tijdens de Post-Master Advanced Program Advisory van de Erasmus Universiteit duiken we in de steeds complexer wordende wereld van adviesvraagstukken. We werken hiervoor samen met topexperts en reflecteren zowel op de omgeving van de adviseur als op de adviseur zelf. Zodat jij na het volgen van deze post-master beschikt over future-proof advisory skills!

Een mannelijke en vrouwelijke professional sparren over wat ze geleerd hebben tijdens de opleiding Advanced Program Advisory

Waarom deze Post-Master?

De opleiding is geschikt voor professionals die een adviserende functie vervullen, bijvoorbeeld als Intern Adviseur, Strategisch Adviseur, Consultant, External Advisor, Senior Adviseur, Consultancy Expert of Organisatieadviseur. Wij vroegen eerdere deelnemers aan de Post-Master Advanced Program Advisory wat zij als grootste voordeel zagen van de Post-Master; een greep uit de belangrijkste benefits van de opleiding:

 • Extra handvatten om (vaktechnische) oplossingen in een inclusieve omgeving te implementeren
 • Meer inzicht in complexe groepsdynamica en manieren om interventies te plegen
 • Aandacht voor zelfreflectie en situationeel leiderschap
 • Tools om het VUCA-model beter te kunnen hanteren
 • Aangescherpte skills om state of the art adviezen te geven

De belangrijkste informatie van deze Post-Master op een rij

Investering
Voor het complete programma van de Post-Master Advanced Program Advisory bedraagt de investering € 11.500,-. Het is in overleg ook mogelijk om één of meer modules van deze Post-Master te volgen. In dat geval gaat het om € 4.000,- per module. Deze bedragen zijn vrijgesteld van BTW.

Locatie
De colleges zullen gegeven worden op locaties van Campus Woudestein van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Vanzelfsprekend is er een routebeschrijving beschikbaar.

Groepsgrootte
De maximale groepsgrootte voor de module Multidisciplinaire organisatie- & procesanalyse is 40 personen. Voor de modules Interventiekunde en Reflectieve en verdiepende advisering is dat 20 personen.

De Post-Master Advanced Program Advisory van de Erasmus Universiteit Rotterdam is uniek in zijn soort: het programma is een opleiding op academisch niveau, met een studiebelasting van maximaal 20 ECTS (dit in verband met de accreditatie door de OOA). Het programma kent een modulaire opbouw en bestaat uit drie hoofdmodules en een integratiemodule.

Zo langzamerhand wordt steeds duidelijker dat gedragspatronen van individuen, groepen en organisaties een bepaald herhalend karakter hebben. Natuurlijk zijn er organisaties die heel adaptief zijn, maar er zijn evenzoveel organisaties die wat lastiger in beweging komen. Wil een adviseur in dat soort omstandigheden een verschil kunnen maken, dan zal hij een fundamentele analyse dienen te maken van de situatie waarin de organisatie zich bevindt, de beschikking moeten hebben over een interventie-instrumentarium dat aansluit bij het gedrag van individuen, groepen en de organisatie, én de beschikking over een behoorlijke mate van reflectie ten aanzien van het adviesproces en zichzelf.

‘Deze tijd vraagt om verdieping en reflectie. Maak gebruik van nieuwe ontwikkelingen, maar gebruik daarbij reflectie vanuit onderliggende fundamenten, en leer van het verleden’

 1. Module Organisatie- en procesanalyse (5 ECTS)
  Dit onderdeel van de opleiding is multidisciplinair van opzet en is bedoeld om de deelnemer vanuit verschillende gezichtspunten een fundamentele analyse te laten maken van de organisatie en de processen die hij aantreft. Een adviseur moet daarbij kennis hebben van actuele analysetools om de financiële positie, efficiency en effectiviteit van de organisatie te kunnen vaststellen, of het nu gaat om private of publieke organisaties. Tevens moet de adviseur kunnen vaststellen in hoeverre de organisatie haar resources inzet om tegemoet te komen aan de verwachtingen van stakeholders. Ook moet de adviseur de processen in een organisatie en de onderlinge dynamiek kunnen duiden. Na het volgen van deze module is de deelnemer in staat om:
 • De juiste methodologie toe te passen bij het analyseren van problemen en het analyseren van de individuele, groeps-en organisatiegedragingen
 • Data die in een organisatie voorhanden zijn te gebruiken om te komen tot een analyse van de staat van de organisatie op het gebied van doelmatigheid en doeltreffendheid
 • Een stakeholderanalyse te maken, stakeholderbetrokkenheid vast te stellen en aan te geven hoe resources daarvoor worden ingezet op basis van begrippen als ‘waarde’
 • Een organisatie vanuit organisatiekundige principes te duiden
 • Groepsdynamica en groepsprocessen en hun invloed op veranderbereidheid vast te stellen
 • Te zien hoe inclusiviteit doorwerkt in het effectief doorvoeren van veranderingen
 • De drijfveren van het individu, de groep en de organisatie naar boven te halen, ofwel: de ziel vanuit een historisch-ethisch perspectief

2. Module Interventiekunde (5 ECTS)
Het doel dat wordt nagestreefd met dit onderdeel is de deelnemer hét scala aan interventiemogelijkheden te bieden dat:

 • Rekening houdt met de wijze waarop het individu beslissingen neemt
 • Inzicht geeft in welke groepsdynamica zich voordoet in een organisatie
 • Toont van welke organisatiedynamiek er sprake is (cultuur en verhaal)
 • Laat zien welk gedrag dit oplevert ten aanzien van voorstellen en veranderingen
 • Een verdieping biedt qua interventie- en beïnvloedingstechnieken

3. Module Adviesvaardigheden (5 ECTS)
Deze module heeft als doel om de adviseur in staat te stellen om hetgeen hij aantreft zodanig te presenteren en te interpreteren dat hetgeen hij aan werkzaamheden start en uitvoert wordt geaccepteerd door degene voor wie de werkzaamheden worden uitgevoerd. In de opleiding wordt ervan uitgegaan dat de acceptatie van adviezen wordt vergroot als een adviseur:

 • In staat is om een complexe situatie kernachtig te analyseren en te duiden en hier een methodologisch juiste opdrachtformulering aan te koppelen met bijbehorend plan van aanpak
 • Kan reflecteren op het adviesproces, de projectgroep én zichzelf, en daarmee komt tot betere advisering
 • In staat is om zijn aanpak en zijn adviezen met natuurlijke overtuigingskracht voor het voetlicht te brengen
 • Het vertrouwen krijgt van een opdrachtgever en de organisatie waarin de adviseur zich beweegt
 • In staat is dit zowel mondeling als schriftelijk op optimale wijze naar voren te brengen

4. Module Integratiecollege (5 ECTS)
Dit onderdeel van de Post-Master Advanced Program Advisory is bedoeld om de opgedane kennis en vaardigheden toe te passen op een actuele adviesvraag. De deelnemer buigt zich samen met één of twee collega-deelnemers over een actuele adviesvraag die wordt geformuleerd vanuit de opleiding (in opdracht van een externe partij) en levert op basis hiervan een gedegen advies. De adviesvraag betreft een actuele, bestaande vraag; het gaat dus om een praktijkcasus.

Prof. dr Ad Kil                                 (Methodologie)
Prof. dr. Paul van Geest                 (Ethiek)
Prof. dr. Thijs Homan                     (Organisatiekunde)
Prof. dr. Rob Blomme                    (Groepsdynamica)
Dr. Arno Geurtsen RC                    (Stakeholdermanagement)
Drs. Indra Balwant Gir                    (Inclusiviteit)
Marianne Luyer CMC                     (Interventiekunde)
Luc Steenhorst                               (Adviesvaardigheden)
Mr. Anne Geertsema                      (Adviesvaardigheden)

Programmaleiding
De Post-Master Advanced Program Advisory wordt aangeboden door de Erasmus School of Accounting & Assurance (ESAA). Program Director van dit programma is Arno Geurtsen, de coördinatie ligt in handen van Nita Ramsaransing.

De opleiding duurt 1 jaar en start in principe in januari; tevens zijn er mogelijkheden om eerder te starten. In het eerste jaar is er iedere vrijdag college. In de laatste fase worden de deelnemers geacht om op de vrijdagen dat er geen college wordt gegeven aan de integratiecase te werken. De integratiecolleges worden samengesteld op basis van de onderwerpen die worden uitgewerkt.

Het totaal aantal uren beschikbaar voor deze opdracht is 420 uren bruto en 366 uren netto. De adviseurs worden geacht in dit tijdsbestek een opdracht van ongeveer 30 adviesdagen uit te kunnen voeren.

De opleiding Advanced Program Advisory is bedoeld voor externe en interne adviseurs (onder andere Intern Adviseurs, Strategisch Adviseurs, Consultants, External Advisors, Senior Adviseurs, Consultancy Experts en Organisatieadviseurs die op strategisch niveau adviseren en in toenemende mate worden geconfronteerd met de complexiteit van de omgeving waarin zij adviseren. Zij beschikken over een academisch masterdiploma en hebben minimaal 5 jaar advieservaring.

Na het doorlopen van het volledige programma is de adviseur in staat om:

 • Processen, structuur en dynamiek van een organisatie te analyseren vanuit multidisciplinaire invalshoeken, waardoor de adviseur niet alleen zicht heeft op de oplossing van een vraagstuk, maar ook op de dynamiek in de organisatie die maakt dat er al dan niet succesvol aan de oplossing kan worden gewerkt
 • Werkzaamheden op een methodologisch correcte wijze vorm te geven en in te richten
 • Interventies te plegen en adviezen te geven die passen bij de aangetroffen situatie en de problemen die zich daarin manifesteren
 • Interventies te plegen en adviezen te geven die rekening houden met ethische waarden en normen
 • Interventies te plegen en adviezen te geven die state of the art zijn, en rekening houden met gedrag van individuen, groepen en organisaties zodat oplossingen ook echt tot wasdom komen
 • Interventies te plegen en adviezen te geven die passen in een inclusieve context
 • Te reflecteren op het adviesproces en de adviesvaardigheden van zichzelf en anderen, zodat het adviesproces optimaal wordt ingericht

De toegevoegde waarde van de opleiding Advanced Program Advisory wordt vastgesteld met behulp van individuele leerverslagen die worden opgesteld door de deelnemers en beoordeeld door de docenten. De opleiding start met een individueel assessment op de competenties die worden aangeboden tijdens de opleiding. Verder wordt ieder vak afgesloten met een praktijktoets waarin de adviseur moet aantonen dat de behandelde theoretische concepten worden doorgrond. Dit wordt vastgesteld door een theoretische reflectie over ingebrachte praktijkcasuïstiek.

De opleiding wordt afgesloten met een integratiecase waarin de deelnemers een advies voorleggen een aan panel van deskundigen en de desbetreffende opdrachtgever. De opdrachten worden door de opleiding verstrekt, en betreffen real life opdrachten van externe partijen. De adviseurs worden geacht hun oplossing aan de opdrachtgever te presenteren.

Nita Ramsaransing

Program Coordinator

E-mailadres
esaa-advisory@ese.eur.nl
Adres
Burgemeester Oudlaan 50, Van der Goot Building - Kamer M5-49
3062 PA
Rotterdam

Meer lezen over Advisory? Check onderstaande blogs!

Gedragsmatig aspect toezichthouders steeds belangrijker

Vergrootglas dat op het toetsenbord van een laptop ligt

Divers en inclusief in vijf stappen

Vijf verschillende handen naast elkaar

Adviseur van de Toekomst: 5 uitdagingen

Kompas dat symbool staat voor de toekomstige richting die je moet bepalen als Adviseur omdat de tijd nieuwe uitdagingen met zich meebrengt

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen