Educatieve Minor Geschiedenis

Categorie
Educatieve minor
Code
MINESHCC-5
Tijdsduur
20 weken

Inhoud

De Educatieve minor biedt je de mogelijkheid om kennis te maken met het leraarschap. De Educatieve minor bestaat uit een samenhangend pakket van 30 EC, bestaande uit 13 EC aan vakken en 17 EC praktijkstage op een school voor voortgezet onderwijs. De vakken zijn erop gericht om jou optimaal voor te bereiden op je stage, waarin jij voor de klas staat. Deze minor bevat dus een afgewogen combinatie van theoretische kennis en praktische vaardigheden en leert je bovendien de attitude die passend is voor het leraarschap.

In combinatie met het bachelordiploma van je vakstudie levert de succesvolle afronding van de Educatieve minor een beperkte tweedegraads bevoegdheid op. Hiermee kun je het vak Geschiedenis geven in de onderbouw van havo en vwo en het vmbo-t.

Leerdoelen

Na afronding van de educatieve minor kun jij:

 • een goede samenwerking met en tussen leerlingen tot stand brengen
 • voor groepen leerlingen en individuen een veilige leeromgeving creëren
 • een krachtige leeromgeving inrichten waarin leerlingen zich op een goede manier leerinhouden van het vakgebied Geschiedenis eigen maken
 • in groepen leerlingen en in andere contacten met leerlingen een overzichtelijk, ordelijk en taakgericht leef- en werkklimaat tot stand brengen
 • relevante informatie uitwisselen met collega’s in de school en uitkomsten daarvan benutten.
 • relevante informatie uitwisselen met verzorgers van leerlingen buiten school en daarin te zorgen voor afstemming
 • eigen opvattingen over het leraarschap en de eigen bekwaamheden als leraar te expliciteren, kritisch te onderzoeken en verder te ontwikkelen op basis van theoretische inzichten en empirische gegevens
 • aan het einde van de cursus kun je vakdidactisch ingrijpen in de leerstof met als doel de verlening van betekenis aan geschiedkundige begrippen te vergroten.

Bijzondere kenmerken

In het voorjaar organiseren de studieadviseur en programmacoördinator Geschiedenis een voorlichtingsbijeenkomst voor huidige BA-2 studenten. De exacte locatie en tijd worden tezijnertijd aangekondigd via SIN-Online.

Aanmeldprocedure: volg de reguliere aanmeldprocedure zoals beschreven op de EUR minorwebsite. Stuur aanvullend stuur jouw motivatiebrief en jouw curriculum vitae naar ocgeschiedenis@eshcc.eur.nl. Deadline maandag 11 april.

Selectieprocedure: nadat de reguliere aanmeldperiode verstreken is, ontvangt de afdeling Geschiedenis (ESHCC) medio april de aanmeldingenVervolgens zullen alle aangemelde studenten die voldoen aan de toelatingseisen uitgenodigd worden voor een gesprek. De toelatingseisen zijn:

 • Bachelor 1 afgerond en de prognose dat je Bachelor 2 nominaal zult afronden.
 • Je mag nog geen andere minor gevolgd hebben
 • Huidige BA-2 studenten hebben voorrang op ouderejaars
 • Studenten met 1e keuze educatieve minor krijgen voorrang
 • Motivatie en affiniteit/ ervaring met jongeren telt mee

Eind april hoor je of je geselecteerd bent.  

Belangrijk: wees zeker van je aanmelding!

Toelating: voor de toelating is ook een verklaring van de studieadviseur of studiecoördinator nodig, waarin staat dat alle eerste- en tweedejaarsvakken met succes zijn afgerond, of dat dit naar verwachting zal gebeuren vóór de start van de Educatieve minor. De stageplaatsen worden door het ICLON geregeld. 

 • De minor staat alleen open voor de studenten van de bacheloropleidingen Geschiedenis.
 • Huidige tweedejaars studenten die nog geen minor hebben gevolgd krijgen voorrang bij toelating.
 • De educatieve minor omvat een fulltime programma gedurende een half jaar, houd hier rekening mee.

Let op: De colleges voor deze minor vinden plaats in Leiden. Deelname aan de startdagen van de Educatieve minor is verplicht. De startdagen vinden plaats in augustus 2022 (doorgaans de laatste week van de maand augustus).

De doorlooptijd van de minor is langer dan gebruikelijk: je volgt onderwijs en loopt stage tot eind januari/begin februari 2023. Voor alle bijeenkomsten geldt een aanwezigheidsverplichting.

Specifieke kenmerken minor:

 • De minor staat alleen open voor de studenten van de bacheloropleidingen Geschiedenis.
 • Huidige tweedejaars studenten die nog geen minor hebben gevolgd krijgen voorrang bij toelating.
 • De educatieve minor omvat een fulltime programma gedurende een half jaar, houd hier rekening mee.

Let op: De colleges voor deze minor vinden plaats in Leiden. Deelname aan de startdagen van de Educatieve minor is verplicht. De startdagen vinden plaats in de laats week van augustus 2022.

De doorlooptijd van de minor is langer dan gebruikelijk: je volgt onderwijs en loopt stage tot eind januari/begin februari 2023. Voor alle bijeenkomsten geldt een aanwezigheidsverplichting.

Overzicht minormodules

Module 1: Leren en instructie
Module 2: Pedagogiek
Module 3: Vakdidactiek
Module 4: Praktijk

Voor een beschrijving van de studieonderdelen zie de volgende website: https://studiegids.universiteitleiden.nl/studies/9044/educatieve-minor#tab-1

Tentaminering

Wijze van tentaminering
Zie omschrijving afzonderlijke modules op: https://studiegids.universiteitleiden.nl/studies/9044/educatieve-minor#tab-2

Toetsing en beoordeling van Praktijk 1 gebeurt op basis van 360° feedback (inhoud en specifieke opdrachten staan vermeld in de studiewijzer, onderdeel Praktijk 1) en een beoordelingsgesprek. Op basis van informatie over het functioneren van de student in de praktijk (van leerlingen, begeleiders op school (SO/WPB), schoolleiding) formuleert de supervisor een eindoordeel dat in het beoordelingsgesprek van Praktijk 1 met de begeleider op school (SO/WPB) en de student wordt besproken. De beoordeling vindt plaats aan de hand van alle rubrics, behalve die van vakdidactisch onderzoeker.
Supervisie: Verslagen waarin de eigen ontwikkeling en het functioneren in de praktijk wordt beschreven, geanalyseerd en geëvalueerd. Inhoud en specifieke opdrachten staan vermeld in de studiewijzer, onderdeel Supervisie. Bij de beoordeling wordt de rubric Professional gebruikt.

 • Pedagogiek:
 • Paper: aan de hand van een systematische benadering analyse van een casus over de eigen pedagogische praktijk (hierbij wordt het beoordelingsmodel casus pedagogiek gebruikt).
 • Verslag: analyse eigen gespreksvaardigheden.

Bij het studieonderdeel Leren en instructie wordt aan de hand van een aantal casussen getoetst of de student theorie kan gebruiken bij het analyseren van onderwijspraktijken 

Samenstelling van eindcijfer
De beoordeling van alle studieonderdelen worden uitgedrukt in een cijfer tussen 5 (staat voor onvoldoende) tot en met 10. In de studiewijzer voor de afzonderlijke studieonderdelen wordt nader toegelicht wat de relatie is tussen dit cijfer en het beheersniveau dat is bepaald aan de hand van de rubrics.

Feedback

Voor de beoordeling wordt gebruik gemaakt van rubrics. De rubrics zijn gebaseerd op de eindtermen van de opleiding. Elke ingevulde rubric geeft derhalve aan welke niveau de student beheerst. Naast een oordeel over het niveau waarop de student presteert en functioneert, geeft de docent ook een korte schriftelijke verantwoording van het oordeel.

Frequently asked questions

Contact

Contactinformatie

Contactpersoon ICLON
Mw. A. Haneveld
iclonlo@iclon.leidenuniv.nl
071 527 4015

www.iclon.nl/lerarenopleiding

Contactpersoon EUR
Mw. R. Mast
ocgeschiedenis@eshcc.eur.nl

Room: M7-38 (Van der Goot) 

www.eur.nl/minor

Categorie
Educatieve minor
Code
MINESHCC-5
Tijdsduur
20 weken
Organisatie
Erasmus School of History, Culture and Communication
Studiepunten (EC)
30
Voertaal
Nederlands

Inschrijving

Lees voor meer informatie de aanmeldprocedure.

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen