Externe kwaliteitszorg

Op Europees niveau is door veel landen, na ondertekening van de Bolognaverklaring in 1999, waarmee werd besloten de bachelor-master structuur in te voeren, overgegaan op systemen voor kwaliteitszorg. In navolging van veel andere Europese landen is ook in Nederland een accreditatiestelsel geïntroduceerd waarmee kan worden vastgesteld of opleidingen voldoen aan criteria voor basiskwaliteit.

Accreditatie in Nederland

In Nederland is accreditatie ("het verlenen van een keurmerk dat aangeeft dat aan bepaalde maatstaven is voldaan") een voorwaarde voor bekostiging/financiering van een bachelor- of masteropleiding door de overheid, voor het recht om erkende diploma's af te geven en een voorwaarde voor toekenning van studiefinanciering aan studenten. In het licht van de internationalisering van studie en arbeidsmarkt zorgt accreditatie voor (vergelijkbare) kwaliteitsborging van opleidingen binnen het hoger onderwijs. Nederland heeft gekozen voor accreditatie op het niveau van opleidingen, ook om de internationale herkenbaarheid van het hoger onderwijs te vergroten. Dat heeft immers een gunstig effect op de uitwisseling van studenten en de voorbereiding op de internationale arbeidsmarkt.

Accreditatieproces

Er is een externe instantie in het leven geroepen, de Nederlands Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO), die belast is met het waarborgen van de kwaliteit in het hoger onderwijs in zowel Nederland als Vlaanderen. Opleidingen dienen iedere zes jaar te worden geaccrediteerd. Aan het verlenen van een accreditatie ligt een rapport ten grondslag van een Visiterende en Beoordelende Instantie (VBI). Dit rapport is gebaseerd op een visitatie van de opleiding. De instelling stuurt dit rapport, uiterlijk één jaar voordat de bestaande accreditatietermijn afloopt, naar de NVAO, die nagaat of het rapport voldoet aan de gestelde eisen. Vervolgens besluit de NVAO of accreditatie verleend wordt.

Accreditatie ESHPM

In studiejaar 2002-2003 heeft Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM) de bachelor-master structuur ingevoerd. Er werd gestart met de bacheloropleiding Gezondheidswetenschappen, Beleid & Management Gezondheidszorg (BMG) en een jaar later, in september 2003, werd gestart met de masteropleidingen Zorgmanagement (Zoma) en Health Economics, Policy & Law (HEPL). De opleiding Gezondheidswetenschappen, BMG heeft een positief accreditatieoordeel ontvangen van een VBI, de Stichting Quality Assurance Netherlands Universities (QANU). Niet alleen de bacheloropleiding, maar ook de master Zoma en master HEPL werden positief beoordeeld. Vervolgens zijn deze rapporten door de Erasmus Universiteit voorgelegd aan de NVAO, die in heeft besloten dat accreditatie verleend werd aan alle initiële opleidingen die door ESHPM worden aangeboden. Tot en met 2017 is ESHPM geaccrediteerd voor al haar initiële opleidingen.