Mededingingsbeleid in de zorg

Mededingingsbeleid (fusietoezicht, kartelverbod, verbod op misbruik economische machtspositie, toezicht op aanmerkelijke marktmacht) speelt een belangrijke rol in een zorgstelsel dat gebaseerd is op gereguleerde concurrentie. Immers, wanneer marktwerking wordt ingezet om de publieke belangen kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg te realiseren, dan dient in het verlengde daarvan de concurrentie in de zorg te worden beschermd. Zonder effectieve concurrentie werken zorgmarkten immers niet noodzakelijkerwijs in het belang van patiënten en verzekerden. Wij onderzoeken wanneer sprake is van goed mededingingsbeleid in de zorg. Dit onderzoek betreft allereerst de vraag hoe de algemene mededingingsregels van de Mededingingswet (Mw) in de zorgsector moeten worden toegepast. Daarnaast komt ook de vraag aan bod hoe de zorgspecifieke mededingingsregels uit de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) in aanvulling op de Mw dienen te worden uitgelegd. Wij hanteren daarbij een unieke analytische aanpak waarbij mededingingsrecht en -economie op vernieuwende wijze in een consistent toetsingskader worden ondergebracht. Onze opzet is om vanuit de doelstelling van het zorgstelsel en de mededingingsregels tot een mededingingsbeleid te komen dat zorgt voor effectieve concurrentie in de zorg en zo de realisatie van de publieke zorgbelangen waarborgt.

Edith Loozen (cp)

Tel.: 010408872

loozen@eshpm.eur.nl

Erik Schut

Tel: 0104088558

schut@eshpm.eur.nl

Marco Varkevisser

Tel: 0104089105

varkevisser@eshpm.eur.nl

Anne-Fleur Roos

Tel: 0104088941

roos@eshpm.eur.nl