Postacademische Leergang Arbeidsrecht (PALA)
Voor de arbeidsrechtjurist uit de praktijk dé leergang om zich te wapenen op het gebied van het arbeidsrecht

Cursus Postacademische Leergang Arbeidsrecht (PALA)

Datum(s)

De voorjaarseditie van de PALA is op 16 januari 2020 van start gegaan in Rotterdam.

Kosten

Prijs:
€ 5.500,- (alleen digitaal cursusmateriaal | vrijgesteld van BTW)

Inhoud van de Postacademische Leergang Arbeidsrecht (PALA)

Arbeidsrecht is een dynamisch rechtsgebied en volop in beweging; het beoefenen van arbeidsrecht vereist dan ook specialistische kennis. 
De Postacademische Leergang Arbeidsrecht (PALA) is voor de arbeidsrechtjurist uit de praktijk dé leergang om zich te wapenen op het gebied van het arbeidsrecht. 

In tien dagen worden de belangrijkste arbeidsrechtelijke onderwerpen op een hoog praktisch en juridisch dogmatisch niveau behandeld. Na een inleiding in het algemene arbeidsrecht, wordt achtereenvolgens aandacht besteed aan het CAO recht en het medezeggenschapsrecht. Na deze doorloop volgt het ontslagrecht en de ontslagvergoedingen. Na de overgang van onderneming, rechten en plichten komen ten slotte de bijzondere onderwerpen als het arbeidsrecht en faillissement aan bod.

Aankomend voorjaar staan we uitdrukkelijk stil bij alles wat per 1-1-2020 en 1-4-2020 wijzigt. Dus de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB), Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA) en de Wet compensatieregeling Transitievergoeding (WCT). Maar ook de ontwikkelingen op het terrein van Overgang van onderneming en insolventie alsmede - uiteraard - alle recente rechtspraak vinden we terug in het programma van 2020!

De PALA bestaat uit tien onderwijsdagen (hoorcolleges), waarin casusposities aan de orde komen. Het interactieve karakter van de bijeenkomsten brengt mee dat u zich actief in discussies mengt.

De resultaten 

Na het volgen van de PALA bent u expert op het terrein van het arbeidsrecht en beschikt u over specialistische kennis waarmee u als jurist in de praktijk direct aan de slag kunt. 

Accreditatie

Aan de Postacademische Leergang Arbeidsrecht (PALA) zijn 60 punten verbonden in het kader van de Verordening op de advocatuur.

VAAN Lidmaatschap
Een belangrijke voorwaarde voor het VAAN-lidmaatschap is een met goed gevolg afgeronde Specialisatieopleiding Arbeidsrecht, zoals de Postacademische Leergang Arbeidsrecht (PALA).

Meerwaarde

"Tijdens de PALA worden - door absolute topdocenten - de meest actuele vraagstukken op het terrein van het arbeidsrecht op het hoogst mogelijke niveau besproken, geanalyseerd en met de groep deelnemers opgelost."

Datums

De PALA VJ 2020 is van start gegaan op 16 januari 2020 in Rotterdam. Inschrijven hiervoor is niet meer mogelijk.
Alle colleges vinden op donderdag en vrijdag plaats van 10.00 - 17.30 incl. een lunchpauze van 13.15 - 14.15 uur.

Het programma is als volgt:*

Dag 1 - 16 januari 2020

Arbeidsverhoudingen: Kwalificatievraag, rechtsvermoedens en grondslagen van het arbeidsrecht

Werkgeversaansprakelijkheid: 7:658 BW, verzekeringsplicht, 7:611 BW-aansprakelijkheid, schade & verzekering

Dag 2 - 17 januari 2020

Bijzondere bedingen: Concurrentie-, proeftijd-, geheimhoudings-, en studiekostenbeding.

Eenzijdige wijziging van de arbeidsovereenkomst

Privacy
Dag 3 - 13 februari 2020

Gelijke behandeling: Gelijke gevallen, onderscheid, objectieve rechtvaardiging, AWGB, WGBL, WGBH/CZ, WGBm/v

Flexibele arbeidsverhoudingen: Uitzenden, payrolling en contracting

Dag 4 - 14 februari 2020
De zieke werknemer: Loondoorbetaling bij ziekte, re-integratieperikelen, ziektewet en WIA

Loon en verlof: Beloningscomponenten, loonsystematiek, vakantieverlof en bijzonder verlof

Dag 5 - 12 maart 2020

CAO-recht I: Grondslagen en systematiek van de wet op de CAO, de wet op de algemeen verbindend verklaring, nawerking en gebondenheid

CAO-recht II: Nawerking en handhaving van (algemeen verbindend verklaarde) CAO's

Dag 6 - 13 maart 2020

Medezeggenschapsrecht: WOR, Adviesrecht, Instemmingsrecht

Statutair directeur: benoeming en ontslag bestuurder, duale rechtsbetrekking, bijzondere aspecten bestuur

Dag 7 - 9 april 2020

Bepaalde tijd contract, opzegging (inclusief opzegverboden en inclusief het ‘duidelijk en ondubbelzinnig’ vereiste bij opzegging door de werknemer) en de gronden a t/m i

Ontslagvergoedingen: transitievergoeding en billijke vergoeding. Slapende dienstverbanden

Dag 8 - 10 april 2020

Ontslag op staande voet, hoger beroep, voorwaardelijke ontbinding, Arbeids(ontslag)procesrecht: getuigenverhoor, 96-rechtsvordering, samenloop van procedures, splitsing en procesreglement

Einde arbeidsovereenkomst en WW:  opzegging met instemming, beëindigingsovereenkomst, recht op WW, fictieve opzegtermijn en verwijtbare werkeloosheid

Dag 9 - 14 mei 2020

Europees arbeidsrecht: doorwerking EU recht

Overgang van Onderneming: Overgang van rechten en plichten, behoud en identiteit, overgang van onderneming en CAO's

Dag 10 - 15 mei 2020
Arbeidsrecht en faillissement: rechtspositie werknemers bij insolventie, pre-pack
Ambtenarenrecht (WNRA en implementatieproblematiek)
Wrap up Academic Director
Dag 11 - 11 juni 2020 - Tentamen 10.00 - 13.00 uur
Slotdiner en certificaatuitreiking vinden plaats op 2 juli 2020 op een nader te bepalen locatie.

* De volgorde van de onderwerpen is onder voorbehoud

Doelgroep

U wordt tot de leergang toegelaten wanneer u, na het behalen van een master/doctoraal Nederlands Recht, beschikt over ten minste drie jaar praktijkervaring, waarvan minimaal veertig procent relevante arbeidsrechtelijke ervaring. Op het aanmeldingsformulier dient u uw relevante werkervaring te vermelden, waarna het curatorium beslist over de definitieve toelating.

Voorkennis doelgroep

Bij aanvang van de PALA wordt een behoorlijke kennis van het arbeidsrecht bekend verondersteld. Die kennis bevindt zich op het niveau van onder meer het boek Arbeidsrechtelijke themata.

Docenten

mr. R. van Arkel

mr. L. B. de Graaf

mr.dr. J.H. Bennaars

mr. E.S. de Bock

prof.mr. G.C. Boot

prof.mr. J.H. Even

mr.dr. P.S. Fluit

mr.drs. A.M. Helstone

prof.mr.dr. M.S. Houwerzijl

prof.mr.dr. A.R. Houweling

mr.dr. P. Kruit

mr.dr. M.R. Hebly

mr.dr. J. van der Pijl

prof.mr. L.G. Verburg 

mr.drs. M.H.D. Vergouwen

prof.mr. E. Verhulp

mr. S. van Waegeningh

mr. W.J.J. Wetzels

mr. D.J.B. de Wolff

mr.dr. J.P.H. Zwemmer 

Studiebelasting

De totale studiebelasting hangt af van de kennis, de ervaring en de inzet van de cursist.
Gemiddeld besteedt een cursist vijf uur aan één dagdeel, dat is dus 5 x 20 dagdelen, in totaal 100 uur. Dit is exclusief de bijeenkomsten zelf (60 uur).

Tentamen

Aan het eind van de leergang legt u, uitsluitend via laptop of tablet, een schriftelijk tentamen af dat 3 uur in beslag neemt en een goede afspiegeling is van de gedoceerde materie. 

  • Zonder grondige voorbereiding van de afzonderlijke onderwijsdagen is het tentamen praktisch niet haalbaar.
  • Ten minste 9 van de 10 onderwijsdagen dienen volledig gevolgd te zijn alvorens toelating tot het tentamen plaatsvindt.
  • Bij de beantwoording van de vragen mag u gebruik maken van al het onderwijsmateriaal. Tevens mogen digitale bronnen geraadpleegd worden, middels iPad of laptop.
  • Er is geen herkansingsmogelijkheid, behoudens in uitzonderlijke gevallen ter beoordeling van het curatorium.
  • Voor beoordeling worden alle tentamens via universitaire richtlijnen gecontroleerd op plagiaat. 

Curatorium 

De Postacademische Leergang Arbeidsrecht staat onder toezicht van een deskundig curatorium:
 

Prof. mr. E. Verhulp, hoogleraar Arbeidsrecht UvA
Prof. mr. dr. A.R. Houweling, hoogleraar Arbeidsrecht EUR

Mr. J.M.T. Keulaerds, advocaat (partner) Barentskrans,
Mr. I. de Laat, advocaat (partner) Rutgers & Posch
Mr. P.F. van den Brink, advocaat(partner) Ten Holter Noordam

Contact

Neem bij vragen contact op met Ivana Juric, adviseur opleidingen

Houd mij op de hoogte

Wilt u graag een adviesgesprek over deze opleiding?

Laat hier uw telefoonnummer achter, dan neemt één van onze adviseurs contact met u op.
 

Zijn de verplichte velden (met een *) ingevuld?
Uw gegevens worden door ons vertrouwelijk behandeld.

Privacy verklaring: De persoonsgegevens die via dit formulier verkregen zijn, worden gebruikt voor cursussen van Erasmus Academie ten behoeve van de deelnemersadministratie en/of communicatie. Erasmus Academie gaat vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om, met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie verwijzen wij u naar het privacy beleid van Erasmus Academie

Datum(s)

De voorjaarseditie van de PALA is op 16 januari 2020 van start gegaan in Rotterdam.

Kosten

Prijs:
€ 5.500,- (alleen digitaal cursusmateriaal | vrijgesteld van BTW)

BTW
Not applicable
Tijdsduur
11 dagen
Aangeboden door
Erasmus Academie
Discipline
Recht
Type
Cursus
Voertaal
Nederlands
Locatie

Novotel Brainpark te Rotterdam

Bekostiging
Privaatonderwijs
Partner

Nederlandse Orde van Advocaten
Erasmus School of Law
HSI, Universiteit van Amsterdam

Aanmelden

DatumsDe PALA VJ 2020 is van start gegaan op 16 januari. In het najaar van 2020 gaan we weer van start met een editie in Amsterdam. De data hiervoor zijn nog niet bekend.
Prijs

Prijzen onder voorbehoud

Prijs VJ 2020 is € 5.500,- (alleen digitaal cursusmateriaal | incusief dagarrangement | btw niet van toepassing)

Prijs NJ 2020 is nog niet bekend.

LocatieNovotel Brainpark te Rotterdam
CertificaatU ontvangt - na het met goed gevolg afleggen van het tentamen - een certificaat van Erasmus Academie
AantalMaximaal 34 deelnemers

Aangezien het curatorium van de PALA over de uiteindelijke toelating van aankomende deelnemers beslist, kunt u zich voor de leergang nog niet meteen definitief inschrijven.

Inschrijvingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst en doorgestuurd naar het curatorium. 
Na goedkeuring door het curatorium ontvangt u een bevestiging van uw definitieve deelname.

LET OP: Wanneer u zich optioneel heeft ingeschreven, ontvangt u van ons per mail een Excel-document tbv uw relevante arbeidsrechtelijke ervaring.
Op basis van dit ingevulde document zal het curatorium beslissen of u definitief toegelaten kan worden tot de leergang.