Fiscaal Recht (deeltijd) 2020-2021

Inhoud van de studie

Wat is Fiscaal Recht?

In de bacheloropleiding Fiscaal recht vormt het belastingrecht de kern. Belastingen zijn een belangrijk onderdeel van de maatschappelijke realiteit. Kijk maar eens in de krant hoe vaak het over belastingen gaat: zowel in het bedrijfsleven als in de politiek. Een fiscalist zit nooit zonder werk. De uitspraak ‘nothing is certain but death and taxes’ geeft deze situatie goed weer.

De verzameling van bestaande wetten en regels bestaat uit verschillende onderdelen die nauw met elkaar verbonden zijn. Het belastingrecht is hier een onderdeel van. Je bestudeert dus niet alleen diepgaand alle aspecten van fiscale wetgeving, maar je verdiept je ook in het bestuursrecht, privaatrecht en ondernemingsrecht.

Je bouwt kennis op van het belastingrecht die je in de praktijk kunt toepassen. Hiermee kun je voorbereidende/ondersteunende werkzaamheden verrichten in de aangifte- en adviespraktijk. Als fiscalist dien je interesse te hebben in maatschappelijke, fiscale vraagstukken. Denk bijvoorbeeld aan de Griekse schuldencrisis. Ontstond deze door buitensporige publieke uitgaven? Of heeft het te maken met het financiële systeem dat leidt tot een fikse uitstroom van kapitaal?

Analytisch vermogen en enig cijfermatig inzicht zijn, naast doorzettingsvermogen en een kritische houding, verdere vereisten. Daarnaast dien je geïnteresseerd te zijn in nieuwe ontwikkelingen, want de fiscale regels veranderen vaak. Ook zul je vaak complexe zaken moeten uitleggen aan mensen met weinig fiscale kennis. Besteed daarom tijd aan het ontwikkelen van je communicatieve vaardigheden – zowel mondeling als schriftelijk.

Belastingwetten veranderen regelmatig. Als student Fiscaal Recht richt je je op een rechtvaardige belastingdruk en op de toepassing van het belastingrecht in de praktijk. De studie Fiscaal Recht bestaat met name in het eerste jaar uit vakken uit de studie Rechtsgeleerdheid en in de latere jaren uit specifieke fiscaalrechtelijke vakken.

Onderwijsvorm

Het onderwijs wordt in beginsel op vrijdagmiddag verzorgd (van 13.00 – 16.45 uur). De onderwijsdagen van de minor (B3), de bijeenkomsten voor de Moot Court en bachelorsriptiebijeenkomsten kunnen afwijken. Daarnaast kunnen tentamens ook op een andere dag dan vrijdagmiddag plaatsvinden. Als deeltijdstudent studeer je in de bachelorjaren in hetzelfde tempo als een voltijdstudent. Dit wil zeggen dat je 8 vakken per jaar volgt. Een studiejaar bestaat uit 8 blokken en 1 blok bestaat uit 5 weken, in 4 daarvan volgt je onderwijs en in week 5 leg je het tentamen af. 

Daarnaast wordt in een vaardighedenleerlijn gedurende het hele jaar aandacht besteed op individueel niveau aan de belangrijkste juridische vaardigheden als schrijven, argumenteren en onderzoeken. Je kunt uitgaan van een studieduur van vijf jaar, te weten drie jaar voor de bacheloropleiding en twee jaar voor de masteropleiding. Als eerstejaars bachelor krijg je begeleiding van docenten, gesprekken met studieadviseurs en kun je online jouw studievoortgang controleren.

Tentamens

Elk blok wordt na 5 weken afgesloten met een tentamen. Afhankelijk van het tentamenrooster kunnen de tentamens afgenomen worden op een vrijdag, een zaterdag of een maandag. Het tentamen kan plaats vinden op de volgende tijdstippen: van 09.30 - 12.30 uur, van 13.30 - 16.30 uur of van 18.30 - 21.30 uur.

Bindend Studieadvies

Als deeltijdstudent moet je in het eerste jaar van inschrijving 39 EC (EC = European Credit, dit staat voor het aantal studiepunten) van het eerste jaar (B1) halen. Van deze 39 EC moeten in ieder geval deel uit maken het vak Juridisch-Academische Vaardigheden I (5 EC) en het onderdeel Rechtssociologie (6 EC). Het aantal EC wordt berekend aan de hand van de vijf tentamens waarvoor je het hoogste resultaat hebt behaald, waarbij vakken worden gecompenseerd volgens de compensatieregeling.

Deeltijdstudenten die niet voldoen aan deze normen van het bindend studieadvies kunnen zich drie jaar niet inschrijven voor de opleiding. Met persoonlijke omstandigheden kan eventueel rekening gehouden worden. Indien daar sprake van is, kan van de norm worden afgeweken.

Compensatieregeling

Het aantal EC wordt berekend aan de hand van de vijf tentamens waarvoor je het hoogste resultaat hebt behaald, waarbij vakken worden gecompenseerd volgens de compensatieregeling. In het eerste jaar van inschrijving mag je maximaal twee afgeronde vijven (registratie Osiris) compenseren met andere behaalde cijfers voor tentamens van het B1. Echter moet dit aan het eind van het eerste jaar tot een gemiddeld cijfer van tenminste een onafgeronde 6,0 voor de vijf tentamens waarvoor je het hoogste resultaat hebt behaald.

Herkansingen

Als eerstejaars bachelorstudent mag je maximaal twee hertentamens per studiejaar, per opleiding afleggen. De hertentamens van de vakken uit blok 1 en 2 van het eerste bachelorjaar vinden plaats in januari. De hertentamens van de vakken uit het tweede en derde bachelorjaar en de vakken van de blokken 3 t/m 8 uit het eerste bachelorjaar vinden plaats in juli. In het B1 mag maximaal één onvoldoende uit blok 1 of 2 worden herkanst in januari, in juli mag maximaal één onvoldoende uit blok 3 t/m 8 worden herkanst.

 

  • Blok 1

   • Inleiding Rechtswetenschap geeft een algemene, brede kennismaking met het recht en de bestudering daarvan, de rechtswetenschap.

  • Blok 2

   • In dit vak ligt de focus op de rechtsverhouding tussen de burger en de overheid.

  • Blok 3

   • In dit eerste deel van het verplichte onderwijs strafrecht wordt begonnen met het uiteenzetten van grote lijnen, waarmee beoogd wordt de student een indruk te geven van wat ‘strafrecht’ inhoudt. 

  • Blok 4

   • Privaatrecht betreft regels omtrent de rechtsbetrekkingen tussen personen onderling. Het heeft veel deelgebieden, bijvoorbeeld personen-, familie- en erfrecht, handelsverkeersrecht, faillissementsrecht, verbintenissenrecht en goederenrecht. In dit vak beperken we ons tot het verbintenissenrecht en het goederenrecht, de grootste onderdelen van het vermogensrecht.

  • Blok 5

   • Het vak Rechtsgeschiedenis geeft een kennismaking met het Romeinse recht en met de receptie van het Romeinse recht – inclusief de politieke achtergrond daarvan. 

  • Blok 6

   • The course Introduction to International and European Union Law provides an overview of the central themes and concepts within Public International Law and European Union law. It explains how and with what kind of instruments International and European Union law shape the international community.

  • Blok 7

   • Het vak wil nadrukkelijk de link laten zien tussen het belastingrecht en andere rechtsgebieden.

  • Blok 8

   • Dit vak biedt een inleiding in de rechtssociologie, waarin de wereld van het recht centraal staat. Die wereld gaan we mede aan de hand van de actualiteit verkennen op empirische wijze. 

  • Jaar

   • Het vak Juridisch-Academische Vaardigheden I staat in het teken van het aanleren van vaardigheden die een beginnend jurist moet beheersen.

  • Blok 1

   • Het vak Verbintenissenrecht bouwt, samen met het vak Goederen- en insolventierecht in het volgende blok, voort op het vak Inleiding privaatrecht uit B1. Beide vakken bieden zowel een verdieping als een verbreding van de daar aangeboden stof. 

  • Blok 2

   • Het goederenrecht is een van de twee pijlers van het vermogensrecht (samen met het verbintenissenrecht).

  • Blok 3

   • In het vak Inkomstenbelasting raakt de student vertrouwd met de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Wet op de loonbelasting 1964.

  • Blok 4

   • Het vak Heffingen lokale overheden behandelt de gemeentelijke belastingen en retributies en plaatst dit specialistische vakgebied in perspectief ten opzichte van het gehele fiscale stelsel.

  • Blok 5

   • In de opleiding Fiscaal recht wordt veel aandacht besteed aan het positieve belastingrecht: hoe zitten de belastingregels in elkaar? In het vak Inleiding fiscaal recht is hiervan een voorproefje gegeven.

  • Blok 6

   • De studenten maken in dit blok kennis met het ondernemingsrecht. Dit betekent dat jullie binnen dit vak dieper ingaan op de rechtspersonen van Boek 2 BW en de personenvennootschappen van Boek 7A BW en het Wetboek van Koophandel.

  • Blok 7

   • Belastingheffing van ondernemingen vindt plaats op grond van de fiscale jaarwinst. Bij het vaststellen van de fiscale jaarwinst vormt de bedrijfseconomische jaarrekening meestal het uitgangspunt. Daarom is kennis en begrip van dit onderdeel van de bedrijfseconomie onmisbaar voor de fiscale praktijk.

  • Blok 8

   • In dit blok wordt gestart met een introductie tot het Europese btw-systeem waarbij wordt beoogd, naast het rechtskarakter, de feitelijke werking van dit systeem duidelijk te maken.

  • Jaar 2

   • Het onderdeel Juridisch-Academische Vaardigheden voor Fiscalisten II heeft als algemeen doel het ontwikkelen en toetsen van de academische mondelinge en schriftelijke vaardigheden.

  • Blok 1 + 2

   • In de eerste twee blokken van het derde bachelorjaar volgen alle EUR-studenten een minor. Een minor is een vak van 15 EC, waarbij je kunt kiezen voor een vak dat buiten je eigen curriculum ligt.

    Een minor kan verbredend of verdiepend zijn. Verbredend wil zeggen dat je een vak kiest dat buiten je eigen opleidingsgebied ligt. Verdiepend wil zeggen dat je een vak kiest van je eigen opleiding, met het doel je kennis over dat onderwerp te verdiepen.

  • Blok 3

   • Voor de vaststelling van de fiscale winst gelden de regels uit de bedrijfseconomie als uitgangspunt. Op dat uitgangspunt bestaan echter de nodige uitzonderingen. Binnen dit blok wordt veel aandacht besteed aan die uitgangspunten en uitzonderingen.

  • Blok 4

   • De Wet op de vennootschapsbelasting wordt voortdurend aangepast om enerzijds Nederland concurrerend te houden als vestigingsland en anderzijds te voorkomen dat de grondslag waarover belasting wordt geheven, wordt uitgehold.

  • Blok 5

   • Het bestuursrecht bestaat uit een algemeen deel en de zogenaamde bijzondere delen. Onder de bijzondere delen van het bestuursrecht vallen de diverse specialistische gebieden zoals vreemdelingenrecht, onderwijsrecht, sociaalzekerheidsrecht, ruimtelijk ordeningsrecht, milieurecht, ambtenarenrecht, wetgevingsleer

  • Blok 6

   • Met dit vak wordt beoogd studenten grondig inzicht te geven in het formele belastingrecht, in het bijzonder in de procedures inzake de heffing en invordering van belastingen.

  • Blok 7

   •  

    Na algemene juridische schrijfvaardigheden in het eerste jaar en argumentatieve, fiscale rechtspraktijkgerichte vaardigheden in het tweede jaar, komen in het derde bachelorjaar vaardigheden aan de orde die verbonden zijn met het beoefenen van de rechtswetenschap. Het vak Juridisch-Academische Vaardigheden voor Fiscalisten III bestaat uit twee onderdelen: het onderdeel Onderzoeksvaardigheden en het onderdeel Bachelorwerkstuk.

  • Blok 8

   • In het bachelorvak Inleiding internationaal en Europees belastingrecht komen de werking en toepassing van het Nederlands internationaal belastingrecht en het Europees recht op het gebied van de directe belastingen op hoofdlijnen en geïntegreerde wijze aan de orde.