In bezwaar tegen het CvB

Wanneer je het niet eens bent met beslissingen van de universiteit, heb je verscheidene mogelijkheden om je juridisch te weer te stellen. Bij schriftelijke beslissingen word je erop gewezen dat je binnen een bepaalde tijd bezwaar kunt maken. Daarbij wordt vermeld tot welke instantie je daarvoor moet wenden.

Deze webpagina stelt je op de hoogte hoe je tegen beslissingen van of namens het College van Bestuur intern bezwaar kunt maken en vervolgens extern in beroep kunt gaan. Het gaat om beslissingen zoals bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW), voor zover er geen andere beroepsprocedures open staan (denk aan het College van Beroep voor de Examens).

Aan de orde komt in welke gevallen en op welke gronden je een beslissing kunt aanvechten en hoe de bezwaarschriftprocedure verloopt. Ben je het niet eens met de uitspraak op je bezwaarschrift, dan kun je extern in beroep gaan bij het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs in Den Haag.

Voor andere beslissingen, handelingen en gedragingen staan andere juridische wegen open. Je vindt een overzicht van de rechtsbescherming van studenten in hoofdstuk “Rechtsbescherming” van het instellingsdeel van het Studentenstatuut.

Meer informatie over de beroepsgang bij het College van Beroep voor de Examens.

Overzicht

Eerst bezwaar, daarna beroep
Het maken van bezwaar
De beslissing laat op zich wachten
Wie kan bezwaar maken?
Op welke gronden?
Wanneer dien je een bezwaar in?
Wat zet je in het bezwaarschrift?
Online indienen van het bezwaarschrift
Behandeling van het bezwaarschrift
Completering van het dossier
Hoorzitting
Gevallen waarin geen hoorzitting plaatsvindt
Advies
Beslissing
Nuttige adressen

In bezwaar tegen het College van Bestuur

Eerst bezwaar, daarna beroep

De bezwaar- en beroepsprocedure wordt beheerst door de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB). Drie trefwoorden zijn daarbij van belang: belanghebbende, besluit/beschikking ("beslissing") en bestuursorgaan. Het bestuursorgaan waarover het hier gaat, is het College van Bestuur. De belanghebbende is doorgaans de student zelf die om een beslissing heeft verzocht.

Of er sprake is van een besluit dat vatbaar is voor bezwaar en beroep, dient van geval tot geval te worden bezien. Een besluit waarbij algemene regels worden vastgesteld is niet vatbaar voor bezwaar en beroep. Dit geldt ook voor een beslissing over de procedure ter voorbereiding van een besluit, tenzij deze beslissing je in jouw belangen treft.

Wanneer je het als belanghebbende niet eens bent met een beslissing van of namens het College van Bestuur, is de eerste stap het indienen van een bezwaarschrift. Dit is een interne procedure van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Door het indienen van het bezwaarschrift vraag je aan het College van Bestuur om de eerder genomen beslissing te heroverwegen. Het bezwaar schorst overigens de werking van de beslissing niet!

Bij de Erasmus Universiteit Rotterdam wordt het bezwaarschrift doorgaans behandeld door de Adviescommissie voor de bezwaarschriften. Deze Adviescommissie is onafhankelijk en bestaat uit een voorzitter en ten minste twee leden. De voorzitter maakt geen deel uit van een bestuursorgaan en is niet werkzaam onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan. De Adviescommissie beoordeelt het bezwaarschrift en adviseert het College van Bestuur over de door het College van Bestuur te nemen beslissing op het bezwaarschrift Op basis van dit advies beslist het College van Bestuur. Aan deze procedure zijn geen kosten verbonden.

Ben je het niet eens met de beslissing op je bezwaarschrift, dan kun je in beroep gaan bij het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs in Den Haag. Dit is een externe procedure. Dit College is een onafhankelijke rechter voor alle openbare en een aantal bijzondere instellingen van hoger onderwijs. Tegen de uitspraak van dit College staat geen hoger beroep open.

Voor het indienen van het beroepschrift betaal je griffierechten. Wanneer je beroep gegrond wordt verklaard, krijg je het betaalde griffierecht terug. Nadere informatie over het College en hoe je een beroepschrift kunt indienen vind je op de website van het College. Zie hiervoor ‘Nuttige adressen’.  

Het maken van bezwaar

Tegen welke beslissingen van het College van Bestuur kun je bezwaar maken?

Je kunt een bezwaarschrift indienen tegen beslissingen van of namens het College van Bestuur als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek, voor zover er geen andere beroepsprocedures open staan. Het gaat hier om beslissingen over:

 • inschrijving als student of als extraneus
 • beëindiging van de inschrijving als student of als extraneus in de loop van het studiejaar. Gaat het echter om de beslissing tot beëindiging van de inschrijving naar aanleiding van een negatief bindend studieadvies, dan is het College van Beroep voor de Examens bevoegd.
 • de vaststelling van het verschuldigde collegegeld of examengeld, of de terugbetaling ervan
 • decentrale toelating van eerstejaars tot de propedeuse van de numerus fixus-opleiding geneeskunde
 • vrijstelling van vooropleidingseisen
 • afstudeersteun
 • het al dan niet afgeven van een verklaring dat het getuigschrift van een met goed gevolg afgelegd examen kan worden afgegeven
 • beëindiging van een opleiding door de instelling en de mogelijkheid om toch de opleiding af te maken
 • ontzegging van de toegang tot de universitaire gebouwen, terreinen of voorzieningen.

Er is geen beslissing of de beslissing laat op zich wachten

Een weigering om te beslissen is gelijk gesteld met een beslissing. Je kunt dus een bezwaarschrift indienen, wanneer schriftelijk is geweigerd om een beslissing te nemen of wanneer niet tijdig een beslissing is genomen. Als termijn om te beslissen geldt of een wettelijk vastgelegde termijn of, indien er geen sprake is van een wettelijke termijn, een redelijke termijn na ontvangst van een aanvraag om een beslissing. Een redelijke termijn is maximaal acht weken.

Wie kan bezwaar maken?

De belanghebbende, dat wil zeggen degene die rechtstreeks door een beslissing in zijn belang is getroffen, kan een bezwaarschrift indienen. Alleen wanneer je zelf direct de gevolgen van een beslissing ondervindt of hebt ondervonden, ben je gerechtigd om deze procedure aan te gaan.

Op welke gronden kun je bezwaar maken?

Je kunt een bezwaarschrift indienen, als je van mening bent dat de beslissing in strijd is met een algemeen verbindend voorschrift (de wet of regelingen van de universiteit zelf) of in strijd is met een van de beginselen van behoorlijk bestuur. Voorbeelden van een beginsel van behoorlijk bestuur zijn:

 • het vertrouwensbeginsel (het College van Bestuur komt een gedane toezegging niet na)
 • het gelijkheidsbeginsel (gelijke gevallen worden niet gelijk behandeld)
 • zorgvuldigheidsbeginsel
 • motiveringsbeginsel (de beslissing is op onjuiste feiten gebaseerd of niet goed beargumenteerd)
 • rechtszekerheidsbeginsel.

Je moet dit uiteraard goed onderbouwen in je bezwaarschrift!

Wanneer dien je een bezwaarschrift in?

Bij de beslissing staat altijd vermeld binnen welke termijn je bezwaar kunt maken. Een bezwaarschrift is tijdig ingediend, indien dit voor het einde van de termijn is ontvangen. De termijn is zes weken en gaat in op de dag na de dag van de bekendmaking van de beslissing. Verstuur je je bezwaarschrift per post, dan moet je ervoor zorgen dat je bezwaarschrift voor het einde van de termijn op de post is gedaan. In dat geval moet het bezwaarschrift niet later dan binnen een week na afloop van de termijn zijn ontvangen. Dien je je bezwaarschrift te laat in, dan ben je niet-ontvankelijk en kan jouw zaak niet in behandeling worden genomen. Dit gebeurt niet, als redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld, dat je in verzuim bent geweest. Vakantie of familieomstandigheden zijn geen gegronde redenen voor termijnoverschrijding. Wanneer je bezwaar maakt tegen het niet-tijdig nemen van een beslissing, dan ben je niet aan een termijn gebonden. Je kunt dan een bezwaarschrift indienen zodra het bestuursorgaan in gebreke is om tijdig te beslissen. Tijdig is de wettelijk vastgestelde termijn en anders maximaal acht weken. Dien je je bezwaarschrift echter onredelijk laat in, dan wordt het bezwaarschrift niet-ontvankelijk verklaard.

Wat zet je in het bezwaarschrift?

Je moet als indiener van het bezwaarschrift daarin de volgende punten opnemen:

 • naam en adres
 • de dagtekening (datum)
 • omschrijving van de beslissing waartegen je bezwaar maakt en zo mogelijk een afschrift van deze beslissing
 • de gronden waarom je het niet eens bent met de beslissing. Dit kan echter ook in een later stadium. Je krijgt daarvoor dan uitstel en je zult binnen de termijn die de Adviescommissie stelt, de gronden moeten aanvullen. Wanneer je je bezwaarschrift niet binnen de gestelde termijn aanvult, dan kan je bezwaarschrift niet-ontvankelijk worden verklaard.
 • jouw handtekening

Wanneer je het bezwaarschrift in een andere taal dan het Nederlands opstelt en een vertaling voor een goede behandeling van het bezwaar nodig is, dien jij te zorgen voor een vertaling. Als je bezwaarschrift niet aan de eisen voldoet, wordt het bezwaarschrift niet-ontvankelijk verklaard. Gevolg daarvan is dat je bezwaarschrift niet inhoudelijk wordt behandeld.

Online indienen van het bezwaarschrift

Je kunt je bezwaarschrift online indienen bij de EUR Faciliteit Rechtsbescherming via cbe@eur.nl. Na indiening krijg je een ontvangstbevestiging en wordt je bezwaarschrift vaak nog op dezelfde dag aan de Adviescommissie voor de bezwaarschriften toegezonden voor verdere behandeling.

Je kunt je bezwaarschrift ook schriftelijk, per post indienen bij de EUR Faciliteit Rechtsbescherming, kamer A2-07D, Postbus 1738, 3000 DR Rotterdam.

De behandeling van het bezwaarschrift

De EUR Faciliteit Rechtsbescherming zendt het bezwaarschrift zo spoedig mogelijk aan de Adviescommissie voor de bezwaarschriften. De Adviescommissie gaat eerst na of een minnelijke schikking mogelijk is. Als dat niet het geval is, completeert de Adviescommissie het dossier en organiseert een hoorzitting waarop beide partijen worden gehoord. De procedure mondt uiteindelijk uit in een advies aan het College van Bestuur voor een beslissing op het bezwaarschrift. Dit advies moet binnen zodanige tijd worden uitgebracht dat het College van Bestuur binnen de wettelijke termijn van tien weken na ontvangst van het bezwaarschrift kan beslissen.

De werkwijze van de Adviescommissie is vastgelegd in een Reglement van orde. Hier worden alleen de hoofdzaken beschreven. Het is dan ook raadzaam om zelf dit Reglement te lezen, wanneer je een bezwaarprocedure wil starten.

De completering van het dossier

In de regel geeft de Adviescommissie aan het College van Bestuur de gelegenheid om in reactie op het bezwaarschrift een verweerschrift op te stellen.

Alle belanghebbende partijen kunnen nadere stukken indienen tot tien dagen voor de hoorzitting. Het bezwaarschrift en alle andere stukken liggen gedurende ten minste een week voor de belanghebbenden ter inzage. Ook kun je tegen vergoeding van kosten afschriften van deze stukken krijgen.

De hoorzitting

Voor de hoorzitting worden jij als indiener van het bezwaarschrift, een vertegenwoordiger van het College van Bestuur en eventuele andere belanghebbenden opgeroepen. Bij de oproep wordt zoveel mogelijk een termijn van vijf dagen in acht genomen.

Je kunt je tijdens de hoorzitting laten bijstaan of je laten vervangen door een gemachtigde of raadsman. Je kunt ook getuigen of deskundigen meebrengen, mits je de namen op de vierde dag voor de hoorzitting schriftelijk opgeeft aan de Adviescommissie en de tegenpartij. Wanneer je niet aanwezig bent, kan de hoorzitting toch doorgaan, mits je behoorlijk bent opgeroepen.

In beginsel is de hoorzitting openbaar en worden de belanghebbenden in elkanders aanwezigheid gehoord. Tijdens de hoorzitting wordt een vertegenwoordiger van het College van Bestuur in de gelegenheid gesteld een toelichting op het standpunt van het College van Bestuur te geven. Vervolgens stelt de Adviescommissie vragen over je bezwaarschrift.

Bij sluiting van de hoorzitting wordt meegedeeld wanneer de Adviescommissie haar advies denkt uit te brengen.

Gevallen waarin geen hoorzitting plaatsvindt

In de volgende gevallen word je niet opgeroepen voor een hoorzitting:

 • het bezwaar is kennelijk niet ontvankelijk. Je bezwaarschrift voldoet volgens de Adviescommissie niet aan de voorwaarden om in behandeling te worden genomen
 • het bezwaar is kennelijk ongegrond (redelijkerwijs is er geen enkele twijfel mogelijk over de ongegrondheid van het bezwaar)
 • de belanghebbenden hebben verklaard geen gebruik te willen maken van het recht om te worden gehoord
 • het College van Bestuur is volledig aan je bezwaar tegemoet gekomen en andere belanghebbenden worden daardoor niet in hun belangen geschaad.

Het advies

De Adviescommissie stelt na de hoorzitting haar advies op en baseert zich daarvoor uitsluitend op de stukken die ter inzage zijn gelegd en op hetgeen ter hoorzitting naar voren is gebracht. Ook stukken die nog tijdens de hoorzitting zijn overlegd worden daarbij betrokken, tenzij de tegenpartij daardoor wordt benadeeld.

Het advies dient te berusten op een deugdelijke motivering.

Het advies wordt schriftelijk uitgebracht aan het College van Bestuur en bevat een verslag van het horen.

De beslissing op het bezwaarschrift

Het College van Bestuur neemt vervolgens op basis van het advies een beslissing op het bezwaarschrift. Overigens is het College van Bestuur niet verplicht het advies over te nemen, maar moet dit dan wel motiveren.

Mogelijke beslissingen zijn:

 • het bezwaar is niet-ontvankelijk. Dit betekent dat het College van Bestuur wegens formele gebreken het bezwaar inhoudelijk niet behandelt.
 • het bezwaar is ongegrond. Het College van Bestuur wijst het bezwaar af.
 • het bezwaar is geheel of gedeeltelijk gegrond. Wanneer het advies daartoe aanleiding geeft, herroept het College van Bestuur de bestreden beslissing en neemt voor zover nodig in plaats daarvan een nieuwe beslissing.

De beslissing dient steeds te berusten op een deugdelijke motivering die bij de bekendmaking van de beslissing wordt vermeld.

Het College van Bestuur dient te beslissen binnen de wettelijke beslistermijn van tien weken na ontvangst van het bezwaarschrift.

Nuttige adressen

Adviescommissie voor de bezwaarschriften

Kamer A2-07D
Campus Woudestein
Telefoon: 010-408 2246
E-mail: acb@eur.nl  

College van Beroep voor het Hoger Onderwijs

Lange Voorhout 9-13
Postbus 636
2501 CN Den Haag
Telefoon: 070 – 376 5400
Fax: 070 – 356 3275
E-mail: info@cbho.nl
Internet: www.cbho.nl

Studentendecanen

Informatie over de studentendecanen
Je kunt via het ESSC een afspraak maken met een van de studentendecanen

Erasmus Studenten Service Centrum (ESSC)

Balie: hal Gebouw E
Telefoon: 010–408 2323
E-mail: ASK Erasmus
SIN-Online: Erasmus Student Service Centre (channel # 4380)
Het ESSC is op werkdagen geopend van 9.30-16.00 uur.

ASK Erasmus

Find your answer

ASK Erasmus