Opleiding Internal Auditing & Advisory

Inhoud van deze pagina

 1. Introductie
 2. Opleiding
 3. Programma
 4. Toelatingseisen
 5. Kopjaar
 6. Opleidingsteam, docenten en curatorium
 7. Permanente Educatie
 8. Film SVRO: Wat doet een operational auditor?
 9. Nadere informatie
 10. Foto laatste diploma-uitreiking

1. Introductie

Het ‘in control’ vraagstuk staat hoog op de agenda in veel organisaties. Heeft het management de risico’s, die het succes en de continuïteit van de organisatie bedreigen, voldoende in het vizier? Is de beheersing van die risico’s toereikend? Worden nieuwe kansen gezien en opgepakt? Wordt aan stakeholders de zekerheid gegeven die de Nederlandse Corporate Governance Code vraagt? Het belang van kennis op het brede terrein van bedrijfsvoering, risicomanagement en interne beheersing neemt nog jaarlijks toe, maar deze kennis mag zich niet beperken tot de bekende Angelsaksische managementmodellen. Zowel voor de inrichting als de beoordeling van de organisatie en de in gebruik zijnde systemen en processen, redeneren we vanuit maatwerk. Kwaliteitscriteria zijn dan transparantie en relevantie! Die behoefte aan maatwerkkennis bestaat bij zowel managers, controllers, internal auditors, compliance officers als accountants. ESAA doet meer dan opleiden voor Internal Auditing & Advisory, het geeft ook vorm aan het vakgebied. Wij achten het cruciaal voor de kwaliteit van de opleiding en de afgestudeerden dat theorie en praktijk elkaar aanvullen. Wij vertrouwen er op dat we met actuele inzichten de praktijk nog een stap verder helpen. De vraag naar internal auditors blijft onverminderd groot, omdat organisaties steeds meer de noodzaak van deze discipline inzien. Wie de Post-Master opleiding Internal Auditing & Advisory aan de Erasmus Universiteit Rotterdam succesvol afrondt, heeft alles in huis voor een perspectiefrijke toekomst.

Naar boven

2. De opleiding

Wat doet een Internal Auditor?

Na afronding van de opleiding beheerst u een breed scala aan vaardigheden en heeft u de intellectuele bagage om desgevraagd alle facetten van het ondernemen te beoordelen, het management te ondersteunen en met audits en andere onderzoeksvormen bij te dragen aan oplossingen. U zult in staat zijn een visie te ontwikkelen en beleid te formuleren over het invoeren, inrichten en verbeteren van een auditfunctie.

Doelgroep

De tweejarige Post-Master (parttime) opleiding Internal Auditing & Advisory staat open voor een brede doelgroep, maar een academisch werk- en denkniveau is een voorwaarde. ESAA denkt onder andere aan leidinggevenden en medewerkers van interne auditdiensten en afdelingen als organisatieonderzoek, planning & control en financiën, maar ook aan organisatieadviseurs, bedrijfseconomen, bedrijfs- en bestuurskundigen en mensen die in het kader van een management development programma een auditfunctie gaan vervullen.
De opleiding is ook zeer geschikt voor personen die zich bezighouden met het inrichten en het beoordelen van organisaties, met het inrichten van de informatievoorziening en risk management in een organisatie en voor leidinggevenden die zich graag willen scholen op het gebied van sturen en beheersen van bedrijfsprocessen. Zowel managers, auditors als adviseurs die werkzaam zijn in de private, financiële of in de publieke sector, rekenen wij tot de doelgroep van onze opleiding.

Opleidingsduur, alternatieve instroom en modulair studeren

Als MSc/drs duurt de opleiding 2 jaar. De opleiding start jaarlijks in september. Het collegejaar 2018/2019 start op vrijdag 7 september 2018. Alternatieve instroom is bespreekbaar. Daarnaast is het ook mogelijk om voor losse modules apart in te schrijven. U kunt hiervoor met ons contact opnemen. Losse modulisten kiezen vooral voor de modules Auditing, Accounting Information Systems en CIA-Approach. RE’s, RA’s, RC/CPC’s kunnen instromen in het kopjaar. Zie verder onder Kopjaar.

Studiebelasting

Het aantal collegedagen per collegejaar bedraagt circa 38. De colleges worden op vrijdagochtend en -middag gegeven. Daarnaast zal de student tijd moeten besteden aan het verwerken van de stof, het uitwerken van praktijkcases en het voorbereiden van colleges en tentamens. De normatieve studiebelasting is minimaal 60 ECTS (1680 uur) voor de tweejarige opleiding.

Afgestudeerden

Afgestudeerden aan onze opleiding, die tevens over drie jaar relevante werkervaring beschikken, kunnen worden ingeschreven in het register van de Stichting Verenigde Register Operational Auditors (SVRO). Register Operational auditors hebben het recht de beschermde aanduiding RO achter hun naam te voeren. Zie verder www.iia.nl.

Collegegeld tweejarige opleiding

De tweejarige deeltijdopleiding start jaarlijks in september (dit jaar op 7 september 2018). Het collegegeld 2018-2019 bedraagt €12.500,-. Bij aansluitende inschrijving voor 2019-2020 bedraagt het tweede jaar ook €12.500,-. De kosten voor eventuele verlengde inschrijving bedragen €2.500,- per jaar. Collegegelden zijn exclusief literatuur en inclusief lunches op collegedagen. U kunt gratis parkeren op het campusterrein.

Naar boven

3. Programma

De Post-Master opleiding Internal Auditing & Advisory hanteert een didactische aanpak, waarin interactie, groepsgericht werken en praktijkopdrachten centraal staan. Onze Post-Master auditopleiding is erop gericht om academici op te leiden tot praktijk-professionals met een toekomst als volwaardig auditor of in een daaraan verwante functie zoals risico manager, compliance officer, adviseur, onderzoeker of manager binnen zijn/haar organisatie. We constateren dat onze auditopleidingen ook invulling geven aan de MD-trajecten van onze studenten. Wij dagen onze studenten danook uit om individueel en in groepsverband hun denk- en toepassingsvermogen ten volle te benutten in complexe en weerbarstige situaties. Onze ‘portfolio-benadering’ richt zich vanaf het eerste college op het laten aansluiten van het individuele leertraject aan de ontwikkelbehoeften geredeneerd vanuit de student en diens werkgever.
Dit doen we door de studenten:

 • al op het eerste college te vragen om die leerbehoeften te relateren aan de werkomgeving en de persoonlijke aspiraties;
 • in verschillende modules de relaties met hun praktijk te laten leggen en verschillen te laten analyseren;
 • onderling verschillen in auditpraktijken te laten bediscussiëren;
 • vaardigheden te laten trainen en te stimuleren dit ook in de eigen praktijk te organiseren;
 • al in het eerste semester te attenderen op afstudeeronderwerpen passend bij hun ontwikkelbehoeften;
 • op enkele momenten een persoonlijk coaching gesprek aan te bieden gericht op de realisatie van hun ontwikkelplan;
 • een slotexamen af te nemen waarin zowel aandacht is voor hun afstudeerwerkstuk als voor de mate waarin zij hun leerdoelstellingen daadwerkelijk hebben gerealiseerd.

Dit alles ondersteund door een persoonlijk ‘portfolio’; een dossier waarin de leerbehoeften en de realisatie daarvan wordt gedocumenteerd. Het curriculum is opgebouwd uit een aantal modules met interactieve colleges, waarin de vooraf bestudeerde stof verder wordt uitgediept. Binnen diverse modules worden keuzecolleges gegeven met verdiepingen naar de publieke sector en naar financiële instellingen.

Modules 1e jaar (2018/2019)

 • Introductie
 • CIA-Approach
 • Financial Accounting
 • Auditing
 • Accounting Information Systems (voorheen BIV/AO)
 • GRC
 • Management Control Frameworks

Modules 2e jaar (2019/2020)

 • Auditing & Strategy
 • Behavioural Controls
 • Ethics & Integrity
 • Auditing Skills
 • Audit Design & Excellence
 • Advisory
 • Capita Selecta
 • Final Exam

Naar boven 

Korte omschrijving van de modules van het 1e jaar

Introductie

De introductie is bedoeld als kennismaking en om het kader aan te geven, waarbinnen de opleiding verder wordt uitgewerkt. Naast een algemene introductie van het vakgebied komen de opzet van de opleiding en huishoudelijke zaken ter sprake.

CIA-Approach

Deze module heeft als doelstelling de breedte van Internal Auditing te verkennen, redenerend vanuit de Angelsaksiche invulling van het IIA-inc. Die Angelsaksische invulling is te ervaren met het globaal doorlopen van de IIA-richtlijnen in combinatie met het CIA-materiaal. Dat kan door de boeken van Gleim als basis te nemen en te proeven aan de wereldwijd uitgerolde multiple choice examinering Certified Internal Auditor (CIA). In deze module wordt specifiek ingegaan op de beroepsregels van het IIA-inc. en de vaktechnische vereisten die bij internal auditing van toepassing zijn. In de colleges relateren we die aan hetgeen we in Nederland in de verschillende IAD’s tegenkomen en aan de meest recente toetsingstandaarden (tot stand gekomen in een samenwerking tussen IIA-nl, NOREA en NBA). Belangrijk is dat de student zich inzichten verwerft in waarom deze verschillen bestaan en wat de achterliggende oorzaken zijn. De internal auditfunctie heeft om verschillende redenen verschillende verschijningvormen.

Financial Accounting

In deze module richten we ons op Financial Accounting vanuit de hoofdfuncties: ondersteunen van beslissingen van informatiegebruikers en het afleggen van verantwoording. Naast diverse inhoudelijke accountingonderwerpen gaan we ook in op de regelgeving, veronderstellingen en mogelijke keuzes ten aanzien van accounting en verslaggeving, en op de invloed daarvan op de informatie en de interpretatie daarvan door de gebruikers. Een specifiek aandachtspunt daarbij is de toepassing van accountingstandaarden. Ook technische aspecten van ‘het boekhouden’ komen aan de orde, evenals de relatie tussen informatie voor intern en extern gebruik en hoe op dit punt efficiëntie te bereiken. Op een aantal momenten wordt de collegestof gerelateerd aan de brede rol van de auditor.

Auditing

Deze module heeft tot doel de studenten inzicht bij te brengen in de algemene principes van auditing en de feitelijke toepassing als Internal auditor. Ondermeer zal aandacht worden besteed aan de ontstaansgronden van audit, de algemene audittheorie en methodologie inclusief aanpak, integratie van auditvormen en ontwikkelingen in het vakgebied. Ook wordt aandacht besteed aan beroepsethiek, auditvaardigheden, andere auditdisciplines zoals financial audit, wetenschapsfilosofische aspecten en de specifieke werksituatie van de studenten in relatie tot de audit theorieën. In een verdiepingscollege behandelen we de specifieke kenmerken van auditing in publieke en financiële instellingen.

Accounting Information Systems

Een auditor moet de organisatie-inrichting vanuit verschillende management control theorieën kunnen beoordelen. Een belangrijke theorie is Accounting Information Systems AIS). In Nederland wordt dit vakgebied ook wel aangeduid met ‘Bestuurlijke Informatieverzorging / Administratieve Organisatie’ (BIV/AO). De module is verdeeld in twee onderdelen: AIS-Fundamentals en AIS-Advanced (in control cases). We doceren eerst de inhoud, de achtergronden en het paradigma van AIS en plaatsen dit in de context van concrete in control-vraagstukken. Kennis van deze ‘AIS-fundamentals’ is een randvoorwaarde voor de auditor die onderzoek wil doen naar interne beheersing en bestuurlijke informatieverzorging, en die daarbij gesprekpartner wil zijn voor (financial) management, accountants en controllers. Vervolgens passen we het AIS-gedachtengoed toe op een groot aantal cases en opdrachten. Daarbij hebben we specifiek aandacht voor risicoanalyse als motivering van de gekozen beheersmaatregelen, en voor het werken in volledig door automatisering ondersteunde omgevingen. We confronteren (zodoende) de fundamentals van AIS met de complexiteit en dilemma’s van de dagelijkse praktijk waarbij geen ‘waterdichte’ ideaaloplossingen voor handen zijn maar desondanks gezocht moet worden naar een optimale set van beheersmaatregelen en bijbehorende bestuurlijke informatieverzorging.In twee verdiepingscolleges wordt specifiek ingegaan op hoe de problematiek zich manifesteert in de publieke sector en hoe in de financiële sector.

GRC

Governance, Risk Management en Control (GRC) worden door veel bestuurders en toezichthouders gezien als de drie pijlers van adequate sturing en beheersing van organisaties De module geeft inzicht in de achtergrond, theorie en praktijk rondom deze drie genoemde gebieden.

 • Bij het onderdeel Governance gaan we in op de theoretische reikwijdte van het begrip Governance en de diverse codes en invullingen daarvan in de praktijk. Ook gaan we in op het speelveld en de spelers rondom (Corporate) Governance zoals bestuurders, toezichthouders, aandeelhouders en andere stakeholders. Inzicht in hun belangen en relaties is nodig om de vraagstukken rondom het thema Governance te doorgronden en te hanteren.
 • Concrete uitwerkingen van Governance vereisen vormen van Risk Management. Risk Management is niet alleen ‘object van onderzoek’ voor Auditing, maar vormt veelal ook het kader waartegen audits en adviestrajecten worden vormgegeven en de resultaten daarvan worden gepresenteerd. Een belangrijke plaats is weggelegd voor het COSO-ERM (Enterprise Risk Management) framework, zijnde de meest gebruikte standaard voor risk managementsystemen, en de basis voor veel sector- en organisatie-specifiek gemaakte raamwerken en technieken. Ook gaan we in op de rol van de auditor in ERM, mede aan de hand van het ‘three lines of defense model’ van het IIA.
 • De derde pijler is control. Kennis van de wijze waarop management control kan worden vormgegeven is voorwaardelijk om de kwaliteit van de sturing en beheersing van een organisatie te onderzoeken en te beoordelen aan de hand van een daarvoor geschikt normatief kader.

Vervolgens plaatsen we de GRC-kennisgebieden in de dynamiek en complexiteit van de dagelijkse praktijk. We gaan in op hoe het GRC-gedachtengoed zich manifesteert in de publieke en financiële sector en besteden aandacht aan de psychologische factoren die meespelen bij risk management en aan theorieën over effectiviteit van besluitvormingsprocessen.

Management Control Frameworks

Auditors maken gebruik van beheersmodellen, ofwel frameworks als handvat voor hun normenkader. In deze module worden de meest voorkomende en gebruikte modellen behandeld en worden de onderlinge verschillen en achterliggende uitgangspunten toegelicht, onder andere om ze ook te kunnen combineren. In de module komen zowel ‘hardere’, systeemgerichte modellen als ‘zachtere’, gedragsgerichte modellen aan bod.

Naar boven 

Korte omschrijving van de modules van het 2e jaar

Auditing & Strategy

De module draagt bij tot kennis en inzicht in strategie en IT-strategie in het bijzonder, alsmede een vertaling daarvan naar de verwachtingen en mogelijkheden daarbij voor de auditor als assurance-provider en adviseur. Hierbij vindt tevens een reflectie plaats op het professioneel functioneren als auditor bij strategische vraagstukken, gelinkt aan de portfolio van de individuele student.

Auditing Skills

Een internal auditor vervult verschillende rollen. Hij is onderzoeker, adviseur, ontwerper, presentator, schrijver, manager en facilitator. De bijbehorende vaardigheden komen in deze module aan bod. Tevens wordt aandacht besteed aan kwantitatieve analyse en beogen we studenten bekend te maken met de kracht van kwantitatieve analyse in internal audit. De focus ligt op de illustratie van theorie aan de hand van voorbeelden uit de internal audit praktijk en op het rapporteren van uitkomsten van kwantitatief onderzoek op managementniveau.

Audit Design & Excellence

In deze module wordt theorie gedoceerd en door middel van intervisie wordt geleerd van ervaringen opgedaan bij de voorbereiding en uitvoering van een praktijkopdracht. De studenten krijgen de opdracht een audit bij een werkgever te ontwikkelen en uit te voeren. Deze aanpak zorgt er voor dat ervaring wordt opgedaan met de toepassing van een beargumenteerd ontworpen aanpak en het schrijven van een maatwerk auditrapport.

Bij de praktijkopdracht wordt, meer dan in de meeste auditpraktijken gebruikelijk is, stil gestaan bij de voorbereiding van de audit en bij de door de auditor te maken keuzes, en wordt in de praktijk ervaren welke kwaliteitsrisico’s worden gelopen wanneer deze keuzes minder bewust worden gemaakt. Een belangrijk leereffect van deze module is dan ook dat het onderbouwen van de keuzes en het bewust inkaderen van het onderzoek gericht op een efficiënte beantwoording van de onderzoeksvraag, leidend tot een verhoging van de kwaliteit van de audit.

Behavioural Controls

De module heeft tot doel inzicht te geven in de invloed van ‘de zachte kant’ van beheersing. In deze module passeren praktische elementen uit Psychologie, Sociologie en Human Resource Management. Verder komen aan de orde: leidinggeven aan professionals en kennismanagement. Kenmerk van deze module is dat docenten vanuit een voor auditors specialistisch vakgebied, theorieën en instrumenten aanreiken, maar vooral ook laten kennismaken met een andere kijk op organiseren, ‘managen’ en ‘beheersen’ dan in ‘auditland’ gemeengoed is. De opleiding beoogt ook een basis te vormen voor leidinggevende functies in auditafdelingen. Gedragsbeïnvloeding van teamgenoten en leidinggeven aan het uitvoerend niveau vergt inzicht en inlevingsvermogen.

Ethics & Integrity

In de module Ethiek wordt aandacht besteed aan ethiek in beroep en organisatie door na te denken over (gedrags)codes, integriteit en het managen van loyaliteiten, belangen en verantwoordelijkheden.

Advisory

In de praktijk leveren in audit geschoolde professionals vaak diensten die niet strikt onder de noemer van ‘assurance’ of de smalle definitie van ‘auditing’ (toetsend onderzoek) vallen. Deze diensten worden veelal aangeduid met ‘advies’, ‘ondersteuning’, ‘consulting activities’ of ‘Advisory’. In deze module komen enkele specifiek daarvoor benodigde vaardigheden aan bod, waaronder: adviesrollen, het adviesproces, het adviesgesprek en wordt kennis aangereikt over veranderingsmanagement. Tevens worden in deze module de relaties tussen ‘audit & advies’ belicht.

Capita Selecta

Aan het eind van de opleiding geven we een aantal colleges die tot doel heeft de studenten te informeren over de laatste ontwikkelingen in het vakgebied.

Final Exam

De opleiding wordt afgerond met het schrijven van een afstudeerdocument (afhankelijk van de eerder afgeronde opleiding is dit een referaat, een artikel, een verdiepingsdocument of een discussiedocument). In overleg met de begeleider kiest de student een onderwerp. Het geschreven document is de basis voor het mondeling slotexamen.

Naar boven 

4. Toelatingseisen

Als Post-Master auditopleiding verwachten wij dat kandidaten over een vooropleiding beschikken op academisch niveau (MSc/drs.titel aan een Nederlandse Universiteit). Voor kandidaten die over een academisch denk- en werkniveau menen te beschikken maar dit niet met een diploma kunnen bewijzen, bestaat de mogelijkheid om dit in een toelatingsprocedure aan te tonen. Deze procedure wordt afgesloten met een toelatingsexamen, afgenomen door de wetenschappelijk directeuren van de opleiding IAA en ITAA. Daarmee doen we recht aan de kwaliteiten van een ieder en de specifieke verwachtingen die deelnemers en werkgevers mogen hebben bij het Post-Master profiel van onze auditopleidingen.

Voor meer informatie over deze maatwerk instroommogelijkheid kunt u contact met ons opnemen.

Naar boven 

5. Kopjaar

Uniek bij ESAA is dat de Post-Master opleidingen Internal Auditing & Advisory en IT-Auditing & Advisory volledig op elkaar zijn afgestemd. Als u de opleiding Internal Auditing & Advisory heeft afgerond, dan kunt u instromen in het kopjaar van de IT-Auditing & Advisory opleiding. U kunt dan beide opleidingen in drie jaar behalen. Indien gewenst met één afstudeeronderzoek en slotexamen.

Toelatingseisen kopjaar

Studenten die de IT-Auditing & Advisory opleiding hebben gevolgd (RE’s), alsmede afgestudeerde RA’s (tot en met het theoretisch examen), RC’s en CPC’s kunnen instromen in het kopjaar van de opleiding Internal Auditing & Advisory, wat betekent dat de studie in één jaar kan worden afgerond.

Programma (2018/2019)

Voor RE’s bestaat het kopjaar Internal Auditing & Advisory uit de volgende modules:

 • Precourse (ESAA studenten die miv het collegejaar 2012/2013 de RE opleiding hebben gevolgd, hebben vrijstelling van de precourse).
 • CIA-Approach
 • Financial Accounting
 • Auditing Skills
 • Audit Design & Excellence
 • Behavioural Controls
 • Ethics & Integrity
 • Advisory
 • Capita Selecta
 • Final Exam

Het kopjaar Internal Auditing & Advisory bestaat voor RA’s, RC’s en CPC’s uit de volgende modules:

 • Precourse
 • CIA-Approach
 • Auditing Skills
 • Audit Design & Excellence
 • Behavioural Controls
 • Ethics & Integrity
 • Advisory
 • Capita Selecta
 • Final Exam

Een korte beschrijving van deze modules staat hierboven opgenomen bij de reguliere opleiding. De precourse bestaat uit maatwerkcolleges (tien dagdelen,) om deficiënties van studenten weg te werken, zodat zij kunnen instromen in het kopjaar. De precourse zal op 5, 6, 7, 12 en 13 september 2018 worden gegeven. Daarna starten voor de kopjaarstudenten de reguliere colleges op vrijdag 14 september 2018.

Studiebelasting kopjaar

Het aantal collegedagen per collegejaar bedraagt circa 38. De colleges worden op vrijdagochtend en -middag gegeven. Daarnaast zal de student tijd moeten besteden aan het verwerken van de stof, het uitwerken van praktijkcases en het voorbereiden van colleges en tentamens. De normatieve studiebelasting voor het kopjaar is minimaal 30 ECTS (840 uur; exclusief de precourse).

PE-punten

Voor deelname aan het kopjaar worden PE-punten verstrekt.

Collegegeld kopjaar

Het collegegeld voor het kopjaar inclusief de precourse 2018/2019 bedraagt €14.850,-. ESAA studenten die vanaf september 2012 de opleiding IT-Auditing hebben gevolgd kunnen direct instromen in het kopjaar zonder het volgen van de precourse. Voor deze studenten bedraagt het collegegeld €12.500,-. De kosten voor eventuele verlengde inschrijving bedragen €2.500,- per jaar.

Naar boven

6. Opleidingsteam, docenten en curatorium

Opleidingsteam

Wetenschappelijk directeur van de IAA opleiding is prof.dr. Mark van Twist. In het kader van de samenwerking is prof.dr. Egon Berghout EMITA CISA wetenschappelijk directeur van de ITAA opleiding, nauw betrokken bij de IAA opleiding.

Drs. Jolanda Breedveld vervult de functie van Zakelijk directeur en Program Manager.

De opleiding wordt ondersteund door Program Coordinators: drs. Miranda Snel-Gortemaker, Charo Garcia en Kirsten Stuij-Dingemanse MSc.

Het opleidingsteam bestaat verder uit de kerndocenten drs. Peter Bos RO CIA, Jan Pasmooij RA RE RO, Ron de Korte RA RE RO CIA, drs. Fred Steenwinkel RA RE RO CIA CISA en dr. N. Benschop. De docenten en wetenschappelijk directeuren doceren tevens bij enkele collega-universiteiten en opleidingsinstellingen en hebben ruime praktijkervaring.

Docenten

Het team van docenten bestaat verder uit zeer ervaren hoogleraren en docenten die vooraanstaande posities bekleden in het bedrijfsleven en non-profit organsaties en zijn veelal deskundigen op het terrein van Internal Auditing & Advisory. Elke docent neemt zijn ervaringen uit de praktijk mee naar de collegezaal en zorgt zo voor een verdere verrijking van de leerstof. De docenten zijn onder andere werkzaam bij EUR, Collega-universiteiten, Ministeries, ACAM, Achmea, Algemene Rekenkamer, ACS, Deloitte, EY, KPMG, PwC, Eneco, Grant Thornton, Sociale Verzekeringsbank, ConQuaestor, ABN AMRO, Propertise, Pink Roccade, Accenture, Bwise, M&I/Partners, The Lifecycle Company, Integrc, Kriton, SNS Financial Markets, NSOB of zijn werkzaam als zelfstandig gevestigd adviseur.

Externe deskundigen

Het slotexamen wordt afgenomen door een examencommissie, bestaande uit een hoogleraar, de begeleider en een externe deskundige. Deze extern deskundigen zijn daarnaast werkzaam bij de (rijks)overheid, de grote accountants- en advieskantoren, de financiële instellingen of als zelfstandige gevestigd.

Visiting professors

De opleiding streeft ernaar om jaarlijks visiting professors uit te nodigen voor het verzorgen van enkele colleges. Doel hiervan is kennisuitwisseling en het belichten van internationale ontwikkelingen op het gebied van (IT-)Auditing & Advisory. Het afgelopen jaar heeft prof. dr. Mark Keil van de Georgia State University een gastcollege verzorgd over Escalating IT-projecten en prof. dr. Gerrit Sarens (Katholieke Universiteit Leuven) heeft een gastcollege verzorgd over ‘Wat is de toegevoegde waarde van interne audit?’

Kwaliteit en Center for Internal Audit Excellence

 • De opleiding is intern geaccrediteerd door het College van Bestuur en wordt regelmatig door de beroepsorganisatie gevisiteerd. Onze opleiding is als één van de zes ‘Centers for Internal Audit Excellence’ in de wereld geaccrediteerd (door IIA Inc.).

Het IIA Inc. heeft om de kwaliteit van de internal auditing opleidingen wereldwijd te waarborgen, het Internal Auditing Education Partnership (IAEP) opgesteld. Hierin worden strenge eisen gesteld aan onder andere de kwaliteit van het curriculum en de docenten. Onze opleiding Internal Auditing & Advisory is één van de zeven opleidingen in de wereld die deze hoogste status van Center for Internal Auditing Excellence heeft gekregen.

Curatorium

Niet alleen het docentenkorps zorgt voor een nauwe aansluiting van de opleiding met de praktijk. Het gezamenlijk curatorium van de opleidingen IT-Auditing & Advisory en Internal Auditing & Advisory bewaakt de opzet, inhoud en kwaliteit van de opleidingsprogramma’s en geeft adviezen over de verdere ontwikkeling van de beide opleidingen. Het curatorium heeft de volgende leden:

ing. C. J. Bavius RE RO CRISC CRMA CIA

Manager Internal Audit bij Eneco

ir. J.G.G.V. van den Boom RE CRISC

Partner IT Risk and Assurance bij EY

drs. E. de Horde RE RA

Partner bij PwC Accountants N.V.

drs. R.G.M. de Leeuw

Partner Internal Audit Services Deloitte

drs. A.C. Ruoff RO EMIA CIA

Internal Audit Trans Link Systems C.V.

drs. M.A.P. op het Veld RE

Partner bij KPMG Advisory

prof.dr. A.C.N. van de Ven RA (voorzitter)

Hoogleraar bij Tias Nimbas

drs. S.J.J.Weisz RO CIA

Directeur Internal Audit bij USG People

mw. J.M. van Zanen-Nieberg RA

Voorzitter raad van bestuur bij Baker Tilly Berk

Samenwerking

De IAA opleiding werkt samen met andere Post-Master opleidingen (van ESAA) die nauw verbonden zijn met het vakgebied, te weten Accountancy, Controlling, IT-Auditing & Advisory en Public Controlling. Met name met IT-Auditing & Advisory is de samenwerking hecht, wat zich vertaalt in een naadloze aansluiting tussen de opleidingen IT-Auditing & Advisory en Internal Auditing & Advisory. Ook werkt ESAA onder andere samen met de NBA en de Universiteit van de Nederlandse Antillen. In internationaal verband werkt de opleiding samen met de Cass Business School City of Londen, de Katholieke Universiteit Leuven, de Universita di Pisa, Italië en de Universiteit van Pretoria.

Naar boven

7. Permanente Educatie

Erasmus School of Accounting & Assurance is een door de NBA erkende onderwijsinstelling en is daardoor gerechtigd PE-uren toe te kennen aan onderwijsactiviteiten.

 • Internal Auditing & Advisory is een vakgebied waarin de ontwikkelingen elkaar in snel tempo opvolgen en inzichten voortdurend wijzigen. De professionele auditor blijft zich scholen en op de hoogte houden van die ontwikkelingen. ESAA draagt daar in het kader van permanente educatie aan bij door het organiseren van courses voor directeuren en managementteamleden van auditdiensten en voor auditors die de opleiding IAA of ITAA hebben gevolgd. Deze courses kunnen gebruikt worden voor het voldoen aan de Permanente Educatie verplichting voor beroepsorganisaties zoals NBA (Voorheen NIVRA en NOvAA), NOREA en IIA/SVRO.

Naar boven

8. Film SVRO: Wat doet een operational auditor?

Als je overweegt om de Internal Auditing & Advisory opleiding, ook wel RO-opleiding genoemd, te volgen, kijk dan naar het onderstaand (4 minuten durende) filmpje: https://youtu.be/dIvcyPtAfOs

Film SVRO: Wat doet een operational auditor?

Gepubliceerd op 11 april 2015

Naar boven

9. Nadere informatie

Brochure van de Post-Master opleiding Internal Auditing & Advisory

Aanmelden

Contact

Klik hier voor een routebeschrijving naar de campus van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Voor alle praktische zaken en nadere informatie omtrent de opleiding en Internal Auditing & Advisory kan men zich richten tot de Program Coordinator van de opleiding:

Miranda Snel-Gortemaker

E-mailadres
esaa-iaa@ese.eur.nl
Telefoon
010 – 40 82 437
Kamer
Van der Goot Building, Kamer M5-20
Adres

Burg. Oudlaan 50
3062 PARotterdam
Nederland

Postadres                       ESAA Erasmus Universiteit Rotterdam
Postbus 1738
3000 DR Rotterdam
Miranda Snel

Naar boven

10. Groepsfoto diploma-uitreiking

Bekijk de groepsfoto van de laatste diploma-uitreiking.

Naar boven