Opleiding Internal Auditing & Advisory

Inhoud van deze pagina

 1. Introductie
 2. Opleiding
 3. Programma
 4. Toelatingseisen
 5. Kopjaar
 6. Opleidingsteam, docenten en curatorium
 7. Permanente Educatie
 8. Film SVRO: Wat doet een operational auditor?
 9. Nadere informatie

1. Introductie

Bedrijven en overheden hebben het ‘in control vraagstuk’ hoog op de agenda staan, nu de omgeving waarin ze opereren steeds complexer en dynamischer wordt.

Vragen die hen bezighouden zijn:

 • Heeft het management de risico’s, die het succes van de organisatie bedreigen, voldoende in het vizier?
 • Is de beheersing van die risico’s toereikend?
 • Worden nieuwe kansen gezien en opgepakt?

Naar boven

2. De opleiding

Waarom de RO-opleiding?

Een Register Operational Auditor (RO) onderzoekt vanuit een multidisciplinair perspectief de bedrijfsvoering en verklaart als generalist het verhaal achter de cijfers. De RO specialiseert zich daarnaast op de gedragskant van management control. Ook legt de opleiding veel nadruk op de benodigde (advies)vaardigheden.

De vraag naar RO’s blijft groot omdat organisaties steeds meer de noodzaak inzien van onderzoek naar niet-financiële risico’s en cultuur en gedrag.

Wie de opleiding afrondt:

 • Beheerst een breed scala aan vaardigheden
 • Heeft de intellectuele bagage om alle facetten van het ondernemen te beoordelen
 • Kan het management inzicht en assurance verschaffen met audits en ander onderzoek
 • Is in staat oplossingen aan te dragen
 • Kan een visie ontwikkelen en beleid formuleren over het invoeren, inrichten en verbeteren van een auditfunctie

Opleidingsduur, alternatieve instroom en modulair studeren

Voor afgestudeerden aan een WO-opleiding duurt de opleiding twee jaar. Het collegejaar 2022/2023 start op vrijdag 9 september 2022 met de introductie. Alternatieve instroom is bespreekbaar. Daarnaast kunnen losse modules van de opleiding worden gevolgd. Modules waarvoor ieder jaar wordt ingeschreven zijn o.a. Auditing, Accounting Information Systems (BIV/AO) en Auditing Fundamentals: CIA-Approach.

RE’s, RA’s, RC/CPC’s kunnen instromen in het kopjaar. Zie verder onder Kopjaar.

Studiebelasting

Het aantal collegedagen per collegejaar bedraagt circa 38. De colleges worden op vrijdagochtend en -middag gegeven. Daarnaast zal de student tijd moeten besteden aan het verwerken van de stof, het uitwerken van praktijkcases en het voorbereiden van colleges en tentamens. De normatieve studiebelasting is minimaal 60 ECTS (1680 uur) voor de tweejarige opleiding.

Collegegeld

De tweejarige deeltijdopleiding start jaarlijks in september. Het collegegeld 2022-2023 bedraagt €12.850,-. Bij aansluitende inschrijving voor 2023-2024 bedraagt het tweede jaar ook €12.850,-. De kosten voor eventuele verlengde inschrijving bedragen €2.695,- per jaar. Collegegelden zijn exclusief literatuur. U kunt gratis parkeren op het campusterrein.

Afgestudeerden

Afgestudeerden aan onze opleiding, die tevens over drie jaar relevante werkervaring beschikken, kunnen worden ingeschreven in het register van de Stichting Verenigde Register Operational Auditors (SVRO). Register Operational auditors hebben het recht de beschermde aanduiding RO achter hun naam te voeren. Zie verder www.iia.nl.

Naar boven

3. Programma

Onze Post-Master Internal auditing & Advisory opleiding is erop gericht om academici op te leiden tot praktijk-professionals met een toekomst als volwaardig auditor of in een daaraan verwante functie zoals risico manager, compliance officer, adviseur, onderzoeker of manager binnen zijn/haar organisatie. Onze opleiding geeft ook invulling aan de MD-trajecten van onze studenten.

Wij dagen onze studenten uit om individueel en in groepsverband hun denk- en toepassingsvermogen ten volle te benutten in complexe en weerbarstige situaties. Onze ‘portfolio-benadering’ richt zich vanaf het eerste college op het laten aansluiten van het individuele leertraject aan de ontwikkelbehoeften geredeneerd vanuit de student en diens werkgever.

Waarom portfolio?

 • Opleiding tot praktijk-professionals gericht op eigen (toekomstige) werkomgeving
 • Leertraject richten op eigen ontwikkelbehoeften
 • Bij start opleiding inventariseren van eigen thema’s, vraagstukken, dilemma’s, ‘kwesties’
 • In diverse modules verbinden van theorie, eigen praktijk en persoonlijke aspiraties
 • Soepele overgang naar afstudeertraject
 • Diverse momenten van begeleiding en reflectie

Wat willen we bereiken?

 • Studenten die hun aspiraties hebben waargemaakt.
 • Afleveren professionals die zelfstandig kunnen werken en omgaan met nieuwe ontwikkelingen/uitdagingen.
 • Auditors en adviseurs die als sparring partner voor management kunnen optreden.
 • Stimuleren nieuwe ontwikkelingen binnen het onderwijs.
 • Stimuleren/faciliteren van wetenschappelijk onderzoek (carrière).
 • Behouden en uitbreiden van een kwalitatief hoogstaande opleiding.
 • Moderne onderwijsvormen met nadruk op faciliteren van ‘leermotivatie’ van student.
 • Internationale samenwerking.
 • Partner in onderzoek.

Modules 1e jaar

 • Auditing Fundamentals: CIA-Approach
 • Financial Accounting
 • Auditing
 • Accounting Information Systems (voorheen BIV/AO)
 • GRC
 • Management Control Frameworks

Modules 2e jaar

 • Auditing & Strategy
 • Behavioural Controls
 • Ethics & Integrity
 • Auditing Skills
 • Audit Design & Excellence
 • Advisory
 • Capita Selecta
 • Final Exam

Naar boven 

Korte omschrijving van de modules van het 1e jaar

Deze module heeft als doelstelling de breedte van Internal Auditing te verkennen, redenerend vanuit de Angelsaksiche invulling van het IIA-inc. Die Angelsaksische invulling is te ervaren met het globaal doorlopen van de IIA-richtlijnen in combinatie met het CIA-materiaal. Dat kan door de boeken van Gleim als basis te nemen en te proeven aan de wereldwijd uitgerolde multiple choice examinering Certified Internal Auditor (CIA). In deze module wordt specifiek ingegaan op de beroepsregels van het IIA-inc. en de vaktechnische vereisten die bij internal auditing van toepassing zijn. In de colleges relateren we die aan hetgeen we in Nederland in de verschillende IAD’s tegenkomen en aan de meest recente toetsingstandaarden (tot stand gekomen in een samenwerking tussen IIA-nl, NOREA en NBA). Belangrijk is dat de student zich inzichten verwerft in waarom deze verschillen bestaan en wat de achterliggende oorzaken zijn. De internal auditfunctie heeft om verschillende redenen verschillende verschijningvormen.

In deze module richten we ons op Financial Accounting vanuit de hoofdfuncties: ondersteunen van beslissingen van informatiegebruikers en het afleggen van verantwoording. Naast diverse inhoudelijke accountingonderwerpen gaan we ook in op de regelgeving, veronderstellingen en mogelijke keuzes ten aanzien van accounting en verslaggeving, en op de invloed daarvan op de informatie en de interpretatie daarvan door de gebruikers. Een specifiek aandachtspunt daarbij is de toepassing van accountingstandaarden. Ook technische aspecten van ‘het boekhouden’ komen aan de orde, evenals de relatie tussen informatie voor intern en extern gebruik en hoe op dit punt efficiëntie te bereiken. Op een aantal momenten wordt de collegestof gerelateerd aan de brede rol van de auditor.

Deze module heeft tot doel de studenten inzicht bij te brengen in de algemene principes van auditing en de feitelijke toepassing als Internal auditor. Ondermeer zal aandacht worden besteed aan de ontstaansgronden van audit, de algemene audittheorie en methodologie inclusief aanpak, integratie van auditvormen en ontwikkelingen in het vakgebied. Ook wordt aandacht besteed aan beroepsethiek, auditvaardigheden, andere auditdisciplines zoals financial audit, it-audit en de specifieke werksituatie van de studenten in relatie tot de audit theorieën. In een verdiepingscollege behandelen we de specifieke kenmerken van auditing in de publieke sector en bij een multinational.

Een auditor moet de organisatie-inrichting vanuit verschillende management control theorieën kunnen beoordelen. Een belangrijke theorie is ‘Accounting Information Systems’ (AIS). In Nederland wordt dit vakgebied ook wel aangeduid met ‘Bestuurlijke Informatieverzorging / Administratieve Organisatie’ (BIV/AO). Daarbij gaat het om de informatieverzorging ten behoeve van het besturen, doen functioneren en beheersen van organisaties en de verantwoording daarover.

De module heeft tot doel de studenten in staat te stellen om een organisatie te beoordelen op de kwaliteit van de genomen (organisatorische en geautomatiseerde) beheersmaatregelen en de kwaliteit van de bestuurlijke informatieverzorging. Aan de hand van uit de literatuur bekende modellen (typologiemodel, en zogenaamde Cycle benadering) wordt beoordeeld in hoeverre een organisatie aantoonbaar ‘in control’ is. Door deze aanpak is de cursist ervan verzekerd dat alle typen organisaties, zowel voor de markt opererend als non-profit, aan bod komen.

De theorie die behandeld wordt tijdens de hoorcolleges is in lijn met actuele ontwikkelingen op het gebied van interne beheersing, zoals management control kaders, en de ICT-component heeft een prominente plaats. Actuele bedrijfsmodellen zoals bijvoorbeeld te zien is bij organisaties als Netflix en Coolblue zijn geïntegreerd in de lesstof. De module gaat in op de nieuwste mogelijkheden om informatietechnologie in te zetten bij interne controle. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het boek van Romney en Steinbert, dat veel aandacht besteedt aan de mogelijkheden van ERP-systemen en het inrichten van geautomatiseerde controles.

‘GRC’ wordt in praktijk ook wel geïnterpreteerd als Corporate Governance, Risk & Compliance. In deze module zetten we het iets breder neer. We gaan er van uit dat Governance, Risk Management en Control (inclusief Compliance) samen de ruimere scope vormen van het aandachtsgebied van internal en IT auditors, zowel in hun onderzoekende als adviserende rol.

In de collegereeks geven we inzicht in de achtergrond, theorie en praktijk:

 • Bij Governance gaan we in op de theoretische reikwijdte van het begrip Governance en de diverse codes en invullingen daarvan in de praktijk. Ook gaan we in op het speelveld en de spelers rondom (Corporate) Governance zoals bestuurders, toezichthouders, aandeelhouders en andere stakeholders. Inzicht in hun belangen en relaties is nodig om de vraagstukken rondom het thema Governance te doorgronden en te hanteren. Dit geldt ook voor vraagstukken op het gebied van IT en organisatie ofwel de IT Governance. Een laatste onderwerp is de rol en het functioneren van het audit committee, een belangrijke schakel binnen governance.
 • Risk Management is niet alleen ‘object van onderzoek’ voor Auditing, maar vormt veelal ook het kader waartegen audits en adviestrajecten worden vormgegeven en de resultaten daarvan worden gepresenteerd. Een belangrijke plaats is weggelegd voor het COSO-ERM (Enterprise Risk Management) framework, zijnde de meest gebruikte standaard voor risk management-systemen, en de basis voor veel sector- en organisatie-specifiek gemaakte raamwerken en technieken. Aan de hand hiervan gaan we in op het risicomanagement proces en hoe dit duurzaam te organiseren. Ook behandelen we de rol van de auditor in ERM, mede aan de hand van het ‘three lines of defense model’ van het IIA. Als sluitstuk maken we de vertaling naar de praktijk, ofwel de pragmatische en dagelijkse toepassing van risk management en het spanningsveld met ‘waardemanagement’.
 • Kennis van de wijze waarop (management) control kan worden vormgegeven is voorwaardelijk om de kwaliteit van de sturing en beheersing van een organisatie te onderzoeken en te beoordelen aan de hand van een daarvoor geschikt normatief kader. Specifiek staan we stil bij het onderwerp Compliance, omdat voldoen aan wet- en regelgeving vaak een ‘licence to operate’ is voor organisaties. ‘Comply or explain’ is daarbij een veelgehoorde term.

Gedegen kennis van deze onderwerpen is van belang voor de auditor die zijn rol en toegevoegde waarde in het GRC-landschap wil kunnen duiden, toegevoegde waarde wil leveren en inhoudelijk gesprekspartner wil zijn voor bestuurders, toezichthouders, collega-auditors en andere GRC-professionals zoals riskmanagers, controllers en compliance-officers.

Auditors maken gebruik van beheersmodellen, ofwel frameworks als handvat voor hun normenkader. In deze module worden de meest voorkomende en gebruikte modellen behandeld en worden de onderlinge verschillen en achterliggende uitgangspunten toegelicht, onder andere om ze ook te kunnen combineren. In de module komen zowel ‘hardere’, systeemgerichte modellen als ‘zachtere’, gedragsgerichte modellen aan bod.

Korte omschrijving van de modules van het 2e jaar

De module draagt bij aan kennis en inzicht in de mogelijkheden en beperkingen van het doen van toetsend onderzoek naar abstracte objecten in organisaties zoals strategie en innovatie, en vertaalt dat naar de verwachtingen die stellen zijn aan de auditor vanuit zijn professionele rol als ‘assurance provider’ en als ‘adviseur van het bestuur’.

Daarnaast is er ruimte voor reflectie voor deelnemers ten aanzien van de eigen positionering als het gaat om het auditen van strategische vraagstukken, gelinkt aan de portfolio van de individuele student. Kunnen, willen en mogen auditors strategie auditen en hoe zouden ze daar invulling aan moeten geven dan? Over die vraag worden deelnemers uitgenodigd na te denken.

Een internal auditor vervult verschillende rollen. Hij is onderzoeker, adviseur, ontwerper, presentator, schrijver, manager en facilitator. De bijbehorende vaardigheden komen in deze module aan bod.

In audits kan gebruik worden gemaakt van ‘analytics’. Veel internal auditors maken daarvan nog weinig gebruik en hebben moeite hun voornemens op dit vlak te verwezenlijken. In deze module worden ook de mogelijkheden van analytics toegelicht en geïllustreerd, mede aan de hand van een casus ‘process mining’.

Ten slotte wordt aandacht besteed aan kwantitatieve analyse en beogen we studenten bekend te maken met de kracht van kwantitatieve analyse in internal audit. De focus ligt op de illustratie van theorie aan de hand van voorbeelden uit de internal audit praktijk en op het rapporteren van uitkomsten van kwantitatief onderzoek op managementniveau.

In deze module wordt theorie gedoceerd en door middel van intervisie wordt geleerd van ervaringen opgedaan bij de voorbereiding en uitvoering van een praktijkopdracht. De studenten krijgen de opdracht een audit bij een werkgever te ontwikkelen en uit te voeren. Deze aanpak zorgt er voor dat ervaring wordt opgedaan met de toepassing van een beargumenteerd ontworpen aanpak en het schrijven van een maatwerk auditrapport.

Bij de praktijkopdracht wordt, meer dan in de meeste auditpraktijken gebruikelijk is, stil gestaan bij de voorbereiding van de audit en bij de door de auditor te maken keuzes, en wordt in de praktijk ervaren welke kwaliteitsrisico’s worden gelopen wanneer deze keuzes minder bewust worden gemaakt. Een belangrijk leereffect van deze module is dan ook dat het onderbouwen van de keuzes en het bewust inkaderen van het onderzoek gericht op een efficiënte beantwoording van de onderzoeksvraag, leidend tot een verhoging van de kwaliteit van de audit.

De module heeft tot doel inzicht te geven in de invloed van ‘de zachte kant’ van beheersing. In deze module passeren praktische elementen uit de Psychologie, de Sociologie en Human Resource Management. In de kern gaat het, net als bij auditing, om gedrags-beïnvloeding.

Kenmerk van deze module is dat docenten vanuit een specialistisch vakgebied, theorieën en instrumenten aanreiken, maar de studenten vooral ook laten kennismaken met een andere kijk op organiseren, ‘managen’ en ‘beheersen’ dan in ‘auditland’ gemeengoed is.

In de module Ethiek wordt aandacht besteed aan ethiek in beroep en organisatie door na te denken over (gedrags)codes, integriteit en het managen van loyaliteiten, belangen en verantwoordelijkheden.

In de praktijk leveren in audit geschoolde professionals vaak diensten die niet strikt onder de noemer van ‘assurance’ of de smalle definitie van ‘auditing’ (toetsend onderzoek) vallen. Deze diensten worden veelal aangeduid met ‘advies’, ‘ondersteuning’, ‘consulting activities’ of ‘Advisory’. In deze module komen enkele specifiek daarvoor benodigde vaardigheden aan bod, waaronder: adviesrollen, het adviesproces, het adviesgesprek en wordt kennis aangereikt over veranderingsmanagement. Tevens worden in deze module de relaties tussen ‘audit & advies’ belicht.

Aan het eind van de opleiding geven we een aantal colleges die tot doel heeft de studenten te informeren over de laatste ontwikkelingen in het vakgebied.

De opleiding wordt afgerond met het schrijven van een afstudeerdocument (afhankelijk van de eerder afgeronde opleiding is dit een referaat, een artikel, een verdiepingsdocument of een discussiedocument). In overleg met de begeleider kiest de student een onderwerp. Het geschreven document is de basis voor het mondeling slotexamen.

4. Toelatingseisen

Als Post-Master auditopleiding verwachten wij dat kandidaten over een vooropleiding beschikken op academisch niveau (MSc/drs.titel aan een Nederlandse Universiteit). Voor kandidaten die over een academisch denk- en werkniveau menen te beschikken maar dit niet met een diploma kunnen bewijzen, bestaat de mogelijkheid om dit in een toelatingsprocedure aan te tonen. Deze procedure bestaat uit een gesprek met de zakelijk directeur/program manager over opleidingen, werkervaring en motivatie. Daarin wordt beoordeeld of de kandidaat voldoende academisch niveau heeft. Na een positief besluit gaat de kandidaat naar het toelatingsexamengesprek met de wetenschappelijk directeur van de opleiding. Ten behoeve van dit gesprek krijgt de kandidaat een opdracht om aan de hand van opgegeven literatuur een kritische reflectie te schrijven. In het gesprek zal worden nagegaan of de kandidaat het vermogen heeft met wetenschappelijke begrippen en uiteenlopende perspectieven om te gaan. De wetenschappelijk directeur beslist over de uiteindelijke toelating. Met deze procedure doen we recht aan de kwaliteiten van eenieder en de specifieke verwachtingen die deelnemers en werkgevers mogen hebben bij het Post-Master profiel van onze auditopleidingen.

Voor meer informatie over deze maatwerk instroommogelijkheid kunt u contact met ons opnemen.

Naar boven 

5. Kopjaar

Uniek bij ESAA is dat de Post-Master opleidingen Internal Auditing & Advisory en IT-Auditing & Advisory op elkaar zijn afgestemd. Als u de opleiding Internal Auditing & Advisory heeft afgerond, dan kunt u instromen in de precourse en het kopjaar van de IT-Auditing & Advisory opleiding. U kunt dan beide opleidingen in drie jaar behalen. Indien gewenst met één afstudeeronderzoek en slotexamen.

Toelatingseisen kopjaar

Studenten die de IT-Auditing & Advisory opleiding hebben gevolgd (RE’s), alsmede afgestudeerde RA’s (tot en met het theoretisch examen), RC’s en CPC’s kunnen instromen in de precourse en het kopjaar van de opleiding Internal Auditing & Advisory, wat betekent dat de studie in één jaar kan worden afgerond.

Programma

Voor RE’s bestaat het kopjaar Internal Auditing & Advisory uit de volgende modules:

 • Precourse
 • Auditing Fundamentals: CIA-Approach
 • Financial Accounting
 • Auditing Skills
 • Audit Design & Excellence
 • Behavioural Controls
 • Ethics & Integrity
 • Advisory
 • Capita Selecta
 • Final Exam

Het kopjaar Internal Auditing & Advisory bestaat voor RA’s, RC’s en CPC’s uit de volgende modules:

 • Precourse
 • Auditing Fundamentals: CIA-Approach
 • Auditing Skills
 • Audit Design & Excellence
 • Behavioural Controls
 • Ethics & Integrity
 • Advisory
 • Capita Selecta
 • Final Exam

Een korte beschrijving van deze modules staat hierboven opgenomen bij de reguliere opleiding. De precourse bestaat uit maatwerkcolleges (tien dagdelen,) om deficiënties van studenten weg te werken, zodat zij kunnen instromen in het kopjaar. De precourse zal op 7, 8, 9, 14 en 15 september 2022 worden gegeven. Daarna starten voor de kopjaarstudenten de reguliere colleges op vrijdag 16 september 2022.

Studiebelasting kopjaar

Het aantal collegedagen per collegejaar bedraagt circa 38. De colleges worden op vrijdagochtend en -middag gegeven. Daarnaast zal de student tijd moeten besteden aan het verwerken van de stof, het uitwerken van praktijkcases en het voorbereiden van colleges en tentamens. De normatieve studiebelasting voor het kopjaar is minimaal 30 ECTS (840 uur; exclusief de precourse).

Collegegeld kopjaar

Het collegegeld voor het kopjaar inclusief de precourse 2022/2023 bedraagt €15.300,-. De kosten voor eventuele verlengde inschrijving bedragen €2.695,- per jaar.

Naar boven

6. Opleidingsteam, docenten en curatorium

Opleidingsteam

Wetenschappelijk directeur van de IAA opleiding is prof.dr. Mark van Twist. In het kader van de samenwerking is prof.dr. Egon Berghout RE CISA wetenschappelijk directeur van de ITAA opleiding, nauw betrokken bij de IAA opleiding.

Drs. Jolanda Breedveld vervult de functie van Zakelijk directeur en Program Manager.

De opleiding wordt ondersteund door Program Coordinators: drs. Miranda Snel-Gortemaker, Charo Garcia en Anne Abresch-Griep.

Het opleidingsteam bestaat verder uit drs. Michel Vlak RO EMITA CIA, Eric Westhoek RA RE, dr. Nick Benschop en drs. Fred Steenwinkel RA RE RO CIA CISA. De docenten en wetenschappelijk directeuren doceren tevens bij enkele collega-universiteiten en opleidingsinstellingen en hebben ruime praktijkervaring.

Docenten

Het team van docenten bestaat verder uit zeer ervaren hoogleraren en docenten die vooraanstaande posities bekleden in het bedrijfsleven en non-profit organisaties en zijn veelal deskundigen op het terrein van Internal Auditing & Advisory. Elke docent neemt zijn ervaringen uit de praktijk mee naar de collegezaal en zorgt zo voor een verdere verrijking van de leerstof. De docenten zijn onder andere werkzaam bij de EUR, ABN AMRO, Accenture, Achmea, ACS, ADR, AESUS, Algemene Rekenkamer, Balanced Control, ConQuaestor, CS, Deloitte, Diverse Ministeries, EY, Grant Thornton, Integrc, Inter-Ikea, KPMG, Kriton, M&I/Partners, NSOB, Philips, Pink Roccade, PwC, SNS Financial Markets, Sociale Verzekeringsbank, Sustainalize, The Lifecycle Company, The Decision Group, The Lifecyclecompany, TU Delft, Université Catholique de Louvain, Universiteit Antwerpen, Universiteit Hasselt, Universiteit van Tilburg, Volksbank of zijn werkzaam als zelfstandig gevestigd adviseur.

Externe deskundigen

Het slotexamen wordt afgenomen door een examencommissie, bestaande uit een hoogleraar, de begeleider en een externe deskundige. Deze extern deskundigen zijn daarnaast werkzaam bij de (rijks)overheid, de grote accountants- en advieskantoren, de financiële instellingen of als zelfstandige gevestigd.

Naar boven

Visiting professors

De opleiding streeft ernaar om jaarlijks visiting professors uit te nodigen voor het verzorgen van enkele colleges. Doel hiervan is kennisuitwisseling en het belichten van internationale ontwikkelingen op het gebied van Auditing & Advisory. ’

Kwaliteit en Center for Internal Audit Excellence

 • De opleiding is intern geaccrediteerd door het College van Bestuur en wordt regelmatig door de beroepsorganisatie gevisiteerd. Onze opleiding is als één van de elf ‘Centers for Internal Audit Excellence’ in de wereld geaccrediteerd (door IIA Inc.).

Het IIA Inc. heeft om de kwaliteit van de internal auditing opleidingen wereldwijd te waarborgen, het Internal Auditing Education Partnership (IAEP) opgesteld. Hierin worden strenge eisen gesteld aan onder andere de kwaliteit van het curriculum en de docenten. Onze opleiding Internal Auditing & Advisory is geaccrediteerd met de hoogste status van Center for Internal Auditing Excellence.

Naar boven

Curatorium

Niet alleen het docentenkorps zorgt voor een nauwe aansluiting van de opleiding met de praktijk. Het gezamenlijk curatorium van de opleidingen IT-Auditing & Advisory en Internal Auditing & Advisory bewaakt de opzet, inhoud en kwaliteit van de opleidingsprogramma’s en geeft adviezen over de verdere ontwikkeling van de beide opleidingen. Het curatorium heeft de volgende leden:

dr. W. Asbeek Brusse

Directeur Onderzoek Auditdienst Rijk

P.J. Beekhuizen MSc RO RE

Hoofd Intern Audit DICTU

ir. J.G.G.V. van den Boom RE CRISC

Partner IT Risk and Assurance bij EY

drs. Alex van der Harst RE

Partner IT Assurance & Advisory - KPMG Nederland

drs. R.G.M. de Leeuw

Partner Internal Audit Services Deloitte

drs. M.C.S. Pirkovski RA EMITA

Directeur Onderzoek Algemene Rekenkamer

drs. S.P.W. Verweij RA RE CISA

Partner Risk Assurance - PwC Nederland

mw. J.M. van Zanen-Nieberg RA (voorzitter)

Topconsultant Vanberkel Professionals

Samenwerking

De IAA opleiding werkt samen met andere Post-Master opleidingen (van ESAA) die nauw verbonden zijn met het vakgebied, te weten Accountancy, Controlling, IT-Auditing & Advisory en Public Controlling. Met name met IT-Auditing & Advisory is de samenwerking hecht, wat zich vertaalt in een naadloze aansluiting tussen de opleidingen IT-Auditing & Advisory en Internal Auditing & Advisory. Ook werkt ESAA onder andere samen met de NBA en de Universiteit van de Nederlandse Antillen. In internationaal verband werkt de opleiding samen met de Cass Business School City of Londen, de Katholieke Universiteit Leuven, de Universita di Pisa, Italië en de Universiteit van Pretoria.

Naar boven

7. Permanente Educatie

Internal Auditing & Advisory is een vakgebied waarin de ontwikkelingen elkaar in snel tempo opvolgen en inzichten voortdurend wijzigen. De professionele auditor blijft zich scholen en op de hoogte houden van die ontwikkelingen. ESAA draagt daar in het kader van permanente educatie aan bij door het organiseren van courses voor directeuren en managementteamleden van auditdiensten en voor auditors die de opleiding IAA of ITAA hebben gevolgd. Deze courses kunnen gebruikt worden voor het voldoen aan de Permanente Educatie verplichting voor beroepsorganisaties zoals NBA (Voorheen NIVRA en NOvAA), NOREA en IIA/SVRO.

Naar boven

8. Film SVRO: Wat doet een operational auditor?

Als je overweegt om de Internal Auditing & Advisory opleiding, ook wel RO-opleiding genoemd, te volgen, kijk dan hier naar het (4 minuten durende) filmpje.

Gepubliceerd op 11 april 2019

Film SVRO: Wat doet een operational auditor?

Naar boven

9. Nadere informatie

Brochure van de Post-Master opleiding Internal Auditing & Advisory

Aanmelden

Contact

Klik hier voor een routebeschrijving naar de campus van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Voor alle praktische zaken en nadere informatie omtrent de opleiding en Internal Auditing & Advisory kan men zich richten tot de Program Coordinator van de opleiding:

Miranda Snel-Gortemaker

E-mailadres
esaa-iaa@ese.eur.nl
Telefoonnummer
06-83584369
Kamer
Van der Goot Building, Kamer M5-20
Adres
Burg. Oudlaan 50
3062 PA
Rotterdam
Postadres                       ESAA Erasmus Universiteit Rotterdam
Postbus 1738
3000 DR Rotterdam

Algemene voorwaarden
Voor de Post-Master opleiding Internal Auditing & Advisory gelden de Algemene Voorwaarden Onderwijs van ESAA.

Naar boven

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen