ESHPM Council


Wat is de ESHPM Council en wie zijn de leden?

ESHPM heeft een eigen medezeggenschapsorgaan, namelijk de ESHPM Council. De raad fungeert de facto als faculteitsraad en oefent medezeggenschap uit ten opzichte van de prodecaan. De ESHPM Council telt acht leden: vier personeelsleden en vier studenten.

De personeelsgeleding wordt gevormd door:

Marianne van Bochove (voorzitter, HCG)
Frank Eijkenaar (HSI)  
Sylvia Elkhuizen (HSMO)  
Carolien Hennekam


De studentengeleding wordt gevormd door:

Ellen Schipper (vice-voorzitter, HCM)
Nikkie Kwant (HCM)
Wendy van Vliet (HCM)
Jursica Mills (Bachelor 3)


Zittingstermijn en verkiezingen

De reguliere zittingstermijn van personeelsleden is twee jaar en die van studentleden één jaar. Over de verkiezingen wordt gecommuniceerd per e-mail en via nieuwsberichten op de website.


Wat doet de ESHPM Council?

Wij behartigen primair de belangen van studenten en medewerkers. Minimaal zes keer per jaar bespreken we de stand van zaken met het Dagelijks Bestuur (DB) bestaande uit de prodecaan (Werner Brouwer), de onderwijsdirecteur (Marco Varkevisser) en de onderzoeksdirecteur (Antoinette de Bont). Daarnaast worden verantwoordelijken, zoals de programmadirecteuren, uitgenodigd om voorkomende onderwerpen te bespreken. Wij bereiden de bijeenkomsten in eigen vergaderingen voor. Alle vergaderingen en vergaderstukken zijn in beginsel openbaar. De agenda van de vergadering staat op de website vermeld.

Wat wij mogen doen staat beschreven in het Reglement van ESHPM. Onze taken vloeien voort uit de wettelijke bevoegdheden van een faculteitsraad. Zo hebben we instemmingsrecht ten aanzien van het Reglement ESHPM en de Onderwijs en Examenreglementen (OER’en). Voorts adviseren wij het DB, gevraagd en ongevraagd, over het instituutsbeleid op het gebied van onderwijs en onderzoek, en over zaken van financiële en/of organisatorische aard. De ESHPM Council is bevoegd om over alle aangelegenheden van ESHPM voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken. De personeelsgeleding heeft tevens het recht te adviseren over bijvoorbeeld de organisatie en werkwijze, de wijze waarop het personeelsbeleid wordt gevoerd en bij reorganisaties binnen ESHPM. Bij dit laatste geldt een instemmingsrecht.

In 2015 zijn de taken van de ESHPM Council uitgebreid. De Opleidingscommissie (OC) is opgegaan in de ESHPM Council, wat betekent dat de ESHPM Council  een belangrijke rol speelt in het controleren en adviseren over waarborging en verbetering van onderwijskwaliteit. Raadsleden van de personeelsgeleding krijgen ‘tijd’ (fte) toegekend voor hun werkzaamheden. Voor student-raadsleden is er een financiële vergoeding vanuit een EUR-brede regeling.


De ESHPM Council is er voor jou!

Deelname aan de ESHPM Council biedt mogelijkheden om mee te denken, praten en beslissen over zaken die belangrijk zijn voor het onderwijs, het onderzoek en de organisatie van ESHPM. Wij staan open voor onderwerpen die naar uw oordeel met het DB en andere verantwoordelijken besproken moeten worden. U kunt ons bereiken via de individuele emailadressen van de raadsleden of ons aanspreken in de wandelgangen.

Naar boven

Portefeuilleverdeling

Naar boven

Brieven aan het DB

  • Brieven aan het DB vindt u hier (studenten) en hier (medewerkers).

Naar boven

Notulen vergaderingen ESHPM Council

Hier vindt u de notulen van de vergaderingen van de ESHPM Council.

  • Studenten kunnen de notulen van de ESHPM Council hier terugvinden.
  • Medewerkers van ESHPM vinden de notulen van de ESHPM Council hier.

Naar boven

Reglementen ESHPM Council

Naar boven