Cijfers

Cijfers

De volgende regels gelden ten aanzien van de cijfers die je voor ESE-vakken kunt behalen:

 • (Deel)tentamens en examenonderdelen worden beoordeeld met een cijfer op de schaal 1,0 – 10,0 op één cijfer achter de komma nauwkeurig.  
 • Een voldoende resultaat is een cijfer groter dan of gelijk aan 5,5.
 • Een vijf is een cijfer groter dan of gelijk aan 4,5 en kleiner dan 5,5. Een vijf kan in sommige gevallen gecompenseerd worden.
 • Cijfers lager dan 4,5 zijn niet toegestaan en kunnen niet gecompenseerd worden.
 • Voor de volgende examenonderdelen wordt geen cijfer maar de kwalificatie 'voldaan' toegekend:
  • Take-Off Bachelor
  • Vaardigheden en mentoraat
  • Mentoraat (econometrie)
  • Introductie Fiscale Economie
 • Als voor eenzelfde (sub)onderdeel een tweede of volgende keer tentamen wordt afgelegd, geldt het hoogst behaalde resultaat. 

Officiële cijfers

Studenten kunnen hun officiële cijfer vinden in OSIRIS. OSIRIS is te bereiken via MyEUR. Cijfers die via BlackBoard of Sin-Online worden gepubliceerd worden niet beschouwd als officiële resultaten.

Via OSIRIS kunnen studenten hun studieresultaten inzien. Door in het 'dossieroverzicht' te kijken, worden alle resultaten zichtbaar.

Eindcijfers voor b-1 en b-2 vakken

Het eindcijfer voor bachelor-1 en bachelor-2 vakken wordt bepaald door:

 • voldaan aan de aanwezigheidsverplichting bij de practica voor bachelor-1 vakken;
 • resultaat voor eventuele tussentoetsen en/of opdrachten;
 • resultaat voor het afsluitende tentamen.

Behaalde tussentoetsen en/of opdrachten en de aanwezigheidsverplichting zijn uitsluitend geldig in het studiejaar waarin ze behaald zijn.

Indien niet voldaan is aan de aanwezigheidsverplichting, wordt geen eindcijfer voor het vak vastgesteld. Tevens vervalt het tentamencijfer en de cijfers voor de eventuele tussentoetsen en/of opdrachten.

Geldigheidsduur van resultaten

Resultaten van onderwijseenheden van een opleiding zijn geldig zolang het examen van de betreffende opleiding nog niet met goed gevolg is afgelegd.

Deelresultaten zijn uitsluitend geldig gedurende het studiejaar waarin ze behaald zijn.