Studielastnormering

Algemeen

De studielast omvat de uren nodig voor het volgen van colleges, de collegevoorbereiding, het afleggen van tentamens, de tentamenvoorbereiding, het bestuderen van de verplichte literatuur, etc.

De wet bepaalt (WHW artikel 7.4) dat de studielast van elke opleiding en elke 'onderwijseenheid' wordt uitgedrukt in studiepunten, waarbij 1 studiepunt (de zgn. ECTS-credit) gelijk is aan 28 uren studielast.

Met ingang van het studiejaar 2003/2004 wordt in alle opleidingen van de ESE de studielast uitgedrukt in ECTS-credits (ECTS = European Credit Transfer System), afgekort cr.

Omvang bachelor- en masteropleidingen

De bachelorprogramma's Economie en BedrijfseconomieEconomie en Informatica, Fiscale Economie en Econometrie en Operationele Research hebben een omvang van 3 x 60 cr = 180 cr, of 5040 uren studielast.

De masterprogramma's Economics and Business, Accounting, Auditing and Control, Economics and Informatics, Fiscale Economie en Econometrics and Management Science hebben een omvang van 60 cr, of 1680 uren studielast.

Normen

Voor de bepaling van de studielast van een vak of werkcollege gelden de volgende normen als uitgangspunt:

Hoorcollege: 1 contactuur = 1 tot 2 uur studielast

Werkcollege (exclusief werkstukken): 1 contactuur = 3 tot 4 uur studielast

Practicum (actieve voorbereiding van de student nodig): 1 contactuur = 2 tot 3 uur studielast

Syllabus, normale bladspiegel: 450-550 woorden = 1 uur studielast

Syllabus, met veel formules en/of symbolische notaties: 4,5 blz. = 1 uur studielast

Nederlandse/Engelstalige literatuur, normale bladspiegel 450-550 woorden: 6 blz. = 1 uur studielast

Literatuur, overige vreemde talen: 5 blz. = 1 uur studielast

Literatuur met veel formules en/of symbolische notaties: 4,5 blz. = 1 uur studielast