Fraude en plagiaat

Fraude

Onder fraude wordt verstaan:

"Het handelen of nalaten van een student waardoor het voor de examinator en de examencommissie onmogelijk is of is geworden zich een juist oordeel te vormen over de door de student verworven kennis, inzicht en vaardigheden of over de kennis, inzicht en vaardigheden van medestudenten."

In artikel 13 van de Regels en Richtlijnen van de Examencommissie worden diverse verschijningsvormen van fraude genoemd, zoals afkijken of het binnen handbereik hebben van een mobiele telefoon tijdens tentamens.

Plagiaat

Ook plagiaat, het citeren of parafraseren van passages en ideeën uit andermans werk en deze als eigen werk presenteren (bijvoorbeeld door teksten van Internet te kopiëren en zonder duidelijke bronvermelding op te nemen in een werkstuk of scriptie), wordt aangemerkt als een (ernstige) vorm van fraude, ook als er geen sprake is van opzet.

Er zijn vuistregels en tips voor een correcte bronvermelding.

Integriteitscode

De Erasmus Universiteit heeft sinds 2002 een Integriteitscode voor haar medewerkers en studenten, waarin de kernwaarden en -verantwoordelijkheden Professionaliteit, Teamwork en Fair play aangegeven worden. Het moge duidelijk zijn dat fraude en plagiaat onverenigbaar zijn met deze kernwaarden.

Melding van fraude of plagiaat

Een vermoeden/constatering van fraude of plagiaat wordt door de verantwoordelijke tentamensurveillant, vakdocent of scriptiebegeleider terstond gemeld bij de examencommissie. De examencommissie zal vervolgens onderzoeken of daadwerkelijk sprake is van fraude. Indien nodig wordt de student uitgenodigd om een mondelinge toelichting te geven.

Sancties

Als fraude is geconstateerd, zal de examencommissie een sanctie opleggen. De zwaarte van de sanctie hangt af van de ernst van de gepleegde fraude.

Mogelijke sancties zijn vastgelegd in artikel 14 van de Regels en Richtlijnen van de Examencommissie.