Missie

De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) concentreert haar onderwijs- en onderzoeksactiviteiten in drie wetenschappelijke domeinen Economie en Management, Geneeskunde en Gezondheid, en Recht, Cultuur en Maatschappij. De Erasmus School of Economics (ESE) is een van de drie grootste faculteiten binnen de Erasmus Universiteit Rotterdam.

De geschiedenis van de ESE gaat terug naar de Nederlandsche Handelshoogeschool die in 1913 door Rotterdamse zakenlieden is opgericht om met wetenschappelijke methoden de bedrijfsvoering op een hoger plan te brengen. In 1939 werd de naam van de instelling gewijzigd in Nederlandse Economische Hogeschool (NEH), wat niet betekende dat de praktijkgerichte oriëntatie veranderde. Het uitgangspunt bleef dat onderwijs en onderzoek primair in dienst moesten staan van de samenleving. In 1973 ging de NEH samen met de Medische Faculteit Rotterdam waaruit de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) ontstond. Ook toen was het motief om een krachtige universiteit te vestigen met een – intussen vooraanstaande – economische faculteit die over brede economische expertise en sterke banden met de regionale en de internationale markt beschikt.

De missie van de ESE luidt als volgt:

De ESE levert als internationaal erkende instelling een wetenschappelijke bijdrage aan toekomstige economische ontwikkelingen en aan de beantwoording van vraagstukken van overheids- en ondernemingsbeleid. Ze richt zich op de productie, verspreiding en toepassing van wetenschappelijke kennis vanuit een economisch perspectief. De Faculteit maakt gebruik van de nieuwste inzichten op het vakgebied, werkt in internationaal wetenschappelijk verband samen en heeft een maatschappelijke opdracht die sterk verbonden is met de unieke positie van Rotterdam als internationaal zakelijk knooppunt. De Faculteit schept een goed werkklimaat voor vernieuwende wetenschapsbeoefening en stelt in het onderwijs de wetenschappelijke vorming centraal.

Door haar exclusieve keuze voor het economisch perspectief onderscheidt de ESE zich van zusterfaculteiten bij ander Nederlandse Universiteiten, die allen een combinatie van economie en bedrijfskunde in zich hebben.