Reglementen ESE

De Erasmus School of Economics kent een aantal belangrijke reglementen: 

Beheerinstructie ESE 

De Beheerinstructie ESE is ingesteld door het College van Bestuur en betreft de inrichting van de faculteit in verschillende subbeheereenheden en de bevoegdheden van de beheerder en van de door hem gemandateerde subbeheerders.

Faculteitsreglement ESE

Terwijl de Beheerinstructie ESE ingaat op de bevoegdheden van de decaan en de gemandateerde bevoegdheden van subbeheerders, gaat het Faculteitsreglement ESE verder in op de specifieke taken van de decaan en de subbeheerders. Tevens wordt ingegaan op de regels rond planning, begroting en verantwoording, en wordt ingegaan op de taken en bevoegdheden van de faculteitsraad en overige adviesorganen van de faculteit. 


Reglement van Orde Faculteitsraad ESE

Het faculteitsreglement gaat in op de bevoegdheden van de Faculteitsraad. Het Reglement van Orde richt zich op de uitvoering en procedures horende bij de bevoegdheden van de Faculteitsraad. Het bepaalt onder meer de voorbereiding van vergaderingen, de regels tijdens de vergaderingen, de beraadslaging en besluitvorming en de verslaglegging.

Verkiezingsreglement Faculteitsraad ESE

Het verkiezingsreglement van de Faculteitsraad ESE is een bijlage van het Faculteitsreglement ESE.

Klachtenreglement ESE 

Het klachtenreglement van de Faculteitsraad ESE is eveneens een bijlage van het Faculteitsreglement ESE.

In deze context is het ook van belang om indien nodig kennis te nemen van 2 andere documenten, die gelden voor de gehele Erasmus Universiteit:

Integriteitscode

Sinds 2002 is binnen de Erasmus Universiteit Rotterdam de integriteitscode van kracht. Deze code bepaalt dat iedereen die deel uitmaakt van de EUR-gemeenschap (studenten, bestuurders, ondersteunend en wetenschappelijk personeel) zelf waardevol moet handelen, maar ook verantwoordelijk is voor het overbrengen van deze waarden op zijn of haar omgeving. De waarden professionaliteit, teamwork en fair play nemen hierin een centrale positie in en geven richting aan het beoogd gedrag van medewerkers en studenten. De integriteitscode biedt ruimte om elkaar te allen tijde aan te spreken op verantwoordelijkheden. Integriteit is bovendien een vast onderwerp in het jaarlijkse functioneringsgesprek.

Naast de algemene integriteitscode is bij de Erasmus Universiteit ook een richtlijn van kracht met betrekking tot de wetenschappelijke integriteit, waarin is vastgelegd wat de geaccepteerde onderzoekmethoden zijn en op welke wijze men zich verantwoord binnen het desbetreffende wetenschapsgebied. In een zevental artikelen wordt beschreven hoe wordt omgegaan met normafwijkend gedrag met betrekking tot wetenschappelijke integriteit.

Privacy reglement ESE 

Tot slot is beschikbaar het Privacy reglement ESE, betreffende bescherming van de persoonlijke levenssfeer van geregistreerden volgens de Wet Persoonsregistraties.

Tekenbevoegdheden ESE

Binnen de EUR en de ESE gelden bepaalde procedures met betrekking tot de tekenbevoegdheden. Er gaat altijd een zgn. FLAT-check aan vooraf (FLAT staat voor Finance, Legal, Audit en Tax).