Postacademische Leergang Arbeidsrecht (PALA)

De PALA is geheel vernieuwd, efficiënter, aangepast aan deze tijd, met digitale leeromgeving

Inleiding

De PALA is dé leergang op het gebied van het arbeidsrecht. Verkrijg specialistische kennis waarmee u in de praktijk direct aan de slag kunt. 

Belangrijkste Feiten & Cijfers

Type
Cursus
Tijdsduur
60 uren
Voertaal
Nederlands
Instructievorm
offline
Bekostiging

private

Startdatums

Je kunt je nu inschrijven voor de editie najaar 2022 in De Burcht in Amsterdam. De datums* zijn:

 1. 15 september 2022
 2. 29 september 2022
 3. 13 oktober 2022
 4. 03 november 2022
 5. 17 november 2022
 6. 01 december 2022 (wrap up online)
 7. 15 december 2022 (tentamen)
 8. 26 januari 2023 (slotdiner en certificaatuitreiking)

Indien met goed gevolg afgerond, zijn aan de Pala 60 PO-punten verbonden.

*Onder voorbehoud, locatie afhankelijk van o.a. toekomstige coronamaatregelen.

 • donderdag 15 sep 2022

  Tijdsduur: 60 uren
  Apply

De PALA is geheel vernieuwd en gemoderniseerd. De leergang is blended met zowel fysieke bijeenkomsten als online colleges. Via de digitale leeromgeving (DLO) kun je je (thuis) grondig voorbereiden. Dat betekent efficiëter en duurzamer studeren, met een beter resultaat. Op die manier profiteer je als arbeidsrechtjurist van de diepgaande kennis die de PALA biedt en blijf je aangehaakt bij het dynamisch rechtsgebied dat het Arbeidsrecht nu eenmaal is. 

De Postacademische Leergang Arbeidsrecht (PALA) is voor de arbeidsrechtjurist uit de praktijk dé leergang om zich te wapenen op het gebied van het arbeidsrecht. Het met goed gevolg volgen van de PALA is ook een van de voorwaarden om toegelaten te worden tot de VAAN.

Nieuwe opzet

De nieuwe opzet gaat uit van 5 hele collegedagen waarin de 20 modules (4 per collegedag) diepgaand worden behandeld. Daarbij wordt met name de juridische praktijk in de vorm van aansprekende casussen besproken en bediscussieerd. Tijdens deze bijeenkomsten is veel ruimte voor interactie en vragenstellen.

De deelnemers bereiden zich thuis steeds grondig voor via de digitale leeromgeving met:

 • inleidende video-colleges die de belangrijkste arbeidsrechtelijke onderwerpen op een hoog praktisch en juridisch dogmatisch niveau behandelen,
 • aanvullende literatuur,
 • oefenvragen en
 • discussie.

Daarnaast is er aan het eind van de cyclus een wrap-up van alle leerstof met nogmaals de mogelijkheid om vragen te stellen.

Kijk ook hier voor antwoorden op veelgestelde vragen.

Inhoud kort

De vernieuwde PALA bestaat uit 20 inhoudelijke modules. Na een inleiding in het algemene arbeidsrecht, wordt achtereenvolgens aandacht besteed aan het CAO recht en het medezeggenschapsrecht. Na deze doorloop volgt het ontslagrecht en de ontslagvergoedingen. Na de overgang van onderneming, rechten en plichten komen ten slotte de bijzondere onderwerpen als het arbeidsrecht en faillissement aan bod.

Vanzelfsprekend staan we stil bij de recente wijzigingen als de WAB en WCT, maar ook de NOW en visies op het arbeidsrecht zoals onder meer geformuleerd in de cie. Borstlap. 

De resultaten 

Na het volgen van de PALA ben je expert op het terrein van het arbeidsrecht en beschik je over actuele, specialistische juridische kennis waarmee je als jurist in de praktijk direct aan de slag kunt. 

Accreditatie

Aan de Postacademische Leergang Arbeidsrecht (PALA) zijn 60 punten verbonden in het kader van de Verordening op de advocatuur.

VAAN Lidmaatschap
Een belangrijke voorwaarde voor het VAAN-lidmaatschap is een met goed gevolg afgeronde Specialisatieopleiding Arbeidsrecht, zoals de Postacademische Leergang Arbeidsrecht (PALA).

Meerwaarde

"Tijdens de PALA worden - door absolute topdocenten - de meest actuele vraagstukken op het terrein van het arbeidsrecht op het hoogst mogelijke niveau besproken, geanalyseerd en met de groep deelnemers opgelost."

Datums

De PALA 2022 najaarsseditie is inmiddels gestart. U KUNT ZICH NIET MEER AANMELDEN VOOR DEZE EDITIE.

Locatie: De Burcht van Berlage.
Alle colleges vinden op donderdag plaats van 10.00 - 17.30 incl. een lunchpauze van 13.00 - 14.00 uur.

Het programma is als volgt:*

Dag 1 - Donderdag 15 september 2022
 • Arbeidsverhoudingen: Kwalificatievraag, rechtsvermoedens en grondslagen van het arbeidsrecht -deel 1 -  (prof. mr.dr. E. Verhulp)
 • Arbeidsverhoudingen: Kwalificatievraag, rechtsvermoedens en grondslagen van het arbeidsrecht - deel 2 - (prof. mr.dr. E. Verhulp)
 • Concurrentie-, boete- en proeftijdbeding en eenzijdige wijziging arbeidsovereenkomst (mr. L.B. de Graaf)
 • Statutair Directeur: Benoeming en ontslag bestuurder, duale rechtsbetrekking, bijzondere aspecten bestuur (mr. E.S. de Bock)
Dag 2 - Donderdag 29 september 2022
 • Gelijke behandeling: gelijke gevallen, onderscheid, objectieve rechtvaardiging, AWGB, WGBL, WGBH/CZ, WGBm/v (mr. R. van Arkel)
 • Flexibele arbeidsverhoudingen: Uitzenden, payrolling en contracting (mr. dr. J.P.H. Zwemmer)
 • De zieke werknemer: Loondoorbetaling bij ziekte, re-integratieperikelen, ziektewet en WIA (mr. P.S. Fluit)
 • Privacy (mr. C. Jakimowitz)
Dag 3 - Donderdag 13 oktober 2022
 • CAO-recht I: Grondslagen en systematiek van de wet op de CAO, de wet op de algemeen verbindend verklaring, nawerking en gebondenheid (prof. mr.dr. A.R. Houweling)
 • CAO-recht II: Nawerking en handhaving van (algemeen verbindend verklaarde) CAO's (mr. drs. M.H.D. Vergouwen)
 • Medezeggenschapsrecht: WOR, Adviesrecht, Instemmingsrecht (prof. mr. L.G. Verburg )
 • Arbeid & Loon (mr. E. Visser & mr. E. van der Vos)
Dag 4 - Donderdag 03 november 2022
 • Bepaalde tijd contract, opzegging (inclusief opzegverboden en inclusief het ‘duidelijk en ondubbelzinnig’ vereiste bij opzegging door de werknemer) en de gronden a t/m i (mr. D. van Gerven)
 • Ontslagvergoedingen: transitievergoeding en billijke vergoeding. Slapende dienstverbanden (mr. dr. P. Kruit)
 •  Ontslag op staande voet, hoger beroep, voorwaardelijke ontbinding, Arbeids(ontslag)procesrecht: getuigenverhoor, 96-rechtsvordering, samenloop van procedures, splitsing en procesreglement (mr. W.J.J. Wetzels)
 • Einde arbeidsovereenkomst en WW: opzegging met instemming, beëindigingsovereenkomst, recht op WW, fictieve opzegtermijn en verwijtbare werkeloosheid (prof. mr. G.C. Boot)
Dag 5 - Donderdag 17 november 2022
 • Europees arbeidsrecht: doorwerking EU recht (prof. dr. M.S. Houwerzijl)
 • Overgang van Ondernemingen: Overgang van rechten en plichten, behoud en identiteit, overgang van ondernemingen en CAO's (prof. mr. dr. J.H. Even)
 • Arbeidsrecht en faillissement: rechtspositie werknemers bij insolventie, pre-pack (mr. dr. J. van der Pijl)
 • Ambtenarenrecht (WNRA en implementatieproblematiek) (mr. S. van Waegeningh)
Dag 6 - Donderdag 01 december 2022
 • Wrap up college (online - prof.mr. E. Verhulp
Dag 7 - Donderdag 15 december 2022
 • Tentamen 10.00 - 13.00 uur - Fysiek (ALS DE OMSTANDIGHEDEN HET TOELATEN)
Slotdiner en certificaatuitreiking - donderdag 26 januari 2023
 • Slotdiner en certificaatuitreiking vinden plaats onder voorbehoud van eventuele nieuwe coronamaatregelen in 2023(locatie De Burcht Amsterdam).

* De volgorde van de onderwerpen is onder voorbehoud

Doelgroep

Je wordt tot de leergang toegelaten wanneer je, na het behalen van een master/doctoraal Nederlands Recht, beschikt over ten minste drie jaar praktijkervaring, waarvan minimaal veertig procent relevante arbeidsrechtelijke ervaring. Op het aanmeldingsformulier dien je je relevante werkervaring te vermelden, waarna het curatorium beslist over de definitieve toelating.

Voorkennis doelgroep

Bij aanvang van de PALA wordt een behoorlijke kennis van het arbeidsrecht bekend verondersteld. Die kennis bevindt zich op het niveau van onder meer het boek Arbeidsrechtelijke themata.

Docenten

mr. R. van Arkel

mr. L. B. de Graaf

mr. D. van Gerven

mr. E.S. de Bock

prof.mr. G.C. Boot

prof.mr. J.H. Even

mr.dr. P.S. Fluit

mr. E. Visser & mr. E. der Vos

prof.mr.dr. M.S. Houwerzijl

prof.mr.dr. A.R. Houweling

mr.dr. P. Kruit

 

mr.dr. J. van der Pijl

prof.mr. L.G. Verburg 

mr.drs. M.H.D. Vergouwen

prof.mr. E. Verhulp

mr. S. van Waegeningh

mr. W.J.J. Wetzels

mr. C. Jakimowicz

 mr.dr. J.P.H. Zwemmer

Studiebelasting

De totale studiebelasting hangt af van je (voor)kennis, ervaring en het aantal uren zelfstudie. Gemiddeld besteedt een cursist 5 uur per module, dat is dus 20 x 5 in totaal 100 uur zelfstudie. Dit is exclusief de inleidende videos en bijeenkomsten zelf (60 uur).

Tentamen

Aan het eind van de leergang leg je, uitsluitend via laptop of tablet, een schriftelijk tentamen af dat 3 uur in beslag neemt en een goede afspiegeling is van de gedoceerde materie.

Let op:

 • Zonder grondige voorbereiding van de afzonderlijke onderwijsdagen is het tentamen praktisch niet haalbaar.
 • Alle online onderdelen moeten zijn doorlopen en van de 5 fysieke onderwijsdagen mag slechts een dagdeel (3 uur) worden gemist, alvorens toelating tot het tentamen plaatsvindt.
 • Bij de beantwoording van de vragen mag je gebruikmaken van al het onderwijsmateriaal. Tevens mogen digitale bronnen geraadpleegd worden, middels iPad of laptop.
 • Er is geen herkansingsmogelijkheid, behoudens in uitzonderlijke gevallen ter beoordeling van het curatorium.
 • Voor beoordeling worden alle tentamens via universitaire richtlijnen gecontroleerd op plagiaat. 

Curatorium 

De Postacademische Leergang Arbeidsrecht staat onder toezicht van een deskundig curatorium:
 

Prof. mr. E. Verhulp, hoogleraar Arbeidsrecht UvA
Prof. mr. dr. A.R. Houweling, hoogleraar Arbeidsrecht EUR
Mr. J.M.T. Keulaerds, advocaat (partner) Barentskrans,
Mr. I. de Laat, advocaat (partner) Rutgers & Posch
Mr. P.F. van den Brink, advocaat(partner) Ten Holter Noordam

Maak gebruik van jouw STAP-budget!

Ontvang € 1000,- korting op een opleiding bij de Erasmus Academie.

Veelgestelde vragen over de Pala

U kunt zich niet meer aanmelden voor deze editie. 

Deelnemen aan de opleiding vraagt een investering van € 5.725,-- inclusief (digitaal) studiemateriaal, dagarrangementen (incl. lunch), toegang tot de digitale leeromgeving.  Er zijn verder geen aanvullende kosten. Erasmus Academie is vrijgesteld van BTW.

De opleiding is blended opgezet, dat wil zeggen een combinatie van online en fysiek (klassikaal)  onderwijs. Voor het online deel maken we gebruik van een digitale leeromgeving. Voorop staat dat de inhoud en de kwaliteit van de opleiding minimaal hetzelfde is en door deze opzet eigenlijk verbetert. 

Voordeel van een blended opleiding is dat je in je eigen tijd en tempo via de DLO kunt voorbereiden op de live colleges. De docent kan daardoor tijdens de klassikale bijeenkomst veel meer de diepte ingaan, relevante casuïstiek bespreken en vragen beantwoorden. Bovendien is het efficiënter, want het scheelt het veel reis- en werktijd.

De nieuwe opzet gaat uit van 5 hele collegedagen waarin de 20 modules (4 per collegedag) diepgaand worden behandeld door de docenten. Daarbij wordt met name de juridische praktijk in de vorm van aansprekende casussen besproken en bediscussieerd. Tijdens deze intensieve bijeenkomsten is bovendien veel ruimte voor interactie en vragenstellen. 

De voorbereiding thuis bestaat uit:

 • inleidende video-colleges die de belangrijkste arbeidsrechtelijke onderwerpen op een hoog praktisch en juridisch dogmatisch niveau behandelen,
 • aanvullende literatuur,
 • oefenvragen en
 • discussie.

Daarnaast is er aan het eind van de cyclus een wrap-up van alle leerstof met nogmaals de mogelijkheid om vragen te stellen.

De digitale leeromgeving (DLO) is te benaderen via je computer (www.canvas.eur.nl) of via een app op je mobiele telefoon of tablet. Voordat de cursus start worden de inloggegevens per mail verstuurd. Je ontvangt ook een handleiding. We maken gebruik van Canvas, de standaard DLO van de EUR. 

De DLO is zo ingericht dat die je stapsgewijs door de opleiding leidt. Je start met een inleidende module en werkt vervolgens achterelkaar de overige modules af. Elke module moet volledig zijn afgerond voordat je naar de volgende kunt. 

De online lesmodules volgen de lesdagen. Elke module omvat vervolgens de 4 onderwerpen die tijdens de fysieke bijeenkomst worden besproken. 

De Pala is traditioneel een zeer intensieve opleiding, die veel van de deelnemers vraagt. Deze blended variant verandert daar niets aan. Zowel online modules als de fysieke bijeenkomsten zijn zeer intensief. Het klassikale onderwijs verwacht een grondige voorbereiding en actieve deelname. Hoeveel en wat je leert is deels ook een persoonlijke keuze, namelijk hoeveel tijd en inspanningen je investeert.

Ook voor de docenten is de nieuwe opzet een verandering. Zij zullen hun presentaties moeten spitsen in een inleidend deel op de DLO en een veel meer op de praktijk en casussen gericht deel tijdens de fysieke bijeenkomsten. Erasmus Academie en de Academic directoires van de opleidingen helpen hen daarbij om het beste resultaat te bereiken.

In wezen verandert er niets aan het curriculum, dezelfde onderwerpen worden behandeld, het is dezelfde inhoud en ook de zwaarte en intensiteit van de opleiding blijft hetzelfde. Alleen de opzet is veranderd en gemoderniseerd.

Neem bij vragen contact op met Monique Arrachart-van Rootseler, Coördinator Opleidingen Erasmus Academie

Monique Arrachart-van Rootseler

Coördinator Opleidingen

Feiten & Cijfers

Kosten

Prijs: € 5.725,- (inclusief digitaal cursusmateriaal, tentamen, gebruik DLO (digitale leeromgeving) | vrijgesteld van BTW)

BTW
Niet van toepassing
Begindatum
donderdag 15 sep 2022
Tijdsduur
60 uren
Aangeboden door
Erasmus Academie
Discipline
Recht
Type
Cursus
Voertaal
Nederlands
Instructievorm
offline
Locatie

Amsterdam, De Burcht

Bekostiging

private

Partner

Nederlandse Orde van Advocaten
Erasmus School of Law
HSI, Universiteit van Amsterdam

Inschrijving

Datums

De PALA NJ 2022 gaat op donderdag 15 september 2022 van start in Amsterdam.

 

Prijs

Prijs NJ 2022 is € 5.725,- (alleen digitaal cursusmateriaal, btw niet van toepassing)

Locatie

Rotterdam

CertificaatJe ontvangt - na het met goed gevolg afleggen van het tentamen - een getuigschrift van Erasmus Academie
AantalMaximaal 35 deelnemers

Aangezien het curatorium van de PALA over de uiteindelijke toelating van aankomende deelnemers beslist, kun je je  niet meteen definitief inschrijven voor de leergang

Inschrijvingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst en doorgestuurd naar het curatorium. 
Na goedkeuring door het curatorium ontvang je een bevestiging van jouw definitieve deelname.

LET OP: Wanneer je je  optioneel hebt ingeschreven, ontvang je van ons per mail een Excel-document tbv je relevante arbeidsrechtelijke ervaring. Op basis van dit ingevulde document zal het curatorium beslissen of je definitief toegelaten kan worden tot de leergang.

Je kunt je inschrijven via de onderstaande link naar het inschrijfformulier:

Opleiding Postacademische Leergang Arbeidsrecht (PALA) Najaar 2022

Geïnteresseerd?

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen