Double Degree Recht & Bedrijfskunde

Veelgestelde vragen

  • De Double Degree in Recht & Bedrijfskunde is er speciaal voor ambitieuze studenten die een brede interesse hebben. Wanneer je zowel geïnteresseerd bent in Bedrijfskunde als in Rechten, dan is het programma voor jou waarschijnlijk interessant. De Double Degree in Recht & Bedrijfskunde geeft studenten de mogelijkheid om de bedrijfskundige kant van allerlei vraagstukken te zien en te interpreteren, maar tegelijkertijd leer je ook de juridische kant van diezelfde vraagstukken te begrijpen.

  • Als Recht & Bedrijfskundestudent schrijf jij je bij de universiteit in voor zowel de studie Rechtsgeleerdheid als de studie Bedrijfskunde. Daarnaast schrijf je je apart in voor de Double Degree in Recht & Bedrijfskunde. Het voordeel daarvan is dat een aantal zaken voor je geregeld wordt. Zo wordt een combinatierooster voor je uitgezocht waarbij de onderwijsactiviteiten van de beide studies elkaar zo min mogelijk overlappen. Ook wordt rekening gehouden met het feit dat tentamens elkaar niet overlappen. En je valt onder het bindend studieadvies (BSA) voor Recht & Bedrijfskundestudenten, in plaats van onder beide afzonderlijke BSA's. Daarnaast zijn er vrijstellingen vastgesteld voor de Recht & Bedrijfskundestudenten.

  • Je dient er rekening mee te houden dat een Recht & Bedrijfskundestudent geregeld een vak meer moet doen in een periode dan een gewone bedrijfskunde- of rechtenstudent. Aan het begin van de opleiding moeten de bedrijfskundestudenten bijvoorbeeld vijf vakken volgen in een trimester en een Recht & Bedrijfskundestudent volgt dan zes vakken. Dit brengt extra werk met zich mee. Er moeten extra colleges worden gevolgd en er moet extra literatuur worden gelezen. En vanzelfsprekend moet je meer tentamens afleggen.

  • Om toegelaten te worden tot de Double Degree in Recht & Bedrijfskunde moet je gemiddeld minimaal een 7.0 (niet-afgerond) staan op je definitieve vwo-cijferlijst (die je krijgt bij je diploma). Deze 7.0 wordt bepaald aan de hand van alle afgeronde cijfers van het gemeenschappelijk en het profieldeel (ongeacht het profiel) en het hoogste cijfer van het keuzedeel. Van het gemeenschappelijk deel telt het cijfer voor de rekentoets niet mee, het combinatiecijfer telt wel mee.

    Zo reken je je gemiddelde eindexamencijfer uit. Neem het gemiddelde van:

   • alle vakken uit het gemeenschappelijk deel, exclusief rekentoets, inclusief combinatiecijfer (afgeronde cijfers);
   • alle vakken uit het profieldeel (afgeronde cijfers);
   • het keuzevak met het hoogste afgeronde cijfer.

   Als eventuele extra vakken deel uitmaken van het gemeenschappelijk deel of het profieldeel, tellen de resultaten altijd mee. Als je meerdere keuzevakken doet, telt alleen het vak met het hoogste cijfer mee.

   Kom je uit op een gemiddeld cijfer van 6.9 of lager dan kun je niet direct starten met de Double Degree in Recht & Bedrijfskunde. Je kunt dan wel beginnen met alleen de studie Bedrijfskunde of alleen de studie Rechtsgeleerdheid / Fiscaal Recht. Als je bij die studie alle 60 studiepunten uit het eerste jaar haalt met (minimaal) een 7.0 gemiddeld, dan kun je in het tweede jaar alsnog in het programma instromen. De achterstand die je hebt ten opzichte van het nominale studieprogramma is dan nog goed in te halen. Je moet je dan voor die tweede studie wel voor 1 mei van het volgende jaar via Studielink inschrijven, ook al weet je dan nog niet zeker of je alle studiepunten zult halen. Ook moet je je dan per e-mail voor deze Double Degree aanmelden.

   Let op! De opleiding Bedrijfskunde vereist minimaal Wiskunde A om toegelaten te worden tot de bachelor Bedrijfskunde en dus ook tot de Double Degree in Recht & Bedrijfskunde.

  • Studenten moeten na het eerste jaar van inschrijving minimaal 60 EC hebben behaald van bachelor 1 van de opleiding Bedrijfskunde en bachelor 1 van de opleiding Rechtsgeleerdheid tezamen, waarvan minimaal 48 EC uit bachelor 1 van de opleiding Bedrijfskunde. Alle vakken van bachelor 1 van de opleiding Rechtsgeleerdheid (60 EC) moeten aan het einde van het derde jaar van inschrijving zijn behaald.

   NB: het Double Degree-programma gaat uit van een gemiddeld tempo van zo'n 72 EC per jaar!

  • De bacheloropleidingen Bedrijfskunde, Fiscaal Recht en Rechtsgeleerdheid maken onderdeel uit van het programma. De bacheloropleidingen International Business Administration (IBA) en Criminologie vallen buiten het Double Degree-programma.

  • De bacheloropleiding International Business Administration (IBA) is geen onderdeel van de Double Degree in Recht & Bedrijfskunde.

  • Het geadviseerde studieschema van de Double Degree in Recht & Bedrijfskunde is een richtlijn. Wanneer de vakken in deze volgorde gevolgd worden, is het bijvoorbeeld duidelijk op welk moment je een vrijstelling kunt aanvragen. Bovendien is er zo ook het voordeel dat je bij Bedrijfskunde ongeveer gelijkloopt met de gewone Bedrijfskundestudenten. Als je het programma toch te zwaar vindt of je vindt rechten niet leuk, dan kun je daarmee stoppen en heb je geen of slechts weinig achterstand bij Bedrijfskunde. Als je meer studiepunten per jaar aankunt dan waar het programma van uitgaat, mag dat vanzelfsprekend ook.

   Je mag vakken in een andere volgorde doen. Je mag meer vakken doen dan in het tijdpad is aangegeven. Het tijdpad is louter indicatief: als je het op die wijze doet, is het in zes jaar te doen en heb je de vakken die je nodig hebt voor vrijstellingen op tijd binnen. Je keuzevakruimte wordt opgevuld met vakken van de tweede studie, maar je mag er ook voor kiezen deze op te vullen met andere keuzevakken, een stage of een exchange. Je zult dan in totaal wel meer studiepunten moeten behalen dan wanneer je het basisprogramma volgt.

   NB: wanneer je van het geadviseerde studieschema afwijkt, kun je mogelijk wel te maken krijgen met een overlap in (tentamen)roosters.

  • Afgestudeerden in de Double Degree Recht & Bedrijfskunde kijken aan tegen een zeer aantrekkelijke arbeidsmarkt. De combinatie Rechten en Bedrijfskunde is door werkgevers zeer gewild. Denk maar aan bedrijven waar bedrijfskundige en juridische vraagstukken een grote rol spelen of aan de overheid, die bij het bepalen van haar beleid gebonden is aan de grenzen die het recht haar stelt. Veel afgestudeerde Recht & Bedrijfskundestudenten kunnen terecht komen in de advocatuur, accountancy, belastingadvisering, als manager in het bedrijfsleven, maar zij kunnen ook werkzaam zijn bij de overheid, multinationals, een universiteit of zij kunnen een eigen bedrijf starten.

  • Je hoeft maar één keer collegegeld te betalen.

   NB: Binnen het programma is bovendien het instellingstarief gelijk aan het wettelijk tarief. Dit betekent dat je zowel in de bachelorfase als in de masterfase geen hoger collegegeldtarief betaalt voor de tweede studie na het afronden van de eerste studie (Bedrijfskunde of Rechtsgeleerdheid/Fiscaal Recht).

   Voor de betaling van je studie is het voldoende als je bij een van de twee studies je betalingsgegevens en betaalwijze invoert via Studielink. Deze gegevens worden dan automatisch doorgetrokken naar de andere studie waarvoor je staat ingeschreven. De betaling van het collegegeld zal halverwege de maand augustus plaatsvinden en als je het bedrag overmaakt, hoeft dat slechts eenmaal. Je betaalt slechts eenmaal collegegeld, ook als je een machtiging bij beide studies hebt afgegeven. Dat wordt automatisch geregeld. De beide studies lopen niet synchroon in de verwerking, dus het kan voorkomen dat het collegegeld tijdelijk bij de ene studie als voldaan is aangemerkt en bij de andere studie nog niet.

  • De opleidingen Rechtsgeleerdheid Bedrijfskunde bestaan allebei uit een driejarige bachelor en een eenjarige master. Dat betekent dat beide opleidingen samen in principe acht jaar duren. De Double Degree in Recht en Bedrijfskunde maakt het echter mogelijk om beide opleidingen in zes jaar af te ronden. Dit is mogelijk doordat je als Recht & Bedrijfskunde student extra colleges volgt en extra tentamens doet en daardoor gemiddeld 72 EC per jaar behaalt in plaats van de gebruikelijke 60. Ook is er een aantal vrijstellingen in het onderwijsprogramma opgenomen. Je mag van het aanbevolen studiepad afwijken, maar je kunt dan wel problemen tegenkomen die in het programma reeds zijn opgelost.

  • Karel Boonzaaijer, de coördinator van de Double Degree in Recht en Bedrijfskunde, stelt aan het begin van het eerste jaar een combinatierooster samen, waarin overlap tussen beide studies zo veel mogelijk vermeden wordt.

  • Om een idee te krijgen van de colleges en de universiteit op een normale collegedag, kun je meedoen aan een meeloopdag. Er wordt dan wel van je verwacht dat je al een keer een gewone open dag bezocht hebt op de Erasmus Universiteit. Meer informatie over de meeloopdagen en over de aanmelding hiervoor, vind je op deze site.

  • Voor toelating tot de Double Degree moet je voldoen aan de toelatingseisen van de opleidingen Bedrijfskunde en Rechtsgeleerdheid/Fiscaal Recht.

   Een volledige inschrijving voor de Double Degree in Recht & Bedrijfskunde bestaat uit twee onderdelen:

   1. Schrijf je in voor de Double Degree via StudieLink. Je bereikt StudieLink via www.eur.nl/studielink. Rond eerst de inschrijving af voor ‘Bedrijfskunde’, ga dan terug naar de startpagina van Studielink en kies voor ‘Nieuw Inschrijvingsverzoek’. Nu schrijf je je ook in voor ‘Rechtsgeleerdheid’ of voor ‘Fiscaal Recht’. Kies steeds voor de voltijd-variant.
   2. Stuur een brief of e-mail aan de heer mr. drs. K.H. Boonzaaijer (coördinator van de Double Degree in Recht & Bedrijfskunde) waarin je aangeeft dat je het programma wilt gaan volgen. E-mail: rechtenbedrijfskunde@law.eur.nl. Vermeld daarin ook je studentnummer en voor welke studies jij je reeds inschreef.

   Na het doorlopen van beide onderdelen kijken wij of je aan de toelatingseisen voldoet en sturen je verdere informatie.

   Let op!

   Dit is slechts een voorlopige aanmelding. Je aanmelding wordt definitief als je een scan van je definitieve vwo-cijferlijst (die je krijgt bij je diploma) opstuurt, waaruit moet blijken dat je aan de 7.0-norm voldoet. Om toegelaten te worden tot de Double Degree in Recht & Bedrijfskunde moet je namelijk gemiddeld minimaal een 7.0 (niet-afgerond) staan op je vwo-cijferlijst. Dit wordt bepaald aan de hand van alle afgeronde cijfers van het gemeenschappelijk en het profieldeel en het hoogste cijfer van het keuzedeel. Van het gemeenschappelijk deel telt het cijfer voor de rekentoets niet mee, het combinatiecijfer telt wel mee. Je kunt de scan van je definitieve, ondertekende cijferlijst sturen aan rechtenbedrijfskunde@law.eur.nl.

   Ben je reeds eerstejaarsstudent Bedrijfskunde, Rechtsgeleerdheid of Fiscaal Recht en wil je zij-instromen? Zie dan het antwoord op de vraag ‘Heb ik als ouderejaarsstudent toegang tot de Double Degree?' of de informatie onder ‘Inschrijven’.

  • Je moet je voor het begin van elk collegejaar herinschrijven voor zowel de studie Bedrijfskunde als de studie Rechtsgeleerdheid / Fiscaal Recht en jaarlijks de betaling van het collegegeld regelen om mee te mogen doen aan het onderwijs en gebruik te mogen maken van alle faciliteiten. Dit kan vanaf medio juni tot en met uiterlijk 31 augustus. Herinschrijven kan via Studielink. Voor het indienen van een herinschrijfverzoek heb je een DigiD nodig. Zorg ervoor dat je e-mailadres in Studielink altijd up-to-date is aangezien beslissingen over de (her)inschrijving naar dat e-mailadres worden gezonden.

  • Het eerste jaar van Rechtsgeleerdheid en Fiscaal Recht zijn identiek. Als je het geadviseerde studieschema van de Double Degree in Recht & Bedrijfskunde aanhoudt, doe je twee jaar over het eerste studiejaar. Je hoeft in dat geval pas aan het eind van jaar 2 een keuze te maken voor Rechtsgeleerdheid of Fiscaal Recht.

   Als je staat ingeschreven voor Rechtsgeleerdheid maar met ingang van het volgende studiejaar wilt overstappen naar Fiscaal Recht, moet je via Studielink niet herinschrijven voor Rechtsgeleerdheid maar moet je in plaats daarvan een nieuwe inschrijving indienen voor de studie Fiscaal Recht. Bij deze nieuwe inschrijving moet je aangeven dat je niet wilt starten in het eerste jaar. Zo kom je binnen als ouderejaars en kun je starten met de tweedejaars vakken van Fiscaal Recht. Bij een overstap van Fiscaal Recht naar Rechtsgeleerdheid geldt dezelfde procedure, maar dan met een nieuwe inschrijving voor Rechtsgeleerdheid in plaats van een herinschrijving voor Fiscaal Recht.

  • Rechtsgeleerdheid (aanvragen bij Examencommissie ESL via online formulier)

   • Aan het begin van het B3 van Rechtsgeleerdheid / Fiscaal Recht staat een minor ingepland van 15 EC. Hiervoor kun je vrijstelling aanvragen op basis van het door jou gehaalde B1 van Bedrijfskunde. Stuur bij je verzoek als bewijs een uitdraai uit Osiris mee waaruit blijkt dat je het B1 van Bedrijfskunde hebt afgerond.

   Bedrijfskunde (aanvragen bij Examencommissie RSM via online formulier)

   • Aan het begin van het B3 van Bedrijfskunde staat een minor ingepland van 15 EC. Hiervoor kun je vrijstelling aanvragen op basis van het door jou gehaalde B1 van Rechtsgeleerdheid / Fiscaal Recht. Stuur bij je verzoek als bewijs een uitdraai uit Osiris mee waaruit blijkt dat je het B1 van Rechtsgeleerdheid / Fiscaal Recht hebt afgerond.
   • Aan het begin van het B3 van Bedrijfskunde staat een keuzevak ingepland van 5 EC. (Vanaf cursusjaar 2021/2022 beslaat deze keuzeruimte in het B3 van Bedrijfskunde 15 EC.) Hiervoor kun je vrijstelling aanvragen op basis van het door jou gehaalde B1 van Rechtsgeleerdheid / Fiscaal Recht. Stuur bij je verzoek als bewijs een uitdraai uit Osiris mee waaruit blijkt dat je het B1 van Rechtsgeleerdheid / Fiscaal Recht hebt afgerond.
   • Voor het vak Ondernemingsrecht van 4 EC uit het B3 van Bedrijfskunde kun je vrijstelling aanvragen op basis van het door jou gehaalde vak Ondernemingsrecht van 7 EC uit het B3/B2 van Rechtsgeleerdheid / Fiscaal Recht. Stuur bij je verzoek als bewijs een uitdraai uit Osiris mee waaruit blijkt dat je het rechtenbachelorvak Ondernemingsrecht van 7 EC met een voldoende hebt afgesloten.
  • Ja, je mag vakken in een andere volgorde doen. Je mag ook meer vakken doen dan in het tijdpad is aangegeven. Het tijdpad is louter indicatief: als je het op die wijze doet, is het in zes jaar te doen en heb je de vakken die je nodig hebt voor vrijstellingen op tijd binnen. Je mag ook je keuzevakruimte opvullen met andere keuzevakken, een stage of een exchange, in plaats van met vakken uit je andere studie. Je zult dan in totaal wel meer studiepunten moeten behalen dan wanneer je het basisprogramma volgt.

  • Je kunt voor een bepaalde periode aan een buitenlandse universiteit studeren of praktijkervaring opdoen door stage te lopen. Een exchange of een stage zijn geen verplicht onderdeel van de Double Degree. Binnen de Double Degree in Recht & Bedrijfskunde krijg je vrijstelling voor de keuzeruimte bij de twee studies die je volgt. Je hoeft deze keuzeruimte niet meer in te vullen met een stage of een studie in het buitenland. Wanneer je daarvoor kiest, komt dit bovenop het programma. Het programma biedt wel ruimte voor deze extra activiteiten. De gunstigste periode daarvoor is in de periode september tot en met december van jaar 3, 4 of 5.

  • Ja. De administratie van de Double Degree in Recht & Bedrijfskunde is niet gekoppeld aan de centrale administratie van de universiteit. Adreswijzigingen en dergelijke moet je daarom niet alleen in Studielink maar ook aan de coördinator van de Double Degree in Recht & Bedrijfskunde doorgeven. Ook moet je doorgeven als je met het programma stopt. Je gegevens worden dan uit de administratie verwijderd.

  • Het B1-werkstuk is gekoppeld aan blok 1.8, dus studenten moeten dit werkstuk in dat blok doen. Het cijfer voor blok 1.8 bestaat voor een deel uit het cijfer voor het werkstuk. Dus qua jaarplanning valt het werkstuk aan het eind van het collegejaar. Het verdient sterke aanbeveling om het werkstuk pas te schrijven als de andere B1-vakken allemaal gevolgd zijn, omdat het werkstuk het sluitstuk is van het vaardighedenonderwijs in het B1. Als een Recht & Bedrijfskundestudent bijvoorbeeld in het eerste jaar drie rechtenvakken heeft gedaan en dan al blok 1.8 wil gaan doen, dan mist de student bepaalde delen van het vaardighedenonderwijs en dat kan een negatief effect hebben op het cijfer. Het is dus het beste om blok 1.8 echt aan het einde van het B1-onderwijs te doen. De verwachting is dat dit, conform het adviesschema, voor de meeste Recht & Bedrijfskundestudenten dus aan het eind van hun tweede studiejaar zal zijn.

  • Er zijn twee momenten waarop je kunt instromen in de Double Degree:

   1. aan het begin van het eerste jaar op grond van je vwo-diploma met een gemiddeld vwo-eindcijfer van 7.0 of hoger; of
   2. aan het begin van je tweede jaar Bedrijfskunde, Rechtsgeleerdheid of Fiscaal Recht wanneer alle vakken van het eerste jaar van een van deze studies zijn gehaald met een gewogen gemiddelde van 7.0 of hoger.

   Ben je reeds student in het tweede, derde of vierde studiejaar van de studie Bedrijfskunde, Rechtsgeleerdheid of Fiscaal Recht, dan kun je niet instromen in de Double Degree.

   Mogelijkheid zij-instroom eerstejaarsstudenten

   Ben je momenteel eerstejaarsstudent Bedrijfskunde, Rechtsgeleerdheid of Fiscaal Recht? Als je van een van deze drie studies alle 60 studiepunten uit het eerste jaar haalt met minimaal een gewogen gemiddelde van 7.0, dan kun je aan het begin van je tweede studiejaar alsnog in de Double Degree instromen. De achterstand die je hebt ten opzichte van het geadviseerde studieschema is dan nog goed in te halen. Je moet je dan voor de tweede studie die je gaat volgen wel vóór 1 mei van dit jaar via Studielink inschrijven (kies de voltijd-variant), ook al weet je dan nog niet zeker of je alle studiepunten zult halen en met welk gemiddeld cijfer. Ook moet je je dan per e-mail voor de Double Degree aanmelden bij de coördinator, mr. drs. K.H. Boonzaaijer, via rechtenbedrijfskunde@law.eur.nl. Als in de zomer alle cijfers van het eerste jaar bekend zijn, zal het gemiddelde cijfer worden berekend. Download nadat al jouw cijfers in Osiris staan het ‘studievoortgangsoverzicht’ inclusief gemiddelden via Osiris en stuur dat aan de coördinator. Daarop staat onderaan direct ook het gemiddelde cijfer weergegeven, dat minimaal een 7.0 moet zijn. Aansluitend ontvang je bericht of je per september mag instromen in de Double Degree. Daarbij ontvang je meer informatie over het programma die is toegesneden op jouw specifieke situatie.

  • Je kunt alleen instromen met een vwo-diploma met daarop een gemiddeld eindcijfer van 7.0 of hoger. Je kunt niet instromen op grond van een hbo-propedeuse.

   Als je geen vwo-diploma hebt met een 7.0 of hoger kun je wel beginnen met alleen de studie Bedrijfskunde of alleen de studie Rechtsgeleerdheid of Fiscaal Recht. Als je bij die studie alle 60 studiepunten uit het eerste jaar haalt met minimaal een gewogen gemiddelde van 7.0, dan kun je in het tweede jaar alsnog in de Double Degree instromen. De achterstand die je hebt ten opzichte van het nominale studieprogramma is dan nog goed in te halen. Je moet je dan voor die tweede studie wel voor 1 mei van het volgende jaar via Studielink inschrijven, ook al weet je dan nog niet zeker of je alle studiepunten zult halen. Ook moet je je dan per e-mail voor deze Double Degree aanmelden.

   Heb je reeds een hbo-opleiding volledig afgerond, dan kun je waarschijnlijk beter een schakeljaar / pre-master doen waarna je direct toegang hebt tot een master.

  • Bij de Double Degree in Recht & Bedrijfskunde combineer je de studie Rechtsgeleerdheid of Fiscaal Recht met Bedrijfskunde. Bij de dubbele bachelor en master in Economie en Recht (mr.drs.) combineer je Rechtsgeleerdheid of Fiscaal Recht met Economie & Bedrijfseconomie.

    Bedrijfskunde is een brede studie die een aantal basisdisciplines als uitgangspunt heeft. Denk hierbij aan economie, recht, sociale wetenschappen, wiskunde en statistiek. Het doel van de studie is om studenten op te leiden die van alle aspecten van het leiden van organisaties verstand hebben. Economie is dus één van die aspecten. Het programma van de studie Bedrijfskunde bestaat voor ongeveer 20 procent uit economi­sche vakken. Economie & Bedrijfseconomie is ook een brede opleiding maar bestaat voor minimaal 80 procent uit economische vakken; aan het eind van de studie Economie ben je dus specifiek opgeleid om problemen vanuit de economische invalshoek op te lossen. Er wordt gewerkt op basis van economische theorieën en modellen. Daarbij wordt ook veel gebruik gemaakt van wiskunde.

   Een groot verschil tussen Economie en Bedrijfskunde zit in de materie die wordt bestudeerd. Economie kijkt meer naar de economie als geheel en dus eigenlijk meer naar het grote plaatje van een gehele economie van een land inclusief alle bedrijven en mensen, terwijl Bedrijfskunde meer inzoomt en kijkt naar een bedrijf dat binnen de economie van een land fungeert. Er wordt meer gekeken naar managementprocessen en manieren om een bedrijf optimaal te laten presteren en de competitie aan te gaan met andere bedrijven.

   De combinatie van Economie met Rechtsgeleerdheid/Fiscaal Recht

   Als je geïnteresseerd bent in zowel rechten als economie, dan biedt de Erasmus Universiteit het mr.drs.-programm aan. Recht en economie komen elkaar steeds tegen. Zo lag de wortel van de recente financiële crisis onder andere in leningen verstrekt aan mensen die ze eigenlijk niet konden betalen. Een tekort aan regelgeving maakte die leningen mede mogelijk. Na de crisis zijn de regels aangepast: via wetgeving proberen overheden de kaders voor economisch herstel te scheppen. Maar niet alleen overheden hebben te maken met vraagstukken die zowel economisch als juridisch van aard zijn. Denk bijvoorbeeld aan een bedrijf dat een overname of fusie voorbereidt. Tijdens de studie Economie leren studenten hoe zij een onderneming moeten waarderen, terwijl studenten tijdens de studie Rechtsgeleerdheid de juridische structuur van een onderneming leren doorgronden.

   De combinatie van Bedrijfskunde met Rechtsgeleerdheid/Fiscaal Recht

   Bedrijven zijn tegenwoordig vaak geïnteresseerd in werknemers die zich niet alleen maar op bedrijfskundige problemen kunnen richten, maar daarbij ook de juridische problemen in kaart kunnen brengen. Bedrijfskundigen die bij strategieën ook de juridische kanttekeningen kunnen zetten. Hoewel tijdens de studie bedrijfskunde enkele juridische vakken voorbijkomen, is dit niet te vergelijken met de kennis die je opdoet met een volledige studie Rechtsgeleerdheid naast de studie Bedrijfskunde.

   Een van de vele voorbeelden uit de praktijk zie je bij vraagstukken omtrent productaansprakelijkheden. Bedrijfskundigen bedenken strategieën betreffende de wijze waarop zij een product in de markt willen zetten en op welke manier zij hieromtrent willen communiceren met de consument. Wanneer een nieuw product uiteindelijk onvoldoende veilig blijkt, moet het management beslissen: terugroepen of de ernst van de schade afwachten? Afwachten lijkt goedkoop, maar rechtszaken en reputatieschade zijn uiteindelijk misschien wel kostbaarder. Bedrijfskundigen die ook de juridische consequenties bedenken, zijn in staat een breder beeld van de mogelijke gevolgen te schetsen en kunnen zo een betere strategie hanteren.