Fiscaal Recht (voltijd) 2020-2021

Opleiding

Wat is Fiscaal Recht?

In de bacheloropleiding Fiscaal Recht vormt het belastingrecht de kern. Belastingen zijn een belangrijk onderdeel van de maatschappelijke realiteit. Kijk maar eens in de krant hoe vaak het over belastingen gaat: zowel in het bedrijfsleven als in de politiek. Een fiscalist zit nooit zonder werk. De uitspraak ‘nothing is certain but death and taxes’ geeft deze situatie goed weer.

De verzameling van bestaande wetten en regels bestaat uit verschillende onderdelen die nauw met elkaar verbonden zijn. Het belastingrecht is hier een onderdeel van. Je bestudeert dus niet alleen diepgaand alle aspecten van fiscale wetgeving, maar je verdiept je ook in het bestuursrecht, privaatrecht en ondernemingsrecht.

Je bouwt kennis op van het belastingrecht die je in de praktijk kunt toepassen. Hiermee kun je voorbereidende/ondersteunende werkzaamheden verrichten in de aangifte- en adviespraktijk. Als fiscalist dien je interesse te hebben in maatschappelijke en fiscale vraagstukken. Denk bijvoorbeeld aan de Griekse schuldencrisis. Ontstond deze door buitensporige publieke uitgaven, of heeft het te maken met het financiële systeem dat leidt tot een fikse uitstroom van kapitaal?

Analytisch vermogen en enig cijfermatig inzicht zijn, naast doorzettingsvermogen en een kritische houding, verdere vereisten. Daarnaast dien je geïnteresseerd te zijn in nieuwe ontwikkelingen, want de fiscale regels veranderen vaak. Ook zul je vaak complexe zaken moeten uitleggen aan mensen met weinig fiscale kennis. Besteed daarom tijd aan het ontwikkelen van je communicatieve vaardigheden – zowel mondeling als schriftelijk. 

Belastingwetten veranderen regelmatig. Als student Fiscaal Recht richt je je op een rechtvaardige belastingdruk en op de toepassing van het belastingrecht in de praktijk. De studie Fiscaal Recht bestaat met name in het eerste jaar uit vakken uit de studie Rechtsgeleerdheid en in de latere jaren uit specifieke fiscaalrechtelijke vakken.

Onderwijsvorm

Je volgt onderwijs in de vorm van Probleem Gestuurd Leren (PGL). Dit houdt in dat het studiejaar opgedeeld is in 8 verschillende blokken. Elk blok beslaat 5 onderwijsweken. Gedurende deze 5 weken volg je 1 vak en elk vak bestaat uit onderwijsgroepen en hoorcolleges. Daarnaast heb je ook Juridisch-Academische Vaardigheden (JAV). Je leert hier juridische vaardigheden zoals juridisch schrijven, pleiten en advies geven.

Naast de contacturen op de universiteit is een groot deel van je week bestemd voor zelfstudie. Je gaat zelf actief op zoek naar informatie om het probleem, dat besproken wordt in je onderwijsgroep, op te lossen.

 • Een onderwijsgroep bestaat uit ongeveer 10 studenten, die onder begeleiding van een tutor een probleem bespreken, analyseren en uitwerken. Zo doe je niet alleen juridische kennis op, maar ook sociale en onderzoeksvaardigheden. Een actieve, professionele werkhouding is vereist en maakt ook deel uit van de beoordeling. Omdat je veel moet samenwerken, is aanwezigheid bij de onderwijsgroepen verplicht.
 • Tijdens JAV ligt de nadruk op het aanleren van beroepsvaardigheden. Dit wil zeggen, oefening in de praktische kant van de juridische beroepen: een pleidooi houden, een dagvaarding schrijven, een debat leiden etc. Deze mondelinge en schriftelijke vaardigheden worden gedurende het gehele bachelorprogramma opgebouwd.
 • De hoorcolleges dienen vooral ter ondersteuning van het werken in kleine groepen. Hierin worden bepaalde onderwerpen verdiepend uitgelegd. Ook leg je verbanden met andere vakken en worden de actualiteiten besproken.

Tentamens

Elk blok wordt na 5 weken afgesloten met een tentamen. Afhankelijk van het tentamenrooster kunnen de tentamens afgenomen worden op een vrijdag, een zaterdag of een maandag. Het tentamen kan plaats vinden op de volgende tijdstippen: van 09.30 - 12.30 uur, van 13.30 - 16.30 uur of van 18.30 - 21.30 uur.

Bindend Studieadvies

Als voltijdstudent moet je in het eerste jaar van inschrijving 60 EC (European Credit, dit staat voor het aantal studiepunten) van het eerste jaar (B1) halen. 
Studenten die niet voldoen aan deze normen van het bindend studieadvies kunnen zich drie jaar niet inschrijven voor de opleiding. Met persoonlijke omstandigheden kan eventueel rekening gehouden worden. Indien daar sprake van is, kan van de norm worden afgeweken.

Compensatieregeling

In het eerste jaar van inschrijving mag je maximaal twee afgeronde vijven (registratie Osiris) compenseren met andere behaalde cijfers voor tentamens van het B1. Echter moet dit aan het eind van het eerste jaar van inschrijving leiden tot een gemiddeld cijfer van tenminste een onafgeronde 6,0 voor alle B1 vakken (60 EC).

Herkansingen

Als eerstejaars bachelorstudent mag je maximaal twee hertentamens per studiejaar, per opleiding afleggen. De hertentamens van de vakken uit blok 1 en 2 van het eerste bachelorjaar vinden plaats in januari. De hertentamens van de vakken uit het tweede en derde bachelorjaar en de vakken van de blokken 3 t/m 8 uit het eerste bachelorjaar vinden plaats in juli. In het B1 mag maximaal één onvoldoende uit blok 1 of 2 worden herkanst in januari, in juli mag maximaal één onvoldoende uit blok 3 t/m 8 worden herkanst.

  • Blok 1

   • Inleiding Rechtswetenschap geeft een algemene, brede kennismaking met het recht en de bestudering daarvan, de rechtswetenschap.

  • Blok 2

   • In dit vak ligt de focus op de rechtsverhouding tussen de burger en de overheid.

  • Blok 3

   • Het vak Inleiding strafrecht is het eerste vak van de drie verplichte vakken strafrecht in de bachelorfase. Het vormt de inleiding op de vakken formeel strafrecht en materieel strafrecht. Het gaat in dit vak dus om de grote lijnen, waarmee beoogd wordt een indruk te geven van wat ‘strafrecht’ inhoudt. 

  • Blok 4

   • Tijdens dit vak maakt de student kennis met het privaatrecht en wordt een stevige basis gelegd voor de vervolgvakken Verbintenissenrecht en Goederenrecht. Privaatrecht betreft regels omtrent de rechtsbetrekkingen tussen personen onderling.

  • Blok 5

   • Het vak Rechtsgeschiedenis geeft een kennismaking met het Romeinse recht en met de receptie van het Romeinse recht – inclusief de politieke achtergrond daarvan. 

  • Blok 6

   • The course Introduction to International and European Union Law provides an overview of the central themes and concepts within Public International Law and European Union law. It explains how and with what kind of instruments International and European Union law shape the international community.

  • Blok 7

   • De student krijgt inzicht in de structuur van de verschillende heffingswetten en maakt kennis met de specifieke denkwereld die aan het bestuderen en beoefenen van het belastingrecht eigen is.

  • Blok 8

   • Dit vak biedt een inleiding in de rechtssociologie, waarin de wereld van het recht centraal staat.

  • Jaar 1

   • Het vak Juridisch-Academische Vaardigheden I staat in het teken van het aanleren van vaardigheden die een beginnend jurist moet beheersen.

  • Blok 1

   • Het vak Verbintenissenrecht bouwt, samen met het vak Goederen- en insolventierecht in het volgende blok, voort op het vak Inleiding privaatrecht uit B1. Beide vakken bieden zowel een verdieping als een verbreding van de daar aangeboden stof. 

  • Blok 2

   • In dit vak komt zowel het goederenrecht als het insolventierecht aan de orde. Bij het B1-vak Inleiding privaatrecht is de basis van het goederenrecht in hoofdlijnen behandeld. In dit vak wordt dieper op het goederenrecht ingegaan en staan verhaal, zekerheid en insolventie centraal.

  • Blok 3

   • In het vak Inkomstenbelasting raakt de student vertrouwd met de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Wet op de loonbelasting 1964.

  • Blok 4

   • Het vak Heffingen lokale overheden behandelt de gemeentelijke belastingen en retributies en plaatst dit specialistische vakgebied in perspectief ten opzichte van het gehele fiscale stelsel.

  • Blok 5

   • In de opleiding Fiscaal recht wordt veel aandacht besteed aan het positieve belastingrecht: hoe zitten de belastingregels in elkaar?

  • Blok 6

   • Bij dit vak gaat het vooral om hoe de ondernemingen zelf (kunnen) functioneren: oftewel hoe de juridische organisatie in elkaar steekt. In Nederland zijn ondernemingen in veel gevallen rechtspersonen of personenvennootschappen.

  • Blok 7

   • Naast een algemene introductie in de uitgangspunten van de interne en externe verslaggeving, waarbij ook het jaarrekeningenrecht aan de orde komt, wordt tijdens het eerste deel van dit vak vooral aandacht besteed aan het boekhoudmodel. In het tweede deel van het vak ligt de nadruk op de aansluiting tussen de bedrijfseconomie en het fiscale recht.

  • Blok 8

   • In dit blok wordt gestart met een introductie tot het Europese btw-systeem waarbij wordt beoogd, naast het rechtskarakter, de feitelijke werking van dit systeem duidelijk te maken. Gaande het blok worden meer specifieke onderwerpen behandeld. 

  • Jaar 2

   • Het onderdeel Juridisch-Academische Vaardigheden voor Fiscalisten II heeft als algemeen doel het ontwikkelen en toetsen van de academische mondelinge en schriftelijke vaardigheden.

  • Blok 1 en 2

  • Blok 3

   • Voor de vaststelling van de fiscale winst gelden de regels uit de bedrijfseconomie als uitgangspunt. Op dat uitgangspunt bestaan echter de nodige uitzonderingen. Binnen dit blok wordt veel aandacht besteed aan die uitgangspunten en uitzonderingen. 

  • Blok 4

   • In het vak Vennootschapsbelasting wordt de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 integraal besproken.

  • Blok 5

   • Bestuursrecht is het huis waar je woont, de straat waarop je loopt, de financiële zekerheid die de overheid je soms biedt, en zelfs de reden waarom je in dit land kan verblijven. Het bestuursrecht raakt, kortom, de kern van onze samenleving.

  • Blok 6

   • Met dit vak wordt beoogd studenten grondig inzicht te geven in het formele belastingrecht, in het bijzonder in de procedures inzake de heffing en invordering van belastingen. 

  • Blok 7

   • Na algemene juridische schrijfvaardigheden in het eerste jaar en argumentatieve, fiscale rechtspraktijkgerichte vaardigheden in het tweede jaar, komen in het derde bachelorjaar vaardigheden aan de orde die verbonden zijn met het beoefenen van de rechtswetenschap. Het vak Juridisch-Academische Vaardigheden voor Fiscalisten III bestaat uit twee onderdelen: het onderdeel Onderzoeksvaardigheden en het onderdeel Bachelorwerkstuk.

  • Blok 8

   • In het bachelorvak Inleiding internationaal en Europees belastingrecht komen de werking en toepassing van het Nederlands internationaal belastingrecht en het Europees recht op het gebied van de directe belastingen op hoofdlijnen en geïntegreerde wijze aan de orde.