Zorgprogramma Welzijn en zorg voor ouderen in Rotterdam volgens Integrale WijkAanpak (GENERO- IWA)

Current facets (Pre-Master)

« terug naar pagina 'Projecten'

Beschrijving

Het Zorgprogramma 'Welzijn en zorg voor ouderen in Rotterdam volgens Integrale WijkAanpak'  heeft als doel om zelfstandigwonende kwetsbare ouderen (75+) in staat te stellen het leven te leiden dat zij graag willen leiden en daarmee hun kwaliteit van leven en zelfredzaamheid te verhogen. De wens van de oudere en wat men nog wel kan staat centraal en participatie wordt bevorderd (empowerment).

Secundaire doelen van het programma zijn het verbeteren van de kwaliteit van leven en vermindering van de draaglast van mantelzorgers, het benutten van talenten van vitale ouderen (sociale/maatschappelijke participatie) en meer cohesie in de wijk of buurt.
Tot slot wil het project de samenhang en afstemming tussen bewoners, welzijn en zorg op buurtniveau bevorderen en best practices delen en uitrollen over de stad.

De kern van het programma is het versterken van welzijn en zorg aan ouderen in Rotterdam met een integrale wijkaanpak. Doel van de hiervoor ontwikkelde 'Integrale WijkAanpak' (IWA) is bevorderen/versterken van het sociale netwerk rondom kwetsbare ouderen, ten behoeve van signalering en concrete hulp. Hiervoor wordt op systematische wijze een interventie ontwikkeld, met strategieën gericht op informeren, motiveren en activeren van sleutelfiguren, vitale ouderen en alle andere wijkbewoners; van de buurvrouw tot en met de cafébaas.

Het Zorgprogramma GENERO - IWA is een onderdeel van het GENERO Nationaal Programma Ouderenzorg.

Penvoerder:

 • Dhr. S. Bakker, Gemeente Rotterdam Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SOZAWE)

Website GENERO

Projectleider evaluatie

 • Prof.dr. Anna P. Nieboer

Evaluatie onderzoek

Om te bepalen op welke wijze de Integrale WijkAanpak bijdraagt aan het welzijn van ouderen is evaluatieonderzoek van groot belang. Specifiek is het evaluatieonderzoek gericht op de uitkomsten, processen, kosten en hun onderlinge samenhang.
Het succes van dit project is sterk afhankelijk van goede samenwerking tussen betrokken partners van signalering tot zorgverlening. Er is weinig bekend over het functioneren van zulke samenwerkings-verbanden en het effect daarvan op uitkomsten.
De evaluatie biedt inzicht in onderliggende mechanismen van de Integrale WijkAanpak en draagt daarmee bij aan kennis over haalbaarheid en kosteneffectiviteit van wijkgerichte programma’s, het verbeteren van welzijn van kwetsbare ouderen en versterking van netwerk en mate van gemeenschap in hun wijk.

Het onderzoek omvat gegevens verzameling van:

 • effectevaluatie op basis van primaire uitkomstmaten bij ouderen, mantelzorgers en direct betrokkenen (vrijwilligers, sleutelfiguren, professionele welzijnwerkers, zorgverleners)
 • gegevens voor procesevaluatie en kosteneffectiviteitanalyse
 • gegevens met hulp van kwalitatieve methoden (interviews en documentenanalyse)
 • gegevens verzameling met hulp van kwantitatieve methoden (vragenlijsten en registraties van beperkt aantal direct betrokken hulpverleners, met name spil figuren in de sociale netwerken)

Op basis hiervan wordt een ‘wijkfoto’ gemaakt. Hiervoor wordt een random steekproef van 1440 zelfstandig wonende ouderen van 70+ (interventie- en controlewijken) benaderd via schriftelijke vragenlijsten en telefonische interviews (bij start, na 1 en 2 jaar).

Voor de effectevaluatie worden 370 kwetsbare ouderen van 75+ op basis van score>5 op de Tilburg Frailty Indicator geïncludeerd in een interventie- en een controlegroep. De ouderen worden op drie momenten (bij start, na 3 en 12 maanden) thuis geïnterviewd. Daarnaast worden hun mantelzorgers twee maal telefonisch geïnterviewd.

Onderzoekers

Opdrachtgever

Samenwerkingspartners

 • Gemeente Rotterdam: SOZAWE en GGD Rotterdam Rijnmond
 • Ouderen: ANBO gewest Rotterdam
 • Welzijn: Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Centrum (SMDC), Maatschappelijke Dienstverlening Alexander (MDA), Stichting IJsselwijs, Centrum voor Dienstverlening (CVD)
 • 1e lijn: Stichting Sprong, Stichting Zorg Op Noord, Zorgimpuls ROS
 • Sector verpleging en verzorging: Laurens, Stromen Opmaat Groep
 • Onderwijs/onderzoek: Erasmus School of Health Policy & Management (Erasmus Universiteit), Hogeschool Rotterdam - Instituut voor Gezondheid, Erasmus MC

Publicaties

1. Cramm, J.M., van Dijk, H., Nieboer, A.P. The importance of perceived neighborhood social cohesion and social capital for the well-being of older adults in the community. The Gerontologist. 53(1):142-52.

2. Cramm, J.M., van Dijk, H., Lotters, F., van Exel. J., Nieboer, A.P. (2011). Evaluation of an integrated neighbourhood approach to improve well-being of frail elderly in a Dutch community: a study protocol, BMC Research Notes. 4, 532.

3. van Dijk, H., Cramm, J.M., Nieboer, A.P. Neighbor support for older people in the Netherlands. Health and Social Care in the Community. 21(2):150-158.

4. Cramm, J.M., Nieboer, A.P. Relationships between frailty, neighbourhood security, social cohesion, and sense of belonging among community-dwelling older people. Geriatrics and Gerontology International. doi: 10.1111/j.1447-0594.2012.00967.x

5. Cramm, J.M., Nieboer, A.P. Relationships between Background Characteristics, Resources and Productive Aging Activities among Older Adults (Aged 70+ Years) in the Community, submitted to Journal of Gerontology B.

6. van Dijk, H., Cramm, J.M., Nieboer, A.P. Social cohesion perceived by community dwelling older people: the role of individual and neighborhood characteristics, submitted to Aging and Society.