Arbeidsvoorwaarden EUR: de hoofdlijnen

Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds

Medewerkers van de Erasmus Universiteit Rotterdam zijn aangesloten bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP). Jaarlijks zal het ABP u informeren over uw opgebouwde pensioenen, fpu etc. Daarnaast kunt u altijd bij het ABP nadere informatie verkrijgen over uw pensioenvoorzieningen.

Enige belangrijke ABP zaken

Waarde-overdracht

Indien u eerder een baan bij een andere werkgever heeft gehad en ook daar pensioen opgebouwd, kunt u de waarde van dat pensioen mogelijk overdragen aan het ABP. Deze waarde-overdracht moet u binnen twee maanden na uw aanstellingsdatum bij het ABP aanvragen. De afdeling P&O heeft een informatieset en aanvraagformulier voor u klaarliggen.

Bijverzekeringen

Wij adviseren u terdege kennis te nemen van de regelingen rondom arbeidsongeschiktheid, nabestaandenpensioen en vervroegd pensioen. Door het betalen van (meer)premies, kunt u risico's beperken of uw vervroegd pensioenopbouw beïnvloeden.

Flexibele Werkweek

De standaard werkweek bedraagt 38 uur op basis van een 8-urige werkdag. Dit betekent, dat er bij een voltijds dienstverband 40 uur per week gewerkt wordt, waardoor er compensatie-uren worden opgebouwd (2 uur per week).
Deze compensatie-uren kunnen als volgt opgenomen worden: twee maal per maand een halve dag òf eenmaal per maand een hele dag. Het verloftegoed bij een werkweek van 38 uur bedraagt 29 dagen per jaar. Voor deeltijders geldt een en ander naar rato.
Medewerkers hebben in het kader van de flexibele werkduur de mogelijkheid te kiezen voor een werkweek van 36, 38 of 40 uur.  De consequenties van de keuze samengevat: 

Werkweek

Werktijd per week Verloftegoed Opbouw compensatie uren Opname compensatieuren
36 uur 40 uur 17 dagen 4 uur per week Viermaal per maand een halve dag of  tweemaal per maand een hele dag
38 uur 40 uur 29 dagen 2 uur per week Tweemaal per maand een halve dag of eenmaald per maand een hele dag
40 uur 40 uur 41 dagen n.v.t. n.v.t.

Afspraken over de feitelijke invulling van de werktijden worden jaarlijks gemaakt door de leidinggevende met de medewerker. Het is mogelijk éénmaal per jaar een keuze te maken voor een 36-, 38- of 40-urige werkweek. De medewerker dient zijn keuze via de verlofkaart kenbaar te maken bij de leidinggevende, die voor akkoord zal ondertekenen. 

Verlof

Het aantal verlofuren per jaar is mede afhankelijk van de eventuele keuze in het kader van de regeling voor de flexibele werkduur.

  • Bij een standaard werkweek van 38 uur hoort een verloftegoed van 29 dagen op jaarbasis.
  • Bij een keuze voor een 36-urige werkweek hoort een verloftegoed van 17 dagen op jaarbasis.
  • Bij een keuze voor en 40-urige werkweek hoort een verloftegoed van 41 dagen op jaarbasis.

Bij een deeltijdaanstelling geldt het bovenstaande naar rato van de omvang van het dienstverband  

IPAP

U kunt een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten bij Loyalis. Hiermee kunt u uzelf, gedeeltelijk of volledig, verzekeren tegen inkomensdaling nadat u arbeidsongeschikt bent geraakt.  

Zorgverzekering

Medewerkers van de Faculteit dienen zich zelfstandig te verzekeren tegen ziektekosten. Wij brengen u graag het collectieve contract met het Zilveren Kruis/Achmea onder de aandacht. De ervaring leert dat de premies van het Zilveren Kruis/Achmea ten opzichte van andere verzekeringsmaatschappijen concurrerend zijn.  

Keuzemodel arbeidsvoorwaarden (KMA)

Om te kunnen voldoen aan de eigen wensen en behoeften op het gebied van arbeidsvoorwaarden, kunnen medewerkers zelf een deel van hun arbeidsvoorwaardenpakket samenstellen. Het keuzemodel arbeidsvoorwaarden is een soort uitgebreid ruilsysteem. De ene soort arbeidsvoorwaarden, te weten 'bronnen' (verlofdagen, eindejaarsuitkering en vakantiegeld) kunnen worden geruild voor andere arbeidsvoorwaarden, te weten de 'doelen' (vergoeding woon-werkverkeer, extra pensioenopbouw, extra inkomsten, extra verlofdagen, aanschaf fiets, incidentele inleg levensloop, contributie vakbond en/of meerjarenspaarmodel).  

Wanneer tijd als bron wordt gebruikt, kunnen maximaal tien dagen à 8 uur per kalenderjaar worden ingeruild voor een doel. Er kunnen dagen worden ingezet voor een belastingvrij doel, zoals reiskostenvergoeding: de brutowaarde van een dag wordt dan omgezet in reiskostenvergoeding. Ook kan men dagen inzetten voor een niet-belastingvrij doel, zoals een aanvulling op het inkomen. In dat geval wordt de nettowaarde van de in te ruilen dagen uitgekeerd. Tevens is het mogelijk om dagen te sparen ten behoeve van een langdurig aaneengesloten verlofperiode (meerjarenspaarmodel).

Wie geld als bron wil gebruiken, kan kiezen voor een belastingvrij doel of voor het bijkopen van (vrije) tijd. Een aantal te kiezen doelen heeft bijkomende fiscale aspecten: zo kan het brutobedrag van het vakantiegeld worden ingezet voor een onbelaste vergoeding woon-werkverkeer. Medewerkers kunnen de brutowaarde van hun bronnen inzetten zonder dat daarover loonheffing wordt geheven. Hiervoor wordt van hun salaris (het loon waarover loonheffing wordt geheven) het bedrag afgetrokken dat zij onbelast vergoed willen krijgen. Vervolgens wordt ditzelfde bedrag, als onbelaste nettovergoeding, opgeteld bij hun nettosalaris. Tegenover dit voordeel staat, dat door de daling van het belastbaar inkomen andere regelingen kunnen worden beïnvloed. Door het inzetten van een geldbron wordt, afhankelijk van het gekozen doel, het salaris verlaagd en daarmee de grondslag voor de berekening van de pensioenpremie. Dit resulteert in een lager pensioen dan waar men recht op zou hebben als de geldbron niet was ingezet. 

Kinderdagverblijf

Er is een kinderdagverblijf op het terrein aanwezig. Het kinderdagverblijf verzorgt niet uitsluitend de opvang van kinderen van EUR-personeel en -studenten, maar deze vormen een voorrangscategorie. Er is een wachtlijst! 

Reiskostenregeling en internetaansluiting

Medewerkers met een bezoldigd parttime of fulltime dienstverband kunnen aanspraak maken op een tegemoetkoming in de reiskosten. Medewerkers kunnen aanspraak maken op een onbelaste tegemoetkoming van € 0,19 per kilometer tot tweemaal een enkele reisafstand van 15 kilometer per reisdag. Indien de woon-werkafstand van de medewerker meer dan 15 kilometer enkele reis bedraagt, kan door middel van het Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden een aanvullende tegemoetkoming in de reiskosten worden aangevraagd. In totaal kan een tegemoetkoming voor maximaal 75 kilometer enkele reisafstand per dag voor ten hoogste 214 reisdagen per jaar worden verkregen.  

De EUR vergoedt de volledige abonnementskosten van een internetaansluiting thuis tot een maximum van € 40,00 per kalendermaand (inclusief de kosten voor gebruik van de vaste (telefoon)lijn ad € 9,95 incl. BTW). 

Salarissen

De salarissen bij de Erasmus Universiteit Rotterdam worden op landelijk niveau bepaald. De salarissen zijn vastgelegd in de CAO Nederlandse Universiteiten (bijlage A).

Iedere EUR-medewerker heeft recht op een vakantie-uitkering ten bedrage van 8% van de door hem genoten bezoldiging. De uitkering bedraagt ten minste een bij de CAO bepaald bedrag per maand met dien verstande dat dit bedrag naar rato van de werktijd wordt vastgesteld. De vakantie-uitkering wordt eenmaal per jaar in de maand mei betaald over een periode van twaalf maanden, die is aangevangen met de maand juni van het voorafgaande kalenderjaar. 

Iedere EUR-medewerker heeft recht op een structurele eindejaarsuitkering van 6,4% van zijn jaarsalaris met een minimum van 1600 euro (op jaarbasis). Bij een deeltijddienstverband of een dienstverband gedurende een deel van het jaar wordt het bedrag naar rato vastgesteld. In 2009 zal de eindejaarsuitkering stijgen naar 8,3%. De eindejaarsuitkering wordt in de maand december uitbetaald. Bij ontslag vindt betaling plaats bij de laatste salarisbetaling.

Spaarloonregeling

De universiteit kent een spaarloonregeling. Bij de spaarloonregeling ontstaat een fiscaal voordeel. U dient zelf een bepaald bedrag te sparen, direct van uw bruto salaris. Dit bedrag is voor een periode van vier jaar geblokkeerd. Aan het eind van de vier jaar wordt dit bedrag bruto aan u overgemaakt en u hoeft daarover geen belasting te betalen. Aan de spaarloonregeling kan worden deelgenomen door iedere medewerker van de Erasmus Universiteit Rotterdam met een dienstverband bij de EUR op de eerste dag van het spaarjaar, voor wie de algemene heffingskorting (loonbelasting) wordt toegepast. De spaarloonregeling kan niet simultaan met de levensloopregeling worden toegepast. 

Levensloopregeling

Het is mogelijk een deel van het salaris op een aparte rekening te storten. Hierdoor wordt een tegoed opgebouwd waarmee op een later tijdstip verlof kan worden gefinancierd. Hiertoe heeft de Erasmus Universiteit Rotterdam collectieve overeenkomsten gesloten met Centraal Beheer Achmea en Loyalis. Voor verdere algemene informatie wordt u verwezen naar de website van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De levensloopregeling kan niet simultaan met de spaarloonregeling worden toegepast. 

Nadere informatie

Veel informatie van de afdeling Personeel en Organisatie kunt u vinden op www.eur.nl/.

Voor alle overige vragen kunt u uiteraard terecht bij de afdeling, persoonlijk op kamers H6-27 en H6-29 en via het e-mailadres p-o@remove-this.ese.eur.nl.