Doneren & fiscale voordelen

Eenmalige gift TalentFund

Particulieren

Een eenmalige gift doet u aan TalentFund. Deze donatie kunt u direct via iDeal doen. Ook is het mogelijk de gift over te maken naar NL75ABNA0415878659 t.n.v. Erasmus School of Law, o.v.v. ESL TalentFund.

De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), daarmee heeft de EUR een zogenoemde ANBI-status. Erasmus School of Law heeft als onderdeel van de EUR ook de ANBI-status. Uw gift aan het ESL TalentFund is dus een gift aan een ANBI. Dat houdt in dat uw gift onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar is:

 • U doet de gift aan een instelling met een ANBI-status;
 • De instelling levert geen tegenprestatie voor de gift;
 • U kunt met schriftelijke stukken, zoals bankafschriften of kwitanties, aantonen dat u de giften hebt gedaan;
 • Het totale bedrag van uw giften is meer dan het drempelbedrag;
 • U mag voor deze giften in totaal niet meer aftrekken dan het maximum.

Een drempelbedrag houdt in dat u in een jaar tijd boven een bepaald bedrag aan ANBI’s moet hebben gedoneerd voordat u een het gedeelte boven het drempelbedrag mag aftrekken. Het drempelbedrag voor de aftrek van het totaal aan giften dat u in een jaar doet, bedraagt 1%  met een minimum van 60 euro. U kunt in totaal maximaal 10% van uw drempelinkomen aan giften aftrekken. Als u een fiscale partner heeft, worden uw verzamelinkomens voor de drempel en het maximum samengeteld.

I. Uw drempelinkomen is 30.000 euro. 1% daarvan is 300 euro. Het drempelbedrag voor uw donaties aan ANBI’s is daarmee 300 euro. Alle giften die u boven de 300 euro per jaar aan ANBI’s geeft is daarmee aftrekbaar, met een maximum van 3000 euro (10% van 30.000 is 3.000).

II. Uw drempelinkomen is 500 euro. 1% daarvan is 5 euro, 10% is 50 euro. Het minimale drempelbedrag is 60 euro. U kunt niets aftrekken.

Bedrijven (bedrijfsmecenaat)

Als u als ondernemer een gift of een sponsorbijdrage doet, is deze voor de vennootschapsbelasting of inkomstenbelasting aftrekbaar indien de bijdrage een zakelijk belang heeft. Bij sponsoring is het zakelijk belang bijvoorbeeld de naamsbekendheid aan uw bedrijf die Erasmus School of Law als tegenprestatie geeft. Maar ook zonder een sponsorovereenkomst kan een bijdrage een zakelijk belang hebben, zoals de versterking van uw interne of externe bedrijfsimago, waardoor uw gift als gewone kostenpost aftrekbaar is.

Fiscale aspecten van bedrijfsgiften

Als de gift geen zakelijk karakter heeft (en evenmin kan worden gekwalificeerd als een niet-zakelijke uitdeling aan de aandeelhouder) zijn uw bedrijfsgiften aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), zoals Erasmus School of Law als onderdeel van de Erasmus Universiteit, aftrekbaar. De aftrek is echter gemaximeerd op 50% van de jaarwinst, met een maximum van 100.000 euro. Meer geven mag natuurlijk wel, maar dan is het meerdere niet als gift aftrekbaar. Wanneer de schenkende vennootschap is opgenomen in een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting, is dat van invloed op de hoogte van de fiscale winst en daarmee mogelijk ook op de omvang van de maximaal in aanmerking te nemen giftenaftrek.

Periodieke gift

Particulieren

Indien u echt structureel wilt bijdragen aan onze faculteit is een periodieke gift aan Erasmus School of Law de beste optie.  De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is een Algemeen Nut Beogende Instelling, daarmee heeft de EUR een zogenaamde ANBI-status. Erasmus School of Law heeft als onderdeel van de EUR ook de ANBI-status. Uw gift aan Erasmus School of Law is dus een gift aan een ANBI.

U kunt een periodieke gift aan Erasmus School of Law doen vanaf een minimumbedrag van 75 euro per jaar. U heeft daarbij de volgende praktische informatie (eventueel) nodig:

 • KvK-nummer:  24495550
 • RSIN-nummer: 800216295

Deze gift is aftrekbaar. Het voordeel van een periodieke gift voor u is dat de gift volledig aftrekbaar is (er geldt dus geen drempel- of maximum bedrag zoals bij een eenmalige gift wel het geval is). Afhankelijk van de hoogte van uw inkomen komt tot 52% van het gedoneerde bedrag in mindering op de door te betalen inkomstenbelasting. Een periodieke gift is aftrekbaar als:

 • U de gift heeft laten vastleggen in een notariële of onderhandse akte;
 • U regelmatig (minstens 1 keer per jaar) bedragen overmaakt naar de ANBI of kwalificerende vereniging die in de notariële of onderhandse akte wordt genoemd;
 • Deze bedragen steeds (ongeveer) even hoog zijn;
 • U deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt naar dezelfde ANBI;
 • De gift uiterlijk bij uw overlijden stopt;
 • U geen tegenprestatie van de ANBI ontvangt voor de gift.

Via dit formulier kunt u direct een onderhandse akte opmaken. U kunt uw gedeelte van de akte invullen en de akte opsturen naar

Erasmus Universiteit Rotterdam
T.a.v. mw C.M. Kooijman, kamer L1.06
Postbus 1738
3000 DR Rotterdam

Wij vullen de akte aan en zullen een exemplaar terugsturen voor uw eigen administratie. Heeft u vragen of hulp nodig bij het invullen van het formulier? Neem dan contact op via alumni@law.eur.nl.

Rekenvoorbeeld
U doet een periodieke donatie van €10.000, verdeeld over vijf jaarlijkse termijnen. Daarmee wordt een jaarlijkse aftrekpost van €2.000 gerealiseerd. Wanneer uw verzamelinkomen in de hoogste tariefschijf van box 1 valt (52 procent), kost deze schenking u jaarlijks netto €960 (52% van €2.000 = €1.040).

Bedrijven (bedrijfsmecenaat)

Als u als ondernemer een periodieke gift of een periodieke sponsorbijdrage doet, is deze voor de vennootschapsbelasting of inkomstenbelasting aftrekbaar indien de bijdrage een zakelijk belang heeft. Bij sponsoring is het zakelijk belang bijvoorbeeld de naamsbekendheid aan uw bedrijf die Erasmus School of Law als tegenprestatie geeft. Ook zonder een sponsorovereenkomst kan een bijdrage een zakelijk belang hebben, zoals de versterking van uw interne of externe bedrijfsimago, waardoor uw gift als gewone kostenpost aftrekbaar is.

Fiscale aspecten van bedrijfsgiften

Als de gift geen zakelijk karakter heeft (en evenmin kan worden gekwalificeerd als een niet-zakelijke uitdeling aan de aandeelhouder) zijn uw bedrijfsgiften aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), zoals Erasmus School of Law als onderdeel van de Erasmus Universiteit, aftrekbaar. De aftrekbaarheid is echter gemaximeerd op 50% van de jaarwinst, met een maximum van 100.000 euro. Meer geven mag natuurlijk wel, maar dan is het meerdere niet aftrekbaar. Wanneer de schenkende vennootschap is opgenomen in een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting, is dat van invloed op de hoogte van de fiscale winst en daarmee mogelijk ook op de omvang van de maximaal in aanmerking te nemen giftenaftrek.

Alumni fonds

Pauline van der Meer Mohr is alumna van Erasmus School of Law en voormalig voorzitter van het college van bestuur van de Erasmus Universiteit Rotterdam. In 2013 heeft zij op persoonlijke titel naar aanleiding van de Erasmus School of Law alumni belcampagne een bedrag voor studenten beschikbaar gesteld. Daarmee wil ze haar warme band met haar faculteit tot uiting brengen.

Erasmus School of Law heeft haar initiatief vertaald in de oprichting van een fonds op naam bij de Vereniging Trustfonds Erasmus Universiteit Rotterdam: Erasmus School of Law Alumni Fonds. Pauline van der Meer Mohr is  beschermvrouwe van het fonds. Het fonds heeft een bestuur bestaande uit:

 • Suzan Stoter – decaan Erasmus School of Law (voorzitter)
 • Lolkje Attema – controller Erasmus School of Law
 • Rudolph Ladan – manager bureau onderwijszaken Erasmus School of Law
 • Hanz Zwart – manager afdeling development Erasmus School of Law

Dit bestuur wordt ambtelijk ondersteund door de secretaris van het Trustfonds en door de afdelingen Financiën en Development (Marketing, Communicatie & Relaties) van Erasmus School of Law. Het bestuur heeft als taak de doelstelling van het Erasmus School of Law Alumni Fonds te realiseren. Het bestuur denkt aan het opzetten van een exclusieve opleiding voor een kleine groep gemotiveerde studenten die zo worden voorbereid op (top)functies in het bedrijfsleven en de publieke sector.

Als u een (structurele) hogere donatie aan Erasmus School of Law overweegt is deelname aan het Pauline van der Meer Mohr fonds zeker iets voor u. Als donateur maakt u de exclusieve opleiding niet alleen mogelijk, maar treedt u ook in contact met studenten en andere donateurs. U kunt deelnemen aan het fonds wanneer u een periodieke donatie van ten minste 2.500 euro per jaar voor een periode van minimaal vijf jaar aan het fonds doneert.

Heeft u belangstelling om bij te dragen aan het Erasmus School of Law Alumni Fonds? U kunt ook direct bijdragen aan het Erasmus School of Law Alumni Fonds. Vul daartoe de overeenkomst periodieke gift in geld (hyperlink) in. U heeft daarbij de volgende praktische informatie (eventueel) nodig:

 • KvK-nummer:  24495550
 • RSIN-nummer: 804735529.

Nalaten

Erasmus School of Law is een ANBI (Algemene Nut Beogende Instelling). U kunt daardoor nalaten aan Erasmus School of Law via uw testament, zonder dat Erasmus School of Law erfbelasting is verschuldigd. Overweegt u om Erasmus School of Law op te nemen in uw nalatenschap, dan zijn we gaarne bereid tot een gesprek over de mogelijkheden. 

Invulling nalatenschap

Zonder testament heeft u geen zeggenschap over de verdeling van uw nalatenschap. Het wettelijk erfrecht bepaalt in dat geval wie uw erfgenamen zijn. Bent u bijvoorbeeld getrouwd en hebt u kinderen, dan gaan zonder testament al uw bezittingen naar uw echtgenoot en kinderen. Wilt u  ook een deel van uw vermogen nalaten aan vrienden of organisaties, dan moet dit bij testament worden geregeld.

Drie veelgebruikte methoden hiervoor zijn:

 1. Fonds op naam
  Naast een algemene bijdrage is het mogelijk om een fonds op naam op te stellen in overleg met de faculteit. Deze kunt u zowel tijdens en na uw leven in laten gaan. Bij het opstellen van een fonds op naam zullen wij samen met u kijken welke doelstelling het beste aansluit bij uw wensen en de doelstellingen van de faculteit. Klik hier voor meer informatie over het instellen van een Fonds op naam.
   
 2. Legaat
  Met een legaat kiest u ervoor om een vast bedrag, een percentage van het te verdelen bedrag of bepaalde goederen na te laten aan een persoon of organisatie van uw keuze. Hierbij geeft u precies aan wat de begunstigde ontvangt. Uw andere erfgenamen ontvangen de rest van de nalatenschap.
   
 3. Erfgenaam
  Door bepaalde personen of organisaties tot erfgenaam te benoemen, ontvangen zij (een gedeelte van) uw bezittingen. Dit doet u door Erasmus School of Law op te nemen als (mede-) erfgenaam van uw nalatenschap. U kunt er zelf voor kiezen hoeveel en welke mensen of organisaties u in uw testament opneemt en welk percentage u aan wie toebedeelt.

Executeur-testamentair

Als u een testament opmaakt kunt u in uw testament aan te geven wie uw executeur-testamentair (executeur) zal zijn. Een executeur is iemand die via een testament wordt aangezocht om na het overlijden van de opsteller van het testament diens nalatenschap in goede banen te leiden. Zijn of haar rol kan variëren van het puur praktische regelen van de begrafenis of de crematie met alle organisatorische aspecten daaromheen tot en met het beheren en verdelen van de erfenis, al dan niet met medewerking van de nabestaanden. Van belang hier is dat Erasmus School of Law ervoor heeft gekozen niet beschikbaar te zijn als executeur. Dat betekent dat als u Erasmus School of Law toch in uw testament aanwijst als executeur, wij deze benoeming helaas niet kunnen aanvaarden.

Organiseren van uw wensen

Mocht u specifieke wensen hebben voor uw nalatenschap dan kunt u dit in samenwerking met een notaris vastleggen in uw testament. Probeer hierbij zo concreet mogelijk te zijn over uw wensen en beweegredenen. Heeft u bezittingen waar u een bepaalde bestemming voor in gedachten heeft, vermeld dit dan ook duidelijk in uw testament. Neemt u naast personen ook organisaties op, vermeld dan ook altijd het adres van de organisatie.

Het contactadres van Erasmus School of Law is:

Erasmus School of Law
Campus Woudestein
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam

U kunt Erasmus School of Law opnemen in uw testament zonder daarover vooraf met ons te overleggen. Toch adviseren wij u om contact met ons te zoeken om een goed beeld te krijgen van de mogelijkheden met betrekking tot het vervullen van uw wensen. Door met elkaar in gesprek te gaan krijgt u ook een mooi beeld van de impact die uw gift kan hebben.

Disclaimer

Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt Erasmus School of Law geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden in deze informatie en negatieve gevolgen als gevolg van het nemen of nalaten van acties op grond van deze informatie. De bovenstaande informatie is algemeen geldend. Raadpleeg voor de fiscale gevolgen in uw eigen specifieke situatie uw belastingadviseur.

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen