Global Health

Streven naar een betere gezondheid van de bevolking en een rechtvaardiger verdeling daarvan in ontwikkelingslanden is een gedeelde en internationale verantwoordelijkheid. Verbeteringen van de gezondheid in ontwikkelings landen kunnen alleen tot stand komen door onderzoek naar financiering van de gezondheidszorg.

ESHPM werkt hard om de onderzoekslijnen en onderwijsprogramma’s op het gebied van de mondiale gezondheidszorg (global health) steeds verder uit te breiden. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste actuele projecten en ontwikkelingen.

Health Equity and Financial Protection in Asia (HEFPA)

In het Health Equity and Financial Protection in Asia (HEFPA) project wordt gekeken naar de effecten van recente grootschalige herstructureringen van de gezondheidszorg in zes Aziatische landen. Centraal in het HEFPA project staat de evaluatie van de impact van het zogenaamde New Cooperative Medical Scheme dat in agrarisch China is geïntroduceerd. Dit verzekeringsstelsel beoogt boeren te verzekeren tegen de catastrofale kosten van ziekte en hen betere toegang te geven tot medische zorg. Binnen het project zetten onderzoekers van ESHPM, de Shandong University en de Oxford University experimenten op waarmee men kan evalueren of bepaalde interventies de impact van het programma op de toegang tot medische zorg en financiële bescherming kunnen vergroten.

Community Based Health Insurance (CBHI)

In het Community Based Health Insurance (CBHI) project wordt een innovatieve, op solidariteit gebaseerde zorgverzekeringmethode in India geëvalueerd. Daarnaast heeft ESHPM zijn onderzoekshorizon ook uitgebreid naar het Afrikaanse continent, onder andere door partnerrelaties aan te gaan met het International Institute of Social Studies (ISS), het Africa Study Center, de Ethiopian Economics Association en de Addis Ababa University. Met deze partners werkt ESHPM aan een door de NWO gefinancierd project ter evaluatie van CBHI in Ethiopië. Verder werkt ons ESHPM samen met het Amsterdam Institute for International Development aan het evalueren van verzekeringsmethoden in Kenia. De kennis die door al deze projecten wordt gegenereerd, is zeer waardevol voor beleidsmakers. Zij staan voor de uitdaging om belangrijke maatschappelijke gezondheidsproblemen aan te pakken terwijl er steeds minder geld en menskracht beschikbaar is.

Rotterdam Global Health Initiative (RGHI)

Het Rotterdam Global Health Initiative (RGHI) is een Top Service Netwerk dat bestaat uit verschillende aan de Erasmus Universiteit Rotterdam verbonden instituten, de stad Rotterdam, internationale NGO’s en partners uit het zakenleven. ESHPM is een van de prominente partners in het initiatief. Deelnemers met verschillende achtergronden werken samen aan onderwijs en onderzoek op het gebied van global health en sociale valorisatie.
Er is dringend behoefte aan innovatieve input op het gebied van global health om sociaaleconomische verschillen in gezondheid te dichten, leefomstandigheden van mensen wereldwijd te verbeteren en de strijd aan te gaan met de ongelijke verdeling van macht, geld en middelen die invloed hebben op de gezondheid.

Het RGHI draagt bij aan global health door zijn unieke combinatie van expertise. Binnen het initiatief richt men zich vooral op de onderwerpen: volksgezondheid, het ontwikkelen van internationale zorgstelsels en internationale ontwikkelingen. Het is onze ambitie om verbeteringen te realiseren met betrekking tot de volksgezondheid, de toegankelijkheid van zorg en de financiering van de zorg. Dit kan slagen door de zorglogistiek te verbeteren, betere zorgverlening en hogere kwaliteit van zorg mogelijk te maken en goede bedrijfsvoering in de zorg te waarborgen. Goede controle-, evaluatie- en impactstudies kunnen hieraan bijdragen. Belangrijker nog, gezondheid is een groot goed en het is daarom essentieel dat gezondheid wordt gezien als een fundamenteel mensenrecht.

Om wereldwijd gezondheidsverbeteringen te kunnen realiseren, is uitvoerig onderzoek naar de oorzaken van slechte gezondheid en naar ongelijkheden in de toegang tot zorg noodzakelijk. De focus moet hierbij niet beperkt blijven tot de zorg; er moet ook aandacht zijn voor historische en culturele aspecten en de algemene leefomstandigheden van mensen. Waterhuishouding, voedselvoorziening, sanitair, arbeidsomstandigheden en de aanwezigheid en toegankelijkheid van politiek en goed bestuur zijn ook belangrijke aandachtsgebieden voor global health.

Voor meer informatie over het Rotterdam Global Health Initiative kunt u terecht op de website van het RGHI