Stage 'Werken in de Zorg'

De stage ‘Werken in de Zorg’ is een praktijkstage voor derdejaars Bachelorstudenten met als algemeen doel dat studenten kennis maken met en ervaring opdoen in de beroepspraktijk. ESHPM leidt studenten op voor beleids-, staf-, management-, onderzoeks- en adviesfuncties in de sector gezondheidszorg. De stage is bedoeld om studenten te laten ondervinden wat het werken in één van deze functies betekent en hoe zij zich daarin weten te bewegen. Elke stage moet een combinatie zijn van meelopen (40 uur) met een medewerker en uitvoeren van (een) stageopdracht(en) (200 uur).

Meelopen (40 uur)

Een deel van de stage (40 uur) is bestemd voor het meekijken in de praktijk door het meelopen met een of meerdere functionarissen binnen een organisatie. Bijvoorbeeld een beleidsmedewerker, stafmedewerker, manager, onderzoeker en/of organisatieadviseur. De dagindeling van deze functionarissen wordt ook de daginvulling van de student. Dat betekent dat de student naar de vergaderingen en bijeenkomsten gaat waar de medewerker met wie wordt meegelopen ook naartoe gaat, zoals bijvoorbeeld een afdelingsoverleg (uiteraard binnen door u gestelde randvoorwaarden). De studenten formuleren een stagevraagstelling waarbij ze erachter willen komen wat de rol is van een functionaris in de organisatie binnen een bepaald proces. Dit kan een algemeen proces zijn, zoals het managen van een afdeling, of een specifiek proces zoals het voorbereiden van een accreditatie. Door tijdens het meelopen te observeren en de functionarissen te bevragen over hun werk, onderzoekt de student de rol, kennis en vaardigheden van de functionaris. Zij rapporteren hierover in hun eindverslag.

Stageopdracht (200 uur)

Het grootste deel van de stage besteedt de student aan het uitvoeren van een grote of meerdere kleine opdrachten. Deze opdrachten kunnen vooraf door de instelling worden geformuleerd of in samenspraak met de student vormgegeven worden. De stageopdracht(en) dienen inhoudelijk beoordeeld en goedgekeurd te worden door de stagecoördinator. Eisen aan de stageopdracht zijn dat het een taak betreft die normaal gesproken door een beleidsmedewerker, stafmedewerker, manager, onderzoeker of organisatieadviseur van de stage-instelling verricht wordt. Daarbij moet de opzet, uitvoering en uitwerking van de stageopdracht, inclusief gewenste rapportage voor de stage-instelling, binnen 200 uur afgerond kunnen worden. De student moet bovendien een presentatie geven binnen (of buiten) de instelling over (een van de) stageopdracht(en). De inhoudelijke (en zo nodig methodologische) begeleiding voor de stageopdracht ligt bij de instelling. De opleiding geeft dus geen ondersteuning hierbij en beoordeelt ook niet de kwaliteit van het eindproduct.

Periode en omvang

Studenten lopen 240 uur stage in de periode van maandag 5 maart tot en met 18 mei 2018. Bij uitzondering kan een student in een andere periode stagelopen, mits het studieprogramma van de student hiervoor ruimte geeft, en de stagecoördinator akkoord is. In overleg met de student is het wel mogelijk de stageperiode met enkele weken te verlengen tot uiterlijk 15 juni 2018. Tot medio januari 2018 kunt u een stageplaats aanmelden.

Begeleiding

De inhoudelijke begeleiding ligt bij uw instelling. De beoordeling van de stagebegeleider uit de instelling bepaalt voorts 40% van het eindcijfer dat de student voor de stage krijgt. Een door de student samengesteld portfolio wordt door de universiteit beoordeeld en bepaalt voor 60% het eindcijfer. De stagecoördinator van ESHPM biedt ondersteuning bij het formuleren van een geschikte stageplaats en ondersteuning bij vragen en problemen.

Meer informatie

Een informatiefolder over de doelen van de stage en de randvoorwaarden is beschikbaar via deze link. Het aanmeldformulier voor een stageplek kunt u hier downloaden.

Contact

Bij vragen en voor meer informatie over de stage kunt u contact opnemen met de stagecoördinator via stage@eshpm.eur.nl.