Opleiding

Je kunt geen krant openslaan of je leest berichten over criminaliteit of de bestrijding ervan. Criminaliteit schrikt ons af, maar fascineert ons ook. We huiveren bij berichten over zinloos geweld, maar volgen 's avonds wel vol spanning de misdaadprogramma's op televisie. Vragen die in de criminologie spelen, spelen ook in de maatschappij. Een criminoloog is geïnteresseerd in mens en maatschappij. Hij of zij kijkt met een brede blik naar de samenleving.

Criminologen onderzoeken criminaliteit. Wat het is, hoe het zich ontwikkelt en wat de oorzaken en gevolgen zijn voor de samenleving. Voor sommige handelingen ligt de grens tussen daad en misdaad niet zo simpel. Daarover verschillen de meningen. Hoe ontstaat crimineel gedrag? Is het te voorkomen? Welke maatregelen kan de overheid nemen tegen criminaliteit? En wat vinden mensen van die maatregelen? Is een gebiedsverbod en cameratoezicht beter dan de aanwezigheid van straatcoaches? Hoe bestrijdt een ondernemer bedrijfsdiefstal? De criminoloog kijkt breed en interdisciplinair naar dit soort vragen.

Onderwijsvorm

Je volgt onderwijs in de vorm van Probleem Gestuurd Leren (PGL). Bij PGL is het studiejaar opgedeeld in 8 verschillende blokken van elk vijf onderwijsweken. Gedurende deze vijf weken volg je één vak dat bestaat uit onderwijsgroepen, hoorcolleges en Research Lab.

Naast de contacturen op de universiteit is een groot deel van je week bestemd voor zelfstudie. Je gaat zelf actief op zoek naar informatie om het probleem, dat besproken wordt in je onderwijsgroep, op te lossen.

 • Een onderwijsgroep bestaat uit ongeveer 10 studenten, die onder begeleiding van een tutor een probleem bespreken, analyseren en uitwerken. Zo doe je niet alleen criminologische kennis op, maar ook sociale en onderzoeksvaardigheden. Een actieve, professionele werkhouding is vereist en maakt ook deel uit van de beoordeling. Omdat je veel moet samenwerken, is aanwezigheid bij de onderwijsgroepen verplicht.
 • Tijdens Research Lab ligt de nadruk op het aanleren van beroepsvaardigheden. Dit wil zeggen, oefening in de praktische kant van de criminologische beroepen: onderzoek uitvoeren, onderzoeksresultaten presenteren op basis van een verslag, etc. Deze mondelinge en schriftelijke vaardigheden worden gedurende het gehele bachelorprogramma opgebouwd.
 • De hoorcolleges dienen vooral ter ondersteuning van het werken in kleine groepen. Hierin worden bepaalde onderwerpen verdiepend uitgelegd. Ook leg je verbanden met andere vakken en worden de actualiteiten besproken.

Tentamens

Elk blok wordt na vijf weken afgesloten met een tentamen. Afhankelijk van het tentamenrooster kunnen de tentamens afgenomen worden op vrijdag, zaterdag of maandag. Het tentamen kan plaats vinden op de volgende tijdstippen: 09.30 - 12.30 uur, 13.30 - 16.30 uur of 18.30 - 21.30 uur.

Bindend Studieadvies

Als voltijdstudent moet je in het eerste jaar van inschrijving 60 EC van het eerste bachelorjaar halen. Studenten die niet voldoen aan deze normen van het bindend studieadvies kunnen zich drie jaar niet inschrijven voor de opleiding.  Met persoonlijke omstandigheden kan eventueel rekening gehouden worden.

Compensatieregeling

In het eerste jaar van inschrijving mag je maximaal twee afgeronde vijven (registratie Osiris) compenseren met andere behaalde cijfers voor tentamens van de B1. Echter moet dit aan het eind van het eerste jaar van inschrijving leiden tot een gemiddeld cijfer van tenminste een onafgeronde 6,0 voor alle eerstejaars vakken (60 EC).

Herkansingen

Als eerstejaars bachelorstudent mag je maximaal twee hertentamens per studiejaar afleggen. De hertentamens van de vakken uit blok 1 en 2 van het eerste bachelorjaar vinden plaats in januari. De hertentamens van de vakken uit het tweede en derde bachelorjaar en de vakken van de blokken 3 t/m 8 uit het eerste bachelorjaar vinden plaats in juli. In het eerste bachelorjaar mag maximaal één onvoldoende uit blok 1 of 2 worden herkanst in januari, in juli mag maximaal één onvoldoende uit blok 3 t/m 8 worden herkanst.

  • Blok 1

   • Inleiding criminologie biedt een eerste kennismaking met de verschillende thema’s waar de criminologie zich mee bezig houdt: het beschrijven en verklaren van criminaliteit, de victimologie, de penologie en het criminaliteits- en veiligheidsbeleid. 

  • Blok 2

   • Inleiding Rechtswetenschap voor criminologen geeft een algemene, brede kennismaking met het recht en de bestudering daarvan, de rechtswetenschap. Het uitgangspunt is dat je als student basiskennis over het recht en de verschillende benaderingen van het recht verwerft.

  • Blok 3

   • Inleiding methoden en technieken biedt een eerste kennismaking met de belangrijkste manieren van sociaalwetenschappelijk onderzoek die in de criminologie worden gebruikt.

  • Blok 4

   • In dit vak ligt de focus op de rechtsverhouding tussen de burger en de overheid.

  • Blok 5

   • Samen leven in de samenleving is het studieobject van de sociologie. Samen leven doen we allemaal, dus het bestuderen hiervan kan niet moeilijk zijn. Schijn bedriegt. Het analyseren van je eigen sociale omgeving vergt meer dan oplettendheid, het vraagt ook een zekere verbeeldingskracht. 

  • Blok 6

   • Introduction to International and European Union Law geeft een algemene, brede kennismaking met het internationale en Europese recht en wat de gevolgen hiervan zijn voor lidstaten.

  • Blok 7

   • Binnen het vak Psychologie wordt een inleiding op verschillende perspectieven en thema’s binnen de psychologie gegeven.

  • Blok 8

   • In dit laatste vak van het eerste jaar wordt de criminaliteit in Rotterdam centraal gesteld.

  • Jaar

   • Gedurende het jaar zal door middel van practica de basis worden gelegd voor het uitvoeren van criminologisch onderzoek.

  • Blok 1

   • Handelingen en gedragingen als misdaad kwalificeren en bestraffen, is geen theorieloze en eeuwig onveranderlijke praktijk. Aan dit gebeuren liggen talrijke vooronderstellingen ten grondslag die evolueren in de tijd. Over deze theoretische vooronderstellingen en achterliggende denkkaders, wordt in het vak grondslagen van de criminologie gereflecteerd. 

  • Blok 2

   • Theoretische criminologie beoogt inzicht te bieden in (1) de wetenschapstheoretische uitgangspunten van de criminologie, (2) de verschillende verklaringen van criminaliteit en van sociale reacties, en (3) de mogelijkheden om verschillende theorieën toe te passen op drie probleemgebieden (geweld, fraude & drugs) en te integreren. 

  • Blok 3

   • Het vak Inleiding strafrecht is het eerste vak van de drie verplichte vakken strafrecht in de bachelor fase. Het vormt de inleiding op de vervolgvakken formeel strafrecht en materieel strafrecht.

  • Blok 4

   • In dit tweede methodevak van de opleiding Criminologie wordt de kennis uit Inleiding methoden en technieken verdiept en worden meer toepassingen aangeleerd in het verzamelen en analyseren van kwalitatieve en kwantitatieve gegevens. 

  • Blok 5

   • Dit vak gaat in op de aard van specifieke vormen van criminaliteit die in andere vakken nog weinig aan bod zijn gekomen, zoals fraude, cybercrime, georganiseerde en organisatie criminaliteit.

  • Blok 6

   • In dit vak doet de student basiskennis op van het formele strafrecht, mede in Europees verband, met als doel op praktisch niveau om te kunnen gaan met de Nederlandse procesregels vanuit het perspectief van de diverse procesdeelnemers. 

  • Blok 7

   • Het vak Materieel strafrecht borduurt voort op het vak Inleiding strafrecht. In het onderhavige vak wordt dieper ingegaan op het materiële strafrecht. Het overkoepelende thema van het vak betreft ‘strafrechtelijke aansprakelijkheid’. 

  • Blok 8

   • In dit vak staan daders en hun criminele carrières centraal. Het borduurt voort op de theorieën die in het vak Theoretische criminologie aan de orde zijn gekomen. 

  • Jaar

   • Gedurende het jaar zal door middel van practica dieper worden ingegaan op het uitvoeren van criminologisch onderzoek.

  • Blok 1 en 2

   • De eerste twee blokken van Bachelor 3 zijn vrij in te vullen met een minor (keuzevak van ten minste 15 EC). Dit kan een minor zijn aangeboden door ESL, andere faculteiten aan de EUR, een minor aan een andere universiteit in Nederland of een minor aangeboden door een buitenlandse universiteit.

  • Blok 3

   • Actoren in de rechtshandhaving gaat over het functioneren in de praktijk van de actoren en instanties die zich bezighouden met de bestrijding van criminaliteit en onveiligheid.

  • Blok 4

   • ‘Preventie en bestraffing’ gaat over de verschillende manieren waarop we reageren op criminaliteit. 

  • Blok 5

   • The course European Law: Justice & Home Affairs is a third-year course within the bachelor Criminology. The aim of the course of to provide an insight into the policies and legal framework of the area of freedom, security, and justice (AFSJ) within the European Union.

  • Blok 6

   • Internationale migratie gaat van oudsher samen met regulering, uitsluiting en restricties. Het zijn processen die zich vooral, maar niet uitsluitend in urbane gebieden manifesteren. Ook wordt migratie al heel lang met criminaliteit in verband gebracht. Door diverse vormen van migratie en de positie en integratie van migranten in m.n. Nederland en Europa centraal te stellen, willen wij in dit vak criminologische en juridische kennis toepassen op een actueel maatschappelijk onderwerp. 

  • Blok 7

   • In onderzoeksvaardigheden in de criminologie I ligt  de nadruk op het analyseren van de interviews die zijn gehouden in het practicum dat hoort bij het vak ‘Migratie, diversiteit en criminaliteit’. 

  • Blok 8

   • Tijdens Onderzoeksvaardigheden II zal op basis van informatie die in voorgaande vakken is verzameld onder meer antwoord worden gegeven op de vraag: In welke mate accepteren burgers surveillance door de overheid en waar liggen volgens hen de grenzen van hoe ver de overheid mag gaan bij het volgen en controleren van haar burgers?

  • Jaar

   • Gedurende het jaar zal door middel van practica alle opgedane kennis in de eerdere practica worden toegepast in criminologisch onderzoek.