Faculteitsraad ESHCC

De faculteitsraad is het facultaire medezeggenschapsorgaan. De leden van de raad worden uit de studenten en het personeel gekozen. De faculteitsraad bespreekt de algemene gang van zaken in de faculteit met de decaan. Verder informeert de decaan de faculteitsraad over het door hem gevoerde beleid en over zijn beleidsvoornemens met betrekking tot onderwijs en onderzoek en op financieel en organisatorisch terrein.

De raad beschikt over het adviesrecht en mag over alle aangelegenheden die de faculteit betreffen voorstellen doen en standpunten kenbaar maken. De decaan moet op de voorstellen reageren.

Naast deze algemene adviserende bevoegdheid heeft de faculteitsraad een specifieke instemmingsbevoegdheid ten aanzien van de vaststelling en wijziging van het faculteitsreglement, van onderdelen van de onderwijs- en examenregeling (OER), of in het geval van voorgenomen maatregelen op het terrein van personeel en organisatie.

Personeelsgeleding (PGFR)

De Personeelsgelding van de Faculteitsraad (PGFR) heeft binnen de faculteit de functie van dienstraad ten opzichte van het diensthoofd van de faculteit, de decaan. In deze hoedanigheid heeft de PGFR bijzondere advies- en instemmingsbevoegdheden. Deze bijzondere bevoegdheden zijn vastgelegd in het faculteitsreglement ESHCC. De PGFR heeft als dienstraad regelmatig overleg met de decaan in de zogenaamde overlegvergadering.

Eens in de twee jaar vinden er in het voorjaar verkiezingen plaats.

Studentgeleding (SGFR)

De Studentgeleding van de Faculteitsraad (SGFR) heeft binnen de faculteit de functie van medezeggenschapsorgaan. In deze hoedanigheid heeft de SGFR net als de PGFR advies- en instemmingsbevoegdheden. Deze bevoegdheden zijn vastgelegd in het faculteitsreglement ESHCC. Onder andere valt hieronder instemmingsbevoegdheid op onderdelen van het Onderwijs & Examenregelement.

Ieder jaar vinden er in het voorjaar verkiezingen plaats.

Meer informatie is te vinden op de Engelstalige pagina's.