ESHPM Council

 • Wat is de ESHPM Council en wie zijn de leden?
 • De ESHPM Council is er voor jou!
 • Portefeuilleverdeling
 • Brieven en notulen
 • Reglementen ESHPM Council

 

Wat is de ESHPM Council en wie zijn de leden?

ESHPM heeft een eigen medezeggenschapsorgaan: de ESHPM Council. De raad fungeert de facto als faculteitsraad en oefent medezeggenschap uit ten opzichte van de prodecaan en het Dagelijks Bestuur (DB). De ESHPM Council telt acht leden: vier personeelsleden en vier studentleden. Raadsleden van de personeelsgeleding krijgen “tijd” (fte) toegekend voor hun werkzaamheden. Voor student-raadsleden is er een financiële vergoeding vanuit een EUR-brede regeling. De reguliere zittingstermijn van personeelsleden is twee jaar en die van studentleden één jaar.

De personeelsgeleding wordt gevormd door:

De studentengeleding wordt gevormd door:

 • Jursica Mills
  • Jursica Mills (vice-voorzitter, master HEPL)
  • Madhury Ghisaidoobé (portefeuille internationalisering, master HE)
 • Janneke de Vries
  • Janneke de Vries (portefeuille onderwijsbeleid, HCM)
 • Louise van der Werff
  • Louise van der Werff (portefeuille onderwijsvernieuwing, bachelor 2)

Wat doet de ESHPM Council?

Wij behartigen primair de belangen van studenten en medewerkers. Minimaal zes keer per jaar bespreken we de stand van zaken met het DB, bestaande uit de prodecaan (Hans Severens), onderwijsdirecteur (Marco Varkevisser) en onderzoeksdirecteur (Antoinette de Bont). Daarnaast worden andere verantwoordelijken, zoals het hoofd bedrijfsvoering (Dagmar Stadler), hoofd financiën (Ruud Bruggeman) en programmadirecteuren, uitgenodigd om voorkomende onderwerpen te bespreken. Wij bereiden de bijeenkomsten in eigen vergaderingen voor. Alle vergaderingen met het DB en bijbehorende vergaderstukken zijn in beginsel openbaar; agenda’s en notulen zijn terug te vinden via deze website.

Wat wij mogen doen staat beschreven in het reglement van ESHPM. Onze taken vloeien voort uit de wettelijke bevoegdheden van een faculteitsraad. Zo hebben we instemmingsrecht ten aanzien van het Reglement ESHPM en de Onderwijs en Examenreglementen (OER’en). Voorts adviseren wij het DB, gevraagd en ongevraagd, over ESHPM-beleid op het gebied van onderwijs en onderzoek, en over zaken van financiële en/of organisatorische aard. De ESHPM Council is bevoegd om over alle aangelegenheden van ESHPM voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken. De personeelsgeleding heeft tevens het recht te adviseren over bijvoorbeeld de organisatie en werkwijze, de wijze waarop het personeelsbeleid wordt gevoerd en bij reorganisaties binnen ESHPM. Bij dit laatste geldt een instemmingsrecht.

In 2015 zijn de taken van de ESHPM Council uitgebreid. De Opleidingscommissie (OC) is opgegaan in de ESHPM Council, wat betekent dat de Council een belangrijke rol speelt in het controleren en adviseren over waarborging en verbetering van onderwijskwaliteit.

De ESHPM Council is er voor jou!

Deelname aan de ESHPM Council biedt mogelijkheden om mee te denken, praten en beslissen over zaken die belangrijk zijn voor het onderwijs, het onderzoek en de organisatie van ESHPM. Wij staan open voor onderwerpen die naar uw oordeel met het DB en andere verantwoordelijken besproken moeten worden. U kunt ons bereiken via de individuele emailadressen van de raadsleden of ons aanspreken in de wandelgangen.

Naar boven

Portefeuilleverdeling

 • Portefeuilles ESHPM Council
 • Portfolio ESHPM council

Naar boven

Brieven en notulen

 • Brieven aan het DB vindt u hier (studenten) en hier (medewerkers).
 • Notulen van vergaderingen vindt u hier (studenten) en hier (medewerkers).

Naar boven

Reglementen ESHPM Council