In beroep bij het College van Beroep voor de examens

Als student heb je te maken met verschillende (onderwijs- en examen)regelingen, richtlijnen en natuurlijk de wet. Er worden op de universiteit vele beslissingen genomen over onderwijs, tentamens en examens. Beslissingen waarbij jij soms direct belanghebbend bent. Wanneer je het niet eens bent met zo’n beslissing, kun je daartegen in beroep komen of bezwaar maken. In dat geval zul je waarschijnlijk een aantal vragen hebben zoals:

Wanneer niet al je vragen hier worden beantwoord is het zeker nuttig om met een studentendecaan of een studieadviseur te gaan praten.

Wie kan beroep instellen?

Beroep bij het College van Beroep voor de Examens kan worden ingesteld door een belanghebben­de, dat wil zeggen degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken. Aan deze voorwaarde voldoet over het algemeen niet degene, die beroep instelt tegen de uitslag van een tentamen, waarvoor hij/zij al is geslaagd. In een dergelijk geval zal hij/zij doorgaans bij dat beroep geen belang meer hebben. Er kunnen echter omstandigheden zijn waarin ook een geslaagde nog belanghebbende is.

Beroepsgrond

Wanneer je het niet met de beslissing eens bent, kun je in beroep gaan. Maar je moet dan wel een wettelijke grond voor het beroep kunnen aanvoeren. De beroepsgrond is omschreven in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, te weten de beslissing is in strijd met het recht (art. 7.61, tweede lid WHW).

Dit kan zijn in strijd met enig ander algemeen verbindend voorschrift, zoals de Onderwijs- en examenregeling van de opleiding of de Regels en richtlijnen van de examen­commis­sie of met een beginsel van behoorlijk bestuur. Voorbeelden van een beginsel van behoorlijk bestuur zijn:

 • het vertrouwensbeginsel (de Examencommissie komt een gedane toezegging niet na)
 • het gelijkheidsbeginsel (gelijke gevallen worden niet gelijk behandeld)
 • zorgvuldigheidsbeginsel
 • motiveringsbeginsel (de beslissing is op onjuiste feiten gebaseerd of niet goed beargumenteerd)
 • rechtszekerheidsbeginsel.

Je moet dit uiteraard goed onderbouwen in je beroepschrift!

Beroepschrift

Vermeld in je beroepschrift altijd je naam, adres, telefoonnummer, studentnummer, e-mailadres en je opleiding. Geef duidelijk aan tegen welke beslissing van welk orgaan of functionaris beroep wordt ingesteld en wat de grond is waarop je je beroep baseert. En stuur indien mogelijk een kopie mee van de beslissing waartegen je beroep aantekent.

Wend je in geval van vragen of onduidelijkheden tijdig tot bijvoorbeeld een studentendecaan, een studieadviseur of tot de secretaris van het College van Beroep voor de Examens. Let in alle gevallen daarbij overigens wel op de termijn die geldt voor het indienen van een beroep!

Overzicht

In beroep bij het college van beroep voor de examens

Tegen welke beslissingen kan in in beroep gaan?

Het College van Beroep voor de Examens is bevoegd als het gaat om de volgende in artikel 7.61, eerste lid van de WHW vastgelegde beslissingen:

 1. de beslissing inzake toelating tot de examens, de bacheloropleiding of de initiële masteropleiding. Het gaat hierbij om beslissingen van of namens het College van Bestuur, die geen besluit van algemene strekking zijn en worden genomen op grond van of krachtens het gestelde in hoofdstuk 7, titel 2 van de WHW of artikel 6, vierde lid, artikel 7, vierde lid en artikel 8, vierde lid van de Experimentenwet van 2005;
 2. de beslissingen die worden genomen op grond van het aanvullend onderzoek voor toelating tot de bacheloropleiding of de opleiding geneeskunde. Het gaat om aanvullend onderzoek dat nodig is wanneer niet voldaan is aan de nadere vooropleidingseisen (art. 7.25, vierde lid en 7.28, vierde lid van de WHW);
 3. de beslissing van een colloquium doctum commissie (art.7.29 van de WHW);
 4. de beslissing van een examencommissie of van een examinator.

Voorbeelden van een beslissing van een examencommissie of examinator zijn: het vaststellen van de uitslag van een examen of tentamen; de weigering om een vrijstelling te verlenen; de weigering om een extra tentamenkans te geven;

 1. de beslissing van of namens het College van Bestuur inzake de vaststelling van het totaal aantal door een student behaalde studiepunten (art.7.9a van de WHW);
 2. de beslissing inzake het bindend studieadvies en de beslissing tot beëindiging van de inschrijving naar aanleiding van een negatief bindend studieadvies (art. 7.8b, derde en vijfde lid van de WHW).

Onder beslissing moet hier worden verstaan een besluit in de zin van de Algemene wet bestuurs­recht, namelijk "een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechte­lijke rechtshandeling". Je kunt ook beroep instellen:

 • tegen de schriftelijke weigering om een beslissing te nemen;
 • wanneer niet tijdig een beslissing wordt genomen. Als beslistermijn geldt een wettelijk vastgelegde termijn of, indien er geen sprake is van een wettelijke termijn, een redelijke termijn na ontvangst van een aanvraag om een beslissing. Een redelijke termijn is maximaal acht weken.

Online indienen van je bezwaarschrift

Je kunt je beroepschrift online indienen bij de EUR Faciliteit Rechtsbescherming. Dit digitale loket vind je op de website van het Erasmus Studenten Service Centrum (ESSC) onder het kopje ‘Rechtspositie’. Na indiening krijg je een ontvangstbevestiging en wordt je beroepschrift vaak nog op dezelfde dag aan het College van Beroep voor de Examens toegezonden voor verdere behandeling.

Je kunt je beroepschrift per mail (cbe@eur.nl) of schriftelijk, per post indienen bij de EUR Faciliteit Rechtsbescherming, kamer A1-53, Postbus 1738, 3000 DR Rotterdam.

Termijnen

Bij de beslissing staat altijd vermeld binnen welke termijn je beroep kunt instellen. Een beroepschrift is tijdig ingediend, indien dit voor het einde van de termijn is ontvangen. De termijn is zes weken en gaat in op de dag na de dag van de bekendmaking van de beslissing.

Verstuur je jouw beroepschrift per post, dan moet je ervoor zorgen dat je beroepschrift voor het einde van de termijn op de post is gedaan. In dat geval moet het beroepschrift niet later dan binnen een week na afloop van de termijn zijn ontvangen.

Wanneer je je beroepschrift niet tijdig indient, loop je een grote kans dat je beroep niet ontvankelijk wordt verklaard. Dit gebeurt niet als redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld dat je in verzuim bent geweest. De overschrijding van de termijn is dan verschoonbaar. Let wel, vakantie of ziekte zijn in de regel geen gegronde redenen voor termijnoverschrijding. Het is raadzaam om in dat soort omstandigheden iemand te machtigen het beroepschrift, dan wel een inleidend beroepschrift in te dienen. In een inleidend beroepschrift kan worden verzocht om de gronden van het beroep later aan te vullen.

Er wordt vanuit gegaan, dat degene die beroep instelt (eiser) eerst met het desbetref­fende orgaan of de desbetreffende examinator/docent contact heeft opgenomen om zijn bezwaren te bespreken (de materiële schikkingspoging).

Belangrijk!

Wanneer je eerst nog wilt overleggen met degene die de bestreden beslissing heeft genomen of advies wil vragen aan een studieadviseur of studentendecaan, houd dan wel de beroepstermijn van zes weken in het oog!

Hoe ziet die beroepsprocedure er uit?

De ontvankelijkheid

De ontvankelijkheid van de indiener van het beroepschrift hangt af van de vraag of deze:

 • de wettelijke beroepstermijn in acht heeft genomen;
 • eventuele procedurele verzuimen tijdig heeft hersteld;
 • zijn belang rechtstreeks is betrokken bij de bestreden beslissing.

De fase van de minnelijke schikking

Nadat het College van Beroep voor de Examens het beroepschrift heeft ontvangen, zendt de secretaris van het College van Beroep voor de Examens het beroepschrift eerst voor de zogenoemde formele minnelijke schikkingspoging toe aan het orgaan dat zijn beslissing moet heroverwegen.

Het desbetreffende orgaan heeft hiervoor een termijn van drie weken. Binnen die termijn dient het orgaan aan het College van Beroep voor de Examens ook mee te delen, of er een minnelijke schikking is getroffen. Is dat niet het geval dan dient binnen die termijn tevens een verweerschrift te worden inge­diend. Voor het indienen van het verweerschrift kan het orgaan echter enig uitstel vragen. De voorzitter van het College beslist op zo'n verzoek tot uitstel.

Het College van Beroep voor de Examens zendt na ontvangst van het verweerschrift hiervan een afschrift aan de eiser. Desgewenst kunnen partijen nogmaals reageren (conclusie van repliek van de eiser en conclusie van dupliek van de verweerder).

Spoedprocedure

In zaken, waarin het belang van eiser een "onverwijlde voorziening" vordert (in spoedeisende gevallen) kan de eiser aan de voorzitter van het College van Beroep voor de Examens vragen een voorlopige voorziening te treffen. Deze procedure loopt naast de behandeling van de hoofdzaak.

De voorzitter van het College hoort beide partijen in elkaars aanwezigheid; van zo'n zitting wordt een verslag gemaakt. Na beoordeling van het verzoek doet de voorzitter zo spoedig mogelijk uitspraak over de gevraagde voorziening.

Zitting van het college van beroep voor examens

Indien de minnelijke schikkingspoging geen resultaat heeft opgeleverd, wordt het beroep van eiser door het voltallige College van Beroep voor de Examens behandeld.

Partijen worden voor een zitting van het College uitgenodigd. Het College houdt zitting op vaste tijdstippen volgens een tevoren vastgesteld rooster (op maandagmorgen, eens per drie weken). Van datum en tijdstip van de zitting worden partijen tijdig op de hoogte gesteld.

Het College van Beroep voor de Examens kan echter een beroep ook afdoen zonder partijen te horen, bijvoorbeeld als het beroep kennelijk niet-ontvankelijk of kennelijk ongegrond is, of als partijen hebben aangegeven geen gebruik te willen maken van het recht om te worden gehoord.

Ook kan intussen aan het bezwaar van eiser geheel zijn tegemoet gekomen.

Partijen kunnen zich te allen tijde laten bijstaan door een raadsman of laten vertegenwoordigen door een gemachtigde.

Zij kunnen ook getuigen en deskundigen meenemen. De namen van deze getuigen en deskundi­gen dienen wel vier dagen voor aanvang van de zitting te worden opgegeven bij de secretaris van het College van Beroep voor de Examens.

Alle stukken liggen een week voor de aanvang van de zitting voor belangstellen­den ter inzage, tenzij het stukken van zeer persoonlijke aard betreft (te bepalen door de voorzitter College van Beroep voor de Examens).

De zittingen van het College zijn in principe openbaar.

Het College kan zelf ook getuigen en deskundigen oproepen.

Ter zitting krijgen partijen de gelegenheid hun standpunten nogmaals toe te lichten.

Tenslotte kunnen partijen de inhoud van het beroepschrift, het verweerschrift, de conclusie van repliek of dupliek alsmede de gronden waarop deze berusten tot aan de sluiting van de zitting aanvullen, tenzij daardoor de wederpartij onredelijk zou worden benadeeld.

Het College van Beroep voor de Examens kan verwante zaken voegen of niet samenhangende zaken splitsen.

De uitspraak van het college van beroep voor de examens

Het College van Beroep voor de Examens dient binnen tien weken na ontvangst van het beroepschrift te beslissen. Deze termijn kan desgewenst met vier weken worden verlengd.

De beraadslaging, waarin de uitspraak wordt vastgesteld, geschiedt in raadkamer. Dit gedeelte van de zitting is niet openbaar. De uitspraak wordt gegrond op de stukken en op hetgeen ter zitting naar voren is gebracht.

In de regel doet het College uitspraak op de dag van de zitting. De partijen kunnen dan in de volgende dagen informeren naar de uitspraak. De schriftelijke uitspraak volgt doorgaans binnen een termijn van twee tot drie weken. Deze termijn kan worden verlengd.

De uitspraak kan als volgt luiden:

 • het beroep is niet-ontvankelijk: dit betekent dat het beroep inhoudelijk niet kan worden beoordeeld wegens  gebleken procedurele verzuimen: het College komt aan een inhoudelijke beoordeling niet toe;
 • het beroep is ongegrond: de bestreden beslissing blijft in stand;
 • het beroep is gegrond: het desbetreffende besluit wordt geheel of gedeeltelijk vernietigd. Verweerder zal een nieuwe beslissing moeten nemen met inachtneming van de uit­spraak. Soms wordt hiervoor een termijn gesteld in de uitspraak.

NB: Het College van Beroep voor de Examens kan niet zelf een beslissing in de plaats van de (gedeeltelijk) vernietigde beslissing stellen (art. 7.61, zesde lid van de WHW).

Tegen de uitspraak van het College van Beroep voor de Examens kan de belanghebben­de beroep instellen bij het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs. Dit beroep is echter uitgesloten, indien de uitspraak van het College van Beroep voor de Examens betrekking heeft op een besluit, dat inhoudt:

 • de beoordeling van het kennen of kunnen van een student, die ter zake is geëxami­neerd of op enigerlei andere wijze is getoetst (art. 8:4, sub e van de Awb);
 • de vaststelling van opgaven, beoordelingsnormen of nadere regels voor die examine­ring of toetsing (art. 8:4 sub e van de Awb).

Nadere informatie

Regelgeving

 • Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek artikelen 7.59a, 7.60, 7.61, 7.62 en 7.63
 • Algemene wet bestuursrecht
 • Reglement van orde van het College van Beroep voor de Examens dat te vinden is op de website van het College.

Uitspraken van het College van Beroep voor de Examens

De uitspraken van het College van Beroep voor de Examens worden gepubliceerd op de website van het College, kies daar ‘Uitspraken’.

Jaarverslagen van het College van Beroep voor de Examens

De jaarverslagen van het College van Beroep voor de Examens vanaf 2000 zijn ook op de website van het College terug te vinden onder ‘Jaarverslagen’.

Nuttige adressen

College van Beroep voor de Examens

Kamer A1-53 (Erasmus Building)
Woudestein
Telefoon: 010-408 1125
E-mail: cbe@eur.nl

College van Beroep voor het Hoger Onderwijs

Lange Voorhout 9-13
Postbus 636
2501 CN Den Haag
Telefoon: 070 – 376 5400
Fax: 070 – 356 3275
E-mail: info@cbho.nl
Internet: www.cbho.nl

Studentendecanen

Informatie over de studentendecanen
Je kunt online een afspraak maken met een van de studentendecanen

ASK Erasmus

Find your answer in ASK Erasmus

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen