Minor Public Health: De Gezonde Grote Stad

Categorie
Broadening minor
Code
GWMINOR118

Inhoud

De minor Public Health is opgebouwd uit modules, die belangrijke probleemterreinen behandelen. Deze probleemterreinen zijn: infectieziekten, milieuzorg, geestelijke gezondheidszorg, jeugdzorg en zorg voor ouderen. Binnen elke module komen verschillende docenten aan het woord, waarvan een aantal werkzaam is in de dagelijkse praktijk in de grote stad, waardoor de diversiteit van de grootstedelijke problematiek duidelijk wordt.
Voorafgaand hieraan is er een introductieweek, waarin een algemeen beeld wordt geschetst van grootstedelijke gezondheidsproblemen en de aanpak hiervan en waarin de opzet van de minor nader wordt toegelicht.

Module 1: Infectieziekten

  De bestrijding van infectieziekten vormt de oorsprong van de huidige Public Health. Infectieziekten vormen historisch gezien een van de belangrijkste gezondheidsproblemen in de grote stad. Zij behoren wereldwijd nog steeds tot de grootste doodsoorzaken en ook in het westen is het probleem nog niet uitgeroeid. Vanwege hun besmettelijke karakter hebben de infectieziekten ook een belangrijke maatschappelijke dimensie.

  Na een historisch overzicht worden de medische grondbeginselen van infectieziekten bestrijding uitgelegd. De omvang van de belangrijkste infectieziekten in Nederland wordt beschreven. Het gedrag van mensen als leden van een samenleving heeft grote invloed op infecties en wordt besproken. De belangrijkste soorten interventies en uitvoeringsaspecten worden gepresenteerd.

   Module 2: Milieu

    Milieu als fysieke leefomgeving – denk aan zaken zoals luchtkwaliteit, water, verkeer, groen, geluid, hoogspanningsmasten, bodemverontreiniging – vormt het onderwerp van de tweede module. Zowel het publiek, de politiek als de gezondheidsdiensten maken zich regelmatig ‘druk’ om dergelijke milieu gerelateerde onderwerpen. Voorbeeld is het thema ‘fijnstof’. In deze module wordt uitgelegd hoe blootstellingen gedefinieerd en gemeten kunnen worden en hoe maatregelen worden ontworpen en geëvalueerd.

     Module 3: Openbare geestelijke gezondheidszorg

      De Openbare Geestelijke Gezondheidszorg betreft de preventie op het gebied van de geestelijke gezondheid van kwetsbare personen en risicogroepen. Het gaat daarbij vaak om zorg voor mensen die niet voor zichzelf kunnen zorgen, bemoeizorg genoemd. Daarbij komt het spanningsveld tussen maatschappelijke dwangmaatregelen en individuele vrijheden aan de orde. Klassieke terreinen van de OGGZ zijn de zorg voor verslaafden en aan dak- en thuislozen. Daarnaast wordt aandacht besteed aan andere speerpunten op het gebied van geestelijke gezondheid: problematiek die veel minder zichtbaar is zoals depressie en angststoornissen en gevoelens van onveiligheid, vaak gerelateerd aan problemen zoals agressie en geweld.

       Module 4: Jeugd

        Nederland vergrijst, maar in de grote steden is het aantal kinderen en jongeren voorlopig nog relatief groot. Ongeveer de helft van de jongeren in de steden heeft een buitenlandse herkomst. De gemengde groep kinderen en jongeren in de grote steden vormt enerzijds een bron voor de toekomstige welvaart, maar is voor het algemene publiek en voor de politiek ook een bron van zorg. Er zijn grote sociale-, en gezondheidsverschillen tussen groepen jongeren in de steden. In de minor komen zaken aan bod zoals de aanpak van kindermishandeling en de epidemie van overgewicht bij kinderen.

         Module 5: Ouderen

          Het verouderingsproces leidt tot toenemende kwetsbaarheid door een samenspel van slechte mobiliteit, balans en spierkracht; verminderde cognitie en (dreigende) ondervoeding. Daarnaast is eenzaamheid een belangrijk probleem. De kansen en belemmeringen (van programma’s gericht) op ‘healthy ageing’ zullen aan bod komen tijdens deze module. Er wordt aandacht gegeven aan de belangrijke gezondheidsproblemen onder ouderen, zoals dementie. Daarnaast wordt een overzicht gegeven van de gezondheid van ouderen met een migratie achtergrond..

           Leerdoelen

           De minor Public Health richt zich op gezondheidsproblematiek, die typisch is voor grote steden zoals Rotterdam. Aan de hand van interactief onderwijs en interessante praktijkexcursies leer je de basisprincipes van het vakgebied Public Health. Aan de hand van casussen kom je veel te weten over recente ontwikkelingen op dit gebied en leer je om publieke gezondheidsproblemen zelfstandig te analyseren en erover te adviseren.

           De overkoepelende leerdoelen zijn:
           1. De student kan de basisprincipes en recente ontwikkelingen van de geselecteerde onderzoeksterreinen in de publieke gezondheid (Public Health) omschrijven.
           2. De student kan zelfstandig een probleemgestuurde analyse van gezondheidsproblemen van de grootstedelijke bevolking toepassen.

           Daarnaast zijn er per module de volgende leerdoelen:

           Module infectieziekten
           3. De student kan de stappen van planmatige aanpak voor bestrijding van infectieziekten omschrijven en toepassen op een specifieke casus over infectieziekten.
           4. De student kan de belangrijkste soorten interventies ter bestrijding van infectieziekten benoemen.
           5. De student kan bevorderende en belemmerende factoren voor een succesvolle implementatie benoemen en toepassen op een casus/interventie.

           Module Milieu
           6. De student kan omschrijven wat de invloed is van milieu op de volksgezondheid en hoe dit gemeten kan worden.
           7. De student kan omschrijven hoe milieu-interventies worden ontwikkeld en worden beoordeeld op hun effectiviteit.

           Module OGGZ
           8. De student kan specifieke dilemma’s benoemen die spelen bij oplossingen voor problemen binnen de Openbare Geestelijke Gezondheid.
           9. De student kan aan de hand van een specifieke casus verklaren en analyseren waarom een bepaalde aanpak voor een beleidsprobleem effectief is of niet.

           Module Jeugd
           10. De student kan de specifieke problemen bij de zorg voor de jeugd omschrijven.
           11. De student kan aan de hand van een casus specifieke dilemma’s herkennen en benoemen waarmee zorgverleners in de praktijk mee te maken hebben.
           12. De student heeft inzicht in effectieve beleidsinterventies in de zorg voor jeugd en kan deze toepassen op een casus.

           Module Ouderen
           13. De student kan de specifieke problemen benoemen die kunnen spelen bij de zorg voor ouderen.
           14. De student kan voorbeelden noemen van effectieve interventies en kan aangeven wat de factoren zijn die de effectiviteit bevorderen/belemmeren.

           Bijzondere kenmerken

           De minor Public Health is interessant voor studenten van alle opleidingen. Basiskennis op het gebied van de Nederlandse volksgezondheid en de Nederlandse gezondheidszorg is een vereiste, maar voor studenten zonder deze basiskennis worden in de introductieweek enkele extra colleges/werkgroepen aangeboden om hun kennis hierover bij te spijkeren.

           De minor heeft aanknopingspunten met vele opleidingen, zoals Psychologie, Criminologie, Bestuurskunde, Sociologie, Rechten, Economie, Geneeskunde, Bedrijfskunde, Geschiedenis en natuurlijk Gezondheidswetenschappen, Beleid & Management Gezondheidszorg. Doorgaans melden zich studenten uit veel uiteenlopende studierichtingen.

           De voertaal van de minor is Nederlands. Van studenten wordt wel voldoende beheersing van de Engelse taal verwacht, omdat een deel van het gebruikte onderwijsmateriaal Engelstalig is.

           Onderwijswerkvormen

           De minor Public Health bestaat uit (interactieve) hoorcolleges, debatten, werkgroepen, een groepsopdracht, en praktijkoriëntaties bij diverse gezondheidsdiensten. Zoveel als mogelijk wordt aangesloten bij actuele thema’s, zoals de participatie aan vaccinatieprogramma’s. Praktijkoriëntaties vormen een belangrijke aanvulling op het meer klassieke onderwijs en bestaan uit allerlei veldbezoeken aan bv. de GGD-Rotterdam-Rijnmond, jeugdartsen (halve dag meelopen) en Havenzicht (dag- en nachtopvang voor daklozen). Ook wordt een bezoek gebracht aan de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR), waar in het Regionaal Operationeel Centrum een infectieziekte-uitbraak in de stad Rotterdam wordt gesimuleerd en met de aanpak hiervan wordt geoefend.

           Onderwijsmateriaal

           Bij dit vak zal per module de verplichte literatuur (o.a. wetenschappelijke artikelen) aangegeven zijn, die (voor het grootste deel) online beschikbaar zal worden gesteld.

           Tentaminering

           Wijze van tentaminering

           De eindtoets in dit vak is schriftelijk en individueel (70%). Daarnaast bestaat het eindcijfer uit de beoordeling van de groepsopdracht (30%). De opdracht is een groepsproces en het eindresultaat zal als geheel beoordeeld worden met één cijfer.
           Het eindcijfer is een gewogen gemiddelde van beide deelcijfers waarbij het minimum van de deelcijfers wel een 5.0 of hoger moet zijn om dit vak met een voldoende (5.5) eindcijfer af te sluiten.
           Voldoende deelname aan het onderwijs is voorwaarde om te kunnen deelnemen aan het tentamen. Studenten die afwezig zijn bij de presentatie van de groepsopdracht of bij de praktijkoriëntaties, moeten dit onderwijsonderdeel inhalen door het maken van een vervangende opdracht die hij/zij krijgt overhandigd van de vakcoördinator.

           Samenstelling van eindcijfer

           De eindtoets in dit vak is schriftelijk en individueel (70%). Daarnaast bestaat het eindcijfer uit de beoordeling van de groepsopdracht (30%). De opdracht is een groepsproces en het eindresultaat zal als geheel beoordeeld worden met één cijfer.

           Het eindcijfer is een gewogen gemiddelde van beide deelcijfers waarbij het minimum van de deelcijfers wel een 5.0 of hoger moet zijn om dit vak met een voldoende (5.5) eindcijfer af te sluiten.

           Feedback

           Door de interactieve colleges en kleinschaligheid van de groep is er ruimte en tijd voor individuele vragen en opmerkingen.

           Bij de groepsopdracht wordt elke groep begeleid door een coach, met wie contactmomenten zullen plaatsvinden. Daarnaast wordt de opdracht beoordeeld aan de hand van een beoordelingsformulier

           Contactinformatie

           Thijs van den Broek
           vandenbroek@eshpm.eur.nl
           (010) 4089577
           Kamer J6.69

           Facultaire website
           Minorwebsite ESHPM

           Categorie
           Broadening minor
           Code
           GWMINOR118
           Organisatie
           Erasmus School of Health Policy & Management
           Studiepunten (ECTS)
           15
           Voertaal
           Nederlands
           Locatie
           Campus Woudestein, Rotterdam

           Registration

           Lees voor meer informatie de aanmeldprocedure.