Evaluatieonderzoek van actieprogramma Op Eigen Benen Vooruit!

Current facets (Pre-Master)

« terug naar pagina 'Projecten'

Beschrijving project

Het Actieprogramma ‘Op Eigen Benen Vooruit!’ richt zich op verbetering van de transitie van kinderzorg naar volwassenenzorg en op bevordering van zelfmanagement en zelfredzaamheid bij jongeren met chronische aandoeningen (12-25 jaar).

Het Actieprogramma is een initiatief van de Kenniskring Transities in Zorg (Hogeschool Rotterdam) en Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO. Het wordt gefinancierd door het Innovatiefonds Zorgverzekeraars. De doorbraakmethode wordt gebruikt om deelnemende ziekenhuizen en revalidatiecentra te ondersteunen bij het doorvoeren van organisatorische en inhoudelijke verbeteringen in de transitiezorg.

Evaluatieonderzoek

Doelstelling van dit evaluatieonderzoek is de effecten van het Actieprogramma te onderzoeken met de volgende onderzoeksvraagstellingen:

  1. Welke generieke interventies op programma- en projectniveau zijn uitgevoerd en welke (ziekte)specifieke aanpassingen zijn noodzakelijk?
  2. Wat is de effectiviteit van het Actieprogramma op individueel (jongere / ouders), project-, en programmaniveau tijdens de test- en verspreidingsfase?
  3. Wat zijn cruciale succes en faalfactoren op individueel (jongere / ouders), project-, en programmaniveau die de effectiviteit van het programma beïnvloeden?
  4. Welke best practices zijn er te identificeren en hoe verspreiden deze zich?

Het onderzoek zal bovengenoemde onderzoeksvragen beantwoorden door middel van een combinatie van kwalitatief en kwantitatief onderzoek en analyses op verschillende niveaus. Gegevensverzameling vindt plaats bij aanvang van deelname in het doorbraakproject als interventie- of als controleteam, na 12 en waar mogelijk na 24 maanden door middel van vragenlijsten voor jongeren, ouders en zorgverleners. Daarnaast zullen teams zelf gegevens over structuur- en procesindicatoren verzamelen.

Ten eerste zal het onderzoek beschrijvingen opleveren van de interventies die uitgevoerd worden om zodoende de effecten te kunnen toeschrijven aan deze interventies. Ten tweede zal in het onderzoek data verzameld worden om de effecten van de interventies in het Actieprogramma te kunnen bepalen. Ten derde zal het onderzoek beschrijvingen van best practices opleveren die gericht zijn op de configuratie van interventies en context waarbinnen deze uitgevoerd zijn. Tot slot zal een gecombineerde analyse van de gegevens leiden tot het bepalen van cruciale succes- en faalfactoren die de effectiviteit van het Actieprogramma beïnvloeden. Hierbij richt de evaluatie zich met name op de onderlinge wisselwerking van contextuele, organisationele en teamfactoren en worden verschillende theoretische perspectieven op teameffectiviteit, innovatieve cultuur en verspreiding gebruikt.

Onderzoekers

  • Dr. Anna Nieboer (projectleider)
  • Dr. Mathilde Strating (begeleider)
  • Henk Sonneveld MSc (promovendus)
  • Dr. Marij Roebroeck, Erasmus MC - Revalidatie (projectadviseur)
  • Drs. Anneloes van Staa, ESHPM en Hogeschool Rotterdam (projectadviseur)

Financier

  • ZonMw, programma Zorg voor Jeugd: deelprogramma Effecten en Kosten

Samenwerkingspartners