Interne kwaliteitszorg

De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) heeft ervoor gekozen om de verantwoordelijkheid voor de interne kwaliteitszorg van de opleidingen grotendeels te leggen daar waar zij thuishoort, namelijk bij de faculteiten. Elke faculteit heeft de interne kwaliteitszorg op eigen wijze georganiseerd, rekening houdend met de eisen van het Nederlands Vlaams Accreditatie Orgaan (NVAO).

Vakevaluaties

Goed onderwijs kenmerkt zich door tevreden studenten en een doeltreffende weg naar een waardevol diploma. Een onderdeel van het toetsen of de opleidingen van ESHPM aan deze voorwaarden voldoen, zijn de schriftelijke onderwijsinhoudelijke vakevaluaties die aan het einde van de onderwijsperiode van elk vak afgenomen worden onder studenten. Niet alleen de reguliere onderwijsvakken, maar ook stages, werkstukken, vaardigheidsonderwijs en afstudeertrajecten worden geëvalueerd. Met deze evaluaties wordt vooral informatie verzameld over hoe tevreden studenten zijn over het gegeven onderwijs.

Opleidingsevaluaties

Voorts worden aan het einde van elk studiejaar opleidingsevaluaties afgenomen onder bijna afgestudeerde studenten om informatie te verzamelen over de tevredenheid van studenten over de ESHPM-opleidingen. Naast het verzamelen van kwantitatieve gegevens middels vragenlijsten, wordt door ESHPM ook kwalitatieve informatie vergaard over het gegeven onderwijs. Zo werkt elke opleiding met studentenpanels waarin zowel studenten, betrokken vakcoördinatoren als de opleidingscoördinator zitting nemen om het gegeven onderwijs gedurende een onderwijsperiode te evalueren, zodat ook tijdens een onderwijsperiode eventuele onderwijsinhoudelijke verbeteringen kunnen worden doorgevoerd.

Onderwijsraad

Ook komt tweejaarlijks de Onderwijsraad bijeen om te praten over de kwaliteit van het gegeven onderwijs binnen de opleidingen van ESHPM. De evaluatieresultaten en uitkomsten van de onderwijsbesprekingen worden vervolgens besproken in diverse gremia binnen ESHPM en, indien nodig, worden verbeteracties in gang gezet om de kwaliteit van het onderwijs te bewaken en/of te bevorderen.

Interne tussentijdse opleidingsevaluatie

Daarnaast heeft de EUR gekozen voor een gemeenschappelijk deel van interne kwaliteitszorg, de interne tussentijdse opleidingsevaluatie waarbij tussen twee accreditatiemomenten een interne evaluatie moet plaatsvinden. Een belangrijk uitgangspunt bij het gehele kwaliteitssysteem is namelijk de notie van een cyclisch proces van kwaliteitszorg. In concreto betekent dit dat het systeem van kwaliteitszorg zodanig moet zijn vormgegeven dat het accreditatiemoment een natuurlijke stap vormt in de kwaliteitscyclus. Ter voorbereiding op de externe accreditatie dienen daarom alle faculteiten, zo ook ESHPM, drie jaar voor het aflopen van de accreditatietermijn de initiële opleidingen intern te evalueren. Doel van deze tussentijdse evaluatie is om vast te stellen waar mogelijk problemen liggen in het verkrijgen van accreditatie zodat tijdig eventuele verbetertrajecten in gang kunnen worden gezet. Tevens wordt door de gerichte aandacht voor onderwijskwaliteit een inspirerende impuls gegeven aan kwaliteitszorg.