Nederlandstalige publicaties

Nederlandstalige publicaties 1995-2005

2005

Dute JCJ, Beantwoording rechtsvraag: Is het haalbaar om bij recidiverende verslaving en daarmee gepaard gaande maatschappelijke teloorgang een rechterlijke machtiging of ondercuratelestelling te verkrijgen?, Vademecum permanente nascholing huisartsen 2005 (23), [accepted for publication]

Aanen D.K., H.E.G.M. Hermans, Zorgcontractering in 2005, Zorg & Financiering, 2005 (in druk)

Hermans H.E.G.M. & M.A.J..M. Buijsen, Ziekenhuisdirecteur mist beroepsopleiding, ZorgVisie, 2, 2005, p. 21

2004

Arends, L.A.P. "Beperkt door zorg. Toepassing van vrijheidsbeperkingen op psychogeriatrische patiënten en verstandelijk gehandicapten op plaatsen waar de Wet Bopz niet van toepassing is." Den Haag: Ministerie VWS, 2004.

Arends, L.A.P. "Het klachtrecht van de Wet Bopz in psychogeriatrie en verstandelijk gehandicaptenzorg: een verslag van de tweede Bopz-evaluatie." Maandblad Geestelijke Volksgezondheid 59, no. 4 (2004): 303-315.

Buijsen, M.A.J.M. & Exter, A.P. den. No-claimteruggaaf doet afbreuk aan solidariteit. Reformatorisch Dagblad Opinie, 7 april 2004

Buijsen, M.A.J.M. 'Een geen-bezwaarsysteem voor post mortem orgaandonatie: een kwestie van principe', in Ars aequi 2004/1, p.22-27 (wetenschappelijk artikel).

Buijsen, M.A.J.M. 'Orgaandonatie: kies voor het geen-bezwaarsysteem', in Katholiek Nieuwsblad 9 januari 2004 (opiniërende bijdrage).

Buijsen, M.A.J.M. 'De keuze voor een geen-bezwaarsysteem: een kwestie van principe', in Pro Vita Humana 2004/1, p. 1-4 (tekst voordracht).

Buijsen, M.A.J.M. 'Autonomie in het gezondheidsrecht', verschijnt in Ars Aequi 2004/6 (wetenschappelijk artikel).

Buijsen, M.A.J.M. 'Reactie op het NAV-standpunt inzake orgaandonatie', verschijnt in Pro Vita Humana 2004/2 (opiniërende bijdrage)

Buijsen, M.A.J.M.Órgaandonatie en rechtvaardigheid. Kanttekeningen bij Den Hartoghs solidariteitsoptie, verschijnt in Medisch Contact (opiniërende bijdrage).

Buijsen, M.A.J.M. 'De zaak Baby Kelly: welke schade rekenen we toe?, verschijnt in Nederlands Tijdschrift voor Rechtsfilosofie en Rechtstheorie 2004/2 (wetenschappelijk artikel).

Buijsen, M.A.J.M. 'De nieuwe zorgovereenkomst', verschijnt in Zorg en Financiering (wetenschappelijk artikel). Met H.E.G.M. Hermans.

Dute JCJ, De schorsingsbevoegdheid van klachtencommissies in de geestelijke gezondheidszorg, Tijd-schrift voor Gezondheidsrecht 2004 (28) 4, 261-268.

Dute JCJ, Ploem, MC, Kanttekeningen bij het advies 'Bewaartermijn patiëntengegevens' van de Ge-zondheidsraad, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2004 (28) 4, 281-284.

Dute JCJ, Infectieziektenwet, in: Sluijters, B, et al. (red.), Gezondheidsrecht Tekst & Commentaar, Kluwer, Deventer, 2004, 647-700.

Dute JCJ, De wetgever van twee snelheden (Gezichtspunt), Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2004 (28) 8, 577.

Dute JCJ, Wrongful life-vorderingen: het leven als schadepost?, in: JIBulletin 2004 (13) 2, 27-28.

Dute JCJ, Nieuwe ontwikkelingen, nieuwe vragen. Biobanken in IJsland, Engeland en Nederland, Nieuwsbrief Nederlandse Vereniging voor Bio-ethiek 2004 (11) 3, 8-9.

Exter, A.P. den. en Hermans, H.E.G.M. Invoering wegblijftarief ziekenhuizen komt te vroeg. Nederlands Dagblad Opinie, 10 april 2004

Exter, A.P. den., M.A.J.M. Buijsen en Hermans, H.E.G.M. Verzekeraar, geef patiënt inspraak. Trouw Podium 19 mei 2004.

Exter, A.P. den. Medische vluchtelingen en het recht op medische zorg. Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek (in press)

Exter, A.P. den. Prijsregulering Orthodontie en het Europese recht. Rapport t.b.v. de Nederlandse Maatschappij ter bevordering van Tandheelkunde. 2004

Hermans, H.E.G.M. en Hanny Schulten, De kunst van het loslaten. Geef het veld bewegingsvrijheid, thema Sturing en bureaucratie, Health Management forum, 2, 2004, p. 42-45.

Hermans, H.E.G.M., Drie belangrijke arresten van het Europese Hof: de gevolgen voor de Nederlandse gezondheidszorg, NVZ Nieuws, 2004, 2, p. 4-6

Hermans, H.E.G.M., Komen bij behandeling in het buitenland ook bijkomende kosten voor vergoeding in aanmerking? NVZ Nieuws, 16, 2004, p. 4-6

Hermans, H.E.G.M., NMa geeft visie op ziekenhuizen: Ongelijk speelveld, maar genoeg ruimte om te concurreren, NVZ Nieuws, 2004, 5, p. 5-8

Hermans, H.E.G.M., Positie Nederlands ziekenfonds als onderneming onzeker, NVZ Nieuws, 16, 2004, p. 6-7

Hermans, H.E.G.M., Van de Brusselse zorgagenda: De wetgevings- en beleidsonderwerpen voor 2004, NVZ Nieuws, 2004, 2, p. 1-3

E.C.M. Jansen en Hermans, H.E.G.M., Concurrentie met geneesmiddelen: een zorg voor ziekenhuizen? Zorg & Financiering, 3, 2004, p. 24-36

Hermans, H.E.G.M., Arrest Altmark, Zorg & Financiering, 1, 2004, p. 190-192

Hermans, H.E.G.M., Arrest van het Europese Hof van Justitie in de zaak Merino Gómez, Zorg & Financiering, 4, 2004, p. 136-137

Hermans, H.E.G.M., Arrest van het Europese Hof van Justitie in de zaak Ludwig Leichtle, Zorg & Financiering, 4, 2004, p. 134-135

Hermans, H.E.G.M., Arrest van het Europese Hof van Justitie in de zaak AOK Bundesverband, Zorg & Financiering, 4, 2004, p. 131-134

Hermans, H.E.G.M., Arrest van het Europese Hof van Justitie in de zaak DocMorris en Jacques Waterval, Zorg & Financiering, 1, 2004, p. 187-188

Hermans, H.E.G.M., Consultatiedocument NMa Spelregels bij concentratiezaken, Hermans, H.E.G.M., Zorg & Financiering, 4, 2004, p. 51-58

Hermans, H.E.G.M., Hongerstaking en dwangvoeding: op het grensvlak van het gezondheidsrecht en het penitentiair recht, In: Voeding ongewenst. Ethische en juridische beschouwingen over dwangvoeding, E. H. Hulst (red.), European Centre for Advanced Legal Studies in Health Care, Rotterdam, 2004, p. 39-58

Hermans, H.E.G.M., NMa toetst fusieplannen JKZ/RKZ-Leyenburg ziekenhuis, Zorg & Financiering, 2, 2004, p. 57-59

Hermans, H.E.G.M., Patiëntenmobiliteit in de Europese Unie: 'High Level Process', Zorg & Financiering, 2, 2004, p. 138-140

Hermans, H.E.G.M., Rapporten van CDA en PvdA over Europa, Zorg & Financiering, 1, 2004, p. 172-175

Hermans, H.E.G.M., Voorstel Europese Richtlijn Diensten: Meer keuzes consumenten/patiënten en minder bureaucratie, Zorg & Financiering, 2, 2004, p. 134-136

Hermans, H.E.G.M. en H. Schulten, De kunst van het loslaten. Geef het veld bewegingsvrijheid, thema Sturing en bureaucratie, Health Management Forum, 2, 2004, p. 42-45

Hermans, HEGM, Privé-klinieken, ZBC's, markt en winstoogmerk, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2004, 6, p. 414- 428

Hermans, H.E.G.M., Rapporten van CDA en PvdA over Europa, Zorg & Financiering, 1, 2004, p. 172-175

Hermans H.E.G.M., Agendapunten Europese raad voor de werkgelegenheid, sociaal beleid, volksgezondheid en consumentenzaken, Zorg & Financiering 2004; 1, p.180- 185

Hermans, H.E.G.M., Arrest Altmark, Zorg & Financiering, 1, 2004, p. 190-192

Hermans, H.E.G.M., Patiëntenmobiliteit in de Europese Unie: 'High Level Process', Zorg & Financiering, 2, 2004, p. 138-140

Jansen, E.C.M. en H.E.G.M. Hermans, Concurrentie met geneesmiddelen: een zorg voor ziekenhuizen? Zorg & Financiering, 3, 2004, p. 24-36

Lauwerens, K en Hermans, H.E.G.M., Inkomstenderving in de ziekenhuissector door verzuim van poliklinische patiënten, Zorg & Financiering, 4, 2004, p. 11-20

Hermans, H.E.G.M., Consultatiedocument NMa Spelregels bij concentratiezaken, Zorg & Financiering, 4, 2004, p. 51-58

Hermans, H.E.G.M., Arrest van het Europese Hof van Justitie in de zaak Ludwig Leichtle, Zorg & Financiering, 4, 2004, p. 134-136

Bronkhorst CA, H.E.G.M Hermans, Non-concurentiebedingen in de gezondheidszorg, Zorg & Financiering, 6, 2004, p. 10-22

Hermans, H.E.G.M., Keuzevrijheid van verzekerden kent ook zijn schaduwzijden, Zorg & Financiering, 6, 2004, p. 1

Hermans, H.E.G.M., NMa: Vergunning fusieplannen ziekenhuizen Hilversum en Gooi-Noord noodzakelijk, Zorg & Financiering 2004: 7 38-39

Hermans, HEGM, Wijziging Mededingingswet per 1-8-2004, Zorg & Financiering 2004, 7, p. 39- 40

Hermans, HEGM, Aanbestedingsplicht van algemene ziekenhuizen, Zorg & Financiering 2004, 7, p. 43- 45

Hermans, HEGM, Rapport over de invloed van cliëntenraden, Zorg & Financiering 2004, 7, p. 136- 143

Hermans, HEGM, Arrest Europese Hof in de zaak Burbaud, Zorg & Financiering 2004, 7 p. 157- 158

Lauwerens, K en Hermans, H.E.G.M., Inkomstenderving in de ziekenhuissector door verzuim van poliklinische patiënten, Zorg & Financiering, 4, 2004, p. 11-20

2003

Arends, L.A.P. "De interne rechtspositie van psychogeriatrische patiënten in verpleeg- en verzorgingshuizen." Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 34, no. 2 (2003): 65-73.

Arends, L.A.P. "De moeizame implementatie van de Wet Bopz in verzorgingshuizen." Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 81, no. 8 (2003): 459-467.

Arends, L.A.P. "Het klachtrecht in de psychogeriatrie - de stand van zaken." Tijdschrift voor verpleeghuisgeneeskunde 27, no. 1 (2003): 18-24.

Arends, L.A.P., en B.J.M. Frederiks. "Hersenschimmen? Een beschouwing over de noodzaak van nieuwe wetgeving naar aanleiding van de tweede Wet Bopz-evaluatie interne rechtspositie van psychogeriatrische patiënten en verstandelijk gehandicapten. "Tijdschrift voor gezondheidsrecht 27, no. 2 (2003): 80-92.

Arends, L.A.P., en B.J.M. Frederiks. "Verslag jaarvergadering vereniging van gezondheidsrecht." Tijdschrift voor gezondheidsrecht 27 (2003).

Arends, L.A.P., en T. Stigter. De implementatie van de Wet Bopz in verzorgingshuizen II: Verantwoorde toepassing vrijheidsbeperkingen door het hele verzorgingshuis? Utrecht: Arcares, 2003.

Baselmans, N., Hermans, H.E.G.M., Grensoverschrijdende samenwerking: oplossing voor capaciteitsproblemen bij ziekenhuizen? Zorg & Financiering 5, 2003, p. 11-27

Buijsen, M.A.J.M. 'Mededinging in de gezondheidszorg', in Nederlands Juristenblad 2003/13, p. 675-677 (opiniërende bijdrage).

Buijsen, M.A.J.M. 'Een jurist over "Kelly", in Katholiek Nieuwsblad vrijdag 4 april 2003 (opiniërende bijdrage).

Buijsen, M.A.J.M. 'De waakhond blijft alert. Nma zal gespitst blijven op maximumtarieven', in Medisch Contact, 2003/20, p.797-802 (opiniërende bijdrage).

Buijsen, M.A.J.M. 'Euthanasiewet al na jaar mislukking?', in Noordhollands Dagblad van 13 mei 2003 (opiniërende bijdrage), tevens verschenen in Haagsche Courant en De Limburger.

Buijsen, M.A.J.M. 'Euthanasiewetgeving faalt', in Pro vita humana 2003/3-4, p. 84-85. (opiniërende bijdrage).

Buijsen, M.A.J.M. 'Op naar een Nationaal Instituut voor Effectiviteit en Doelmatigheid in de Zorg!, in Tijdschrift voor Sociale Geneeskunde 2003/5, p. 293-296 (opiniërende bijdrage, samen met W. Brouwer en F. Rutten).

Buijsen, M.A.J.M. 'De rechtspositie van gewetensbezwaarden in de zorg', in Pro Vita Humana 2003/3-4, p. 97-101 (opiniërende bijdrage).

Buijsen, M.A.J.M. 'Straf voor doden zonder verzoek niet symbolisch', in Trouw 12 juni 2003 (opiniërende bijdrage).

Buijsen, M.A.J.M. 'Meer zorg voor minder geld kan nog steeds', in Trouw 5 juni 2003 (opiniërende bijdrage). Met W. Brouwer en F. Rutten.

Buijsen, M.A.J.M. 'Waardigheid, gezondheid en orgaandonatie', in Pro Vita Humana 2003/3-4, p. 89-92 (opiniërende bijdrage).

Buijsen, M.A.J.M. 'Verloskundige niet schuldig aan Kelly's handicap', in Trouw 4 april 2003 (opiniërende bijdrage).

Buijsen, M.A.J.M. 'Wrongful life: de zaak Kelly', in Pro Vita Humana 2003/3-4, p. 102-104 (opiniërende bijdrage).

Buijsen, M.A.J.M. 'Zelfdodingsconsulent veroordeeld', in Pro vita humana 2003/6, p. 177-178 (opiniërende bijdrage).

Buijsen, M.A.J.M. 'Goed en kwaad buiten het recht de zaak van Jodie en Mary', in Ars Aequi 2003/11 p.919-923 (wetenschappelijk artikel).

Buijsen, M.A.J.M. & A.P. den Exter 'Eigen schuld" speelt geen rol in de gezondheidszorg', in NRC Handelsblad 22 november 2003. (opiniërende bijdrage).

Buijsen, M.A.J.M. 'De zaak Van Oijen: exemplarisch voor de euthanasiediscussie?, in Pro Vita Humana 2003/5, p. 129-130. (opiniërende bijdrage)

Buijsen, M.A.J.M. 'Beslissingen omtrent leven en dood: de zaak van Jodie en Mary', in Pro Vita Humana 2003/5, p.140-143. (opiniërende bijdrage).

Buijsen, M.A.J.M. & A.P. den Exter. Systeem orgaandonatie staat volop ter discussie. Reformatorisch Dagblad Opinie 17 november 2003

Buijsen, M.A.J.M. & A.P. den Exter. Orgaandonatie en rechtvaardigheid. NRC Opinie 14 oktober 2003

Dute JCJ, Koelen ML van der, Friele R, Het gebruik van medische gegevens voor wetenschappelijk onderzoek: evaluatie van de wettelijke regeling, TSG tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 2003 (81) 2, 97-102.

Dute JCJ, Toepassing van de genetica in het kader van wetenschappelijk onderzoek, in: Toepassing van de genetica in de gezondheidszorg, Gevolgen van de ontwikkelingen voor de huidige wet- en regelge-ving, ZonMw, Den Haag, november 2003, 27-50.

Dute JCJ, Juridische aspecten, in: Workshop neonatale screening met behulp van massaspectrometrie, Verslag van een door de Gezondheidsraad belegde workshop, publicatie nr. A03/04, Gezondheidsraad 2003, 18-19 en 50-56.

Exter, A.P. den. en H.E.G.M. Hermans Arbeidstijdenarrest grote gevolgen voor de zorg. Reformatorisch Dagblad Opinie 3 oktober 2003

Exter, A.P. den. Ben ik mijns broeders hoeder? Reformatorisch Dagblad Opinie 30 augustus 2003

Exter, A.P. den. Extramurale zorg op de schop. Zekerheid over vergoeding extramurale zorg in buitenland. Reformatorisch Dagblad Opinie, 16 mei 2003

Exter, A.P. den. Nieuw vonnis Europees Hof over hulp in buitenland. Pensioentrekkers en gezinsleden moeten zich goed laten informeren bij registratie. Reformatorisch Dagblad Opinie, 24 juli 2003

Exter, A.P. den. Nieuw zorgstelsel wekt twijfels. Uitvoering basisverzekering door particuliere verzekeraars problematisch. Reformatorisch Dagblad Opinie 13 maart 2003

Scholten, G. & H.E.G.M. Hermans, Van baken naar dwaallicht. Geïntegreerd medisch-specialistisch bedrijf raakt los van de werkelijkheid, Medisch Contact, 28, 2003, p. 1145-1447

Scholten, G. & H.E.G.M. Hermans, het gefragmenteerde ziekenhuis? De ontwikkeling van het 'geïntegreerd medisch-specialistisch bedrijf, Zorg & Financiering, 6, 2003, p. 27-40

Hermans, H.E.G.M.ook Review, Exter, A.P. den., Health Care Law-making in Central and Eastern Europe. Review of a Legal-theoretical Model. Antwerp-Oxford-New York: Intersentia; 2002, Croatian Medical Journal, 44, 2003, p. 117-121

Hermans, H.E.G.M., Aanbestedingsplicht van zorginstellingen: recente ontwikkelingen, Zorg & Financiering, 9, 2003, p. 81-82

Hermans, H.E.G.M., De conclusie van de AG in de zaak van het Duitse ziekenfonds AOK, Zorg & Financiering, 7, 2003, p. 126-127

Hermans, H.E.G.M., Het arest Kiel-Jaeger en de gevolgen voor aanwezigheidsdiensten in Nederlandse zorginstellingen, Zorg & Financiering, 9, 2003, p. 167-170

Hermans, H.E.G.M., Het Nederlandse voorzitterschap van de Europese Unie, Zorg & Financiering, 9, 2003, p. 165-167

Hermans, H.E.G.M., Patiëntenwetgeving, Wetgeving Gezondheidszorg, Supplement 231, Bohn Stafleu Van Loghum, Houten, 2003 (losbladig)

Hermans, H.E.G.M., Rapport Nyfer 'Stelselwijziging in de zorg: geef verzekeraars de ruimte', Zorg & Financiering, 10, 2003, p. 27-30

Hermans, H.E.G.M., Reactie NVZ op consultatiedocument NMa AWBZ-zorgmarkten, Zorg & Financiering, 9, 2003, p. 76-78

Hermans, H.E.G.M., Reactie NVZ op consultatiedocument NMa tie in de ziekenhuissector, Zorg & Financiering, 9, 2003, p. 73-76

Hermans, H.E.G.M., Recente ontwikkelingen 'No-fault compensatiesysteem', Zorg & Financiering, 10, 2003, p. 169-170

Hermans, H.E.G.M., Verdragen, Wet Big en Wet mentorschap, Wetgeving Gezondheidszorg, Supplement 232, Bohn Stafleu Van Loghum, Houten, 2003 (losbladig)

Hermans, H.E.G.M., Wet bescherming persoonsgegevens, Praktijkboek Gezondheidsrecht, Patiëntenrecht, Supplement 75, Bohn Stafleu Van Loghum, Houten, 2003 (losbladig)

Hermans, H.E.G.M., Wet bescherming persoonsgegevens, Praktijkboek Gezondheidsrecht, Supplement 76, Bohn Stafleu Van Loghum, Houten, 2003 (losbladig)

Hermans, H.E.G.M., Wet BIG, Wetgeving Gezondheidszorg, Supplement 229, Bohn Stafleu Van Loghum, Houten, 2003 (losbladig)

Hermans, H.E.G.M., Workshop over beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg in een uitgebreide Europese Unie, Zorg & Financiering 7, 2003, p. 125

Hermans, H.E.G.M.,Kanttekeningen bij hoofdpunten wetsvoorstel herziening overeenkomstenstelsel zorg, Zorg & Financiering, 8, 2003, p. 25-27

2002

Arends, L.A.P. "De implementatie van de Wet Bopz in verzorgingshuizen." Utrecht: Arcares, 2002.

Arends, L.A.P., K. Blankman, en B.J.M. Frederiks. Interne rechtspositie in de psychogeriatrie en verstandelijk gehandicaptensector. onder redactie van ZonMw. 10 delen. deel 3, Evaluatie Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen. Den Haag: ZonMw, 2002.

Bronkhorst, C.A. & Hermans, H.E.G.M., Aanbesteden van medisch-specialistische zorg dichterbij? ZM Magazine, 9, september 2002, p. 19-22.

Buijsen M.A.J.M. & H.E.G.M. Hermans, Mededinging in de gezondheidszorg: recente ontwikkelingen, Zorg & Financiering, 3, 2002, p. 11-21.

Buijsen, M.A.J.M.
'De overeenkomstige toepassing van de WGBO in buitencontractuele situaties. Deel I: de context van het strafrecht'
in Tijdschrift Gezondheidsrecht 2002

Buijsen, M.A.J.M.
'De zaak-Brongersma',
in Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht 2002/1 , pp. 32-33.

Buijsen, M.A.J.M.
'Crisistoezicht in de gezondheidszorg',
in Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht 2002/2, pp. 56-57.

Buijsen, M.A.J.M.
'Behandelingsovereenkomst met agressieve patiënt',
in Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht 2002/3, pp.88-90.

Buijsen, M.A.J.M.
'Samenloop van shock- en affectieschade',
in Nederlands Tijschrift voor Sociaal Recht 2002/4, pp. 127-128.

Buijsen, M.A.J.M.
'Onrechtmatige daad door pseudotherapeut'
in Nederlands Tijschrift voor Sociaal Recht 2002/5

Buijsen, M.A.J.M.
Een bom onder het stelsel?
Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht 2002/6

Buijsen, M.A.J.M.
De civiele aansprakelijkheid van Arbodiensten
Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht

Buijsen, M.A.J.M.
De betekenis van Pretty v. Verenigd Koninkrijk voor de Nederlandse euthanasiepraktijk
in Nederlands Juristenblad 2002

Buijsen, M.A.J.M.
Het recht op hulp bij voortplaning: bijzondere gezinnen en de toegang tot IVF',
in Nemesis:Tijdschrift voor vrouw en recht 2002/4.

Buijsen, M.A.J.M.
'Wet- en regelgeving inzake levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding in Nederland en België',
in Pro Vita Humana 2002

Buijsen, M.A.J.M.
'Snelle evaluatie euthanasiewet wenselijk'
Katholiek Nieuwsblad 2002 (24 mei)

Buijsen, M.A.J.M.
'De Kwaliteitswet zorgingstellingen geëvalueerd',
in Handboek Kwaliteit van zorg,
2002, Elsevier, Maarssen

Buijsen, M.A.J.M.
'Levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding: nieuwe wetgeving',
in Consumentenboek gezondheidszorg,
Elsevier, Maarssen mei 2002/2, pp. B5-1-B-18.

Buijsen, M.A.J.M.
'De Pil van Drion en de rechten van de mens',
in Pro Vita Humana 2002/5

Buijsen, M.A.J.M.
'Privacy in de gezondheidszorg',
in Handboek Gehandicapten en arbeidsongeschikten - rechten en regelingen,
Bohn, Stafleu en Van Loghum, Houten maart 2002, pp.1-26

Buijsen, M.A.J.M.
'Weinig ruimte voor Nederlandse euthanasiewet',
in Reformatorisch Dagblad, 2002, p. 17 (opiniërend artikel).

Buijsen, M.A.J.M, P.J.G Dohmen & H.E.G.M. Hermans.
'Europese aanbesteding door ziekenfondsen',
in Zorg & Financiering 2002/5

Dute JCJ, Lichaamsmateriaal voor de wetenschap, in: Dute JCJ, Gevers JKM, Groot GRJ de (red.), Omzien naar de toekomst - 35 jaar preadviezen Vereniging voor Gezondheidsrecht, Bohn Stafleu Van Loghum, Houten/Diegem, 2002, 300-314.

Dute JCJ, De verzekering van medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen, Tijdschrift voor Ge-zondheidsrecht 2002, 6, 396-407.

Frederiks BJM, Dute JCJ, Evaluatie Wet BOPZ: Interne rechtspositie verstandelijk gehandicapten, Ne-derlands Tijdschrift voor de Zorg aan verstandelijk gehandicapten 2002 (28) 3, 139-155.

Dute JCJ, Beantwoording rechtsvraag: Hoe lang en om welke redenen mag een begrafenis worden uitgesteld? Vademecum permanente nascholing huisartsen 2002 (20) 49.

Exter, A.P. den. De nieuwe basisverzekering en de 'standstill-clausule'. Nederlands Juristenblad (2002), blz. 2143-2144.

Exter, A.P. den. Eigen bijdragen en de 'standstill clausule', Ned T. Sociaal Recht (2002) no. 8, blz. 229-230

Exter, A.P. den. Meebetalen aan de eerste hulp. Trouw Podium 14 juni 2002

Exter, A.P. den. Zorgstelsel botst met regels Europa. Trouw Podium 5 juli 2002

Exter A.P. den. Het nieuwe zorgstelsel vanuit Europees rechtelijk perspectief. In: Christen Democratische Verkenningen : maandblad van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA, (2002), afl. 11-12, pag. 32-43 (12)

Hermans H.E.G.M. & M.A.J.M Buijsen
'Mededingingsrecht in de gezondheidszorg: recente ontwikkelingen',
in Zorg & Financiering 2002/3, pp. 163-175

Legemaate, J., L.A.P. Arends, en A. Riet, van 't. Het klachtrecht en het toezicht door de Inspectie voor de Gezondheidszorg. onder redactie van ZonM. Commissie evaluatie regelgeving. 10 delen. deel 5, Evaluatie Wet bijzondere delen. deel 3, Evaluatie Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen. Den Haag: ZonMw, 2002.

M. Jacobs & Hermans, H.E.G.M., Aanvullende inkomsten bij algemene ziekenhuizen, Zorg & Financiering, 2002, p. 12-23;

P.J.G. Dohmen, Hermans, H.E.G.M. & M.J.A.M. Buijsen, Europese aanbesteding door ziekenfondsen en ziekenhuizen, Zorg & Financiering, 6, 2002, p. 9-22.

2001

Abélard, P.
Gesprekken, ingeleid, vertaald en geannoteerd door M.A.J.M. Buijsen
verschijnt in het najaar 2001 bij Kok Agora, Kampen, 240 pp.

Bronkhorst C.A., M.A.J.M. Buijsen, H.E.G.M. Hermans en J.M. van der Most
De betekenis van het mededingingsrecht voor de zorgsector
In Jaaroverzicht wetgeving in de gezondheidszorg 2001
2001, Elsevier gezondheidszorg, Maarssen, 321-330

Buijsen, M.A.J.M.
Moraal tussen wil en idee: de ethiek van John Locke
2001, Kok Agora, Kampen, 250pp.

Buijsen, M.A.J.M.
"Kwaliteit van leven" als maatstaf bij beslissingen rond het levenseinde: de zaak Brongersma
In Nederlands Tijdschrift voor Rechtsfilosofie en Rechtstheorie 2001/1, pp.3-8

Buijsen, M.A.J.M. & H.E.G.M. Hermans.
Medisch specialistische zorg aanbesteden
In Onderhandelen en Contracteren in de Zorg,
2001, Elsevier, Maarssen, I-D-2.1.1.-19

Buijsen, M.A.J.M.
Euthanasiewet en artikel 2 EVRM
In Nederlands Juristenblad 2001/23, pp.1082-1083

Buijsen, M.A.J.M.
Richtlijn toetsingsprocedure multicenteronderzoek
In Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht 2001/3, pp. 90-91

Buijsen, M.A.J.M.
Gunstbetoning door geneesmiddelenfabrikanten
In Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht 2001/4, pp. 125-127

Buijsen, M.A.J.M.
Gezondheidsrecht: jurisprudentie
In Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht 2001/5, pp. 164-165

Buijsen, M.A.J.M.
Concurrentiebeperking in de huisartsenzorg
In Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht 2001/6, pp.186-187

Buijsen, M.A.J.M.
De strafrechtelijke opvang verslaafden (SOV)
In Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht 2001/7-9, pp.218-219

Buijsen, M.A.J.M.
'Geneeskundige hulp in het buitenland'
in Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht 2001/9, pp.246-248

Buijsen, M.A.J.M.
Toestemming ziekenfonds voor geneeskundige hulp in het buitenland
In Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht 2001/9

Buijsen, M.A.J.M.
Onderzoek en de kwaliteit van de individuele gezondheidszorg
In Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht 2001/10

Buijsen, M.A.J.M.
Mensenrechten & de Nederlandse gezondheidszorg
In Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht 2001/11, pp.312-315

Buijsen, M.A.J.M.
De toekomst van het medisch tuchtrecht
In Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht 2001/12, pp.349-352

Buijsen, M.A.J.M.
Naschrift reactie Erik Jurgens
In Nederlands Juristenblad 2001/30, pp.1428-1429

Buijsen, M.A.J.M.
De regulering van medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen
In Consumentenboek gezondheidszorg,
Elsevier, Maarssen 2001, pp. B-4-1-1-16

Buijsen, M.A.J.M.
De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst - WGBO
In handboek Gehandicapten en arbeidsongeschikten - rechten en regelingen,
Bohn, Stafleu en Van Loghum, Houten april 2001, pp. 1-22

Buijsen, M.A.J.M.
De Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen - BOPZ
In handboek Gehandicapten en arbeidsongeschikten - rechten en regelingen,
Bohn, Stafleu en Van Loghum, Houten september 2001, pp. 1-34

Buijsen, M.A.J.M.
Nieuwe wetgeving inzake levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding
In handboek Gehandicapten en arbeidsongeschikten - rechten en regelingen,
Bohn, Stafleu en Van Loghum, Houten december 2001, pp. 1-22

Buijsen, M.A.J.M.
Europees recht en Nederlandse gezondheidszorg: actuele ontwikkelingen
In SEW: Tijdschrift voor Europees en economisch recht, 2001

Buijsen, M.A.J.M.
Euthanasie in Nederland
In Nederlands Tijdschrift voor Rechtsfilosofie en Rechtstheorie, 2001

Buijsen, M.A.J.M.
De onrechtmatigheid van de Euthanasiewet
In Medisch contact, 2001/45, pp. 1662-1665

Buijsen, M.A.J.M.
Privacy in de gezondheidszorg
In Handboek Cliëntenparticipatie,
Bohn, Stafleu en Van Loghum, Houten october 2001

Buijsen, M.A.J.M.
De Euthanasiewet
In Handboek Cliëntenparticipatie,
Bohn, Stafleu en Van Loghum, Houten october 2001

Buijsen, M.A.J.M.
De Nederlandse Euthanasiewet en het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden
In Pro Vita Humana 2001/4

Buijsen, M.A.J.M.
Wet- en regelgeving inzake levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding in Nederland en België
In Pro Vita Humana, 2001

Buijsen, M.A.J.M.
De onrechtmatigheid van de Euthanasiewet
In Pro Vita Humana, 2001/5-6, pp. 158-160 Dute JCJ, Juridische aspecten van hepatitis B in zorginstellingen, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2001 (25) 5, 286-297.

Dute J, Toestemming voor griepvaccinatie vanuit juridisch perspectief, in: Verweij M & Hoven M van den, De griepprik in het verpleeghuis, Ethische analyse en aanbevelingen, Centrum voor Bio-ethiek en Gezondheidsrecht, Universiteit Utrecht, 2001, 20-23.

Dute JCJ, Medische keuringen, in: J. Legemaate (red.), Regelgeving beroepsuitoefening gezondheids-zorg, Bohn Stafleu Van Loghum, Houten/Diegem, A5450. 2001 1-18.

Dute JCJ, De rekening van het kind, Novum 2001 (2) 9, 4-6.

Dute JCJ, Commentaar, in: Workshop Toekomst Wet bevolkingsonderzoek, Verslag van een bij de Ge-zondheidsraad gevoerde discussie, publicatie nr. 2001/22, Gezondheidsraad, Den Haag, 2001, 38-42.

Dute JCJ, Beantwoording rechtsvraag: Is een (huis)arts aansprakelijk voor fouten ten gevolge van zijn/haar 'overbelasting'?, Vademecum permanente nascholing huisartsen 2001 (19) 38.

Dute J e.a., Reactie op ingezonden stuk Het evaluatierapport over de Wet op de Geneeskundige Be-handelingsovereenkomst (WGBO), Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 2001 (145) 22, 1087-1088.

Exter, A.P. den. en M.C. Ploem. De Europese Unie en de rechten van de patiënt in: Handboek Consumenten Elsevier, blz. 1-41

Hulst, E.H.
Boekbespreking Van Wijmen (red.), Consistentie van wetgeving
TvGR 2001/2, p. 133-136.

Hulst, E.H.
Beleid en richtlijnen betreffende het levenseinde
Tijdschrift voor Huisartsgenees-kunde april 2001, p. 143-144.

Legemaate, J.
Patiënt en zorgaanbieder: van spreekkamer naar onderhandelingstafel
In: Handboek Onderhandelen en Contracteren (losbladige), 2001, p. B 1-1-1 t/m B 1-1-24.

Legemaate, J.
Regelgeving in Nederland
In: P. Lens en Ph. Kahn (red.), Over de schreef – over functioneren en disfunctioneren van artsen.
Utrecht, 2001, p. 47-66.

Legemaate, J.
Het toezicht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) op de kwaliteit van zorg
Tijdschrift voor Gezondheidsrecht (2001) nr.6, p.

Legemaate, J.
Klachten en fouten in de gezondheidszorg: wie kan wat doen?
Rechtshulp (2001) nr. 6/7, p. 29-37.

Legemaate, J.
De regulering van alternatieve geneeskunde: context en inhoud van wetsvoorstel 27669
Tijdschrift voor Sociaal Recht (2001) nr. 7/8, p. 208-212.

Legemaate, J.
De verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van zorg (noot bij CT 14 december 2000 en CT 20 februari 2001)
Kwartaalblad Bopz-jurisprudentie (2001) nr.2, p. 119-126.

Legemaate, J.
De toekomst van de Inspectie voor de Gezondheidszorg: het advies van de Commissie Abeln
Zorg & Verzekering (2001) nr. 5, p. 433-439

2000

Akveld, J. & H.E.G.M. Hermans
Gezondheidsrecht
Sociaal Recht 2000, nr. 3, p. 92-94.

Akveld, J. & H.E.G.M. Hermans
Gezondheidsrecht
Sociaal Recht 2000, nr. 7/8, p. 232-234.

Akveld, J. & H.E.G.M. Hermans
Gezondheidsrecht
Sociaal Recht 2000, nr. 11, p. 349-352.

Arends, L.A.P. & W. Duynstee-Bijvoet
Patientenrechten
In: J. Dute en B. Hermans (red.), Regulering van de gezondheidszorg.
Elsevier, Maarssen, 2000, p. 119-138.

Arends, L.A.P. & F.C.B. van Wijmen
Rechtshandhaving
In: J. Dute en B. Hermans (red.), Regulering van de gezondheidszorg.
Elsevier, Maarssen, 2000, p. 195-224.

Brouwer, W.B.F. , Doorslaer, E.K.A. & H.E.G.M. Hermans
Europese invloeden op de wachtlijst,
Rotterdam, 2000

Buijsen, M.A.J.M.
Richtsnoeren voor artsen: hun toepassing in de praktijk
Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2000, nr. 1, p. 16-33.

Buijsen, M.A.J.M.
Niet de CCMO, de Minister!
Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2000, nr. 4, p. 226-227.

Buijsen, M.A.J.M.
De gevolgen van de vierde tranche Awb voor het gezondheidsrecht
Nederlands Juristenblad 2000, nr. 24, p. 1209-1214

Buijsen, M.A.J.M.
Kanttekeningen bij een commentaar
Ned. Tijdschrift voor Rechtsfilosofie en Rechtstheorie 2000, nr. 1, p. 74-79.

Buijsen, M.A.J.M.
Jeremy Bentham en de wetenschap van het recht
Ned. Tijdschrift voor Rechtsfilosofie en Rechtstheorie 2000, nr. 2, p. 132-149.

Buijsen, M.A.J.M.
Schade door gebrekkige medische protocollen
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 2000, nr. 2, p. 57-62.

Buijsen, M.A.J.M.
Medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen: de invalshoek van de proefpersoon
Handboek clientenparticipatie, december 2000, p. CA3091-1 t/m CA 3091-24

Buijsen, M.A.J.M.
De normering en toetsing van experimenteel medisch onderzoek met mensen
Handboek Gehandicapten, Arbeidsongeschikten, Rechten en Regelingen (GARR),
augustus 2000, algemeen deel, p. 1-22.

Buijsen, M.A.J.M. & E.H. Hulst
Medisch-wetenschappelijk onderzoek bij wet geregeld
Pro Vita Humana 2000, nr.5, p. 139-146

Buijsen , M.A.J.M.
Rechtsbescherming bij aanbesteding
In ZorgVisie, 2000/6, pp.33-35

Buijsen, M.A.J.M. & H.E.G.M. Hermans
Aanbesteden van medisch-specialistische zorg
In Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht, 2000/10, pp. 286-291

Buijsen, M.A.J.M. & H.E.G.M. Hermans
Aanbesteding in de gezondheidszorg
Elsevier-De Tijd-stroom, Maarssen, 2000, 104 pp.

Buijsen, M.A.J.M.
De Wet Beroepen in de individuele gezondheidszorg - Wet BIG
In handboek Gehandicapten en arbeidsongeschikten -rechten en regelingen,
Bohn, Stafleu en Van Loghum, Houten december 2000, pp. 1-26 Dute JCJ, Duynstee-Bijvoet WEM, Pensioenen, (levens)verzekeringen en de Wet op de medische keu-ringen (deel 1), Pensioen & Praktijk 2000 (10) 1-2, 25-28.

Dute JCJ, Duynstee-Bijvoet WEM, Pensioenen, (levens)verzekeringen en de Wet op de medische keu-ringen (deel 2), Pensioen & Praktijk 2000 (10) 3, 16-18.

Dute JCJ, De juridische context van de geestelijke gezondheidszorg, in: Graste J, Bauduin D, Waarden-vol werk - Ethiek in de geestelijke gezondheidszorg, Van Gorcum, Assen, 2000, 149-172.

Dute JCJ, Dwangmedicatie binnen het gevangeniswezen, Proces 2000, 7/8, 113-117.

Dute JCJ, Gezondheidszorg en derdenbelangen, in: Dute JCJ, Hermans HEGM (red.), Regulering van de gezondheidszorg, Elsevier gezondheidszorg, Maarssen, 2000, 173-194.

Dute JCJ, Spreken is zilver, zwijgen is goud? Over de grenzen van de geheimhoudingsplicht, Tijdschrift voor Alcohol, Drugs en andere Psychotrope Stoffen 1999/2000 (24) 4, 218-225.

Dute JCJ, Forum Klachtwet, in gesprek met actoren, SBBG Nieuwsbrief 2000 (8) 3, 7-10.

Dute JCJ, De optometrist als goede hulpverlener, Visus, Nederlands Tijdschrift voor Optometrie en Contactologie 2000, 2, 54-57.

Dute, J. & H.E.G.M. Hermans
Voorwoord
In: J. Dute en B. Hermans (red.), Regulering van de gezondheidszorg.
Elsevier, Maarssen, 2000, p. 1-2

Dute JCJ, Forum Klachtwet, in gesprek met actoren, SBBG Nieuwsbrief 2000 (8) 3, 7-10.

Dute JCJ, De optometrist als goede hulpverlener, Visus, Nederlands Tijdschrift voor Optometrie en Contactologie 2000, 2, 54-57.

Grinten, T.E.D. van der. & J. Legemaate
Organisatie en regelgeving
In: C. Spreeuwenberg et al (red.), Handboek transmurale zorg.
Utrecht, p. 67-88.

Hermans, H.E.G.M.
Grensoverschrijdende gezondheidszorg: recente ontwikkelingen in de Euregio Maas-Rijn
VGE-Informatiebulletin, 2000, nr. 1, p. 6-9

Hermans, H.E.G.M.
Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst
Praktijkboek Gezondheidsrecht, juli 2000, p. 85.30-1 t/m 85.30-140

Hermans, H.E.G.M.
Wet klachtrecht cliënten zorgsector
Wetgeving gezondheidszorg, januari 2000, p. 11-3/4 t/m 11.4-12

Hermans, H.E.G.M.
Verdragen
Wetgeving gezondheidszorg, oktober 1999 (verschenen in februari 2000), p. 1.4 t/m 3. 1/2

Hermans, H.E.G.M.
Wet klachtrecht cliënten zorgsector
Praktijkboek Gezondheidsrecht, april 2000, p. 85.90-10 t/m 85.90-34

Hermans, H.E.G.M.
Jurisprudentie contracten zorgaanbieders-zorgverzekeraars
Handboek onderhandelen en contracteren in de zorg, juni 2000, p. II C 2-1-1 t/m II C 2-1-21.

Hermans, H.E.G.M.
Structuur en organisatie van de gezondheidszorg
In: J. Dute en B. Hermans (red.), Regulering van de gezondheidszorg.
Elsevier, Maarssen, 2000, p. 59-78.

Hermans, H.E.G.M. & M.A.J.M. Buijsen
Aanbesteding in de gezondheidszorg
Elsevier, Maarssen, 2000, 103 pp.

Hermans, H.E.G.M. & M.A.J.M. Buijsen
Aanbesteden van medisch-specialistische zorg
Sociaal Recht 2000, nr. 10, p. 286-292

Hermans, H.E.G.M. & M.A.J.M. Buijsen
Belangenverstrengeling uit den boze
Zorgvisie 2000, nr. 6, p. 33-35.

Hermans, H.E.G.M. & E.H. Hulst
Begin van het leven
In: J. Dute en B. Hermans (red.), Regulering van de gezondheidszorg.
Elsevier, Maarssen, 2000, p. 139-156.

Hulst, E.H.
Richtsnoeren in de geneeskunde - Kwaliteit of kookboek?
Tijdschrift voor Huisartsgeneeskunde 2000, nr. 10, p. 377-379.

Hulst, E.H.
Congresverslag: Richtsnoeren in de geneeskunde
Tijdschrift voor Huisartsgeneeskunde okt. 2000 (nr. 10), p. 377-379.

Hulst, E.H.
Hoofdstuk 2: Informed consent, p. 41-129, door mij het gedeelte par. 2.4 Informed
consent: de rechtspraak, p. 49-59
In Evaluatie Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst
Zorgonderzoek Nederland, 2000.

Hulst, E.H.
Handboek Huisvesting en verzorging ouderen
Patiëntgerichtheid en transmurale zorg, HVO 47/11 (losbladig), p. II 3.3.1 t/m II 3.3.58

Klazinga, N.S. & J. Legemaate (red.)
Tien over kwaliteit - Opstellen over kwaliteit in de gezondheidszorg bij het afscheid van prof. dr. A.F. Casparie op 23 mei 2000
Overveen, 2000.

Legemaate, J. (red.)
Knelpunten rond het medisch dossier
Lelystad, 2000.

Legemaate, J.
Kroniek van het gezondheidsrecht
Nederlands Juristenblad 2000, nr. 10, p. 553-557.

Legemaate, J.
Het medisch dossier en de wetgeving
Praktijkmanagement 2000, nr. 3, p. 39-41.

Legemaate, J.
Het klachtrecht van de Wet Bopz: nieuwe ontwikkelingen
Maandblad Geestelijke volksgezondheid 2000, nr. 2, p. 115-121.

Legemaate, J.
Inhoud en betekenis van het medisch dossier
In: J. Legemaate (red.), Knelpunten rond het medisch dossier.
Vermande, Lelystad, 2000, p. 15-28.

Legemaate, J.
De invloed van recente wetgeving op de verantwoordelijkheden van ziekenhuis en medisch specialist voor de kwaliteit van zorg
In: N.S. Klazinga en J. Legemaate (red.), Tien over kwaliteit.
Belvedere, Overveen, 2000, p. 32-43.

Legemaate, J.
Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO)
In: G. Kleiverda en H. Vervest (red.), Voorlichting over voorlichting.
Van der Wees, Utrecht, 2000, p. 55-64.

Legemaate, J.
Informed consent: problemen en hulpmiddelen
In: G. Kleiverda en H. Vervest (red.), Voorlichting over voorlichting.
Van der Wees, Utrecht, 2000, p. 75-82.

Legemaate, J.
Dwangopneming en beroepsgeheim (noot bij Rb. Roermond 15 december 2000)
Bopz-Jurisprudentie 2000, nr. 2, p. 96-98.

Legemaate, J.
Kwaliteit van zorg - terug naar af?
Zorg & Verzekering 2000, nr. 4, p. 346.

Legemaate, J.
De verantwoordelijkheidsverdeling tussen ziekenhuis en medisch specialist inzake de kwaliteit van zorg
In: J. Legemaate et al (red.), Regelgeving beroepsuitoefening gezondheidszorg.
Bohn Stafleu Van Loghum, Houten, 2000, p. A5612-1 t/m A5625-8.

Legemaate, J. & J. Dute
Het recht in de praktijk
In: J. Dute en H.E.G.M. Hermans (red.), Regulering van de gezondheidszorg.
Elsevier, Maarssen, 2000, p. 225-239.

Legemaate, J. & E.H. Hulst
Levensbeeindigend handelen
In: J. Dute en B. Hermans (red.), Regulering van de gezondheidszorg.
Elsevier, Maarssen, 2000, p. 157-172.

Legemaate, J. & F. van Wijmen
Kwaliteit van zorg
In: J. Dute en B. Hermans (red.), Regulering van de gezondheidszorg.
Elsevier, Maarssen, 2000, p. 101-118.

Legemaate, J. & H.A.R.M.T. Teijssen
Het klachtrecht van de onvrijwillig opgenomen psychiatrische patiënt: de eerste ervaringen met de regeling van de Wet Bopz
F. Koenraadt (red.), Een spiegel van (straf)recht en psychiatrie.
Amsterdam, 2000, p. 5-20.

Legemaate, J., F. Wijmen & G. Widdershoven
Informed consent
ZON, Evaluatie Wgbo. Den Haag, 2000, p. 41-129.

1999

Arends, L.A.P.
De juridische beweegruimte in de zorgaanbieders-patiëntrelatie.
In Handboek Onderhandelen en Contracteren in de Zorg. 1999.
Maarssen: Elsevier / De Tijdstroom:II B 3-1-1 - 26>

Arends, L.A.P.
Vervangend beslissen voor wilsonbekwame patiënten.
Een vergelijkende studie tussen Ontario en Nederland.
Tijdschrift voor Familie en Jeugdrecht 21 (7/8 juli 1999):146-154.

Arends, L.A.P., & J. Legemaate.
De samenloop tussen de WKCZ en de BOPZ.
In Evaluatie Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector. 1999.
R. D. Friele, C. Ruiter, de, F. C. B. Wijmen, van, et al. (red.).
Den Haag: ZorgOnderzoek Nederland.

Arends, L.A.P. & J. Legemaate
De samenloop tussen de Wkcz en de Bopz
In: R.D. Friele e.d. (red.), Evaluatie Wet klachtrecht cliënten zorgsector.
Den Haag, 1999, p. 126-157.

Buijsen, M.A.J.M.
Europa en de (intramurale) gezondheidszorg
In handboek Documentatie management gezondheidszorg,
Elsevier-De Tijdstroom, Maarssen, juli 1999,
in Handboek DIZ, 1999, pp. A 3-1-A3-42

Buijsen, M.A.J.M.
Aanbesteden in de zorg
In handboek Onderhandelen en contracteren in de zorg,
Elsevier/De Tijdstroom, Maarssen, 1999, pp. 1 D 1-1-1-1 D 1-1-36

Buijsen, M.A.J.M.
Aan de grenzen van het recht: het Drugs Informatie en Monitoring Systeem
In Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 1999/2, pp. 86-95

Buijsen, M.A.J.M.
De deskundigheid van medisch-ethische toetsingscommissies
In Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 1999/4, pp. 221-232

Buijsen, M.A.J.M.
Nieuwe wetgeving voor medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen
In Zorg en Verzekering, 1999/7, pp.593-600

Buijsen, M.A.J.M.
Het recht en zijn waarde; John Austins scheidingsthese ideeënhistorisch bezien, diss.
Handelseditie 1999, Kok Agora, Kampen, 370 pp.

Dute JCJ, De strafrechtelijke opvang van verslaafden in gezondheidsrechtelijk perspectief, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 1999 (23) 2, 78-85.

Dute JCJ, Infectieziektebestrijding: het wettelijke en bestuurlijke kader, GGD nieuws 1999, 3, 10-13.

Dute JCJ, Wijngaarden JK van, Infectieziektenwet: nieuwe wetgeving voor de infectieziektebestrijding, Neder-lands Tijdschrift voor Geneeskun-de 1999 (143) 20, 1049-1053.

Dute JCJ, Nieuwe wettelijke regeling infectieziektebestrijding, Tijdschrift voor Hygiëne en Infectiepre-ventie 1999 (18) 3, 74-77.

Dute JCJ, Medische keuringen, in: Stevens PGJJ, et al. (red), Consumentenboek Gezondheidszorg, losbladig (aanvulling 19), Elsevier/De Tijdstroom, Maarssen, juli 1999, B 11.1-26.

Dute JCJ, Verslaafde artsen, Tijdschrift voor Alcohol, Drugs en andere Psychotrope Stoffen 1999 (24) 2, 74-84.

Dute JCJ, De OTS en de gezondheidszorg, Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht 1999 (21) 11, 218-223.

Dute JCJ, De strafrechtelijke opvang van verslaafden: juridische aspecten, in: Bovens RHLM, et al. (red)., Handboek Verslaving, losbladig (aanvulling 21), Bohn Stafleu Van Loghum, Houten/Diegem, december 1999, D4110.1-20.

Dute JCJ, Beantwoording rechtsvraag: Moet een huisarts een verklaring afgeven als familieleden van een minder begaafd kind om ondertoezichtstelling vragen?, Vademecum permanente nascholing huis-artsen 1999 (17) 17; idem, in: De meest gestelde vragen over: huisarts en recht, Bohn Stafleu Van Loghum, Houten, 2000, 105-108.

Friele, R.D., C. de Ruiter, F. van Wijmen & J. Legemaate
Evaluatie van de Wet klachtrecht cliënten zorgsector: samenvatting en conclusies
In: R.D. Friele e.d. (red.), Evaluatie Wet klachtrecht cliënten zorgsector.
Den Haag, 1999, p. 8-32. Ghajar, S. & H.E.G.M. Hermans
Behandelingen over de grens: Europa nadert
Beter in beweging, juni 1999, p. 3.

Heijden J.T.M. van der. & E.H. Hulst
Managed care en Disease management, p. 71-88.

Hermans, H.E.G.M.
De gevolgen van de arresten Decker en Kohll voor onderhandelen en contracteren in de zorg
In: H.E.G.M. Hemans e.a. (Red.), Handboek Onderhandelen en Contracteren in de Zorg
Elsevier/De Tijdstroom, 1999, Aanvulling 10, p. II H 1-1-1/I I H 1-1-19.

Hermans, H.E.G.M.
Contracteren in de zorg: het juridisch kader
In: H.E.G.M. Hermans e.a. (Red.), Handboek Onderhandelen en Contracteren in de Zorg
Elsevier/De Tijdstroom, 1999, Aanvulling 11, p. I C 1-1-1/I C 1-1-26.

Hermans, H.E.G.M. & M.A.J.M. Buijsen
Openbare aanbesteding in de gezondheidszorg
In: H.E.G.M. Hermans e.a. (Red.), Handboek Onderhandelen en Contracteren in de Zorg
Elsevier/De Tijdstroom, 1999, Aanvulling 11, p. I D 1-1-1/I D 1-1-34.

Hermans, H.E.G.M. & M.A.J.M. Buijsen
Europa en de (intramurale) gezondheidszorg
In: Handboek Documentatie Intramurale Zorg
Elsevier/De Tijdstroom, 1999, Aanvulling 52, p. A 3-1/A 3-42.

Hermans, H.E.G.M. & S. Ghajar
Eindrapportage Interreg II-project Grensoverschrijdend project in de Euregio Maas-Rijn,
Rotterdam, 1999.

Hermans, H.E.G.M. & S. Ghajar
Eindrapport Grensoverschrijdende zorg in Zeeuws-Vlaanderen, Juridische aspecten,
Rotterdam, 1999.

Hermans, H.E.G.M.
Grensoverschrijdende zorg in de Euregio Maas-Rijn
In: Verslagboek Europees Seminarie Grensoverschrijdende gezondheidszorg in de Euregio's: uitdaging of bedreiging?
Alden Biesen, 1999, p. 1-16.

Hermans, H.E.G.M.
De Europese eenwording: trends en perspectieven
Health Management Forum, 3, 1999, p. 16-18.

Hulst, E.H.
Wettelijke vertegenwoordigers van het kind ten aanzien van de Wet op de Geneeskundige
Behandelingsovereenkomst (WGBO): meer vertegenwoordigers door nieuw familierecht
NTvG 1999(24), p. 1268-1271.

Hulst, E.H.
Zorgvuldigheidsnormen en bewijslastverdeling bij medische aansprakelijkheid en milieu aansprakelijkheid vergeleken
TMA 1999, p. 3-14.

Hulst, E.H.
Actualiteiten milieu-aansprakelijkheid. Schadelijk water en schadefonds, pleidooi voor
adequate oplossingen
TMA 1999, p. 33-36.

Hulst, E.H.
Convenanten, richtlijnen in de geneeskunde, consensus.
In: Contracteren in de zorg, I C 4-1-1 t/m 4-1-13 (1999).

Hulst, E.H. & H.E.G.M. Hermans
Juridische aspecten van de neonatologie in: Ethiek en Recht in de Gezondheidzorg (losbladig),
XVII 201-235 (juli 1999, aanvulling 25)
Bohn Stafleu Van Loghum

Hulst, E.H.
Aansprakelijkheden in het gezondheidsrecht
In: Handboek Dagbesteding (losbla-dig)
Elsevier/De Tijdstroom. 1999, A4410-1 t/m A4410-38.

Hulst, E.H.
Het domein van de arts. Beschouwingen over het professionele domein van de arts, professionele autonomie en verantwoordelijkheid
In: E.H. Hulst en I. Tiems (red),
De Tijd-stroom. 1999.

Hulst, E.H. & R.M.J. Schepers
Professionele autonomie vanuit juridisch en sociologisch perspectief, p. 11-20.

Hulst, E.H. & I. Tiems
Richtsnoeren en professioneel statuut in het recht, p. 55-69.

Hulst, E.H.
Nieuw Familierecht heeft betekenis voor huisarts
Praktijkmanagement 1999, p. 103-105.

Kelk, C. & J. Legemaate
De voortgang van de rechtsbescherming in de psychiatrie
In: E.H. Hondius (red.), De meerwaarde van de rechtsvergelijking.
Deventer, 1999, p. 215-228.

Legemaate, J.
De evaluatie van gezondheidswetgeving
Medisch Contact (1999) nr. 7, p. 233-234.

Legemaate, J.
Het recht van de patiënt op informatie - recente jurisprudentie
Advocatenblad (1999) nr. 4, p. 197-200.

Legemaate, J.
Het melden van fouten aan de patiënt - Een nieuwe gedragsregel door artsen?
Medisch Contact (1999) nr. 10. p.348-359.

Legemaate, J.
Gedwongen opname en behandelingsperspectief (noot bij Rb Assen 23 september 1998, Rb Assen 26 oktober 1998 en Rb Assen 8 december 1998)
Bopz-Jurisprudentie (1999) nr. 1, p. 26-29.

Legemaate, J.
EVRM
In: B. Sluijters e.a. (red.), Tekst en Commentaar Gezondheidsrecht.
Deventer, 1999, p. 724-739.

Legemaate, J. & J. Cuperus-Bosma
Wettelijke regeling euthanasie in nieuwe fase
Medisch Contact (1999) nr. 35, p.1167-1169.

Legemaate, J.
Inspecteren, maar hoe?
Medisch Contact (1999) nr. 42, p. 1439-1441

Legemaate, J.
Achtergronden van de Wet klachtrecht
In: R.D. Friele e.d. (red.), Evaluatie Wet klachtrecht cliënten zorgsector.
Den Haag, 1999, p. 33-45.

Legemaate, J.
Gedwongen opname i.v.m. operatie (noot bij Rb Assen 17 september 1999)
Bopz-Jurisprudentie (1999) nr. 4, p. 140-142.

Teijssen, H.A.R.M.T. & J. Legemaate
De evaluatie van het klachtrecht van de Wet Bopz
Tijdschrift voor Psychiatrie (1999) nr. 2, p. 75-84.

Teijssen, H.A.M.T. & J. Legemaate
Aanpassing van de Wet Bopz na de evaluatie?
Rechtshulp (1999) nr. 6/7, p. 2-9.

Tholen, A.J., R. Berghmans, J. Legemaate e.a.
Hulp bij zelfdoding bij een patiënt met een psychische stoornis; richtlijnen voor de psychiater
Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (1999) nr. 17, p.905-909.

1998

Arends, L.A.P.
Het klachtrecht van de wet BOPZ: ervaringen in de psychogeriatrie.
Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 1998/29 (2):59-66. Brouwer, W.B.F. & H.E.G.M. Hermans
Bedrijvenpoli's leiden tot tweedeling in de zorg: mythe of realiteit?
Naschrift bij J. Craandijk. Nederlands Juristenblad, 25, 1998, p. 1095-1101.

Brouwer, W.B.F. & H.E.G.M. Hermans
Bedrijvenpoli's leiden tot tweedeling in de zorg: mythe of realiteit?
Nederlands Juristenblad, 25, 1998, p. 1095-1101.

Brouwer, W.B.F. & H.E.G.M Hermans
Bedrijvenpoli's: een scenario-notitie met opties voor beleidskeuzes,
Rotterdam, 1998.

Buijsen, M.A.J.M
De noodzaak van een Nationaal Instituut voor Dialyse
Een onderzoek naar de juridische problematiek rond de eventuele uittrede van dialyse uit artikel 18 WZV
Publicatie Faculteit der rechtsgeleerdheid EUR, onderzoek verricht i.o.v. de Nierstichting, januari 1998, 59 pp.

Buijsen, M.A.J.M
De juridische problematiek ter zake van het Drugs Informatie en Monitoring Systeem (DIMS)
Onderzoek verricht i.o.v de Minister van Volksgezond-heid, Welzijn en Sport (VWS), mei 1998, 49 pp.

Buijsen, M.A.J.M & E. van Leeuwen
Deskundige Toetsing. De deskundigheidseisen van medisch-ethische toetsingscom-missies voor mensgebonden onderzoek
Publicatie Gezondheidsraad, onderzoek verricht i.o.v. de Gezondheidsraad, augustus 1998, 66 pp.

Buijsen, M.A.J.M
Delen evaluatieonderzoeksrappporten inzake Wet op de orgaandonatie, Wet op de bijzondere medische verrichtingen en de Kwaliteitswet zorginstellingen
In opdracht van ZorgOnderzoek Nederland.

Buijsen, M.A.J.M.
Hedendaags natuurrechtsdenken. Preadvies Vereniging voor Wijsbegeerte van het Recht
In Nederlands Tijdschrift voor Rechtsfilosofie en Rechtstheorie 1998/2, pp.105-113

Dute JCJ, Informatie over prenataal gevonden dragerschap, een juridisch commentaar, Tijdschrift voor Geneeskunde en Ethiek 1998 (8) 1, 25-26.

Dute JCJ, De nieuwe Infectieziektenwet, Tegen de Tuberculose 1998 (94) 2, 35-37.

Dute JCJ, Hoopen MM ten, Recht op informatie; Recht op vernietiging van medisch dossier; Instelling klachtencommissie; Instelling cliëntenraad; Uitoefening medezeggenschapsbevoegdheden door cliën-tenraad, in: GPMF Mols et al. (red.), Checkboek voor advocaten, losbladig, suppl. 23, Kluwer, Deven-ter, 1998, A.10-1/10-43.

Dute JCJ, Consistentie van wetgeving in de gezondheidszorg: de balans, in: Dute JCJ, FCB van Wijmen (red.), Consistentie van wetgeving in de gezondheidszorg, Intersentia Rechtswetenschappen, Antwer-pen-Groningen, 1998, 133-152.

Dute JCJ, De nieuwe Infectieziektenwet, Hoge eisen aan bescherming grondrechten, in: Praktijkmana-gement 1998 (14) 11, 125-127.

Dute JCJ, De strafrechtelijke opvang van verslaafden, Tijdschrift voor Alcohol, Drugs en andere Psy-chotrope Stoffen 1998 (23) 3, 105-115.

Hermans, H.E.G.M., F.T. Schut & A.H.E. Koolman
Zorg in het buitenland: gevolgen voor patiënten en zorgverzekeraars
Staatscourant, 9 oktober 1998, 193, p. 5.

Hermans, H.E.G.M. & G. France
Beperkingen aan het recht op gezondheidszorg: realisering zorgaanspraken in Nederland en Italië
Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht, 1998, 2, p. 47-54.

Hulst, E.H.
Wet vervoer van gevaarlijke stoffen
In: Juridisch Advies voor bedrijf en beroep 1998
B5075-1 t/m B5075-45.

Hulst, E.H.
De Wgbo gehandhaafd: klachtmogelijkheden voor de patiënt
In: J. Legemaat (red.), De Wgbo: van tekst naar toepassing.
Bohn Stafleu Van Loghum 3e druk 1998, pp. 140-158.

Hulst, E.H. & R. Kerff
Patiëntenrechten en transmurale zorg: wie is verantwoordelijk jegens de patiënt?
TvGR 1998, p. 485-500.

Legemaate, J. & R.J.M. Dillmann (red.)
Levensbeëindigend handelen door een arts: tussen norm en praktijk
Houten, 1998.

Legemaate, J. (red.)
De WGBO: van tekst naar toepassing.
Houten, 1998 (derde druk).

Legemaate, J.
Ontwikkelingen in het gezondheidsrecht
In: A.I.M. van Mierlo en J.H. Wansink (red.), Zilver voor de gouden formule - Ontwikkelingen in het recht tussen 1973 en 1998.
Rotterdam, 1998, p. 229-236.

Legemaate, J.
Herziene regelgeving inzake de melding en toetsing van euthanasie
Zorg & Verzekering (1998) nr. 11, p. 569-575.

Legemaate, J.
25 jaar euthanasie-beleid: tijd voor legalisering
Tijdschrift voor Geneeskunde en Ethiek (1998) nr. 1, p. 14-18.

Legemaate, J.
Omgaan met klachten en fouten in de gezondheidszorg
Zorg en Verzekering (1998) nr. 1, p. 5-12.

Legemaate, J.
Civielrechtelijke aansprakelijkheid
In: J. Legemaate e.a. (red.), Regelgeving beroepsuitoefening gezondheidszorg (losbladig).
Houten, 1998, p. A8150.1-A8150.21.

Legemaate, J.
De nieuwe meldingsprocedure euthanasie
Medisch Contact (1998) nr. 21, p. 715-719.

Legemaate, J. & R.J.M. Dillmann
25 jaar discussie over levensbeëindigend handelen door artsen
In: J. Legemaate en R.J.M. Dil1mann (red.), Levensbeëindigend handelen door een arts: tussen norm en praktijk.
Houten, 1998, p. 1-8.

Legemaate, J.
De juridische context van euthanasie en de inhoud van de zorgvuldigheidseisen
In: J. Legemaate en R.J.M. Dillmann (red.), Levensbeëindigend handelen door een arts: tussen norm en praktijk.
Houten, 1998, p. 26-44.

Legemaate, J. & E.J.C. de Jong
Medische beslissingen rond het levenseinde van wilsonbekwame patiënten: juridische aspecten
In: J. Legemaate en R.J.M. Dillmann (red.), Levensbeëindigend handelen door een arts: tussen norm en praktijk.
Houten, 1998, p. 154-172.

Legemaate, J.
Euthanasie en hulp bij zelfdoding
In: J. Legemaate e.a. (red.), Regelgeving beroepsuitoefening gezondheidszorg (losbladig).
Houten, 1998, p. C1350.1-C1350.13.

Legemaate, J.
WKCZ; ontvankelijkheid in de klachtenprocedure; aansprakelijkheid (noot bij Rechtbank Rotterdam 8 oktober 1997)
Bopz-Jurisprudentie (1998) nr. 2, p. 89-95.

Legemaate, J.
Inleiding
In: J. Legemaate (red.), De WGBO: van tekst naar toepassing.
Houten, 1998, p. 1-4.

Legemaate, J.
De zorg van een goed hulpverlener, in relatie tot de professionele standaard
In: J. Legemaate (red.), De WGBO: van tekst naar toepassing.
Houten, 1998, p. 14-25.

Legemaate, J.
Eenzijdige beëindiging van de behandelingsovereenkomst door de hulpverlener
In: J. Legemaate (red.), De WGBO: van tekst naar toepassing.
Houten, 1998, p. 104-116.

Legemaate, J.
Een nieuwe regeling inzake de opleiding en (her)registratie van specialisten
Medisch Contact ( 1998) nr. 37, p. 1170-1172.

Legemaate, J.
Nieuwe beroepenwetgeving: de Wet Big van start
Tijdschrift voor Gezondheidsrecht (1998) nr. 7, p. 407-418.

1997

Buijsen, M.A.J.M & M. Overkleeft-Verburg e.a.
De beoogde Flora- en faunawet (F&f): een kritische analyse
Publicatie Faculteit der rechtsgeleerdheid EUR, december 1997, 120 pp.

Buijsen, M.A.J.M.
De positivistische zijde van Locke’s moraalfilosofische theorie
In Nederlands Tijdschrift voor Rechtsfilosofie en Rechtstheorie 1997/1, pp.36-54

Buijsen, M.A.J.M.
Dialysezorg in een begunstigingsstelsel? Commentaar op de Wet op bijzondere medische verrichtingen
In Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 1997/6, pp.333-344

Buijsen, M.A.J.M.
De rijkdom van Thomas' wetsbegrip
In Jaarboek 1997 Thomas instituut te Utrecht, pp.63-83

Buijsen, M.A.J.M.
Thomas van Aquino, Over het Koningschap ,
Ingeleid, vertaald en geannoteerd door M.A.J.M. Buijsen, Kok Agora, Kampen 1997, 160 pp.

Dute JCJ, De vertrouwelijkheid van gegevens bij medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen, in: Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 1997 (141) 22, 1101-1105.

Dute JCJ, Bakker AH, De betekenis van de Wet BOPZ voor de verslavingszorg, Tijdschrift voor Alco-hol, Drugs en andere Psychotrope Stoffen 1997 (22) 1, 32-39.

Dute JCJ, Kwaliteit en het Planningsbesluit IVF, Kwaliteit en Zorg 1997 (5) 3, 140-144.

Dute JCJ, De medische aanstellingskeuring wettelijk geregeld, Sociaal Maandblad Arbeid 1997 (52) 9, 459-467.

Dute JCJ, Het ontwerp Infectieziektenwet, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 1997 (21) 7, 394-408

Dute JCJ, Tuberculosebestrijding onder dwang: mag dat?, Tegen de Tuberculose 1997 (93) 4, 100-102

Dute JCJ, Methadon in de gevangenis, Tijdschrift voor Alcohol, Drugs en andere Psychotrope Stoffen 1997 (22) 3, 164-171.

Dute JCJ, Tussen invoering en praktijk: De evaluatie van de Wet BOPZ, Psychoskoop 1997 (8) 2, 22-28.

Dute JCJ, Specialisatie: gezondheidsrecht, JIBulletin 1997 (7) 1, 4-7.

Exter, A.P. den. & E.H. Hulst,
Tijdschrift voor Gezondheid en Politiek (TGP) 1997, p. 20-23.

Grinten, T.E.D. van der. & J. Legemaate
Vijftien jaar beleid en management gezondheidszorg
Medisch Contact (1997) nr. 48, p. 1528-1529.

Hermans, H.E.G.M.
Nadere informatie over internationale en supranationale organisaties.
In: Internationale dimensie volksgezondheidsbeleid
Advies Raad voor de Volksgezondheid en Zorg
Zoetermeer, 1997, p. 75-94.

Hulst, E.H.
Beginselen inzake de therapeutische exceptie
Sociaal recht 1997, p. 42-48.

Hulst, E.H.
De juridische dimensie van adviezen, protocollen en standaarden van medisch-wetenschappelijke verenigingen
NTBR 1997, p. 33-38.

Hulst, E.H.
Boekbespreking C.H.W.M. Sterk, Verhoogd gevaar in het aansprakelijkheids-recht, een rechtsvergelijkend onderzoek naar de aansprakelijkheid voor zaken, stoffen en motorrijtui-gen, diss. KU Brabant 1994, TMA 1997, p. 95-97.

Hulst, E.H.
Behoeft letselschade een aparte regeling in de wet?
In: Miscellanea Jurisconsulto, Bundel opstellen aangeboden aan prof.mr. J.M. van Dunné ter gelegenheid van zijn vijfentwin-tigjarig jubileum als hoogleraar burgerlijk recht, handelsrecht en burgerlijk procesrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op 1 juni 1997
Kluwer-Deventer 1997, p. 179-199.

Hulst, E.H.
Wet Bodembescherming
In: Juridisch Advies voor bedrijf en beroep (losbladig)
Samson-H.D. Tjeenk Willink, p. B5070-1 t/m B5070-66.

Hulst, E.H. & I. Tiems
Geïntegreerde zorg en professionele autonomie. Zorgen om de professionele autonomie van de arts
MC 1997(40), p. 1251-1254.

Hulst, E.H.
Trends in de civiele medische aansprakelijkheid
Zorg & Verzekering 1997, p. 505-513.

Leegemaate, J.
Verantwoordingsplicht en aansprakelijkheid in de gezondheidszorg
Deventer, 1997 (tweede druk).

Legemaate, J. & E.J.C. de Jong
Een klein meisje met brandwonden - Een nadere juridische analyse Medisch Contact (1997) nr. 7, p. 217-219.

Legemaate, J.
Het recht van de patiënt op informatie, mede in relatie tot de dossierplicht van de arts
Advocatenblad (1997) nr. 5, p. 202-207.

Legemaate, J.
Informed consent - van wet naar praktijk
Nederlands Tijdschrift voor Obstetrie en Gynaecologie (1997) nr. 2, p. 49-51.

Legemaate, J.
Het recht moraliseert al genoeg (n.a.v. HR 21 februari 1997, RvdW 1997, 54c)
Nederlands Juristenblad (1997) nr. 11, p. 479-480.

Legemaate, J., R. Teijssen & P.M. de Klaver,
Het klachtrecht van de Wet BOPZ: resultaten van het evaluatie-onderzoek.
Tijdschrift voor gezondheidsrecht1997/ 21 (5):262-272.

Legemaate, J.
De wilsonbekwame patiënt
In: P.G.J.J. Stevens e.a. (red.), Consumentenboek Gezondheidszorg. Utrecht, 1997, p. B.3-1 tlm B.3 -42.

Legemaate, J.
Evaluatie van wetgeving in de gezondheidszorg
Tijdschrift voor Sociaal Recht (1997) nr. 9, p. 251-256.

Legemaate, J. & R.J.M. Dillmann
Professionele verantwoordelijkheid: de kern van de zaak
Medisch Contact (1997) nr. 36, p. 1113-1114.

Legemaate, J.
Kwaliteitsbepalingen in overeenkomsten
In: A.F. Casparie e.a. (red.), Handboek Kwaliteit van Zorg. Utrecht, 1997, p. C.12.1- C.12.17.

Legemaate, J.
Zorgverzekering en kwaliteitsregulering
RZA (1997) jubileumnummer, p. 62-72.

Legemaate, J.
Het spanningsveld tussen psychiatrie en recht - Enkele beschouwingen naar aanleiding van de
evaluatie van de Wet Bopz
Rechtshulp (1997) nr. 11, p. 10-16.

Legemaate, J.
Objectiviteit en subjectiviteit in het recht
In: KNAW, Gezondheidsrecht en gezondheidsethiek - positie en taken ten opzichte van de geneeskunde. Amsterdam, 1997, p. 60-63.

Legemaate, J., F. Boer & A.J.A. Gelens
Het recht van ouders op vernietiging van een psychiatrisch dossier betreffende hun minderjarige kind
Maandblad Geestelijke volksgezondheid (1997) nr. 11, p. 1087-1093.

Legemaate, J.
Professionele verantwoordelijkheid en het tuchtrecht
Medisch Contact (1997) nr. 44, p. 1396-1398.

Legemaate, J.
Euthanasie: nog meer paradoxen?
Nederlands Juristenblad (1997) nr. 45/46, p. 2062-2063.

1996

Akveld, J.E.M. & H.E.G.M. Hermans
Tien jaar ongelijkheidscompensatie in het gezondheidsrecht. Van gelijk verdelen naar met recht zelf verzekeren.
Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht, 11, 1996, p. 311-316.

Akveld, H & B. Hermans
De WULBZ: een historische vergissing? Redactioneel
Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht, 2, 1996, p. 31.

Buijsen, M.A.J.M.
Thomas van Aquino - Over de wet
In Spes, 1996/1, pp.6-10

Buijsen, M.A.J.M.
Thomas van Aquino, Over de Wet (Summa Theologica I-II, qq.90-97)
Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door M.A.J-.M. Buijsen, Ambo, Baarn 1996, 186 pp.

Degen, J.J.E.C., H.E.G.M. Hermans, R.F. Schreuder, I. Tiems
Zicht op zekerheid, Een scenario-analyse van de toekomst van (zorg)verzekeringen in Nederland,
De Tijd-stroom, Utrecht, 1996.

Dehue, R.R.G. & H.E.G.M. Hermans
Hulp in het buitenland; bent u ziekenfonds of particulier?
Gezondheidszorg & Management, 3, 1996, p. 11-12.

Dehue, R.R.G. & H.E.G.M. Hermans
Aansprakelijkheid van bestuurders van rechtsper-sonen
Gezondheidszorg & Management, 11, 1996, p. 21-22 en 25.

Dehue, R.R.G. & H.E.G.M. Hermans
Persoonsgebonden budget: vrijheid in gebonden-heid?
Gezondheidszorg & Management, 3, 1996, p. 13-14.

Dehue, R.R.G. & H.E.G.M. Hermans
Flexibilisering van de Ziekenfondswet
Gezondheidszorg & Management, 7/8, 1996, 10-11.

Dute JCJ, Mentorschap voor meerderjarigen, Tijdschrift voor verzorgenden 1996, 3, 37-41

Dute JCJ, Chronisch zieken en arbeid, Tijdschrift voor geneeskunde en ethiek 1996 (6) 4, 115-119.

Dute JCJ, De privatisering van de Ziektewet/WAO en de bescherming van medische gegevens, Tijd-schrift voor Gezondheidsrecht 1996 (20) 8, 467-479.

Dute JCJ, Hoopen MM ten, Inzage in en afschrift van medische gegevens, in: GPMF Mols et al. (red.), Checkboek voor advocaten, losbladig, suppl. 17, Kluwer, Deventer, 1996, A.10-2/10-11.

Dute JCJ, Duynstee-Bijvoet WEM, Jong IAW de, Gezondheidsrechtelijke aspecten van Wulbz en Pem-ba, Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht 1996 (11) 12, 336-342.

Dute JCJ, Gedwongen isolatie voor tbc-patiënt?, opinie, Dagblad De Limburger 4 juli 1996.

Dute JCJ, De geestelijke gezondheidszorg en het gezondheidsrecht, Psychoskoop 1996 (7) 6, 100-107.

Hermans, H.E.G.M., I. Tiems & F.T. Schut
Zorgverzekeraars en uitvoeringsorganen sociale zekerheid in het licht van het EG-recht
Sociaal Maandblad Arbeid, 4, 1996, p. 227-238.

Hermans, H.E.G.M.
Gezondheidszorg bij tijdelijk verblijf over de grens: toepassing Verordening 1408/71 (E111) in de Europese praktijk
Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht, 12, 1996, p. 343-348.

Hermans, H.E.G.M. & R.R.G Dehue
Hulp in het buitenland: Europese eenheid ver te zoeken.
Gezondheidszorg & Management, 10, 1996, p. 19-20.

Hermans, H.E.G.M. & R.R.G. Dehue
De strafrechtelijke aansprakelijkheid van instellin-gen
Gezondheidszorg & Management, 1/2, 1996, p. 14-15.

Hermans, H.E.G.M. & R.R.G. Dehue
Kwaliteitswet zorginstellingen: de manager een zorg?
Gezondheidszorg & Management, 4, 1996, p. 12-13.

Hermans, H.E.G.M.
Genderkliniek nu wettelijk regelen!
Gezondheidszorg & Management, 3, 1996, p. 3-5.

Hermans, H.E.G.M.
Genderkliniek met huidige wetgeving verbieden
ZM Magazine, 1, 1996, 27.

Hermans, H.E.G.M. & R.R.G. Dehue
Bedrijvenpoli's: toe-gang verzekerd?
Gezondheidszorg & Management, 12, 1996, 17-18.

Hermans, H.E.G.M.
Internationale dimensie VolksGezondheidsbeleid,
Rotterdam, 25 november 1996.

Hermans, H.E.G.M.
Notitie inzake activiteiten van internationale organisaties op volksgezondheid en volksgezondheidsbeleid in Nederland,
Rotterdam, 10 december 1996.

Hulst, E.H.
Wordt het milieu beter van een convenant?
Recht en Kritiek 1996, p. 72-95.

Hulst, E.H.
KNMG-project 'Informed consent' (3). Het recht op informatie in de rechtspraak
MC 1996/17, p. 589-591.

Hulst, E.H.
Het medisch-specialistisch bedrijf. Raken specialist en patiënt ondergesneeuwd?
MC 1996/24, p. 812-813.

Hulst, E.H. & I. Tiems
Het professionele domein van een arts in dienstverband.
Een uitspraak van de kantonrechter, MC 1996/26, p. 879-882.

Hulst, E.H.
Boekbespreking. Jaarboek Gezondheidszorg: overzicht van ontwikkelingen in beleid en regelgeving.
TSG 1996, p. 128.

Legemaate, J.
De relatie tussen de WGBO en aanverwante wetgeving
Tijdschrift voor Gezondheidsrecht (1996) nr. 1, p. 16-26.

Legemaate, J.
Normen en grenzen in de psychiatrische behandeling: beschouwingen over juridisering
Tijdschrift voor Psychiatrie (1996) nr. 3, p. 251-262.

Legemaate, J.
Naar legalisering van euthanasie?
Medisch Contact (1996) nr. 15, p. 517-518.

Legemaate, J.
De juridisering van het therapeutisch proces
Gezondheid - Theorie in praktijk (1996) nr. 1, p. 63-68.

Legemaate, J.
De wettelijke regeling van het klachtrecht
Zorg & Verzekering (1996) nr. 4, p. 169-176.

Legemaate, J.
Wetgeving betreffende de kwaliteit van zorg: recente ontwikkelingen
Tijdschrift van de Vereniging van Artsen in de Zorg voor mensen met een verstandelijke handicap (TVAZ) (1996) nr. 3, p. 6-8.

Legemaate, J.
De juridisering van de psychiatrie
In: C.F.A. Smilders e.a. (red.), De Januskop van de psychiatrie. Assen, 1996, p. 131-140.

Legemaate, J.
De afhandeling van klachten en fouten: verschillende mogelijkheden, verschillende doelstellingen
Medisch Contact (1996) nr. 41, p. 1308-1309.

Legemaate, J.
Aansprakelijkheid in de psychiatrie
Maandblad Geestelijke volksgezondheid (1996) nr. 10, p. 987-1000.

Legemaate, J.
Regels, normen en grenzen voor hulpverleners
In: J. Broerse (red.), Suïcidaliteit in de gezondheidszorg - Levenshulp of stervenshulp?
Utrecht, 1996, p. 17-25.

Legemaate, J.
Registratie en herregistratie
In: F.C.B. van Wijmen en C.J.M. Nederveen-van der Kragt (red.),
Beroepenwetgeving in ontwikkeling. Antwerpen, 1996, p. 25-39.

Teijssen H.A.R.M.T. & J. Legemaate
Klachten onder de wet BOPZ: de eerste ervaringen in de psychiatrie
Maandblad Geestelijke volksgezondheid (1996), nr. I, p. 24-35.

Teijssen, H.A.R.M.T., P.M. de Klaver, L.A.P. Arends & J. Legemaate.
Wet Bopz Klachtregeling.
De implementatie en de effecten van het klachtrecht uit de wet BOPZ. 11 vols. Vol. 9,
Evaluatie Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen 1996.
Rijswijk: Ministerie van VWS

1995

Akveld, H. & H.E.G.M. Hermans
Het omstreden recht op transplantatie
Het Ziekenhuis, 1995, 3, p. 18-20.

Arends, L.A.P.
Checklists en protocollen informed consent:de stand van zaken in de ziekenhuispraktijk(red.) .
Utrecht: KNMG 1995. Arends, L.A.P.
Protocollen en checklists in de ziekenhuispraktijk.
Medisch Contact1995/50 (47):1520-1522.

Arends, L.A.P.
Wet Afbreking Zwangerschap.
In Regelgeving Beroepsuitoefening Gezondheidszorg 1995
Bohn Stafleu Van Loghum:C1050.1-6.

Dehue, R.R.G. & H.E.G.M. Hermans
Fusie van instellingen in de gezondheidszorg
Gezondheidszorg & Management, 1995, 7/8, 19-21.

Dehue, R.R.G. & H.E.G.M. Hermans
Jurisprudentie na 1 jaar contracteervrijheid
Gezondheidszorg & Mangement, 3, 1995, p. 23-24.

Dehue R.R.G. & H.E.G.M. Hermans
Zorgverzekeraars als leveranciers van zorg
Gezondheidszorg & Management, 1/2, 1995, p. 20-21.

Dehue, R.R.G. & H.E.G.M. Hermans
Van contracteerplicht naar onderhandelplicht?
Gezondheidszorg & Management, 9, 1995, p. 20-21.

Dehue, R.R.G. & H.E.G.M. Hermans
Collectieve ziektekostencontracten: convergentie in werking?
Gezondheidszorg & Management, 5, 1995, 17-18.

Dute JCJ, Bakker AH, De Kwaliteitswet zorginstellingen en de verslavingszorg, Tijdschrift voor Alcohol, Drugs en andere Psychotrope Stoffen 1995 (21) 1, 43-47.

Dute JCJ, Bakker AH, Medische experimenten met heroïneverstrekking, Tijdschrift voor Alcohol, Drugs en andere Psychotrope Stoffen 1995 (21) 2, 108-113.

Exter, A.P. den., H.E.G.M. Hermans & F. Th. De Charro
Juridische Aspecten van Medical Technology Assessment
Medisch Contact, 1995, Vol. 50 (17):547-8

Hermans, H.E.G.M. & I. Tiems
Convergentie in de ziektekostenverzekering: mogelijkheden en beperkingen in Europees perspectie, Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht, 4, 1995, p. 113-119.

Hermans, H.E.G.M.
Cliëntgebonden budget: juridische bezwaren
Gezondheidszorg & Management, 4, 1995, p. 10.

Hermans, H.E.G.M.
Europese Unie
In: T.E.D. Van der Grinten e.a. (Red.), Handboek Structuur en Financiering Gezondheidszorg
(losbladig) Supplement 26, 1995, p. B.5-1-1/B.5-11-2.

Hermans, H.E.G.M.
Wetgeving stelselherziening ziektekosten
In: W.R. Kastelein e.a. (Red.), Van aansprakelijkheid tot Ziekteverzuim
Bohn Stafleu Van Loghum, Houten/Die-gem, 1995, p. 143-146.

Hermans, H.E.G.M.
Contracten in de zorg: het juridisch kader
Handboek Onderhandelen en Contracteren in de Zorg
De Tijdstroom, Utrecht, losbladig, 1995, I C 1-1-1/I C 1-1-25;

Hulst, E.H.
Handhaving van de WGBO: klachtmogelijkheden voor de patiënt
In: J. Legemaate (red.), De WGBO van tekst naar toepassing
Bohn Stafleu Van Loghum, Houten, 1995, p. 122-137.

Hulst, E.H.
Hellend vlak of helend vlak,
Verslag van het congres 'Euthanasia and assisted suicide in teh Netherlands', georganiseerd door het instituut voor Bio-ethiek op 10 en 11 juni 1994 te Maas-tricht,
MGV 1995, p. 64-69.

Hulst, E.H.
De privékliniek voor esthetische chirurgie, een aansprakelijke bezigheid?
NTBR 1995, p. 118-121.

Hulst, E.H.
Het recht van de patiënt op informatie: de juridische stand van zaken (nr. IC-2), onder-zoek in het kader van het KNMG-project 'Informed consent'.

Hulst, E.H., H.E.G.M. Hermans & A.P. den Exter
Wet inzake de luchtverontreiniging
In: Juridisch Advies voor bedrijf en beroep (losbladig)
Samson-H.D. Tjeenk Willink, p. B5100-1; B5110-1 t/m B5110-25, 1995.

Hulst, E.H.
Milieurecht, algemeen deel
In: Juridisch Advies voor bedrijf en beroep (losbladig) Samson-H.D. Tjeenk Willink, p. B5001-1 t/m B5001-64, 1995.

Hulst, E.H.
Buiten-contractuele aansprakelijkheid voor bodemverontreini-ging, Boekbespeking: E. Bauw,
> Deventer 1995, Milieu en Recht 1995, p. 26-27.

Hulst, E.H.
De werkelijkheid rondom een algemeen milieuschadefonds, een commentaar,
TMA 1995, p. 167-174.

Kortrnann F.A.M. & J. Legemaate
Juridische aspecten; veranderende wetgeving
In: P.M.A.J. Dingemans e.a. (red.), Schizofrenie - Onderzoek en implicaties voor de behandeling.
Houten, 1995, p. 278-289.

Legemaate, J.
Consumentenbeleid
In: H.D.C. Roscam Abbing en Th.M.G. van Berkestijn (red.)
Gezondheidsbeleid in Europa. Houten, 1995, p. 175-192.

Legemaate, J.
Eén jaar wet BOPZ
Medisch Contact (1995) nr. 5, p. 153-154.

Legemaate, J.
Recht op vergoeding van een buitenlandse harttransplantatie?
Zorg & Verzekering (1995) nr. 2, p. 60-68.

Legemaate, J.
Kwaliteit van zorg en wetgevingsbeleid
Kwaliteit & Zorg (1995) nr. 1, p. 6-18.

Legemaate, J.
Opneming en behandeling krachtens een behandelingsovereenkomst
In: P.J.H. Laurs (red.)
Handboek opneming en verblijf (losbladig). Arnhem, 1995, p. B1-1 tlm B1-106.

Legemaate, J.
Psychiatrie en recht in Nederland
In: J. Cullberg, Moderne psychiatrie.
Baarn 1995, p. 529-540.

Legemaate, J.
Wetgeving en zelfregulering: een paar apart
In: W.R. Kastelein en C. Spreeuwenberg (red.)
Van aansprakelijkheid tot ziekteverzuim. Houten, 1995, p. 150-152.

Legemaate, J.
De WGBO: duidelijkheid over patiëntenrechten
Tijdschrift voor Sociaal Recht (1995) nr. 7/8, p. 224-228.

Legemaate, J.
Samenwerking in het kader van transmurale zorg: juridische aspecten
Medisch Contact (1995) nr. 36, p. 1119-1121.

Legemaate, J.
Juridisch-bestuurlijke constructies voor samenwerking
In: A.C.M. van Leeuwen e.a. (red.), Touwtrekkerij in de transmurale zorg. Utrecht, 1995, p.63-69.

Legemaate, J.
Nieuwe wetgeving in de gezondheidszorg: inhoud en samenhang
Vox Hospitii (1995), congresnummer november 1995, p. 4-6.

Legemaate, J.
De interactie tussen juridische regels en normen uit de beroepsgroep, mede in verband met het medisch beroepsgeheim
In: F. de Graaf en C. Lameer (red. ). Medisch beroepsgeheim onder druk. Houten, 1995, p.70-78.

Legemaate, J.
Vriendschap sluiten met de WGBO - Ruimte voor ontwikkelingen en initiatieven
Medisch Contact (1995) nr. 47, p. 1515-1516.

Legemaate, J.
Het recht van de patiënt op informatie en de praktijk
Medisch Contact (1995) nr. 47, p. 1517-1519.

Tiems, I. & H.E.G.M. Hermans
Op weg naar convergentie; Ierland als voorbeeld
Zorgverzekeraars Magazine, 1995, 5, p. 20-21.

Tiems, I. & H.E.G.M. Hermans
Convergentie en Europese regelgeving; Ierland baant de weg
Zorgverzekeraars Magazine, 1995, 7/8, p. 22-23.

Tiems, I. & H.E.G.M. Hermans
Samenwerkingsvormen en mededinging in de gezondheids-zorg
Gezondheidszorg & Management, 4, 1995, 16-19.