Aansprakelijkheid en Verzekering

Opleiding

Vanwege de globalisering en technologisering wordt de samenleving steeds complexer en doemen er steeds weer nieuwe vragen en problemen op. Dit heeft ook zijn doorwerking in het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht. Wat als een zelfrijdende auto een ongeluk veroorzaakt, wie dient men dan aansprakelijk te stellen? De ‘bestuurder’ van de auto of de producent? Wat is de grondslag van die aansprakelijkheid? En is een eventuele aansprakelijkheid gedekt onder een aansprakelijkheidsverzekering? Of vergt de introductie van de zelfrijdende auto een nieuwe kijk op de huidige wijze van dekkingsmogelijkheden onder een aansprakelijkheidsverzekering? Is een third-party verzekering gezien de huidige risico’s die men loopt nog van deze tijd? Dient de third-partyverzekering meer en meer plaats te maken voor de first-partyverzekering?

Ben jij maatschappelijk betrokken en wil jij je met deze vragen bezig houden? Meld je dan aan voor de master Aansprakelijkheid en Verzekering! Tijdens de master Aansprakelijkheid en Verzekering houd je je zowel vanuit een wetenschappelijk perspectief als in de praktijk tijdens de masterclasses en stages bezig met deze vragen.

Opzet van de master Aansprakelijkheid en Verzekering

De opzet en inhoud van de master Aansprakelijkheid en Verzekering is uniek in Nederland. Momenteel biedt geen andere universiteit eenzelfde programma aan ten aanzien van de inhoudelijke verdieping op het gebied van het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht in combinatie met praktijkervaring. De master heeft al een paar jaar op rij een slagingspercentage van 100% en afgestudeerden zijn gemiddeld binnen 3 maanden aan de slag gegaan in het relevante beroepenveld.

De master Aansprakelijkheid en Verzekering biedt je de gelegenheid om in een selecte groep met behulp van specialisten uit de praktijk en docenten met een theoretisch-wetenschappelijk perspectief het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht te doorgronden. Daarnaast werk je aan vaardigheden die essentieel zijn voor de uitoefening van een juridische functie, in het bijzonder op het gebied van het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht: onderzoeken, schrijven en spreken. Een tweetal stages bij een advocatenkantoor en verzekeringsmaatschappij/assuradeur maakt deel uit van het programma.

Opbouw van de studie

Tijdens het vak Onderzoekspracticum aansprakelijkheid en verzekering in het eerste blok staat het zelfstandig vergaren van kennis en op vaardigheden in formulering en wetenschappelijke verslaglegging centraal; het leert je zelfstandig kennis te vergaren, de opgedane kennis toe te passen en daarvan adequaat verslag te doen. In het tweede en derde blok wordt er meer aandacht besteed aan verdere kennisontwikkeling gedurende de vakken Capita aansprakelijkheidsrecht, Capita verzekeringsrecht en Capita nationaal en internationaal procederen. Vervolgens moeten de verworven vaardigheden en de opgedane kennis worden gecombineerd en toegepast tijdens de stageperiode. De stageperiode bestaat uit een stage bij een advocatenkantoor en bij een verzekeringsmaatschappij/assuradeur. Het sluitstuk van de master is het schrijven van de scriptie. Met behulp van het vak Methoden van Onderzoek, intensieve begeleiding tijdens het schrijven van de scriptie en een strak tijdpad is het mogelijk om je scriptie voor 1 juli af te ronden. Je bent dan klaar om de arbeidsmarkt op te gaan!

   • Dit vak is een onderzoekspracticum. Dat betekent dat wordt geoefend met het zelf doen van onderzoek en verslaglegging daarvan. Het thema is schadevergoedingsrecht, maar dat wordt niet door middel van colleges van een docent voor het voetlicht gebracht, maar door eigen onderzoek eigen gemaakt.

   • Tijdens dit vak zal aan de hand van een aantal leerstukken het terrein van het civiele aansprakelijkheidsrecht nader worden verkend. Naast de basisthema’s uit het aansprakelijkheidsrecht zoals onrechtmatige daad, causaal verband en schade, zullen ook meer specifieke onderwerpen aan de orde komen.

   • Het verzekeringsrecht staat niet op zichzelf. Er wordt altijd "iets" verzekerd en dat "iets" kan met vele juridische deelgebieden verweven zijn. Verzekering vervult in onze moderne samenleving, met alle daaraan verbonden kansen en risico's, ook een onmisbare rol in het veilig stellen van de sociale zekerheid voor het individu. Dat maakt het verzekeringsrecht tot een boeiend onderdeel van het recht.

   • Na een introductie in de leerstukken, begrippen en rechtsregels van het internationaal privaatrecht, zullen wij ter aanvulling op en verdieping van het bachelorvak burgerlijk procesrecht een aantal actuele procesrechtelijke thema’s behandelen vanuit nationaal en internationaal perspectief. Zo zullen wij aan de hand van incassozaken de nationale ontwikkelingen rond digitalisering en vereenvoudiging van procedures bestuderen alsook de vragen die spelen in internationale zaken om grensoverschrijdende incasso te vergemakkelijken (harmonisering van procedures, betekening, tenuitvoerlegging etc.).

   • Het vak Aansprakelijkheid en verzekering in de praktijk bied je de mogelijkheid direct kennis te maken met de praktijk van het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht. Je loopt tijdens het vak een tweetal stages, te weten: 4 weken (5 dagen per week; fulltime) stage bij een gerenommeerd advocatenkantoor (met een aansprakelijkheids- en/of verzekeringspraktijk) en 4 weken stage bij een (inter)nationale verzekeringsmaatschappij of assurantiemakelaar.

   • Dit vak heeft tot doel inzicht te bieden in en (verdere) vaardigheden op te doen met methoden van privaatrechtelijk juridisch onderzoek. Het vak beoogt daarmee ondersteuning te bieden aan het scriptietraject dat in hetzelfde blok plaatsvindt.

   • Binnen een universiteit worden onderwijs en onderzoek gecombineerd. In de masterfase word je in contact gebracht met het onderzoek dat binnen de universiteit wordt verricht. Daarnaast zal je zelf jouw eerste stappen op het wetenschappelijke pad zetten door middel van het schrijven van een scriptie.

Bijzonderheden

 • Deze master wordt alleen in voltijd aangeboden;
 • Instroom kan alleen plaatsvinden per de ingangsdatum van het nieuwe collegejaar;
 • Voor het gehele onderwijsprogramma geldt een aanwezigheidsplicht;
 • Vanwege de samenstelling en de inhoud van het masterprogramma worden geen vrijstellingen verleend.